Kroonvaarders Forum

ALLEEN KNSM ONDERWERPEN => DE KROONVLAG => Topic gestart door: willem visser op zo/ 1/mrt/2009 : 23 : 39

Titel: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 1/mrt/2009 : 23 : 39
Enige weken ontving ik van Jan van Leeuwen de laatste editie van de Kroonvlag, waarvoor mijn hartelijke dank.
Ik ben aan het scannen gegaan en geprobeerd de krant op het forum te plaatsen.
Helaas kwam het niet goed leesbaar over en tja, wat moet je dan?
Ik baalde hiervan en besloot van de week om de krant dan maar te gaan overtypen, zodat de leden de Kroonvlag toch nog kunnen lezen.
Het is een hoop werk, maar je moet wat voor de Kroonvaarders over hebben.
Het zijn 20 blz en zal ze allen gaan plaatsen met de foto´s die in de krant staan.
Ik zal proberen iedere dag een stukje te plaatsen, veel leesplezier.
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 1/mrt/2009 : 23 : 40
(http://i.imgur.com/pZLrfvT.jpg)

Vijf en dertig jaren De Kroonvlag zijn aan het eind gekomen. Een reeks van jaren, waarin de naam altijd onveranderd is gebleven, alleen het mooie KNSM-embleem op de voorpagina werd vervangen door de matrozenkraag toen we een groep gingen vormen.

De 1ste jaargang no.1 van mei 1946 vermeldt als redacteur de heer C.J.W. Bosman van de Afdeling  Administratie en Inkoop op de Suriname kade. Tot aan zijn overlijden in 1960 heeft hij aan ons maandblad gewerkt.
(http://i.imgur.com/LBgRbPY.jpg)

Zijn opvolger werd de Heer R.W. Hegt, die na een aantal jaren een mede redacteur kreeg, de Heer  J.P.M. Seignette, voor velen Joop. Richard Hegt verliet op een gegeven moment de maatschappij. De redactie kwam nu in handen van  het tweemanschap Seignette en J.A.H. van ´t Hoff. Na geruime tijd werd de redactie weer eenhoofdig. Joop ging zich helemaal toeleggen op de Public Relations van de KNSM en Juriaan bleef redacteur. Ook dit duurde een aantal tot Van ´t Hoff de KNSM vaarwel zei. Dat was midden 1976 en dat was tevens het moment, waarop ik, na 10 jaar Public Relations (samen met Seignette), mijn intrede deed als redacteur.

Mijn voorgangers beleefden, na een zich aanvankelijk van de oorlogsjaren herstellende KNSM, een ongekende reeks van jaren van voorspoed. De vloot breidde zich uit als nooit tevoren. Activiteiten op allerlei gebied bloeiden op. Ook in mijn redactionele  periode gebeurde veel, dat stof opleverde voor ons ´Bedrijfsblad KNSM Group en werkmaatschappijen`, zoals de naam inmiddels was geworden.
Het gonsde binnen de groep, waar zee, land en lucht vertrouwde terreinen van werkzaamheden vormde. Begin november van het vorig jaar sloeg dit ijverige en bedrijvige gegons plotseling om in grote stilte vol verslagenheid. - De KNSM ophouden te bestaan?...

Ondenkbaar toch zeker! -

Straks enkel nog maar 125 jaar geschiedenis? Enkele vraagtekens die binnen korte tijd - wel twee maanden van grote spanning - even zo vele bevestigingen zouden worden. In de tweede helft van februari kwam het definitieve bericht dat de Nedlloyd zijn bod op de aandelen KNSM Group gestand deed.
- Wég KNSM - Groep, weg bedrijfsblad.

Dit is dan de allerlaatste Kroonvlag die binnen Nederland en ver buiten onze grenzen de vele bestemmingen zullen bereiken. Een periode van 35 jaren is afgesloten, tegelijk met  mijn 25 KNSM - jaren. Ik heb altijd met veel plezier, maand in, maand uit, aan ons blad gewerkt . Mijn nieuwe werkterrein  ligt in dezelfde sfeer bij Nedlloyd in Rotterdam.

Vanaf deze plaats wil ik alle KNSM-ers, waar zij ook inmiddels naar toe zijn gegaan, hetzij mee naar Rotterdam, hetzij naar een andere werkgever, hetzij dat ze misschien voor enige tijd zonder werk moeten zijn of dat ze om en nabij de 57-jarige leeftijd zijn, het allerbeste toewensen in de nieuwe leef- en / of werksituatie. Deze wensen zijn ook bedoeld voor de medewerkers  en medewerksters van alle bedrijven, die tot de KNSM - groep behoorden.

Dank aan alle voor de altijd prettige samenwerking bij het maken van artikelen voor onze Kroonvlag.

Op de zeeën zal onze maatschappijvlag, de Kroonvlag, nog blijven wapperen. Ook u zeevarenden, hartelijk dank voor alle goede samenwerking en gastvrijheid waar en wanneer ook aan boord genoten.

Mocht het binnen de nieuwe organisatie mogelijk zijn elkaar weer te ontmoeten, dan graag tot ziens.

Het ga u allen goed.

Joop Giel.
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 2/mrt/2009 : 00 : 05
Grepen uit 35 jaren de Kroonvlag.

De allereerste editie van ons bedrijfsblad is gedateerd mei 1946 en wordt geopend met een voorwoord van ir. W. Kruyff, hoofddirecteur van de KNSM NV. Hij besluit met de volgende woorden:
´ Welaan dan Kroonvlag, waai wijd uit ter zee en te land. Onze beste wenschen vergezellen U op Uw baan´.

En ook de papieren Kroonvlag is gaan wapperen op oceanen en continenten, bedrijfsnieuws brengend aan een ieder die maar lezen wilde. Naast enkele overpeizende artikelen wordt in een redactioneel stuk verteld, dat dit blad is geboren uit de behoefte om belangstelling te wekken voor het werk van de ´Kernen´, de beambtenkern en de arbeiders-kern en om mededelingen te doen van wat in die in die kern-vergaderingen  besproken is of zal worden.
Deze ´kernen´ waren de voorlopers van ondernemingsraden en ondernemings commissies. De redactie - de heer C.J.W. Bosman van deAfdeling Administratie   en Inkoop op de Surinamekade schrijft verder onder meer verlies of vermindering van arbeidsvreugde altijd een nadeel voor de mens is, ´want iedere evenwichtig mens wil niet slechts door zijn arbeid het brood verdienen, maar ook bevrediging vinden in diens arbeid, door de betekenis het doel van zijn streven te kennen.´ 

Om aan deze behoefte tegemoet te komen zien we reeds bij vele grote bedrijven kranten ontstaan die de samenbindende factor van alle werkers aan ´onderdelen`in het bedrijf zijn en waardoor ´dezen hun werk leren zien in het grotere verband van het gemeenschappelijke bedrijfsdoel.´ De heer Bosman gaat ervan uit dat de arbeid daardoor meer betekenis krijgt en dat de arbeidsvreugde dan ook moet gaan stijgen.

De heer Bosman besluit zijn redactionele artikel als volgt: ´Onze Kroonvlag vaart uit. Het doel van de reis kent ge nu uit alles wat daarover in dit nummer geschreven is. En dus ....Alle hens aan dek!!
Met volle kracht vooruit!!` Gaat u mee?

Vertrouwde benamingen.

Wat meteen al opvalt zijn de vertrouwde termen, die binnen de KNSM - organisatie jaren en jaren en jaren opgeld deden. In de rubriek Personalia  zien we de kantoorbediende en de jongste bediende hun intrede doen, alsook de bootwerker en de kraandrijver.
Comptabiliteit, Administratie en Inkoop , Bouwbureau, Expeditie kade, Vrachtzaken, Passage en zowaar Vrachtmail. De rubriek ´Piet Janssen, kantoorbediende` wordt meteen al in dit eerste nummer geboren. Nog een kenmerk uit de beginperiode van De Kroonvlag: er wordt veel en uitvoerig over de onderwerpen geschreven. Foto´s zijn nog een zeldzaamheid. Versjes en verzen  komen we nogal eens tegen. We vinden eens ´Speldenprik:  Gij leest dit blad nu wel, maar toon wat méér Uw ijver, Kom, waag den sprong en word van lezer... schrijver!´  Een opwekking die ook in recente jaren nog wel eens gedaan is, zij het in andere bewoordingen en waarschijnlijk met hetzelfde resultaat.

In de editie van augustus 1946 wordt in een artikel over de oudste lijndiensten der KNSM een brief aangehaald, die was gericht aan Kaptein Swart, ´varende het Stoomschip WEST FRIESLAND thans hier ten reede´ (Amsterdam). Het betreft een reis naar St. Petersburg ´met een kleine lading. De weinige diepgang van Uw boot zal U veroorloven de Newa tot Petersburg op te komen, hoe weinig water al ook bij Uwen aankomst op de rivier moge staan`.  In deze brief wordt de kapitein een krachtig gebod voorgehouden. ´Altijd en overal zult gij daaraan gedenken, dat tijd ons veel geld kost; dit is altijd het geval , maar met stoomboten toch wel het meest´.
Dat was in 1856, maar ook de directie van 1946 brengt economisch beheer onder de aandacht van al´onze medewerkers´. In een paginagroot omkaderd stuk spreekt de directie de verwachting uit ´dat wij thans weer tijden tegemoet gaan, die het voor ieder aan ons bedrijf verbonden, nodig en mogelijk zullen maken de grootst mogelijke aandacht te besteden aan alle uitgaven die nodig zijn.´ Vermaningen die ons ook uit een minder ver verleden niet onbekend in de oren klinken.

Speurend naar ´grote gebeurtenissen´die in de Kroonvlag werden weergegeven, stuiten we op de kop ´de eerste nieuwe schepen de KNSM´. (November 1946)  Het betreft hier de schepen TELAMON en TRITON, die in aanbouw zijn in Montreal.  We zullen wat sneller moeten gaan bladeren, want we zijn nog steeds in 1946. Als we zo doorgaan, wordt de tekstlengte van dit relaas vergelijkbaar met de afstand van Amsterdam tot aan de Landungsbrucken te Hamburg.
TELAMON
(http://i.imgur.com/w5usIQ9.jpg)

In 1947 komt de ´stroom´´nieuwe schepen op gang. We komen de AGAMEMNON, de HELICON en de SARPEDON tegen. In mei van dit jaar wordt het gedenkteken, ter herinnering aan onze in de tweede wereldoorlog gevallen medewerkers, in de hal op de eerste verdieping van Het Scheepvaarthuis onthuld. De heer D. Hudig treedt af al directeur en de heer J.P. Kruseman wordt als zodanig benoemd.

In 1948 lezen we dat het is voorgekomen dat samenwoning wordt opgelegd aan gezinnen van zeevarenden, waarvan de man uit hoofde van zijn beroep geregeld en lange tijd afwezig is. In enkele artikelen op weg naar sociale zekerheid, wordt de vraag gesteld: ´Een verplichte werkloosheidsverzekering op komst?´  Het beoordelingssysteem wordt verklaard, iets wat velen van ons nog tamelijk vers in het geheugen ligt: functiebeoordeling en persoonlijke beoordeling, een moeizaam en traag verlopend proces, dat altijd met grote geheimzinnigheid was onthuld. In 1948 evenwel met uitgebreide toelichting hierover in de Kroonvlag. - U zult bemerkt hebben dat sociale vraagstukken nogal eens behandeld worden, iets waartoe vele jaren later Windkracht 7 in het leven werd geroepen. Al bladerend komen we de STENTOR en de MENTOR tegen en het is nog steeds 1948. En natuurlijk hoort hier ook de Nestor bij. 
MENTOR
(http://i.imgur.com/fKTHe2z.jpg)

In maart 1949 een verslag van het honderste Schip van de Week, een lange reeks uitzendingen van de Wereldomroep PCJ. Later zouden deze uitzendingen de naam Thuis aan Boord krijgen. In mei van dit jaar is er een uitzending gericht op de PYGMALION. Wat nog meer opvalt zo tijdens het bladeren, zijn de uitvoerige teksten met verslagen van de activiteiten van de Sportvereniging KNSM. Er gaat in die jaren heel wat om in de sportieve sfeer bij onze rederij. In de werksfeer wordt constant gehamerd op de veiligheid in het bedrijf. Een heel goed ding.

Wordt vervolgd.
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 2/mrt/2009 : 21 : 38
Midden van het volgend jaar komt de ORANJESTAD de KNSM-vloot versterken. Het is een alleszins geslaagde proeftocht geworden op een prachtig schip. Het aanbieden van een ´rokertje´  wordt nog zeer op prijs gesteld. De redacteur beschrijft het interieur van de ORANJESTAD niet. Hij zegt hierover: ´Wij doen dat niet, want in vele toonaarden hebben de Nederlandse pers als vele buitenlandse bladen deze metamorfose van vrachtschip tot passagiersschip belicht. De Volkskrant deelde zelfs mede, dat de KNSM een der weinige uitverkorenen was die zelfs van een ezel een paard kon maken.
Oranjestad
(http://i.imgur.com/PXMFFQl.jpg)

Op maandag 12 juni 1950 komt het 2000ste schip van dit jaar de Amsterdamse haven binnenlopen. Het is onze DELFT onder commando van kapitein W.C. Rijkeboer. Varend van Rotterdam naar  Amsterdam zag een zekere ´A´de EUTERPE op haar laatste reis, nl. naar de sloper. ´Ik bleef deze begrafenisstoet lang nakijken.  Hij heeft ook zijn steentje bijgedragen om de KNSM groot te maken en zijn laatste reis´. A. besluit: ´Rust zacht EUTERPE, nog liever zien we je in stukken snijden dan je nog enige jaren te zien varen onder een andere vlag!´

Ook nog in 1950 komen we een bericht tegen over de KNSM - band , die medewerking verleent aan een feestelijke bijeenkomst in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. De verslaggever: ´Wij zullen ons onthouden een opsomming te geven van de vele shownummers die de KNSM - band. Wij volstaan met de opmerking, dat onze musici dien middag voor de vrolijke noot gezorgd hebben´. Tja, dat waren wel heel andere tijden. We schreven dat we in de jaargangen van De Kroonvlag op zoek zijn naar grote dingen. Gebeurtenissen als die met een KNSM - band behoren daar in feite niet toe, maar ze geven wel een beeld van de sfeer in een tijd, die (misschien helaas) lang vervlogen is.

Een mededeling van de Afd, Personeelszaken, nog steeds 1950, waarin wordt gezegd, dat de Directie heeft besloten bij jubilea van leden van het walpersoneel, naast de gebruikelijke gratificatie, een KNSM - speldje te verstrekken en wel: bij een 40-, resp. 25-jarig  jubileum een gouden, resp. een zilveren speldje met KNSM-embleem en lauwerkransje.´ De dames krijgen een broche. Bovendien de mogelijkheid en wit metalen speldje met KNSM-embleem, resp. een broche te kopen tegen de prijs van f 1,-.

In december roept de heer Hylkema alle bedrijfsgenoten op om naar wegen te zoeken die zullen leiden tot het stichten van een bouwfonds tot het verkrijgen van vakantiehuisjes. Hij geeft verschillende mogelijkheden aan om geld daarvoor op tafel te brengen. Op die manier bouwen wij niet alleen aan het grote KNSM-huis ( hier citeert hij ir. W.H. Kruyff) doch bovendien aan de kleine vakantiehuisjes, waarmede wij voor personeelsleden  en hun gezinnen de gelegenheid scheppen om ééns per jaar een poos van de vrije natuur te genieten in een eigen ´home´ en tegen een zéér geringe prijs.` En hoe velen van ons hebben in latere jaren niet genoten van zulke vakantie´s  in de bossen en op de heide.

Op het spreekuur van de sociale verzorgster, dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur, wordt ieder verwacht, die de Sociale Verzorgster wenst te spreken en die, ´voor zover de dienst het toelaat´ in staat is om ´s middags te komen.

Het is inmiddels 1951 en de Arbeiders en Beambtenkern organiseren een lezing voor het personeel. ´In deze bijeenkomst zal voor U spreken de heer A.J. C. van Rietschoten over het onderwerp Pracht en kleur van de Nederlandse Antillen en Zuid Amerika. Deze lezing zal worden toegelicht met circa 150 lantaarnplaatjes in kleuren.´ De heer Van Rietschoten, de latere directeur van de KNSM is onlangs teruggekeerd  van een reis naar de ´overkant´.

In de maart editie een artikel over de ´Veranderingen aan de kade´. Neemt U eens voor ogen het aspect dat onze kade twintig jaar geleden bood en wat wij er nu zien. Er liggen schepen als voorheen, maar die schepen zijn geen kolenstokers meer doch grotendeels door motoren voortbewogen vaartuigen. Die geen motoren hebben stoken toch olie i.p.v. kolen. Vergelijk eens de kranen die voor de oorlog op de Levant en Surinamekade stonden met de reuzen van nu.´  Ook wordt gesproken over de grote uitbreiding van de Hollerith  afdeling. Hollerith, een modern boekhoudsysteem, dat zeer grote machines nodig maakt.

Het Voorzieningsfonds  der KNSM ´Het Baken´ doet in de april uitgave verslag van het alweer derde levensjaar. Ir. P.G. van Kuyk , Chef Bouwbureau KNSM, is op 30 maart 25 jaar in dienst. M.H. Westerdaal, bootwerker - stuwer, viert op 19 mei zijn 30 jarig jubileum. Veertig jaar voor N.A. Ponman, ladingmeester NRM, evenals voor J. IJff asst. General Manager New York. Zomaar een kleine willekeurige greep uit de Personalia.

Een oproep: De KNSM band vraagt violisten. Er zal lichte operettemuziek in studie worden genomen en zal er ernstig worden geoefend onder leiding van de nieuwe dirigent. ´Aanmelding bij de  Hr. Nottelman, op den kade bij de Hr. Post, Arbeidscontrole.`  Reeds lang een KNSM - traditie is de viering van het St. Nicolaasfeest. De heer G. van der Heijden, roept ons toe: ´KNSM-ers , aan U de daad. Moge ons feest dank zij Uw aller medewerking worden wat het ieder jaar is geweest, een vreugde voor onze kinderen´.

Op 2 januari 1952 is er de Nieuwjaarsbijeenkomst, waar de heer P. Dijkstra, directeur KNSM, spreekt. Hij zegt onder meer: ´Zonder nu onze eigen Maatschappij teveel in de hoogte te steken, mag toch bij een gelegenheid als deze wel eens een ogenblijk worden stilgestaan bij al hetgeen nodig is om een vloot van een 60-tal grote en kleine schepen met profijt continu in de vaart te houden.´ En verderop: ´Daarom is het van zoveel belang, dat allen, die bij de Maatschappij betrokken zijn, er zich van bewust blijven , dat hun arbeid van groot belang is. Zo kan een aflader, die door den Heer Wils of een zijner medewerkers voor de Maatschappij gewonnen is, na de eerste zending van ons afkeren wanneer die zending door onvoorzichtigheid beschadigd aankomt.´

Wordt vervolgd
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 3/mrt/2009 : 23 : 33
De ARGOS en de EOS komen in de vaart. Ze hebben MacGregor  Patentluiken. ´Beltgraven´ is aangekocht, samen met o.m. de ADM, Blaauwhoedenveen- Vriesseveem en de SHB. De BOREAS komt in de vaart en een nieuw gebouw voor A.V.K. Dusseldorf. De huur van een KNSM - vakantiehuisje op Beltgraven bedraagt f 10,- per week per gezin. In het progamma Vara Showboat een rechtstreeks gesprek met een schip op zee. Het is kapitein Rechsteiner van de EOS, die in dit radioprogramma ´optreedt´. Een nieuwe loods te Paramaribo, nieuwe werf en loods op Curaçao en nieuw kantoor te Caracas. De ORESTOS ´schroeflam´op de Orinoco rivier en hoe die schroef er werd ´opgeschroefd´.

In de jaren vijftig word er druk geadopteerd, d.w.z. een school adopteert een schip. Er komt briefwisseling op gang en zeevarenden bezoeken de scholen en omgekeerd bezoekt de school ´hun schip´  als dat in Amsterdam of Rotterdam ligt. Voor alles dank zij vele bemanningsleden die hun vrije tijd geven aan het op school zichtbaar maken van hun schip in verre landen. Een van deze actieve mensen is F.F. Mathies. Thans rees lang gepensioneerd, destijds hoofdmachinist op de vroegere BAARN. Het Baarns Lyceum was ´zijn´school.

In 1953 heeft de directie een kamer aan de kade beschikbaar gesteld, die dienst zal doen als kapiteinskamer. In een ooggetuigenverslag vertelt hoofdwerktuigkundige  P.F. van der Leelie hoe de MENTOR 348 man redde van het Engelse troepenschip EMPIRE WINDRUSH. Daar was brand ontstaan in de machinekamer. Het schip brandde totaal uit. De MENTOR kreeg voor deze reddingsactie een gedenkplaat. 1955 is het jaar waarin de KNSM gaat beschikken over ´een prachtige nieuwe telefooninstallatie´. Aan de nieuwe schakelinstallatie zien we ´Mej. N. Schaafsma, chef - telefooniste en Mej. G.J.M. Boessen.`

We draven door de jaren vijftig heen. Het ene schip na het andere gaat te water. De ON-klasse en de IS-klasse krijgen gestalte. Proefvaart na proefvaart vindt plaats. In juni 1955 schrijft DE Kroonvlag: ´In tien dagen tijds maar liefst twee zeeschepen te water´. De heer Bosman tot de lezer: ´U kunt gerust tot Uw vrienden en kennissen zeggen, dat U bij een scheepvaartmaatschappij werkt voor wie in de laatste tien jaar meer schepen te water zijn gegaan dan voor welk andere scheepvaartmaatschappij ter wereld ook´. Hier gaat het om de stapelloop van de JASON en de OSIRIS. Installatie van de Ondernemingsraad op donderdag 1 december 1955.
SINON
(http://i.imgur.com/bGBMfg5.jpg)
Het duizelt je wanneer je achter elkaar honderden pagina´s Kroonvlag ´doorwerkt´. Een verscheidenheid in onderwerpen en toch ook regelmatig terugkerende gebeurtenissen die worden beschreven. Neem alleen al de tewaterlatingen, de groetenuitzendingen van de Wereldomroep. Zeer speciaal vervoer als bijvoorbeeld de crème calèche en de paarden naar het westelijk halfrond moeten worden vervoerd. Dit voor het koninklijk bezoek aan de West.

Er wordt in deze jaren ook toneelgespeeld. We bedoelen hier dus buiten de kantooruren, het echte amateurtoneel. Toneelgroep Royal speelt ´De Privé secretaresse´. Een jonge toneelgroep, gevormd door jonge mensen die met dit stuk goed voor de dag komen.

Er worden maar liefst zes nieuwe schepen besteld. 3 zestien mijls motorvrachtschepen met een draagvermogen van elk ca. 7000 ton en drie 11 mijls motorkustschepen, elk 950 ton draagvermogen. Door deze recente orders zijn op het moment 15 schepen in aanbouw voor de KNSM, met een gezamenlijke tonnage van 55.000 ton. De huidige vloot omvat 77 schepen met 260.000 ton draagvermogen. In de juli / augustus editie vinden we de aankondiging van de onthulling van het monument Amphirite dat zal worden geplaatst in de tuin aan de Surinamekade. Dit is het geschenk dat door het personeel op die dag aan het bestuur van de KNSM zal worden aangeboden ter gelegenheid van het 100 - jarig bestaan van onze maatschappij. L.J.M. Galavazi is 65 jaar geworden en treedt af als directeur van de NRM. Er worden vlettenwedstrijden gehouden, waaraan ook een damesploeg deelneemt. September 1956 feliciteert de redacteur de lezers met de honderd jaren KNSM. Hij schrijft o.m. ´.....die KNSM verschaft ons allen een levensdoel, ze is bovendien de bron waaruit wij voor ons en de onzen het  bestaan putten. Wij allen hebben (onder meer) ook daarom het grootste belang erbij, dat ze bloeie en groeie tot in lengte van jaren onze KNSM.....´ In een Personalia worden onder het hoofd ´in vaste dienst aangesteld personeel ´maar liefst 120 namen vermeld.
AEGIS
(http://i.imgur.com/H4g7Rwu.jpg)

Wordt vervolgd
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 4/mrt/2009 : 23 : 36
Het honderdjarig bestaan van de KNSM wordt op grootste wijze gevierd, waarvan uitvoerig verslag wordt gedaan in woord en beeld. Vooral aan de wal zijn de mogelijkheden legio, maar ook op de schepen vinden feestelijkheden plaats.

Op 2 januari 1957 zegt Jhr. H. van Lennep in zijn nieuwjaarsrede: ´... de scheepvaart spreekt in hoge mate tot de verbeelding van onze landgenoten, het is onze plicht om de verwachting die men van ons koestert waar te maken, ook in 1957...´- Of die verbeelding in latere jaren ook nog zo gesproken heeft? Dit is ook nog de tijd van de kerstpakketten en de kalenders , die aan alle medewerkers en gepensioneerden worden uitgereikt.

Op 26 januari 1957 verlaat ms. ORANJE NASSAU de helling en binnenkort zal de PRINS DER NEDERLANDEN volgen. In de uitgave van november een beschrijving met foto´s van interieur van de nieuwe passagiersschepen.
ORANJE NASSAU                                                                                     
(http://i.imgur.com/s8u6F0W.jpg)

Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op vrijdag 28 februari 1958 gehouden in Het Scheepvaarthuis, wordt A.J. C. van Rietschoten benoemd tot directeur van de KNSM. Prinses Beatrix reist met de ATTIS van Paramaribo naar Nieuw Nickerie. Het schip vertrekt op tijd uit Amsterdam. Zelfs wordt de ATTIS, om vooral niet te laat te Paramaribo aan te komen, niet via Hamburg gestuurd. Maar de reis over de oceaan verloopt niet zo voorspoedig door zwaar weer. Toch komt alles, hoe gek dat in dit verband misschien ook klinkt , op zijn pootjes terecht. Beatrix betuigt haar tevredenheid over haar reis aan kapitein F.J. van Dam. ´Tweemaal (in een week) naar Groningen´. Zegt een kop in het april nummer. De redenen: ms. LEONIDAS gaat te water en ms. LABOTAS komt in de vaart.

In de op 1 mei gehouden jaarvergadering van de NEVAS blijkt dit instituut te groeien en te bloeien. Een paar cijfers: het aantal donateurs van de NEVAS bedraagt 239 t.w. 28 rederijen, 147 scholen en 64 particulieren. In 1957 kwamen 38 nieuwe adopties tot stand. Zeven en twintig vervielen er evenwel door verslapping en gebrek aan belangstelling. Tot de geadopteerde schepen behoren er  54 van de KNSM! In juli / augustus Kroonvlag een In Memoriam van Paul den Tex, oud directeur en oud commissaris van de KNSM. Jhr. H. van Lennep schrijft over hem ´... De mens Den Tex zal men niet licht vergeten. Hij kon streng zijn, maar ook zo innemend en vriendelijk. Een echte oude patriciër, even deftig als bescheiden. Zijn zakenmoraal kende geen geschipper of slimmigheden; een man uit één stuk, met een warm kloppend hart voor zijn medemensen...´ De ontvangst van ´De schip van de week´uitzending aan boord van de SARPEDON en de THEMIS is goed. Op 22 november 1958 jubileert B.M. Schnitger, ass. General manager New York. Hij is 25 jaar bij de KNSM. Voor gezagvoerder  S. Tigchelaar is dat op 15 november 40 jaar. Half december heeft dek / rookkamerbediende P. van Ravens er 25 jaar ´opzitten´.                 

Ter viering van het eerste lustrum geeft de toneelgroep Royal op woensdag  14 januari 1959 een uitvoering van het ´Spel met het Noodlot´in het Van Nispenhuis aan de Stadhouderskade. Toegangsprijs f 1.-  Kaarten verkrijgbaar bij Nottelman (Gelderse kade), Hardsteen (Scheepvaarthuis), Post  (Arbeidscontrole), Wagenaar (Scheepszaken), en Andersen (NRM). Op de nieuwjaarsbijeenkomst in de ontvangstzaal aan de Surinamekade is het kapitein H.W. Otto, die namens alle zeevarende KNSMers iedereen een gelukkig en voorspoedig 1959 toewenst. Mevrouw van Sandick, echtgenote van onze president - commissaris verricht de doop van de ACHILLES, de eerste van een serie van zeven: ARES,CERES, SOCRATES, PERICLES, DIOGENES en ARCHIMEDES. Deze schepen krijgen vier laadruimen, drie ruimen voor en 1 achter de opbouw. Draagvermogen elk ca. 7100 ton. Het betreft hier geen ´confectie´schepen, maar speciaal voor onze diensten ontworpen en te bouwen eenheden. Hiertoe wil de KNSM haar kapitaal met  1/3 vergroten.

Na een oproep van de directie melden honderden KNSM-ers zich om zich voor een hulp actie in te zetten. Op korte termijn moeten nl. duizenden manifesten nauwkeurig geanalyseerd worden ter verkrijging van uitgebreide statistische gegevens, die moeten worden ingediend bij een bepaalde Conference. Dat betekent twaalf avonden werken van 6 tot 10 uur. Per 1 maart wordt ir. O.R. Metzlar benoemd tot sous-chef van ons bouwbureau een op 22 april jubileert (25 jaar) donkeyman G.M. Anches. Op de helling van de werf E.J. Smit & Zoon ligt ´AS No 10´ de MITHRAS, het tiende schip dat deze werf voor de KNSM in 5½  jaar bouwde. Bouwnummer 749. MITHRAS wil echter niet en ze geeft pas toe na twee uren van spanning en inspanning.
MITHRAS
(http://i.imgur.com/1w9YZJp.jpg)

De Kroonvlag heeft inmiddels enkele uiterlijke wijzigingen ondergaan. De maatschappijvlag, wapperend boven de wereldbol, heeft plaatsgemaakt voor de afbeelding van de KNSM- legpenning, omstuwd door vissen en beschenen door sterren. De kleur is lichtblauw geworden. De kwaliteit van het papier is in de loop der jaren beter geworden en er worden veel foto´s opgenomen.

In oktober 1959 ´Een unieke nautische trilogie. Deel 1 - de geboorte van de CHIRON, deel 2 - DIOGENES´doop, deel 3 - KREON in zijn element´. Amsterdam krijgt een havengebouw. Prins Bernard bezoekt onze Ares in Peru. Kapitein T.C. van Drimmelen neemt in West - Indië afscheid van de KNSM en de Koninklijke Marine. Meer dan 50 scholen hebben een KNSM schip geadopteerd.

1915 - 1960: 45 jaar Zuid Pacific Dienst, een artikel van de heer W.E. van Popta. Onder een foto, gemaakt bij het afscheid van bootsman K. Groen, lezen we: Kapitein Otto neemt met een ferme handdruk afscheid van bootsman Groen`.  Bouwbureau´s honderdste ontwerp is het ms. ARCHIMEDES geworden. Tijdens de proefvaart ai aan boord chef-hofmeester C. Ronner.   
´De Kroonvlag bereikt een mijlpaal´zegt de redactie in zijn openingsartikel in de editie van april 1961. De vijftiende jaargang wordt met dit nummer afgesloten. Eerste stuurman Don Griot brengt een dronk uit op de scheidende gezagvoerder P. de Jong. Dit gebeurt aan boord van het ms. DIOGENES in 1961.

We stuiven door de jaren zestig heen. Op 21 december 1961 worden de heren J.H. Kiesouw en G. Pronk benoemd tot adjunct- directeur. Op 17 januari 1962 wordt 1ste stuurman R.J. Carrière als gezagvoerder en op 1 april van dit jaar gaat mejuffrouw E.A. Wiedijk, directiesecretaresse met pensioen. AVK Straatsburg bestaat op 22 mei 50 jaar. ULYSSES versterkt de gelederen en dan nog weer even de Personalia: 1 ste stuurman J. de Jong wordt gezagvoerder (15.11.62), C.B. H. Stal gaat van standplaats Buenaventura naar Bogota en J.J. Beuk van tijdelijke detachering Bogota. Overzees stafemployé j. de Winter, met bestemming Curacao, heeft Europees verlof tot eind november 1962. Loopjongen J. Baars komt per 12 november bij de KNSM, evenals donkeyman E.J. Wittbrodt.
ULYSSES
(http://i.imgur.com/dXWNMO9.jpg)

Februari ´63: een foto van de MEDON langs de kant in het ijs. Een zeer strenge winter. De contributiebijdrage aan het Bouwfonds vakantiehuisjes KNSM wordt verhoogd van f 0,03 per week tot f0.06 per week. Eveneens in 1963 wordt de HERCULES toegevoegd aan de KNSM-vloot. Op de brug kapitein G.B. Wilmink. Se Sportvereniging KNSM bestaat 50 jaar. Mythologische mijmeringen, een lange reeks artikelen over de herkomst van scheepsnamen, of liever gezegd de betekenis van de namen die aan de KNSM-schepen zijn gegeven. In de september editie PALAMEDES.

Per 31 december 1963 bestaat onze vloot uit 86 eenheden. Onze bedrijfsresultaten blijken iets gunstiger te zijn uitgevallen dan over 1962. In 1964 luidt ons Bouwbureau een nieuw tijdperk in, zo lezen we. Het gaat om een gunstige test van half automatische bediening. Het ms. SOLON neemt deel aan de NATO oefening ´Teamwork´op de Atlantische Oceaan. Dit jaar ook de ondergang van het ms SOPHOCLES, in volle zee, waarbij drie opvarenden het leven verliezen; bootsman P. Visser, olieman M. Kuijt en bediende F. Araujo.   

Wort vervolgd.   
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 6/mrt/2009 : 22 : 35
Het daaropvolgende jaar brengt een slagzinnen wedstrijd. De slagzin moet de lezer opwekken een zeereis met de KNSM te gaan maken of hem aanmoedigen zijn lading met ons mee te geven. Vele inzendingen en slechts enkele (uiteraard) gelukkigen.

De medewerkers van ons Vrachtbureau worden lekker gemaakt met het vooruitzicht over enige tijd te worden gehuisvest op een boot, een kantoorboot. Veel is daaromheen  geschreven en gepraat. Dat het op deze boot lang geen paradijs zou zijn, moest in latere jaren nog blijken.

Wegens hun verdiensten op meteorologisch gebied werden op 28 oktober 1966 gezagvoerder H.J. Korver en 1 ste stuurman C.J.. Spaargaren onderscheiden.

N.V. Container Terminal Amsterdam wordt feestelijk geopend. KNSM directeur G. Vermeulen zegt in de nieuwjaarsreceptie dat ´het KNSM schip ook in 1966 hecht, dicht en sterk is´. Inspecteur Santigo de Chile, A.J. Hoet, wordt hoofdinspecteur Lima. 1 ste stuurman Th. Hahlen gaat aan de wal en wordt adm. Assistent.

Op het moment dat voor de laatste de manoeuvreerafsluiter van de stoomturbine van het laatste stoomschip van de KNSM, de TELAMON, wordt dichtgedraaid, is hiermee een einde gekomen aan een 111 jaar lang stoomtijdperk bij onze maatschappij.

Op maandag 1 april 1968 afscheid van Jhr. H. van Lennep  als directeur van de KNSM, in de Ontvangstzaal aan de Surinamekade. Drie en twintig jaar heeft hij deel uitgemaakt van de directie. ´Tijdens het afscheidsdiner dat op 28 maart aan boord van het ORANJE NASSAU wordt geserveerd, spreekt o.m. de nestor van de Nederlandse scheepvaart, de heer D. Hudig. Uit zijn rede citeren wij: Leiders van een bedrijf moeten kooplieden zijn die de onderneming door de onzekerheden weten te sturen en dan met een positief resultaat weten uit te komen; haar moeten leiden en in staat zijn om alle mogelijkheden, die zich ook terzijde in een groot bedrijf voordoen, uit te buiten om zodoende van een goed bedrijf een zéér goed bedrijf te maken. Welnu, hieraan heeft Hugo van Lennep zeker geheel voldaan, waarmede mijn gelukwensen.´ Aldus in het aprilnummer van de 22ste jaargang van De Kroonvlag.

Deze editie eindigt met een mededeling over een Kroonvlag ´nieuwe stijl, de vorm die ons blad tot en met nu heeft behouden. Dit toen nieuwe formaat krijgt voor en tegenstanders. De inbinders van het oude magazine formaat klagen steen en been. Opmaak technisch zijn er voordelen aan deze krantachtige vorm. Maar hoe dan ook, we hoeven er geen woorden meet aan te wijden, geen voor en tegen meer af te wegen. Hier ligt uw laatste Kroonvlag. 

In mei 1968 lezen we dat de KNSM kuiperij tot een palletfabriek wordt omgebouwd. Het eerzame ambacht van kuiper wordt omgebogen naar het maken van laadborden, de pallets. Een eis van de hedendaagse vervoerstechniek. De vraag wordt gesteld of het luchtkussenvoertuig de koopvaarder van de toekomst zal worden. Op 1 mei neemt mejuffrouw T.J. Kap afscheid van de KNSM. Zij heeft er ruim 43 jaren opzitten. In 1945 werd zij directiesecretaresse. Ze raakte zo in de ban van het scheepvaartbedrijf, dat zoals zij zelf zegt, ´dit de jaren heeft doen omvliegen`. De Nieuwe Rijnvaart Maatschappij (NRM) viert haar 65-jarig bestaan. Er gaat weer een MERCURIUS te water en wel in Madurodam. Het ms. THALETAS komt in het nieuws als het 5000ste schip dat op de helling van de Oranje werf in Amsterdam Noord is droog gezet voor een periodieke dokbeurt. Oud hoofdagent voor de KNSM in Suriname L. Munsterman, is per 1 oktober benoemd tot chef personeelszaken. Hij is ook de opvolger van mr. H. Mook. Eind 1968 wordt aan de Machinefabrieken Scheepswerf P. Smit Jr. te Rotterdam opdracht gegeven voor de bouw van twee z.g. ´multi purpose´schepen. De ontwerpen zijn van Sea Transport Engineering. Het Trident schip gaat geboren worden. De afdeling Passage is nog volop in de running waar het passagiers van onze schepen betreft.
MERCURIUS
(http://i.imgur.com/9vvJJ5E.jpg)

Op 8 april vind de kiellegging van het eerste Trident schip. Directeur G. Vermeulen geeft de klap met de hamer. Zijn collega M.C. Kieft is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De schepen van de ES-klasse zullen worden verlengd door het plaatsen van een tussenstuk met een lengte van 9.75 meter. Het ms. AENEAS komt als 11000ste schip de haven van Rotterdam binnen. Dat is op 6 mei. Wat reeds lang regelmatig plaatsvindt zijn de reünies´ voor gepensioneerden, waarvan ook trouw verslag wordt gedaan. Dit is nog de tijd van de afdeling Acquisitie. Op een foto zien we chef P. van Rijssen in gesprek met souschef F. Helms. Op 19 december viert de Bond van Surinaams Haven en Transport Arbeiders zijn 50 jarig bestaan. 
De geboorte van CHIRON
(http://i.imgur.com/NQS7wuh.jpg)

Wordt vervolgd
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 7/mrt/2009 : 18 : 12
We zin inmiddels in 1970 aangeland. Directeur M.C. Kieft houdt een somber gestemde jaarrede. Het rapport Oyevaar verschijnt. Het behandelt de ontwikkeling in de wereldscheepvaart en de Nederlandse koopvaardij. Het etablissement van de KNSM wordt verplaatst naar Pier 39ste Straat. De KNSM hijst de stormbal. Er worden vier werkgroepen ingesteld die zich zullen bezighouden met specifiek genoemde problemen. Het eerste Trident schip, de TRIDENT AMSTERDAM, gaat op 29 april te water. De doop wordt verricht door mevrouw A.M. Nelissen - van der Kelen. Bij zijn aftreden als president - commissaris wordt Mr. D.A. Delprat benoemd tot ´honorair commissaris´van de KNSM. Op 5 juli wordt bekend gemaakt dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd is overgenomen door de KNSM. Een jubileum in Zurich: J.H.L. Binnendijk is 25 jaar in KNSM dienst. In oktober vindt de overdracht van de TRIDENT AMSTERDAM plaats. Uitgebreid verslag met foto´s van dit paradepaard(je). Op Curaçao nemen R.J. Riaz en E.J. Boelijn op de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van onze maatschappij. Ook nog in 1970 valt het 20 jarig bestaan van de KNSM vakantiehuisjes op Beltgraven.

Begin 1971 komt er een stukje Romeinse oudheid, de tempel van Taffeh, met de SINON naar Nederland. Het vervoer vanuit Egypte vindt ´in stukken en brokken´plaats. Velen van ons herinneren zich nog een groots opgezet plan: ro/ro vervoer tussen Amsterdam, Bremerhaven en Bilbao. De dienst krijgt de naam Iberhanseatic Transport System (ITS). Bij de scheepswerf v/h De Groot & Van Vliet te Slikkerveer is het ms. METEOOR in aanbouw voor dit project. In april komt de TRIDENT ROTTERDAM voor de KNSM in de vaart. Eind van dit jaar komt de mededeling dat de KNSM gaat deelnemen in Mammoet Transport NV. Het vervoer van zware stukken door de KNSM gaat onverdroten voort. Een opsomming van de schepen met zwaar laadgerei: in de grote vaart 66 schepen en voor het vervoer over de Rijn 53.   

In zijn nieuwjaarsrede spreekt mr. H.G. Heuzeveldt de hoop uit , dat we er met ons allen in 1972 in mogen slagen die innerlijke kracht verder te ontwikkelen die voor ons en de buitenwereld duidelijk zal maken dat het voortbestaan van de KNSM nuttig, zinvol en dus vanzelfsprekend is. ´Thuis aan boord ms. CERES´, zich bevindend  aan de westkust van Zuid Amerika. Dit progamma van de Wereldomroep wordt aan boord van de CERES uitstekend ontvangen. Er zijn zoveel schepen van de KNSM in de vaart, dat praktisch elke maand een progamma voor één onzer schepen de lucht ingaat. Portier A. Ruygh zegt het Scheepvaarthuis vaarwel na 14 jaar bewaking van de hoofdingang. In Suriname jubileren de voorlieden J. Tolod en J. Struiken. Havenbedrijf Kroonvlag Rotterdam beschikt nu over een van modernste etablissementen in de Rotterdamse haven. Totale oppervlakte van het terrein is 110.000 m2. Het vaarplan is opnieuw beken en in een nieuw jasje gestoken.

Met het ms. NEPTUNES arriveert in Nederland een bosnegerhut uit Suriname, een geschenk voor de jarige Prins Maurits. Diversificatie in opmars bij de KNSM: we verwerven een belang in Belgian Fruit Lines en we gaan deelnemen  in Transavia Holland. De Boeing 707 en de Caravelle doen hun intrede in onze scheepvaartwereld. Telefoneren bij de KNSM gaat met de tijd mee. We krijgen z.g. doorkiesapparatuur , wat zoveel wil zeggen als rechtstreekse verbinding tussen de klant en de man achter zijn KNSM bureau.

Bij het verlaten van de haven van Puerto Cabello loopt de TRIDENT ROTTERDAM aan de grond. Een aluinaarde contract brengt opnieuw KNSM schepen naar de haven van Delfzijl. Er worden vier schepen gehuurd van de Oldendorff rederij, die als BAARN, BREDA, BENNEKOM en BARNEVELD  de uitvoering van dit contract mogelijk maken. In de Personalia komen we mr. H.J. van de Roemer tegen. Hij wordt van medewerker BNO manager van EUS. Bij de NRM is stuurman F.H. Kruizinga aangesteld als kapitein op het ms. VORSTWIJK. De passagiersschepen PRINS DER NEDERLANDEN en ORANJE NASSAU zijn inmiddels uit de vaart genomen. Ze zullen worden verkocht. Hiermede is een eind gekomen aan 100 jaar passagiersvaart op de West.
TRIDENT ROTTERDAM
(http://i.imgur.com/wwd3v56.jpg)

Ook bij de NRM vlootuitbreiding. Besteld worden drie schepen van het ´verlengde Europa IV´type. Een vermeerdering van de NRM tonnage met 5000 ton. De KNSM kan nu niet achterblijven en koopt 2 schepen. Grote, snelle vrachters met een draagvermogen van elk 12.300 ton. Ze krijgen de namen ALKMAAR en AMERSFOORT. In de machinekamer staat een FIAT- hoofdmotor met een vermogen van 20.000 pk. De TOR line, waarin de KNSM een minderheidsbelang heeft, bestelt twee jumbo ferries. Er wordt zwaar gestudeerd op de toekomstige mogelijkheden van navigeren via satellieten. Er komt een nieuwe studieregeling voor de KNSM-ers. Wat zullen we knap worden! Na het in de vaart komen van de TRINDENT AMSTERDAM en TRIDENT ROTTERDAM is ´nulmanswachtbezetting`een begrip geworden. Afstandsbediening speelt hierin de grote rol.

Afscheid van M.C. Kieft als voorzitter van de Raad van Bestuur KNSM Group NV. Transavia gaat straks vliegen met de Boeing 737-200C en is daarmee de eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij die deze vliegtuigen in gebruik gaat nemen. L.G. Voogelaar, waarnemend directeur Kroonvlag Rotterdam, gaat met pensioen. Veel studie en overleg zijn nodig om tot de conclusie te komen dat de toekomst van het stukgoedvervoer naar en van het Caraibisch gebied ligt bij de containerschepen. Kapitein J. Bergsma zegt de zee vaarwel.  Hij doet dit aan boord van de TRIDENT ROTTERDAM, samen met zijn echtgenote. Voor thuis krijgt hij zijn schip ´in zakformaat ´mee: een prachtig model, dat door de bemanning onder leiding van de baas timmerman, is vervaardigd.

In de december editie 1973 schrijft A.J.C. Rietschoten, (aftredend) voorzitter van de raad van bestuur, woorden ten afscheid ter gelegenheid van zijn pensionering. Hij zegt o.m. : Het jaar 1974 kondigt zich al aan als een aaneenschakeling van stormachtige periodes. Meer dan ooit zal er een zeemanskunst voor nodig zijn om de KNSM door de woelige golven heen te loodsen. Ik ben er zeker van overtuigd dat dit zal gelukken, hoewel het zeker niet zonder inspanning zal gaan´. Mammoet Shipping Compagny ziet het levenslicht. Een gezamenlijke werkmaatschappij van de KNSM en Mammoet Transport. De eerste SD-14 onder Nederlandse vlag. Het is het ms. Waterland, dat is toegevoegd aan de vloot van de KHL. Op 7 juni overlijdt G. Vermeulen, kort tevoren nog lid van de raad van bestuur. Een alom bijzonder gewaardeerde persoonlijkheid binnen onze KNSM organisatie is heengegaan. Het begin van het ´autotijdperk´bij CTA is er. Er is nl. een omvangrijk auto- overslag -contact met Hoegh Ugland Auto Liners (HUAL). Het betreft het aanvoeren van Datsun automobielen, rechtsreeks uit Japan.

In 1975 komen de nieuwe schepen voor de NRM in vaart. Het zijn de WINTERSWIJK, WESTWIJK en WAALWIJK. De KNSM krijgt na veel gedokter, een nieuwe housestyle: de gestyleerde matrozenkraag van het ´mannetje in de Ver. Staten`. KNSM Kroonburgh naar nieuwe behuizing aan de St. Jobsweg. Wat het scheepvaarthuis betreft doemt voor het eerst het ´metro spook´ op. Jarenlang zal er gegraven, geheid en gebouwd worden. Een lange periode van grote rumoerigheid en wanorde vlakbij ons hoofdkantoor.
WESTWIJK 
(http://i.imgur.com/WxUKLxz.jpg)
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 8/mrt/2009 : 18 : 49
We hebben weer een echte BREDA en een echte BAARN. Ze zijn uitgerust met bulbsteven. Het is inmiddels 1976, het jaar waarin R.V. Stensma wordt overgeplaatst van Panama naar Miami en P. van Duynen, medewerker Interne Dienst AS, bekend als ome Piet de boekbinder, met pensioen gaat. Mammoet Transport doet van zich spreken. In Ecuador is in oprichting Mamut Andino. Mammoet Shipping wordt verrijkt met de HAPPY RIDER. De resultaten van de KNSM Group over het jaar 1975 worden bekend gemaakt. De totale omzet van de Group bedroeg f 717 miljoen, waarin begrepen Transavia en Mammoet Transport. Het bedrijfsresultaat als zodanig geeft een teruggang te zien, hoofdzakelijk als gevolg van de verminderde bijdragen van de lijnvaart en de havenbedrijven. Transavia krijgt de beschikking over een Airbus 300A. Dit zal echter maar voor een betrekkelijke periode blijken te zijn. De cockpitsectie van een Carravelle van Transavia krijgt een plaatsje in het Aviodome.
BREDA
(http://i.imgur.com/DGrmhk9.jpg)

De bouw van de metrotunnel die vlak langs Het Scheepvaarthuis komt te liggen, is in volle gang. Op 11 oktober komt er een goed bericht uit Gdansk, Polen, dat luidt: ´HOLLANDIA veilig te water 15.30 uur stop hartelijke gelukwensen´. Container Terminal Amsterdam bestaat tien jaar. En voor het Noordzeekanaal zijn dat er 100. Het begin van de feestelijkheden is in de Kompaszaal aan de Surinamekade, waar op 1 november Koningin Juliana en Prins Bernard met gevolg een bezoek brengen. Laatst genoemde houdt een toespraak. Technisch hoofdmedewerker J. Oudenaarden ontvangt de Zilveren medaille behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een kleine plechtigheid in Het Scheepvaarthuis worden herinneringen opgehaald aan het roemruchte ms. DELFT, dat in 1955 speciaal verbouwd werd voor een contract met de BPM voor het vervoer van zware stukken naar Caracau en Punta Cardon. Ook het Port Kaiser Project op Jamaica is vermeldenswaard. De jubilaris heeft daarna nog een belangrijke rol gespeeld bij de vergroting van de capaciteit van het zware laadgerei van verscheidene ´Essen`. ´Op 6 december begint Carol (Caribbean Overseas Lines) in Hamburg haar hopelijk lange en voorspoedige leven, zorgvuldig voorbereid en met grootst mogelijke zorg omringd.´ Aldus W. schuylenburg, marketing manager, in ons bedrijfsblad. Het eerste schip in deze nieuwe Carol dienst, de CARIBA EXPRESS van de Happag Lloyd, meert op 8 december bij CTA af.
DELFT
(http://i.imgur.com/ZJ7VVD8.jpg)

Ook nog in het najaar van ´76 houdt Mammoet Stoof Breda Open Huis en op Curaçao vindt aan boord van de HERMES een afscheidsreceptie plaats voor de familie J.A. Lodder van het Leger des Heils. Gezagvoerder J. Brevet is de gastheer op deze receptie. In november is Transavia holland tien jaar in de lucht. In deze maand worden vele jubileumvluchten gemaakt met voor de passagiers verrassingen aan boord. Weer een afscheid in Het Scheepvaarthuis, ditmaal van Don Pablo, voor de niet ingewijden P.E.H.V.L. van Rijssen.

In zijn nieuwjaarsrede die het jaar 1977 inluidt, zegt mr. H.G. Heuzeveldt, plv. voorzitter van de Raad van Bestuur, te hopen dat wij wel het hoofd boven water kunnen houden, dit in tegenstelling tot de metro caissons die onder de aarde verdwijnen. ´Als ik spreek van wij´,dan bedoel ik de KNSM groep als een verband van 5000 mensen, die met elkaar zorgen dat de ladingstroom zich naar onze schepen beweegt, dat de schepen worden gevuld, dat zij varen en dat de goederen worden gelost en geladen; dat er vliegtuigen vliegen met passagiers en vracht en dat in al onze belangengebieden een naam wordt opgebouwd van een maatschappij, waarin voortdurend en met zorg wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening´. Mammoet Shipping krijgt zijn HAPPY RUNNER. In de kompaszaal vindt een afscheidsbijeenkomst plaats voor de vervroegd gepensioneerden. S.C. Bronwater wordt directeur van CTA.

In maart ´77 een openingsartikel over het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam en een reportage over het boeiende KNSM bedrijf in de Elzas: het Aveka. Chef hofmeester C. Ronner verlaat de KNSM. Een markante figuur in en om de Kompaszaal. Hij staat, samen met zijn vrouw op de foto met zijn jarenlange ´rechterhand´Ramon Farina. Tweehonderd jaar H.W. Pott & Korner in Hamburg.
Te Caracas vindt de uitreiking plaats van de versierselen behorende bij de Orde van Fransisco de Miranda aan S. Doyer en L.J.J. Jens. Het reilen en zeilen op het kantoor van Carol in Londen wordt uitvoerig belicht en Mammoet Stoof verplaatst een complete korenmolen. Op 22 april doopt mevrouw G.H. Le Poole- van der Jagt het ms. HOLLANDIA. Deze gebeurtenis vindt plaats op ons etablissement in Amsterdam. KNSM Group deelt in zijn jaarverslag over 1976 mede dat het resultaat in totaliteit belangrijk bij de verwachting is ten achter gebleven.

Stewardessen en stewards bij Transavia worden in het nieuw gestoken. Ook de vliegtuigen krijgen een nieuwe jas. Verder uitbreiding bij CTA en onder meer afscheid van de ARHIMEDES. Oud gezagvoerder H.J. Korver schrijft een boek: De mensen van de PANDORA. Het KNSM Reis en Passagebureau gaat door met het aanbieden van leuke en voordelige vakantiereizen. In oktober 1977 zien we het ms. HOLLANDIA op de voorpagina, in volle zee en een plaatje van de Scheldekade in Antwerpen, waar onze schepen voortaan niet meer zullen afmeren, tot grote spijt van vele opvarenden en passagiers. Kapitein A. Vermeulen is benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Er is inspraak over de voorhaven bij IJmuiden. Tot op de dag van vandaag wordt hierover nog gepraat. Bij de Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij is een zeesleper voor de Mammoet pontons in aanbouw. De latere HAPPY HUNTER. Drukkerijen De Bussy Ellerman Harms BV: drukkers van de Kroonvlag, jubileren: 175 jaar.

De nieuwjaarsrede voor 1978 door S. Doyer , voorzitter van de Raad van Bestuur. ´.... Wij zullen er gezamenlijk in moeten slagen onze probleemgebieden op te lossen.....in 1977 hebben we een grote dreun op het hoofd gehad, in het tweede halfjaar is echter een duidelijke verbetering ingezet en ik ben dan ook niet pessimistisch wat betreft 1978.... Wij zullen gezamenlijk met alle kracht in 1978 blijven nastreven door rationalisatie en verhoging van de efficiency de bedrijfsvoering te verbeteren en daarmee de resultaten op te voeren....´.  Nog een oud gezagvoerder schrijft een boek: L.H. Mager. Zijn boek heeft de titel: een varend leven, met als ondertitel: Was´t de moeite waard? Dit boek komt stand in nauwe samenwerking tussen kapitein Mager, de groep van ons Algemeen Secretariaat en onze huisdrukkerij.

We komen nogal eens ridders tegen, Dit keer P.D. Kaan, Ridder in de Order van de Oranje Nassau. Hij is oud directeur van de NRM. Dit zijn de jaren waarin Transavia contracten heeft met Saoedi Arabië voor het vliegen van pelgrims naar en van Mekka. Een verslag van dit gebeuren in de januari Kroonvlag. In Het Scheepvaarthuis krijgen we de beschikking over een fraai ingerichte grote lunchkamer, waar het inderdaad plezierig toeven blijkt te zijn. Het zesde en voorlopig laatste containerschip voor Carol komt in de vaart: de CARIBE van de Compagnie Generale Maritime (CGM) In het luchtvaart gebeuren bij Transavia komt ook uitbreiding. Een nieuwe Boeing 737 komt de luchtvloot versterken: de PH-TVP. Een reportage over de overdracht en de Boeingfabrieken in Seatlle. Ook bij de NRM verlenging van schepen. De STROOMWIJK op de helling. De Hogere Zeevaartschool verhuist. We naderen de eindstreep. De bouw van een ´tweede HOLLANDIA´ wordt aangekondigd. Nieuwe benoemingen in de Raad van Bestuur: C.B.H. Stal en R.F  Hendriksen. ´De zware weg naar de zilveren  wing´ is een reportage over de opleiding tot stewardess / steward  bij Transavia. De jubileumtochten gaan onverdroten door.

Gezellige dagen buiten de werksfeer. De zeesleper HAPPY HUNTER gaat op 14 april te water en ms. BREDA krijgt bij de Howaldtswerke Deutsche Werft te Hamburg een zware spier van 200 ton. Bij de NDSM in Amsterdam komt daar nog eens een 35 tons laadboom, zo ook voor het ms. BAARN. H. Niehaus maakt voor De Kroonvlag een artikel over de AS klasse: Exit AS. POLLUX en NEDERLANDER, Lagere Zeevaartscholen te Amsterdam en Rotterdam. Een verhaal over de opleidingen aan deze instituten. Kapitein J.J. Korving vertelt over de ´ijzige vaart op Leningrad´. Weer doet de KNSM van zich spreken: bestelling van drie supercoasters bij de werf Amels te Makkum. J. de Jong, directeur van Autoliners Europe,  Amsterdam , doet in auto´s in het groot ( de aanvoer van Datsun auto´s bij CTA). Mevrouw Th. J. Carierre- van Schaik, echtgenote van gezagvoerder R.J. Carierre, schrijft haar belevenissen op de laatste reis van onze DIOGENES.

Wort vervolgd.

Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 9/mrt/2009 : 22 : 31
In de november / december editie ´78 een foto van XX ANNIVERSARIO, onze vroegere PRINS DER NEDERLANDEN. Haar zuster, de ORANJE NASSAU vaart nog onder de naam VIETNAM HEROICO. Beide onder Cubaanse vlag. Voor periodieke dokbeurten komen deze ex-KNSMers steeds naar Amsterdam. ´Medische hulp via Scheveningen Radio`vertelt over dit aspect van het Rode Kruis: de Radio Medische Dienst. Er worden 25 nieuwe medewerkers/ sters  aangenomen in de maanden september en oktober. Op 16 januari is J. Koopmans, medewerker postverzending bij de KHL, 40 jaar aldaar in dienst. In februari 25 jaar KNSM dienst voor Hwtk A.A.A. Schujns, C. Springer ( gezel dekdienst) en w. Brouwer voorman scheepscontrole bij CTA.

In zijn nieuwjaarsrede voor 1979 kan C.B.H. Stal, lid van de Raad van Bestuur, nog zeggen ´.... Wij zijn ervan overtuigd dat wij de onmiskenbaar moeilijke uitdaging van de toekomst goed uitgerust en met vertrouwen tegemoet kunnen treden...´. Ook in 1979 blijft Mammoet Transport van zich spreken. Nu betreft het weer een viaduct dat verplaatst moet worden. Het KNMI bestaat 125 jaar. Op de voorpagina van de februari / maart editie een  foto, waarop Prinses Margriet een zilveren legpenning overhandigt aan gezagvoerder J.H. Thijs. Eveneens aan KNSM zijde ontvangt kapitein A. Vermeulen een gouden penning. Voor kapitein G. Brunt is het zilver. Onze 1ste stuurlieden R.W. rooseman en J.E.T. van Kampen krijgen ´als beloning een barometer voor hun aandeel in het waarnemen op zee, als vrijwilliger voor het KNMI. Bij Transavia wordt directeur P.D.O. Hanrath opgevolgd door J. Legro. In de cabine worden meer mannen waargenomen.

Bij CTA komt de derde containerkraan in gebruik en aan boord van de TRIDENT AMSTERDAM wordt afscheid genomen van ´Ome Jan´ofwel motorman J.G.N. Beeldstro. In april een fotoreportage met tekst over Centaal Amerika, van de hand van Th. W. J. Sweyen, manager Cental America Services. De eerste van de drie supercoasters, in aanbouw te Makkum, de NESTOR, wordt overgedragen. H. Niehaus roept de ES schepen een vaarwel toe. Ook deze periode in de KNSM vaart is bijna voorbij. Het Vencol Office in Hamburg wordt onder de loep genomen. Kroonvlag Rotterdam houdt een geslaagde open dag. Computers doen hun intrede in Het Scheepvaarthuis, STEAC met nieuwe werktuigen in nieuwe jas, De vereinging van Kapiteinsvrouwen heeft 10 jaren achter zich en bij de Vereinigte Uebersee Verkehrs GmbH (vroeger AVK Dusseldorf) gaat directeur C:F. Beyer met pensioen. De reünie´s voor gepensioneerden (zowel de z.g. weekloners, de zeevarenden en kantoormensen) blijven nog steeds een succes, zowel door hun organisatie als door de opkomst.

Mevrouw T. Doolaard - Schuiveling van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt benoemd tot Ridder in de Orde van oranje Nassau. Een reportage over de verkeersleiding boven Nederland en een verslag van de grote Internationale Verkerhrs Ausstellung te Hamburg, die ook door Prins Claus wordt bezocht. De METEOOR haakt aan bij de AMERSFOORT en terwijl de gepensioneerden vier dagen naar Parijs kunnen viert PCH Scheveningen, het PTT Kuststation Scheveningen-Radio  te IJmuiden, zijn 75 jarig bestaan. Een kijkje bij de werf van Amels in Makkum, de geboortegrond van de nieuwe OR-ren. Te Krimpen a/d IJssel bij Van der Giessen-de Noord wordt de kiel gelegd voor de ZEELANDIA. Dat is op 30 juli. Het Nederlands Maritiem Instituut 8NMI9 is bezig met een omvangrijk onderzoek naar de wisselwerking tussen gezin en zeevarend beroep. De ´Trident´ schepen zijn lange tijd een vertrouwd begrip geweest voor ons. Nu gaat dat ´Trident´eraf en wat houden we over.... AMSTERDAM en ROTTERDAM. Dit in verband met het beëindigen van de samenwerking tussen KNSM, FMG en CAVN. 

Kapitein E.A. Röntgen geeft ons een verslag van de eerste 12.000 zeemijlen met het ms. NESTOR. De KNSM maakt bekend dat het eerste halfjaar 1979 met een geringe winst is afgesloten. Er blijven nog steeds nieuwe medewerkers binnenkomen, terwijl ook de jubilarissen onverdroten voortgaan: 25 jaar van voorman magazijn M. Orsel en A v.d Berg, adm. Besteker bij CTA. S.J. Mullender , manager AZ, gaat met pensioen evenals mejuffrouw N. Bakker, secretaresse Groupstaf, Bureau Vastgoed. Feestelijke overdracht van ms. MENTOR. Berichtgeving over Sail Amsterdam 1980 en de Nedlloyd Specerijen Race van Jakarta naar Amsterdam. Vijf lieve dames, de KNSM telefonistes, doen haar intrede in Het Scheepvaarthuis, na van oudsher (niet dezelfde dames) gezeteld te hebben aan de Surinamekade. Onze Vrachtmailboot gaat over in andere handen en gaat als ´Bonte Zwaan`dienst doen als sociaal centrum voor de binnenschippers. Transavia is druk doende vliegers van British Airways om te scholen voor de Boeing 737.

W.P. Sinnema, bij Amels toezichthouder namens de KNSM bij de bouw van NESTOR en MENTOR, wordt gepensioneerd. Tweede stuurman Z. Pessireron en tweede stuurman A.C.W. de Ruiter accepteren een baan aan de wal een treden in dienst bij Kroonvlag Rotterdam. De kerstpuzzel verlokt weer velen mee te puzzelen en de oplossing in te zenden. Op het ms. BAARN blijkt een tijdelijke commandowisseling te zijn. Zeevorst Neptunes neemt korte tijd het roer over. Ook KNSM Kroonburgh thans vrijwel geheel op de containertoer. Op de oudejaarsbijeenkomst zegt onze voorzitter van de Raad van Bestuur , S. Doyer, ´..... dat er een grote flexibiliteit nodig zal zijn om gezamenlijk datgene tot stand te brengen wat nodig is om ons bedrijf gesterkt en versterkt de tachtiger jaren te laten afronden.....´Als vertegenwoordigers van de vloot zijn aanwezig Kapitein J.F. Laatsch, Kapitein E.A. Röntgen, Hoofdwerktuigkundige P.N. Maarse en Hofmeester J.I. Kievoet.

In het januari nummer 1980 woorden en beelden van het afscheid van CTA directeur M.J. Lenters en het verslag van de doop en de overdracht van de STENTOR, het derde nieuwe schip binnen een jaar! In de februari editie een reportage van het traject Makkum / Amsterdam, dat eerst door de STENTOR moest worden ´overbrugd´. Mammoet Transport heeft het druk in Saoedi Arabië, waar o.m. materiaal wordt aangevoerd voor de bouw van de nieuwe haj-terminal te Jeddah.  De Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee wordt sterk uitgebreid. De voorpagina van maart geeft een foto van de ZEELANDIA in wording. De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging (KNRV) richt de blik op de toekomst en we moeten bij de KHL zijn met een experiment met vervoer van tabak in containers, een primeur voor de KHL. Transavia gaat voor Air Djibouti een lijndienst ´op poten zetten´en ons reisbureau weet weer een groot aantal gepensioneerden te ´strikken voor een paar fijne dagen in Parijs.
PH-TVP
(http://i.imgur.com/DXrNqjF.jpg)

De stapelloop van de ZEELANDIA wordt uitvoerig verslagen in april. Doopvrouwe is Prinses Margriet. In deze uitgave teven een en ander over de technische gang van zaken bij een stapelloop en een andere kennismaking met de ZEELANDIA. ´In de Group waren aan het einde van het verslagjaar 3846 personeelsleden werkzaam tegen 4210 personen per ultimo 1978´schrijft de Raad van Bestuur in zijn verslag over 1979. De restauratie van de Brandaris is voltooid. Een afscheidsreceptie in Het Scheepvaarthuis voor A. Oosterhof, ´een oude rot op Vrachtzaken, waar menigeen op dichtvoer´.  De STENTOR neemt in de Caraibische Zee twee uitgeputte mensen aan boord die reeds lange tijd met motorpech ronddobberden. Een kijkje bij de cursus grondpersoneel bij Transavia.

In het juli nummer begint een 4-delige reportage van een reis van dezelfde STENTOR in het Caraibisch gebied. Het KNSM reisbureau ]egt in een forse kop op pagina 9 van deze editie. ´van dead slow ahead tot mach-1´.  Wie kon op dat moment bevroeden dat het opvoeren naar mach-1  ontijdig gestopt zou worden? Een Koninklijke onderscheiding voor W.L. Binnendijk, directeur van Aveka Straatsburg. De KHL krijgt een deeltransport naar Argentinie, nl. 2000 km, pijp voor gasvoorziening aldaar. J.M. A. Huiting bezoekt de Werf ´t Kromhout en doet daar verslag van. 15 Augustus neemt de KNSM de ZEELANDIA over. In de Conpac dienst, waar ze eigenlijk voor bestemd is, blijkt op korte termijn geen emplooi voor te zijn. De ZEELANDIA wordt verhuurd aan de Schotse Ben Line en ze wordt ingezet in de Oost-Azie dienst onder de naam BENATTOW. De KNSM sleepboten MEEUW en ALBATROS, begrippen binnen onze organisatie, worden verkocht naar Libanon. Op CTA is een nieuwe onderhoudswerkplaats voor rijdend materieel gereedgekomen. Kroonvlag ( Curacao) heeft zijn vertrouwde Pundakantoor in het centrum van Willemstad verruild voor een ten opzichte van de nieuwe haven zeer gunstig gelegen complex.

De november / december editie ´bevestigd´nog eens het bericht, dat KNSM en Nedlloyd in bespreking zijn over een mogelijke fusie. Heropening van de zuidelijke taxibaan op Schiphol, waar als eerste een Transavia machine gebruik van maakt. Een foto van onze ALKMAAR, hier evenwel als LlOYD AUCKLAND, voor de kust van Durban. In januari 1981 lopen we alvast een beetje vooruit op de gebeurtenissen die zeer waarschijnlijk gaan plaatsvinden. Afscheid van KNSM, afscheid van Amsterdam. Er gaan twee Transavia Boeings vliegen voor Air Florida. In de uitgave van februari / maart een zeer ongebruikelijk verslag, nl. van een aandeelhoudersvergadering van de KNSM. Dit is evenwel niet zomaar een vergadering. Het is de informatieve vergadering van aandeelhouders, die verband houdt met het bod dat de Koninklijke Nedlloyd op de KNSM Group heeft uitgebracht. Voorwaar een historische bijeenkomst met historische foto´s.       

En hiermede, lieve lezeressen en beste lezers, besluiten we dit overzicht-in-snelle-vogelvlucht van al hetgeen er in 35 jaren Kroonvlag zoal gepubliceerd is geweest. We hebben een aantal belangrijke gebeurtenissen naar voren gehaald, mar we zijn er zeker van dat we minstens een gelijk aantal niet hebben genoemd. Het is evenwel niet de opzet geweest alleen het belangrijke te noemen.  We hebben, zoals, zoals uit de kop blijkt, grepen gedaan in de geweldige hoeveelheid tekst en foto´s die in de loop van 35 jarenbij elkaar geschreven en gemaakt is.

Ook is het niet de opzet geweest louter en alleen gewichtige gebeurtenissen uit te lichten. Trouwens, wat is nu werkelijk belangrijk, om van gewichtig nog maar niet eens te spreken?  Veeleer hebben we de mens voor het voetlicht willen halen, want die is het toch die uiteindelijk de maker en de drager is van een maatschappij, een organisatie. Of die mens nu aan de top staat of ergens in het midden of daar beneden functioneert. Alleen de gezamenlijke inspanning kan tot goede resultaten leiden. Resultaten ook, niet uitsluitend gezien in cijfers, alhoewel dit laatste in de zakelijke en harde wereld waarin we nu eenmaal leven, wel erg belangrijk wordt geacht.
De HAPPY HUNTER op weg met het 80 meter hoge en 5.500.000 kg zware vierpotige booreiland Trident VII-A van Singapore naar Douala / Cameroun. Een reis van meer dan 80.000 zeemijlen. (8 April 1981)   
(http://i.imgur.com/sMrvDWY.jpg)

Wordt vervolgd.
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/10/mrt/2009 : 22 : 29
Buren in het Scheepvaarthuis
(http://i.imgur.com/UxaEnad.jpg)

Ze zijn als de vingers van één hand, de bewoners van het in 1916 klaargekomen Scheepvaarthuis: KNSM/KWIM, SMN, KPM, JCJL en ... VNS. Alle KNSMers weten dat de samensmelting van hun rederij met de Koninklijke West-Indische Maildienst toen al aan de gang was, maar deze zou toen al een tiental jaren later voltooid zijn. Wie waren onze buren?

Na de KNSM was de Stoomvaart Mij Nederland de oudste rederij die zich in het statige gebouw vestigde. Tijdens de eerste wereldoorlog behield de SMN haar karakter als transporteur van passagiers en vracht tussen Europa en Nederlands Oost-Indië, wat overigens niet belette buitenlijnen te stichten zoals de Java-New York Lijn en de Java Pacific Lijn.
(http://i.imgur.com/1yk3KV5.jpg)]      (http://i.imgur.com/3Q0NqGn.jpg)

De Koninklijke Paketvaart Maatschappij, 1888 door SMN en Rotterdamsche Lloyd opgericht, beheerde een aanzienlijk netwerk van diensten in de Indische Archipel. Een uniek bedrijf, dat onlosmakelijk verbonden was met het economische wel en wee van Indië.

Vergeleken met deze ´gevestigde´ redrijen was de Java-China -Japan Lijn een jonkie. Hoewel ze nog in haar eerste groei was, vervoerde de JCJL in 1915 boven de lading ruim 30 duizend dekpassagiers, voornamelijk Chinezen, en nam ze deel in de zojuist genoemde Java Pacific Lijn op Noord Amerika.
(http://i.imgur.com/W9lTg7E.jpg) (http://i.imgur.com/j1Fyd6c.jpg)

Een oorspronkelijke bewoner was de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmij  uiteraard niet; ze werd pas immers in 1920 geboren. De Holland Afrika Lijn (van de VNS) heeft echter tientallen jaren in het Scheepvaarthuis gezeteld - tot ze in 1950 naar het Spui verhuisde.

Pas na Wereldoorlog II treden er ingrijpende veranderingen opin de structuur van de rederijen die het Scheepvaarthuis bewonen. Zo worden de buitenlijnen die de KPM allengs ontwikkeld had, losgemaakt van het moederbedrijf en met JCJL gefuseerd tot Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen, beter bekend als Royal Interocean Lines. Na de verbanning van de Nederlandse bedrijven uit Indonesië gaat de KPM geheel op in KJCPL en dan komt in 1970 de scheepvaartfusie tot stand, die de KJCPL en de SMN tot onderdelen van de Nedlloyd Groep maakt. Nog enkele jaren zetelt het trampvaartbedrijf van de Nederlandsche Unie ( zoals de Nedlloyd Groep aanvankelijk heette) in het monument aan de Prins Hendrikkade en Binnenkant, maar dan ook verhuist die rederij naar Rotterdam.....

Nu gaat de KNSM, zélfs de KNSM, opgaat in de concentratie van Nederlandse scheepvaartmaatschappijen, blijven er in het gebouw alleen ornamenten achter die herinneren aan zijn oorspronkelijke bewoners, Maar de vijf vingers zitten weer aan één hand, al is de plaats daarvan veranderd.

De Levant en Surinamekade in betere tijden.
(http://i.imgur.com/tY7RV0n.jpg)]

Wordt vervolgd.
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/12/mrt/2009 : 01 : 16
                                          Enkele persoonlijke herinneringen.

                                 J.P. Kruseman, oud directeur en oud commissaris.
                                                    (http://i.imgur.com/XMN3ScU.jpg)

In een recent gesprek haalde de nu achttien jaar gepensioneerde heer Kruseman enkele persoonlijke herinneringen op, vooral uit zijn eerste KNSM jaren, d.w.z. dat ´KNSM´lag nu ook weer niet zo eenvoudig.
Al op 12 jarige leeftijd, dus nog ver voor een dienstverband mogelijk was, maakte de heer Kruseman kennis met de KNSM. Dit kwam omdat doordat een ´koude´ oom van hem, de heer c. van Rijn, directeur van de KWIM, zijn ouders en hem uitnodigde eens een keer een kijkje te komen nemen aan boord van een schip. Dat werd de (tweede) ORANJE NASSAU die o.a. Indische emigranten, aangekomen met de SMN, vervoerde naar Suriname.   
ORANJE NASSAU
(http://i.imgur.com/YULI7fn.jpg)

Bij de KNSM
Maar enkele jaren later, in 1914, kwam hij in dienst bij de KNSM. Hij werd afgestaan aan de NRM en daarna uitgeleend aan de KWIM. Een ingewikkelde geschiedenis toentertijd.
Het was toen gebruikelijk, zoals het trouwens nog zeer vele jaren nadien is gebleven, dat je met een maatschappij bootje van de stad naar de etablissementen op ´Oost´voer en in de namiddag ook weer terug. Dat gebeurde met de MUS, van de Ruiterkade naar de Levantkade. De terugvaart met de STERN. En ook toen kon het gebeuren dat je in dikke mist dacht dat je op je bestemmingspunt was aangeland en dan bleek het dat je langszij de pakhuizen en Blaauhoedenveem was ´gestrand´.

Joyeuze entrée
Na ongeveer een week dat de nieuwbakken KNSM-er, gedetacheerd bij de NRM, in dienst was, kwam hij bij het aan wal gaan op de Levantkade de boodschap dat hij direct bij de directie (de heer Verhoef) moest komen. En wat doe je dan als jonge enthousiasteling, je stapt fier naar binnen, althans dat was de bedoeling. Er lag een vloerkleedje vlak achter de deur in de kamer en de vloer glom als een spiegel en was net zo glad. In plaatst van een kranige binnenkomst een doldwaze duikeling.

De heer Kruseman herinnert zich menige strenge winter. En dat niet alleen bij het buiten zijn, maar ook binnen in Het Scheepvaarthuis. Hij had een kamer op het noorden en door een kier onder het raam woei de wind vrijelijk naar binnen. Die kier bleek er opzet te zijn aangebracht 8 kun je hier en daar nog zien) met het idee, dat de frisse lucht van buiten zich zou vermengen met de opstijgende warme lucht van de radiatoren van de centrale verwarming. Je reinste ´airconditioning´. In de praktijk werkte het venwel niet!

Het zal 1915 geweest zij toen er een grote overstroming plaats vond in Noord Holland. Vanaf het dak van het NRM gebouw kon je goed zien hoe veel land aan de overkant van de IJ-dijken in Waterland onder water stond. Toen bleek dat één der sluisdeuren bij de ingang van het Noord Hollands Kanaal niet meer op normale wijze in beweging waren te krijgen, kreeg iemand het idee de deuren open te trekken met een van de binnen liggende rijnschepen van de NRM. Het lukte ook nog.

Naar ´de overkant´
In 1919 kwam de overdracht naar het kantoor New York te gaan. Om nog steeds onduidelijke redenen kreeg de heer Kruseman echter geen visum voor de Ver. Staten. Dan maar naar West-Indië en vandaar door naar New York. Hij vertrok met de STUYVESANT naar Paramaribo. Het afscheid van een deel van der familie mislukte bijna. Enkelen kwamen niet opdagen. Maar gelukkig kwamen ze toch nog op tijd en wat bleek: men was naar de verkeerde steiger gegaan, nl. naar die van de Zaandammer Boot. Die had ook een zwarte schoorsteen, net als de schepen van de KWIM. Mooie vergissing.
STUYVESANT
(http://i.imgur.com/IZ5cYgH.jpg)

De eerste dag op zee was al direct geen succes voor Kruseman. Hij was naar beneden in de machinekamer gedoken uit pure belangstelling, maar de lucht en de warmte deden hem geen goed. De STUYVESANT moest tweemaal meer dan een week in Engelse Havens blijven liggen alvorens de reis te kunnen vervolgen. Dit hield verband met het feit dat de oorlogstoestand nog niet helemaal achter de rug was en dat de STUYVESANT kolen stookte, die in Wales werden gebunkerd. De jonge Kruseman had al gauw de aandacht van kapitein Metus. Deze vond hem zeker nog zo´n jongetje, dat hij een beetje medelijden met hem scheen te hebben. Menigmaal nam hij Kruseman mee naar de damessalon om een spelletje tric-tac met hem te spelen. Let wel: de damessalon, want dit bedeesde knaapje kon toch niet worden blootgesteld aan de gesprekken en de drankjes van de mannen aan boord?

De heer Kruseman weet zich nog heel veel te herinneren van jaren in het Caraibisch gebied toentertijd. Namen van gezagvoerders en van schepen komen naar boven. Kapitein Koningstein van de CRIJNSSEN, kapitein Van der Moer van de AMERSFOORT.

Wordt vervolgd
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/14/mrt/2009 : 00 : 32
We noemen nog enkele bijzonderheden, zonder nu op chronologische volgorde te letten. Standplaatsen waren achtereenvolgens Paramaribo, Port au Prince en Curacao. Vooral de periode op Haiti is de heer Kruseman altijd bijgebleven als bijzonder leerzaam. O.m. door het tijdelijk waarnemen van het inspectoraat. Het reizen tussen diverse bestemmingen nam in die tijd nogal veel tijd in beslag, omdat je uitsluitend per schip reisde. Namen vallen: IJff, Mook, Jonker; De Vries.
Een vergissinkje in dat verre verleden. De jonge Kruseman vroeg een telegrafisch aan Amsterdam om een extra schip voor een grote partij katoen, nl. 20.000 balen. Maar al wat er kwam geen schip.
Later bleek dat hij geseind had, althans zo was het bericht overgekomen: 2.000 balen en dat vonden ze wel een beetje overdreven op het hoofdkantoor, om daar een extra schip  voor in te zetten.
Befaamd in die tijd was de lossing met zwaaiende boom van bijv. een hijs koffie, nl. met één boom naar buiten zwaaiend op naar die kant iets scheef liggend schip. Een handige manoeuvre van kustploeg voorman Palo.
Wanneer er KNSM schepen binnenlagen in havens aldaar, was het niet ongebruikelijk om je te laten uitnodigen aan boord en een hapje mee te eten en te luisteren naar de verhalen van de kapitein.
Erwtensoep of raasdonders met kaantjes gingen er dan gretig in. Kapitein B. Wijdekop was zo´n gerenommeerde verteller o.a. over Smyrna. De heer Kruseman herinnert zich nog goed nog een grote brand in Port au Prince. De halve stad brandde toen af en hoe kon dat anders met alleen maar houten huizen en gebouwen. Ook de kathedraal ging verloren.

Na de tweede wereldoorlog en vooral in de crisis de dertiger jaren onderhield een stijgend aantaal O en As schepen(algemeen ´muskieten´genoemd) feederdiensten tussen Curacao, resp. Cristobal en vele Caraibische en Zuid Amerikaanse westkusthavens, die zij veelvuldig en ook voor kleine hoeveelheden bezochten. Daarmee voorzagen zij de Colonlijn van redelijke thuisladingen, die aldus ´het hoofd boven water kon houden´.
De KNSM onderhield reeds voor de crisis van 1930 en ook daarna met middelmaat schepen (ON en IS type) aparte lijndiensten tussen Noord Amerika en West Indië. Deze schepen en hun Nederlandse  gezagvoerders en officieren bleven jaren achtereen aldaar.
Later werd een combinatie ingevoerd: van Europa naar de Wast, gevolgd door enige rondreizen West Indie / Noord Amerika en tenslotte de terugreis naar Nederland. Dit waren z.g. ´slingerreizen´ met een behoorlijk lager kostencijfer!
RHEA
(http://i.imgur.com/9pm77Iy.jpg)

Ook nare herinneringen noemt de heer Kruseman. Er was de grote AMSTERDAM, 14.000 ton, die strandde bij Santo Domingo, de ARES die uitbrandde en de SIMON BOLIVAR die in november 1939, met kapitein Voorspui ten onder ging.
Het eerste motorschip van de KNSM was de RHEA onder kapitein Van Luyk. Het heette dat alleen hij goed met dit schip en haar motor kon manoeuvreren. Deze gezagvoerder schreef indertijd veel rapporten over allerlei nautische, plaatselijke en ´papieren ´omstandigheden en gewoontes, speciaal van havens die onze schepen niet regelmatig aanliepen. Hij gaf van deze verslagen kopieën aan collega´s. Het was naderhand zijn idee deze gegevens te bundelen en periodiek rond te zenden aan kapiteins en verdere belanghebbenden.

Altijd zoeken naar verbetering

Tijdens zijn loopbaan is de heer Kruseman, naast zijn bestuurlijke teken, altijd bezig geweest met het zoeken naar dingen die naar zijn mening verbeterd konden worden en veelal met succes. Waar anderen weinig lust hadden iets grondig na te gaan en te speuren naar wijzigingen die in de pratijk nuttig zouden kunnen zijn, was dit een kolfje naar de hand van de heer Kruseman . We noemen onder meer vermindering van het aantal connossementen en van de scheepsmanifesten.
Zo ook de z.g. Particulars of the Fleet. In samenwerking met de chef Personeelszaken, de heer Cramer, werd het dienstreglement herzien, enz., enz.
Ook voor zaken aan boord, speciaal bij de passagiersschepen, had hij belangstelling. Zo vermeldde hij de inrichting van veilige, afgeschermde kinderverblijven op de passagiersschepen. Een groot succes, vooral door de ouders zeer gewaardeerd.

Vroege directeuren.

Tenslotte enkele typeringen van vroegere directeuren die de heer Kruseman goed gekend heeft.
Daar was allereerst E. Heldring. Als je bij hen rapport moest uitbrengen, dan bleef hij luisteren, net zo lang tot je je verhaal helemaal gedaan had. Hij zei er geen woord tussendoor. Een eigenschap die de heer Kruseman bij zichzelf wel eens gemist heeft. De vragen van de heer Heldring daarna waren echter zeer scherp en ´to the point´.
Vervolgens P. den Tex. Een hartelijke man, bij iedereen bekend als . Oom Paul´.
(http://i.imgur.com/cvGOvpa.jpg)                               (http://i.imgur.com/FbJe8Ni.jpg)                             

J. van Hasselt. Hem als secretaris vergezellen was een leerzaam genoegen, hetgeen de heer Kruzeman heeft ervaren op een lange reis door de West, waarbij o.a. Suriname, Demerara, Trinidad, Centraal Amerika en Cuba weren bezocht.

D. Hudig. Had typische trekjes en een hart van goud. Kon een donderpreek tegen iemand houden, maar er in feite niets van menen. Had tijdens de tweede wereldoorlog grote faam als de man die partijen weer bij elkaar kon brengen. Typisch van hem was zeker de eigenaardigheid om spreekwoorden door elkaar te halen en resultaat dan in volle borst te bezigen. Bijvoorbeeld ´de knoop is door de kerk´en iemand met de voet in het zadel helpen´. Een beroemde uitspraak van hem: ´Your side, my side and the right side´van een bepaalde zaak.

Tenslotte wil deze 84 jarige gepensioneerde directeur nog wel even kwijt, dat hij er indertijd voor heeft kunnen zorgen, dat het prachtige maatschappij embleem van de KWIM (het zeilschip van de oude West Indische Compagnie) bij de juiste fusie tussen de KNSM en KWIM, behouden bleef en het symbool werd van de KNSM. Daar is hij terecht nog altijd een beetje trots op. 

Wordt vervolgd
Titel: Re: DE LAATSTE EDITIE VAN DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/16/mrt/2009 : 22 : 38
Wij ontvingen dit gedicht van mevrouw W.H. Kramer- Bieshaar, echtgenote van de gepensioneerde hoofdwerktuigkundige M. Kramer. We hebben het graag een plaats gegeven omdat het zo tereffend de sfeer van vroeger tekent.

Ik ben getrouwd met een zeeman verkocht aan de KNSM.
Hij is erg jong begonnen dit `afscheid`treft dus ook hem.

De berichten van de fusie hielden onze adem in.
Onze gedachten gingen dwalen vooral naar het begin.

Lange, lange reizen, soms één dag verlof.
Maar dat deed je gewoon, omdat ´t de KNSM betrof.

Bij nacht en bij ontij fietsen naar de sluis.
Dan naar erg lang wachten..... een kusje en weer terug naar huis.

In die ´gouden tijd´ook vierden we het honderd jarig bestaan.
Van onze KNSM en ..... zij deden daar iets aan.

Financieel een meevaller, een bord prijkt bij ons in huis.
Het zal er altijd blijven hangen, voor altijd bij ons thuis.

Omdat wij KNSM-ers zijn nog van die oude stempel.
Dat betekende dat je niet goed kwam over die eeuwige oude drempel.

Totdat wij zeemansvrouwen, ik herinner ´t mij goed.
Zelf de toegang kregen met de grootste spoed.

Amsterdam, Rotterdam lagen voor ons open.
Antwerpen, zelfs Delfzijl, vroeger zou ik er zijn heen gekropen.

Want hoe lang ´t soms ook duren kon, je schip kwam er immers aan.
Dan kreeg menige zeemansvrouw vleugels om te gaan.

Je wederhelft was daar aan boord, je mocht er zelfs naar toe.
Stel je voor hoe dat wel was, na al die jaren van taboe.

En toen was werkelijk het sprookje aangebroken.
Eens per jaar een reisje mee, ik heb menig schip ´geroken´.

Eerst een kustreis, later werden dat hele lange mooie reizen.
Het was een luxe na al die jaren zo te ´paradijzen´.

Luieren aan dek en erg veel gezien.
Zo heeft een zeemansvrouw een streepje voor, maar mag ze ook misschien.

Het is zo fijn je albums na te pluizen, als je iets ziet op TV.
Want was je daar ook niet geweest, met mijn ´Herculesje´ mee.

Zij bracht mij vele jaren over die grote oceaan.
Bij thuiskomst, lieve KNSM kon je ´t leven dan wel weer aan.

Wat ben ik blij dat wanneer dat kon, ik ervan profiteerde.
´t Was soms net of je nooit naar huis toekeerde.   

Die blauwe zee, soms een vliegende vis.
De andere dag dolfijnen, op de foto steeds mis.

Het leven en werken daar aan boord, heb ik leren kennen.
Het is een zwaar beroep, dat moest ik wel bekennen.

Of je man nu stuurman was, kapitein of machinist.
Het teamwork bleef steeds voorop, soms in een zware mist.

Het doet mij pijn om aan te zien, die lege Surinamekade.
Ik had er dag en nacht zo mijn eigen paden.

Het zij zo KNSM, je bent niet meer.
Het doet de trouwsten wel erg zeer.

De naam Nedlloyd is voor een volgende generatie.
Ik hoop zo dat het lukt, bij Gods gratie.
Titel: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/19/mei/2012 : 18 : 58
Uit de Kroonvlag augustus 1961

Het M(eteorologisch)  S(chip) Isis - Groeten aan de zeevarenden

Het was bar slecht weer op 21 juli j.l. Drenzerige regen, felle rukwinden: echt zo'n sombere zomerdag waarop je beter een glas warme punch dan een koel biertje kunt drinken! Maar gelukkig was daar in ,Gooiland" weinig van te merken. Heel genoeglijk werd door de a.s. radiosprekers met elkaar gepraat en gelachen, er heerste een stemming als bij een bijzonder plezierige receptie. Maar ja, toen er dan eindelijk iets voor de microfoon gezegd moest worden, kwam dat bepaalde soort weer (om maar geen lelijke wooren te gebruiken) telkens weer op de proppen. Iederen had het erover. Zelfs Guus Weitzel liet niet na, zij het dan op een zonnige manier de geneugten van ons grillig Hollands klimaat in zijn openingswoord te vermelden.

Gastvrouwe Teddy Scholten, charmant en slagvaardig, kon ook niet nalaten om heel even de aandacht te vestigen op de sombere weersomstandigheden waaronder dit vrolijke gezelschap naar de Hilversumse dreven was getogen. Hoe dan ook, de bemanningsleden van de ,,Isis" zullen nu wel zeker weten dat het hier in Nederland het best gesteld is met de stand van de barometer. Maar er waren ook andere geluiden!

Zo weten wij dat eerste stuurman Van der Velde een prive-wildernis op zijn wangen aan het creeren is. Voor de vierde werktuigkundige Willems staat het Limburgse bier klaar (dat is nu net het bier waar wij zo gek op zijn, mijnheer Willems. Als wij eens in Roermond moeten zijn, dan komen wij aan!). Het was geen wonder dat het dochtertje van kapitein Van Dijk een open doekje kreeg voor de leuke manier waarop zij haar groet aan haar wader bracht en wat een geruststelling voor Papa dat zowel dochter als zoon zo goed kunnen leren. De echtgenote van matroos Mangel zal haar man, zodra hij thuis komt, wel heel wat te vertellen hebben over haar sportieve ervaringen op het gebied van ,punteren". Zelf hebben wij dit nooit gedaan, beducht als wij zijn voor een nat pak. Maar uw vrouw, mijnheer Mangel, die durfde wel. U ook? Dat wordt wat als u thuis komt!

Het was al met al een gezellige middag die ondanks alles in het teken stond van de vakantie. Ons humeur kreeg nog een duwtje in de goede richting toen wij van de ,Wereldomroep" bericht ontvingen dat de "Isis" een prima ontvangst heeft genoten. Nu nog een gentle hint. Misschien zou het mogelijk zijn dat wij voor publikatie in de ,Kroonvlag" eens een verslagje krijgen van een der opvarenden om ook eens te laten weten hoe zo'n groetenuitzending aan boord ontvangen wordt. Daar bestaat beslist belangstelling voor. Niet alleen van de zijde van uw redactie, maa:r ook van hen die de uitzending hebben meegemaakt. Heren van de ,,Isis", uw familieleden hebben de meteorologische en andere berichtgeving vanuit, Hollland verzorgd. Laat u iets horen van de ontvangst. Waarvoor reeds nu onze dank!
(http://i.imgur.com/3tlC9yZ.jpg)

Intervlootaire samenwerking

Op 3 juli j.l. ontving kapitein R. de Jong van het m.s. ,,Hersilia" een radio-telegrafisch bericht van zijn collega, van het m.s. ,,Socrates" waarin werd medegedeeld dat het m.s. ,,Delft" te kampen had met machineschade en dat, om dit euvel te verhelpen, een bronzen drijfstangbus werd verlangd die zich ook bevinden aan boord van onze ,,H"-schepen. Geen moment werd door kapitein De Jong geaarzeld en via radio-telegrafische weg werd contact gezocht met de ,,Delft". Na aanvankelijke vergeefse pogingen kwam dit contact toch tot stand. Op het moment van de radio-telegrafische verbinding (te 08.50 Gmt) waren de beide schepen nog 115 mijl van elkaar verwijderd. De ,,Hersilia", die onderweg was van Ciudad Trujillo naar Rotterdam, wijzigde alvast haar koers en na de nodige berichten heen en weer gezonden te hebben over maten der onderdelen, de te varen koers en oponthoud, werd recht op elkaar ingestuurd.

Om 14.10 Gmt werd op het radarscherm van het m.s. ,,Hersilia" de ,,Delft" waargenomen op een afstand van circa 18 mijl. Een uur later reeds konden de benodigde onderdelen in de inmiddels door de ,,Delft" gestreken reddingboot worden overgeladen, welke manoeuvre gelukkig onder gunstige weersomstandigheden plaats vond. De ,,Hersilia" kon haar weg naar Rotterdam vervolgen. Een weg die door deze hulpactie dertig mijl langer zou worden. De ,,Delft" kon haar refs naar Curacao voortzetten waar zij, , dank zij de hulpverlening, zeker een paar dagen eerder zou arriveren dan zonder deze assistentie het geval zou zijn geweest. Een woord van hulde en waardering voor deze voortreffelijke samenwerking is hier zeker op zijn plaats.

HWTK De Buyzer nam afscheid van KNSM en CERES

Als een hoofdwerktuigkundige 60 jaar wordt is de tijd ,,van gaan" aangebroken, zo ook voor ,,meester" De Buyzer, die daze reis de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Dit kon uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan en daarom werd het plan geboren om de heer De Buyzer uitgeleide te doen met een klein cabaret-programme. De vorige reis was mevrouw De Buyzer meegeweest, waardoor we reeds bij vertrek op de hoogte waren van het verlanglijstje waaruit wij een keuze konden maker voor het afscheidscadeau. Met de verdere voorbereidingen moest de grootste voorzichtigheid worden betracht omdat de jarige de naam heeft van alles wat er zo aan boord gebeurt op de hoogte te zijn.

Gedurende de uitreis was het kabelgatbezoek den ook enorm toegenomen vooral tijdens de repetities van het huisorkest, een ensemble dat al enige tijd bestond en bij vorige gelegenheden, zoals bij het bezoek van Neptunus, reeds zijn kunnen had vertoond. Op de grote dag was het natuurlijk niet gewenst dat de hoofdwerktuigkundige, die nog helemaal geen lont geroken had, zich aan dek zou vertonen, daar natuurlijk de nodige versieringen moesten worden aangebracht. Hiervoor werd de echtgenote van de gezagvoerder in het complet opgenomen, die zich, gewapend met patience-kaarten, uitstekend van haar taak heeft gekweten. Toen kapitein Smit met de verbaasde heer De Buyzer in de geheel veranderde serre arriveerde zat daar de gehele bemanning, voor zover de dienst dit toeliet. Er was zelfs een microfoon op standaard geknutseld om de motor te kunnen overschreeuwen.

De gezagvoerder opende de reeks van sprekers met enige welgekozen bewoordingen en haalde een paar herinneringen uit de veelbewogen diensttijd van de meester aan, waarna het afscheidscadeau een grasmaaimachine en envelop met inhoud werd aangeboden. De scheidende hoofdwerktuigkundige bedankte hiervoor en sprak zijn bewondering uit voor de organisatie die hem zo keurig om de tuin had weten te Leiden. Het cabaretprogramma, onder de titel: ,Klaar met de machine", werd aangekondigd door de tekstschrijver en regisseur Deurloo, beter bekend als ,,Sparks Sr.", en mocht bijzonder geslaagd genoemd worden. Speciaal het liedje .het hart van de meester". gezongen door Deurloo en electricien Van der Vaart, was het vermelden waard.

Het afscheidslied, ,Maistro Prime, adio", op muziek van ,,Come Prima", werd gebracht door assistent werktuigkundige Nauta met begeleiding van het scheepsorkest. Tot slot tweede stuurman Van Straaten in de rol van aanzegger die de meester uitgeleide deed als zijnde verloren gegaan voor de scheepsgemeenschap. Het geheel werd besloten met een gezellig half uurtje waarin iedereen persoonlijk nog eens de scheidende hoofdwerktuigkundige de hand kon drukken.
(http://i.imgur.com/3UZLUeQ.jpg)
Hwtk. De Buyzer ontvangt, onder het toeziend oog van eerste stuurman A. F. B. Lammers, uit handen van gezagvoerder J. C. Smit het door de bemanning bijeengebrachte afscheidscadeau.
Titel: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/19/mei/2012 : 22 : 37
Uit de Kroonvlag augustus 1963

Aristoteles wisselde wieg voor water.

De namiddagzon zorgde voor een feestelijke verlichting van het toneel waar op 1 augustus i.l. een verheugend feit zou plaatsvinden. De twaalfde eenheid van de ,,Es"-serie, nu nog hoog en fier op haar wieg, zou om tien minuten over zes door mevrouw L. H. van den Wall Bake-van Dorp, echtgenote van de heen H. W. A. van den Wall Bake, president van de Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. en commissaris van onze maatschappij, door de doop haar naam krijgen en daarna aan haar element worden toevertrouwd. Het nog ongedoopte Casco scheen zich van haar schoonheid bewust: ongenaakbaar liet zij zich alles welgevallen wat om haar heen gebeurde. Het doffe gebonk van de voorhamers die de stutblokken, de een na de ander, deden verdwijnen, het ratelend geklop van de pneumatische hamers die tot kort voor de plechtigheid hun mechanische plicht bleven doen, het felle gesis van de lasapparaten, dit alles vormde een cacofonische symfonie die een welluidend hoogtepunt zou bereiken door de in een spannende stilte gesproken woorden van de doopster, waarna het toenemend geruis van het in het water glijdende schip en de scheepsfluiten van de omliggende vaartuigen voor een triomfantelijk slotaccoord zouden zorgen.
(http://i.imgur.com/9c6R4pt.jpg)
Deze foto werd genomen vanuit de werkplaatst van Gebr. Pot, een werkplaats die op de 3e verdieping ligt.

Het gezelschap dat de tribune beklom was kennelijk geimponeerd door de immense zilveren romp die meters hoog boven de hoofden uitstak. Spanning was merkbaar toen, op uitnodiging van Ir. J. A. baron van Slingelandt, directeur van de N.V. Scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes, de doopster de handle overhaalde en de fles champagne met een forme klap tegen de scheepswand haar bestaan eindigde. Duidelijk sprak hierop mevrouw Van den Wall Bake de formule: ,,Ik doop u ,ARISTOT'ELES" en wens u een goede vaart!", maar de jonggedoopte maakte nog geen aanstalten om haar wieg te verlaten. Na seconden die minuten leken kwam er, nauwelijks merkbaar, beweging in het schip. Langzaam, heel langzaam werden de eerste meters afgelegd maar dan sneller en sneller naderde de ,,ARISTOTELES" de essentie waarvoor zij word gebouwd: het water.

De sleepboten ,Noorwegen" en ,Brazilië" vingen zonder moeilijkheden het schip op om het voor de verdere bouw aan de kade van de werf of te moron. De eerste face van de bouw -was voltooid. Opgewekt bereikte het gezelschap de tot ontvangstzaal gemetamorfoseerde tekenkamer van de werf waar de heer Van Slingelandt de aanwezigen welkom heette. ,,Het is vandaag een warme dag", aldus de directeur der werf, ,,maar voor ons dubbel warm, want wij hebben in spanning gezeten. Die spanning is nu voorbij en ik zou wel ,hoera" willen roepen." Vervolgens dankt spreker de aanwezigen voor het feit dat zij aan de uitnodiging om de doop en tewaterlating bij te wonen gevolg hebben willen geven, waarbij hij zich speciaal richt tot de directie der K.N.S.M. die bijna voltallig aanwezig is. ,Wij hebben eigenlijk niets uitgevoerd", aldus de heer Van Slingelandt. ,,De enige die iets gedaan heeft bent u, mevrouw Van den Wall Bake. Ik geef toe het work was met moeilijk, maar wel vol symboliek. U heeft eigenlijk twee handelingen verricht: ten eerste heeft u het schip een klassieke naam gegeven en ten tweede heeft u, zoals dat heet, de laatste beletselen weggenomen. Daarmee heeft u het schip haar vrijheid gegeven. Nu is vrijheid nooit good als het een volledige vrijheid is, en wij hebben daarom de vrijheid van de ,ARISTOTELES" richting gegeven zodat eerder gesproken kan worden van een gedisciplineerde vrijheid. Een werkwijze die ook voor de toekomst het beste zal zijn."

Als dank voor de charmante wijze waarop zij de doop en tewaterlating heeft verricht en voorts als herinnering aan doze dag overhandigt de heer Van Slingelandt een fraaie met briljanten bezette broche aan de doopster. Vervolgens dankt spreker de directie van de K.N.S.M. voor de samenwerking die hij steeds heeft mogen ondervinden. ,,U vindt dit misschien bond gesproken, mijne heron", aldus de heer Van Slingelandt, ,,maar vergeet u niet dat in dit schip de vijfmiljoenste kubieke voet laadruimte zit verborgen. Ook voor de samenwerking met onze grote broeders ben ik dankbaar. Ik bedoel hiermee de GEBROEDERS Stork, want", zo, vervolgt de directeur der werf onder algemene voorbeeld van die samenwerking mag ik het feit noemen dat toen zich enige tijd geleden technische moeilijkheden voordeden de Gebroeders Stork onmiddellijk bereid waren om met ons de handen nit de mouwen te steken door deskundigen aan te trekken om te proberen het probleem op te lossen. Wij hopen dat wij erin zijn geslaagd: dit zal de tijd ons leren." De beer Van Slingelandt besluit zijn rede met te constateren dat samenwerking en gedisciplineerde vrijheid de hoekstenen van ons bestaan eri onze toekomst vormen.

Dan betreedt mevrouw Van den Wall Bake het kleine podium. ,,Dopen is iets heel belangrijks voor ieder die iets met scheepvaart of de zee te maken heeft", constateert de doopster. ,,Ik vraag mij of waarom huizen niet gedoopt worden", om daar direct zelf het antwoord op te geven door te zeggen, ,Waarschijnlijk omdat men in de oudheid een schip een ziel toekende. In zijn angst voor de elementen kende men het schip menselijke waarden toe en het is vermoedelijk daarom dat men een scheepsnaam zelden verandert". Vervolgens dankt mevrouw Van den Wall Bake de directie van de werf Pot voor de uitnodiging om de doopplechtigheid te verrichten en voorts voor het fraaie geschenk dat haar werd overhandigd, om te besluiten met de wens nit te spreken dat de ,ARISTOTELES" een betrouwbaar en goed schip zal blijken te zijn voor de mannen die het zullen bevaren en voor de rederij. Na deze kernachtige en charmant uitgesproken speech is het woord aan de heer Van Lennep. ,Mevrouw de doopster, mijnheer de directeur, dames en heren. Het is een slecht seizoen voor openluchtmanifestaties. Veel gebeurt binnenshuis of wordt afgelast. Ik hoorde mijn collega, Kieft zojuist zeggen dat de zomer dit jaar in een zaaltje gevierd zal worden", op welke opmerking een hartelijk gelach volgde. ,,Maar ja", vervolgt de directeur der K.N.S.M., ,,de heer Van Slingelandt wist beter. Hij heeft n.l. een Enkhuizer Almanak waarin stond dat de zomer dit jaar op 1 augustus zou vallen. Wij zijn blij dat het is uitgekomen en wij niet met paraplu's naar de tribune behoefden te lopen".
(http://i.imgur.com/tXkvuoM.jpg)
Ir. J. A. van Slingelandt overhandigt de doopster een aandenken.

De heer Van Lennep vervolgt zijn toespraak met ook van zijn kant en mede namens zijn collega's de doopster hartelijk dank te zeggen voor haar voortreffelijk verrichte handeling en niet in het minst voor haar diepzinnige woorden. ,,Het is eigenlijk een uitzonderlijk geval", aldus de heer Van Lennep. ,Dikwijls hebben de echtgenoten van de commissarissen jaren moeten wachten voor zij aan de beurt waren om een doopplechtigheid te verrichten. Maar de vrouw moet nu eenmaal met het werk van haar man meeleven en daarom hebben wij toen de heer Van den Wall Bake tot commissaris van onze maatschappij werd benoemd de heer Van Slingelandt gebeld en gevraagd of hij niet een schip bij de hand had om door mevrouw Van den Wall Bake te laten dopen!" Welke opmerking aan het auditorium een hartelijk gelach ontlokt. ,,Nog curieuzer is", aldus de heer Van Lennep, ,dat u, mevrouw, w6l een schip heeft gedoopt en te water gelaten, maar dat uw man in zijn jongste functie nog geen commissarissen vergadering heeft bijgewoond!" Zich dan tot de heer Van Slingelandt wendend zegt de directeur der K.N.S.M. ,,u heeft in uw speech de woorden ,gerust zijn" gebezigd. Dit gezegde is in de mond van de reder tegenwoordig ietwat onwennig. Ik zal hier niet in details treden, want de moeilijkheden die ons en de werven belagen zijn genoeg Jhr. H. van Lennep dankte de doopster voor haar voortreffelijk verrichte handeling.bekend. Aristoteles was de vader van de strikte logica en dat na regen zonneschijn komt is een logisch verschijnsel. Laten wij hopen dat dit voor ons ook het geval zal zijn." De heer Van Lennep dankt de heer Van Slingelandt en zijn medewerkers voor de goede zorgen aan het schip besteed en besluit zijn rede: ,,Wij hebben nog een wens, meneer van Slingelandt, en die is dat u het schip snel afbouwt, want wij kunnen het bijzonder goed gebruiken!"

Hiermede is de officieële plechtigheid beeindigd. Een toekomstig raspaardje van de K.N.S.M.-stal ligt aan de wal te wachten om te worden opgetuigd. Weer heeft een naam uit de grijze oudheid zich in het brandpunt van de belangstelling geplaatst, een feit dat stof tot nadenken biedt en zelfs tot poëtische ontboezemingen! Want, zo werd ons ingefluisterd, tijdens het diner, dat na afloop van de plechtigheid plaats vond, ontsproot ter plaatse de volgende limerick aan het brein van de heer Van Lennep:

Met een slag van het ontblote mes en een stukgestote fles
Liet een doopster, charmant,
Een schip van de kant;
Dat breng' u geluk Aristoteles!
(http://i.imgur.com/L3MKtlU.jpg)
Jhr. H. van lennep dankte de doopster voor haar voortrefelijke verrichte handeling.
Titel: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/20/mei/2012 : 13 : 18
Uit de Kroonvlag augustus 1963

De DORIS was even thuis.

De radio heeft aan boord van de schepen een belangrijke plaats ingenomen. Niet alleen als medium om de berichtgeving van de wal naar het schip of omgekeerd te doen plaats vinden maar ook waar het de vrije tijd van de bemanningsleden betreft: wat is er genoegelijker om, na gedane arbeid, lekker lui te gaan zitten met een pocketbook en te luisteren naar dat station dat op dat ogenblik het beste doorkomt. E6n keer in de vier weken echter is een der schepen van onze maatschappij volkomen in de ban van de radio. En waar dit schip zich ook mag bevinden, met een angstwekkende nauwkeurigeheid wordt afgestemd op Hilversum, op de Wereldomroep, die met haar krachtige straalzenders het schip metamorfoseert tot een stukje Vaderland dat, geografisch gezien, mijlen ver van Nederlandse bodem verwijderd, maar in gedachten o zo dicht bij de haardstede gelegen is van elk der bemanningsleden die een groet van thuis mag ontvangen.

Op donderdag 19 juli j.1. werd in Hotel Gooiland de opname gemaakt van de groetenuitzending naar de "Doris" en wij kunnen ons zo voorstellen dat aan boord van dit schip de uitzending met enthousiasme werd beluisterd. Op de eerste plaats natuurlijk door kapitein Noordveld voor wie de groet van zijn echtgenote wel als een verrassing zal zijn gekomen. Maar ja, kapitein, twee van de families die waren uitgenodigd om te komen spreken hebben geen enkele reactie op de invitatie gegeven (!) en zo konden wij uw vrouw, die haar plaats overigens gaarne aan een ander had afgestaan, voor de microfoon te krijgen. Felicitaties waren er bij de vleet, om maar te zwijgen van de goede raadgevingen om toch vooral aan de ,,lijn" te denken. Die ,,lijn"' schijnt overigens een doorn in het oog van le kok Van Dompselaar te zijn: zijn kwaliteiten brengen kennelijk de sterkste naturen aan het wankelen!

Als wij schrijven dat héél Schagen in een éénheidskleur zal worden geschilderd zal bootsman De Graaf wel veelbetekenend glimlachen en derde werktuigkundige Chaigneau zal vast en zeker een rondje moeten geven omdat zijn verloofde haar rijbewijs heeft gehaald. De ster van de middag was Joséke, het twaalfjarig nichtje van tweede stuurman Van de Lubbe. Als een geboren radiospreekster babbelde zij er lustig op los en deed menig volwassene verbaasd staan door haar onbevangenheid en haar leuke tekst. ,,Schipper" Weitzel was met vacantie en dus was het Bert Steinkamp die het Schip van de Week op de goede koers hield. Ilse Wessel, die haar sporen als gastvrouw inmiddels zeer zeker heeft verdiend, reageerde plezierig en spontaan op de mededelingen van de spreeksters en sprekers.

De muzikale noot werd orchestraal door de Windmolens, onder leiding van Johnny Holshuysen, en vocaal door de ,zingende omroeper" Herman Emmink verzorgd. Verheugend is dat de techniek de Wereldomroep en de ,,Doris" niet in de steek heeft gelaten, want van kapitein Noordveld werd bericht -ontvangen dat de uitzending goed is doorgekomen. Hetgeen tot vreugde heeft gestemd van alle betrokkenen.
(http://i.imgur.com/EIizGbk.jpg)
Titel: Re:DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/20/mei/2012 : 17 : 18
Uit de Kroonvlag januari 1962

m.s. Ganymedes.
Negentigste schip van de K.N.S.M. eerste aanwinst in 1962 voor de Nederlandse Koopvaardij!


Verscholen in de dichte mist die op 3 januari een goed deel van ons vaderland in haar greep hield, lag de ,,Ganymedes" aan de Parkkade in Rotterdam te wachten op de ,onthulling". Een onthulling die door alle genodigden met spanning tegemoet word gezien want naarmate de ochtend vorderde, rees het bange vermoeden dat het inplaats van proefvaren, proefliggen zou worden. Maar neen, om ongeveer elf uur constateerden wij met vreugde dat de zon door de tot dan toe grauwe mist enigszins zichtbaar werd. Met steeds meer enthousiasme werd de naaste omgeving verkend waarbij de ietwat optimistische opmerking: ,,Het klaart al aardig op!" als een plezierig gerucht van mond tot mond ging. En waarachtig, als een verlossend woord hoorden wij om 11.30 uur het commando van kapitein H. Eelman: ,Voor en achter maken!" Niet dat er veel zicht was. Integendeel. Naar onze gevoelens zat het nog potdicht. Maar de moderne techniek kwam hier de mens te hulp.
                             (http://i.imgur.com/xWVSpo5.jpg)
                                                  1e Stuurman W.H. Rieksen

Ons op nieuws afgesteld instinct had al snel ,gevoeld' dat onder de omstandigheden de brug het meest spectaculaire toneel van handelingen zou zijn. Een voorgevoel dat maar al te waar bleek, want hier zagen wij -- het woord ,hoorden' is hier eigenlijk beter op zijn plaats -- hoe via een kortegolfzender het schip feilloos van Rotterdam naar zee word gepraat. Zoals bekend bevindt zich langs de Nieuwe Waterweg een keten van radarposten die bij slecht ziebt ieder een deel van het vaarwater met bun scherm ,,afzoeken". De bevindingen worden dan per kortegolfzender meegedeeld aan de Havenloods. Een nauw samenspel tussen de ,,plotter" (dit is de man achter het radarscherm aan wal) en de Loods is hier een vereiste omdat een verkeerde of niet direct opgevolgde order desastreuse gevolgen kan hebben.

Zo hoorden wij de duidelijke stem uit de luidspreker van de door de Havenloods meegebrachte ontvangsten zendapparaat: ,,Ganymedes, Ganymedes, U ligt ongeveer 100 meter uit de Noordelijke oever. Langzaam varen want in de Schiehaven is de ,,American Ranger" bezig naar binnen te varen". Onmiddelijk gevolgd door de order van de Loods: ,,Zeer langzaam vooruit!" en de reactie van de man aan de scheepstelegraaf die dit aan de machinekamer doorgeeft. Kort daarop de stein uit de luidspreker: ,,Ganymedes, Ganymedes, komt U maar door, de ,,American Ranger" heeft zojuist vastgemaakt. De stem van de Loods: ,Langzaam vooruit!" en het onmiddellijk overgebrachte bevel per telegraaf. Nog steeds is er een zeer beperkt zicht. Dan horen wij hoe de post aan de Waalhaven het schip ,,doorgeeft" aan zijn collega ,,next-door" die onmiddellijk waarschuwt voor een Duw-boot en een aantal binnenschepen die stroomopwaarts komen varen. De loods reageert door de roerganger stuurboordroer te laten geven en de machine zeer Iangzaam vooruit te laten varen. Dan, na enige tijd vergeefs in de mist te hebben getuurd, zien wij de vage contouren van een enorme Duw-boot aan bakboord passeren. Maar veel tijd om hiernaar te kijken is er niet, want reeds komt de mechanische stem aandacht vragen voor de naderende ,,Duivendrecht" en om tevens te waarschuwen voor ,ankerliggers" bij de Lekhaven. De Loods laat de machine stoppen en gespannen wachten wij op het bericht van de man aan de wal die de situatie om ons been nauwkeurig op het scherm volgt.

Daar is de stem: ,,Ganymedes, Ganymedes, U kunt doorvaren, de ,,Duivendrecht" passeert U direct!", waarop de Loods opdracht geeft de machine ,,Zeer langzaam vooruit" te laten draaien. Dit samenspel, waarbij het uiterste aan oplettendheid van de Loods, de gezagvoerder en de overige bemanningsleden wordt gevergd, zal zo door gaan totdat de laatste radarpost het schip ,vrij" geeft en het op haar eigen apparatuur is aangewezen. Maar de vorderingen van het schip op de Nieuwe Waterweg houden geen gelijke tred met het opgestelde schema: om 12 uur, het tijdstip van de overdracht, is door de zeer langzaam optrekkende mist aan bak- en stuurboordzijde de oever van het vaarwater nog te zien. En zo zal met een traditie gebroken moeten worden, de overdracht zal dit keer' niet op volle zee plaats vinden.

Op het sloependek van de ,,Ganymedes" hebben zich de genodigden Iichtelijk huiverend van de kou en de mist verzameld om het hoogtepunt van de dag mee te maken. Ir. J. A. baron van Slingelandt, directeur van de N.V. Scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes, beet de aanwezigen hartelijk welkom en laat niet na om ook een heilwens voor het komende jaar nit te spreken. Zich speciaal wendend tot de heren Kruyff en van Rietschoten zegt hij: ,Voor U, heren, hoop ik dat 1962 een gunstig jaar zal zijn; voor U, Uw familie en Uw maatschappij. Ik hoop dat U veel vracht mag varen, geen onaangenaamheden zult hebben met Uw schepen en er zich niet veel moeilijke problemen zullen voordoen." De beer Van Slingelandt vervolgt dan met vast te stellen dat de K.N.S.M. ervoor gezorgd heeft dat 1962 voor zijn werf een goed jaar zal worden. ,Deze tijd is moeilijk om nieuwbouw aan te trekken en wij waarderen het daarom zeer nog twee schepen voor U te kunnen bouwen."

De directeur der werf concludeert dan met gerechtvaardigde trots dat het verleden niet minder belangrijk is geweest, door er op te wijzen dat de ,Ganymedes" het dertigste schip is dat Binds 1936 aan de K.N.S.M. werd geleverd. ,Dit komt neer" aldus de heer Van Slingelandt ,,op ongeveer 11/, schip per jaar dat werd opgedragen en afgeleverd. U ziet dat wij in het verleden veel werk voor U hebben mogen uitvoeren en dat is voor de naaste toekomst ook het geval. Ik spreek dan ook de wens uit dat U het in ons gestelde vertrouwen zult behouden." Dan wijst spreker op het feit dat de ,,Ganymedes" een moeilijk schip was om of te bouwen; de bijzonder slechte weersomstandigheden hebben hier een belangrijke rol gespeeld. ,,Toch zijn wij vanaf de kiellegging tot de overdracht niet Langer dan een jaar bezig geweest. (De kiellegging vond plaats 6 januari 1961. Red.) Wij hebben dit kunnen bereiken door de uitstekende teamgeest die heeft bestaan met Uw onvolprezen Bouwbureau en verder de prettige medewerking van de Havenpolitie, Bureau ,Veritas", de firma Stork en vole anderen die ik hierbij hartelijk dank zeg". Ook betuigt de heer Van Slingelandt zijn dank aan de gezagvoerder en zijn bemanning voor de ,,geruisloze" wijze waarop de technische proeftocht heeft plaats gevonden, hen daarbij toewensend dat zij nog Lang op dit schip mogen varen in goede gezondheid, met veel lading en veel goede thuiskomsten. ,,Dames en heren" besluit dan de heer Van Slingelandt ,,Het moment van de overdracht is gekomen. Heren directeuren van de K.N.S.M., ik hoop dat U het schip zult accepteren en zo ja, dat het dan zal mogen bijdragen tot de bloei van Uw maatschappij." Het doordringende geluid van de scheepsfluiten der passerende schepen, die hun aanwezigheid in deze schimmenwereld kenbaar maken, maakt het de sprekers niet makkelijk. Terwijl aan bakboord de ,,Kreon" passeert om een goede ligplaats aan ons Rotterdamse etablissement te gaan kiezen, neemt de heer Kruyff plaats achter de microfoon.

Na even om zich heen gekeken te hebben zegt hij lachend: ,,Dames en heren, ik zal het kort maken. De temperatuur staat mij niet anders toe!" De heer Kruyff bedankt dan de heer Van Slingelandt voor zijn Nieuwjaarswensen en voegt daar de mededeling aan toe dat hij het schip gaarne zal overnemen. Inhakend op wat de vorige spreker zei over het toekomstbeeld van de werf zegt Ir. Kruyff: ,Voor nu en voor de naaste toekomst hebben wij voor Uw werf gezorgd, maar of dit zo zal blijven is natuurlijk nu nog niet te zeggen. Vanzelfsprekend zullen wij ons best doen en zeker proberen om onze vloot op peil te houden." Spreker vervolgt dan: ,,U heeft ons kunnen wijzen op een jubileumjaar voor Uw werf, want dit is inderdaad het dertigste schip dat U ons heeft geleverd." Ook een hem zojuist door de heer W. Croon, directeur der N.V. Rotterdamsche Electriciteits Mij. v/h H. Croon & Co, vertelde bijzonderheid wordt aan de openbaarheid prijs gegeven. De oude ,,Ganymedes" n.l. die in 1917 werd gebouwd, werd toen reeds evenals dat thans het geval is, door de Firma Croon van een electrische installatie voorzien. Deze ,oude Ganymedes" blijkt heel wat herinneringen wakker te roepen, want de heer Kruyff memoreert dat hij zelf nog als een ,,adjunct- weet ik wat" een refs op dat schip naar de Middellandse Zee heeft meegemaakt. ,,Ik heb toen in de machinekamer gestaan" en voegt daar onder hilariteit van de omstanders aan toe: ,,Ik kreeg daar nog 66n gulden per maand voor ook!" Weer ernstig dankt de heer Kruyff dan de autoriteiten, de onderleveranciers en niet in het minst het eigen Bouwbureau voor de ondervonden medewerking.

Zich dan tot de vertegenwoordigers van de Pers wendend zegt de directeur der K.N.S.M.: ,Mijne heren, ik breek met de gewoonte om bij een proefvaart een speciale mededeling te doen. Ik praat nu eens nergens over. WeI wil ik U mededelen dat wij dit keer onze advocaat de heer Van Haersolte hebben uitgenodigd mee te varen. Dit heeft" vervolgt de heer Kruyff onder hartelijk gelach van zijn auditorium ,niets te maken met een verscherping van van onze verhoudingen met de werf Pot. Hij vaart mee als gast!" Tot slot van zijn speech wendt de heer Kruyff zich tot de 1e stuurman. ,,De omstandigheden noodzaken de kapitein om op de brug te blijven, stuurman, maar in U richt ik mij tot de gehele equipage. U krijgt het schip nu in handen en wij vertrouwen dat U met plezier erop zult varen. Ook spreek ik de wens uit dat U gevrijwaard zult blijven van moeilijkheden. Mag ik U thans verzoeken het commando voor het wisselen der vlaggen te geven."Ook nu weer een novurn, want voor zover wij hebben kunnen nagaan is op nog geen onzer schepen door een ander dan de gezagvoerder het eerste commando gegeven. Voordat stuurman W. H. Rieksen de ceremoniële order geeft, neemt hij de honneurs waar voor de gezagvoerder en leest namens hem een speech voor waarin deze de directie feliciteert met de nieuwe aanwinst, daarbij de hoop uitsprekend dat het steeds gelukkig en met volle ruimen mag varen, en tevens dank zegt voor het in hem en zijn bemanning gestelde vertrouwen. De kapitein constateert dan bij monde van de stuurman dat de naam. ,,Ganymedes" bij de K.N.S.M. een goede klank heeft en vertelt dan als een ,,story in a nutshell" de geschiedenis van de vorige ,,Ganymedes". Het besluit van de speech van kapitein Eelman is de wens dat de zegen van Ganymedes, de schenker der Goden op de Olympus en beschermer van rivieren en zeeën, op dit nieuwe schip dat zijn naam draagt, zal blijven rusten.

Met het hijsen van de Kroonvlag, een feit dat met een driewerf,, Hoera" voor de K.N.S.M. en voor de werf wordt bezegeld. Op de negentigste eenheid van onze vloot komen nu stewards glazen met ,natuurgekoelde" champagne aanbieden. Circa 14.30 uur verlaat de Loods het schip en zet de ,,Ganymedes" haar tocht over de spiegelgladde zee voort. Het zicht is beter geworden, maar nog wordt ons het spectaculaire uitzicht op de kust onthouden. Als de duisternis inzet weten we ons niet ver meer van IJmuiden en gaan wij naar de brug om daar het altijd weer imponerende binnenvaren van de pieren te ,beleven".
(http://i.imgur.com/SFwo6aM.jpg)
Toen de "Ganymedes" voor de eerste keer de Amsterdamse haven binnenvoer, maakte onze fotograaf de heer F. de Groot deze bijzonder aardige opname, waarop niet minder dan vijf eenheden onzer vloot zichtbaar zijn. Op de achtergrond ziet U in het dok de "Prins der Nederlanden. Voorts ziet u de Ganymedes met twee onzer eigen sleepboten en op de voorgrond"ontwaart U onze "goeie, ouwe, trouwe Valk".

Langzaam naderen wij de uit de mist opdoemende lichtgloed van de Hoogovens en als wij eenmaal binnen de pieren zijn ontplooit zich door de inmiddels geheel verdwenen mist het fantastische schouwspel van lichtbundels en vuren, van sluizen en fabrieken: het dynamische beeld van de IJ-mond dat zich als een gigantisch decor voor ons uitstrekt. De ,,Ganymedes" is thuis. De eerste aanwinst in 1962 voor de Nederlandse Koopvaardij heeft onder moeilijke omstandigheden haar proeftocht volbracht, een prestatie die voor een niet gering deel te danken is aan de goede leiding van kapitein Eelman en zijn bemanningsleden.
(http://i.imgur.com/Ki2WUot.jpg)
De uitgebreide civiele staf die de zorgen had voor het lichamelijk welzijn der proefvaarders.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/21/mei/2012 : 21 : 23
Uit de Kroonvlag januari 1962

De ,ATTIS" kwam er goed door!

,Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit' is een spreekwoord dat algemene bekendheid geniet. Nu zouden wij een kleine variatie willen aanbrengen en den is het spreekwoord in zijn geheel van toepassing op de opname die op 14 december j.1. werd gemaakt voor de groetenuitzending near de ,Attis". Met onze variant zou het spreekwoord gaan luiden: ,Prettige gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit' en dear was alles van te merken. Een vrolijke stemming onder de genodigden in Hotel ,Gooiland" deed ons al vermoeden dat de gedachte aan de komende Kerstdagen en de sfeer van ojiebollen en voetzoekers hun stempel op het groetenprogramma zou drukken. Wel het was een juist vermoeden!

Het was een feest om te horen hoe de zesjarige tweeling van 2e stuurman J. G. Sondorp hun pappie een goede reis wenste. Mevrouw Houting, de echtgenote van de hoofdwerktuigkundige, vertrouwde haar man toe dat zij zich al verheugd op de voortzetting van de wittebroodsweken. Wel, mevrouw en mijnheer Houting, wij hopen met U dat de klok in die weken héél langzaam zal draaien. De verloofde van 4e werktuigkundige houdt haar toekomstige echtgenoot lekker in spanning door hem te vertellen dat zij een verrassing voor hem heeft, maar dat hij die pas krijgt als hij thuiskomt. Eerlijk, mijnheer Leeftink, wij hebben geprobeerd haar over te halen ons te zeggen wat die verrassing nu is. Maar nee hoor, geen draad. Ja, nu zult U moeten wachten. Sorry, wij hebben gedaan wet wij konden en dat is ten opzichte van het zwakke geslacht niet gering!

Matroos P. de Graaf is een rakker die zijn hele familie in alle staten van spanning weet te houden, want wear vandaan enders die verzuchting van zijn familie: ,Kunnen wij nu op een bruiloft rekenen of wacht je er weer mee?" Als U een advies van ons wilt hebben: trouwen! Het is ons tot nog toe uitstekend bevallen! Guus Weitzel en gastvrouw Betty van der Laan dartelden met vrolijke woordspelingen tussen al de gesproken groeten door en het scheepsorkest ,,De Windmolens" onder de goede leiding van Johnny Holshausen had de wind in de wieken. De soliste van deze middag, Rita Corita, imponeerde in elk opzicht. En nu nog een speciaal woord van dank aan kapitein Brandhoff. Het was bijzonder vriendelijk van U, kapitein, om ons direct een verslagje te zenden over de ontvangst van het Programma aan boord. Leuk te horen dat de stemmen van ouders, verloofden enz. goed zijn doorgekomen en dat een van Uw bemanningsleden de gehele uitzending heeft vastgelegd op de lange band! Ja, om een populaire zeemansterm te gebruiken, 'het schip van de week had het zeetje mee!'
(http://i.imgur.com/zPAhN9v.jpg)

Uit de Kroonvlag januari 1962

Een zonnige sfeer bij winters weer!
De ,Memnon" kreeg een vrolijk groetenprogramma.


Met nog dat kostelijke gevoel in ons van vele zojuist genoten vacantiedagen die de ons goedgezinde kalender met Kerstmis en Nieuwjaar ons vergunde, zijn wij op 4 januari naar Hilversum gereisd om de opname van het groetenprogramma naar de ,Memnon" bij te wonen. Wel, de bemanning van de ,,Memnon" zal ongetwijfeld gedacht hebben dat er een goed feest aan de gang was tijdens de opname en wear het de stemming betreft klopte dat vrij aardig. Jan Corduwener en zijn quintet zorgde voor een kostelijke muzikale noot, gastvrouw Teddy Scholten was bijzonder ad rem en zorgde met haar geestig commentaar voor heel wet vrolijkheid en ook Guus Weitzel, als spil van het team, was uitstekend in vorm. Een woord van lof is hier ook zeker op zijn plaats voor de zangeres Jetty Cantor die op de haar eigen charmante wijze het vocale gedeelte van het programme verzorgde.

Maar de belangrijkste factor voor het doen slagen van zo'n opname vormt toch uiteindelijk de stemming die heerst onder de jamilie thuis". En die was uitstekend.
Reeds bij het binnenkomen van de genodigden zag men de winterse koude plaats maken voor een zomerse glimlach en het duurde dan ook niet lang of iedereen zat met iedereen te babbelen over ,het schip', over zoon,, man of verloofde en over ,hoe het nu eigenlijk we] zou gaan voor zo'n microfoon'. Dit laatste nu bleek achteraf helemaal geen probleem te zijn, want er werd best gesproken.

Zo hoorde de 1e kok Hillenbrink van zijn zoontje Theo dat de parkiet nog leeft. Nu, dat valt dan waarschijnlijk weer mee, meneer Hillenbrink. En 1e stuurman Smit schijnt zijn pappenheimers te kennen, want zijn vrouw zei waarschijnlijk niet voor niets dat de kinderen ,zonder schrammen en builen 1962 zijn ingekomen'. Dat de kerstboom maar vier keer is omgevallen, zoals Uw zoontje vertelde, stuurman, zal U misschien niet verwonderen maar het hoeft U ook niet te verontrusten want Uw vrouw vertelde mij dat huffs en inboedel er nog zijn. Helemaal intact. Kapitein Cupido, U heeft toch maar een sportieve echtgenote. Zij heeft heerlijk met Uw a.s. schoonzoon geschaatst. Pootje over nog wel. Nu ja, dat hij Bever met Uw dochter ging schaatsen laat zich, ondanks de vele goede kwaliteiten van Uw vrouw, begrijpen. Hoe waren wij vroeger?

Voor de vrolijkste noot van de middag zorgde de echtgenote van de 2e werktuigkundige Vrolijk. Niet alleen gaf zij op pittige wijze het persoonlijke nieuws, maar ook ging er een kostelijk mopje de ether in waarvan de hele zaal genoot en dat ongetwijfeld ook op de ,,Memnon" een daverend gelach tengevolge gehad zal hebben. ,,Het Schip van de Week" heeft een goede start gehad in 1962 en onze heilwens voor het komende jaar ,behouden vaart en goede ontvangst", gericht aan de organisator Godard Kal, heeft dus in zekere zin al gestalte gekregen.
(http://i.imgur.com/SURqNvR.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/26/mei/2012 : 11 : 40
Uit de Kroonvlag november 1963

Music) S(hip) SOPHOCLES

Het aanmonsteren voor het ,,Schip van de Week" had plaats in Hotel Gooiland, een oud en gerenommeerd adres waar het kennismaken van de ,bemanningsleden" onderling, maar ook met de scheepsleiding een genoegen is Het instrueren fonder het genot van een kopie koffie en een stukie taart) van de sprekers, het maken van de foto, het gebruiken van de lunch (waarbij het denken aan onze Iijn vanwege het vele goede wel eens naar de achtergrond words geschoven), dit alles behoort tot de inleiding van de opname die die middag  31 oktober zal worden gemaakt. Dan de rit met de bus naar het fraaie nieuwe gebouw van de Wereldomroep waar de scheepsstaf (weer) gereed staat om de invite's naar de studio te brengen. De opname zelf is een feest van muziek, vlot gesproken groeten en rake opmerkingen die in hoofdzaak worden gelanceerd door Teddy Scholten. Als Frans Poptie en zijn Swing Specials hun ritmische muziek ten gehore brengen zien wij heel was voeten op de mast meebewegen. Rens van Dorth, gesecondeerd door Cas Oosthoek, ,,kwam even bij ons aan": het was een geestig en gedistingeerd bezoek. Guus Weitzel manoeuvreerde zijn Schip veilig en snel maar beslist niet geruisloos langs de klippen waaromheen de ethergolven spoelen.

En dan is daar plotseling weer de ,,tune" hetgeen betekent dat de opname klaar is. Voldaan verlaten de familieleden van de ,Sophocles"opvarenclen de studio om met de bus naar het station gebracht te worden. Maar jammer genoeg heeft de techniek ons enigszins in de steek gelaten. Van kapitein Brandhof kregen wij bericht clat de uitzending niet al te best is doorgekomen. Maar geen nood. De techniek heeft naast het verstek clat zij liet gaan ook weer hulp geboden. Een banclopname van de uitzending kon worden opgezonden en nu kunnen dus de stemmen van thuis nog eens beluisterd worden. De mannen van de ,,Sophocles" kunnen clan nog eens gewaar worden dat de stemming aan boord van het Schip van de Week bijzonder goed is geweest.
(http://i.imgur.com/PleVv9E.jpg)


Uit de Kroonvlag december 1963

Telamon laatste groetenschip van 1963

Als de Kroonvlag van december 1963 aan de openbaarheid wordt prijsgegeven zal de jaarwisseling slechts een gering aantal uren van ons verwijderd zijn. Dan weten wij of het afgelopen jaar een batig of nadelig saldo voor ons heeft opgeleverd. Dan weten wij tevens althans thuis dat straks de knallen van rotjes en donderbussen zullen weerklinken om ons eraan te herinneren dat wij op de drempel staan van het (schrikkel)jaar 1964. Zo'n donderbus, weer inmiddels hoofdwerktuigkundige J. Sips, gaat zijn zoon Rob afsteken. Dat heeft hij kunnen horen toen Rob op waarlijk voortreffelijke wijze iets tegen Papa zei voor de microfoon van de Wereldomroep.

Maar niet alleen de familie van de hoofdwerktuigkundige was daar om hem een prettig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Daar was bijvoorbeeld nog de familie van de klerk (meneer Bos, dat zusie van U is wel bescheiden in haar wensen. Maar ja, als wij zo'n zuster zouden hebben zouden wij ook heel wat voor haar meenemen!) en voorts de familie van hofmeester Van Goor, van matroos Van Son, van derde stuurman Ambrosias en van derde werktuigkundige Wijnen. Alleen al om de derde werktuigkundige zouden wij naar het schip willen gaan als het te Amsterdam of Rotterdam aankomt. Om te zien of zijn haar nu nog lang is of kortgeknipt. Ma zegt: eraf die manen, verloofde zegt: lekker leuk lang laten. (Wij geloven wel dat wij weten wie wint!) Het was allemaal erg plezierig en gezellig. Helemaal in de sfeer van de Kerstkalkoen en de oliebollen. Guus, Teddy (achternamen welbekend), Harry de Groot met zijn ,,Confetti" waarin o.a. Eddy Christiana meespeelde en die een paar voortreffelijke (,,steengoede" hoorden wij zeggen) nummers ten gehore bracht -- en voor de ,,tieners" nog de veroveraar van twee gouden platen, de zanger Gert Timmermans. Kortom, de studio van de Wereldomroep herbergde alleen maar blijde mensen: artiesten en genodigden.
http://i87.photobucket.com/albums/k128/guilhermo_2006/Kroonvlag/TelemonKRdec63.jpg


Kapitein de Graaf jubileerde aan boord van Diogenes

Op 20 november 1963 was kapitein M. de Graaf, gezagvoerder van het m.s. ,Diogenes" 40 jaar in dienst van de KNSM. Omdat het schip op daze dag in de haven van Callao zou liggen, werd besloten dit heugelijke felt op de 19e november te vieren op zee onderweg van Salaverry naar Callao. Om 10.30 uur, was iedereen, bemanning en pasagiers, op het sloependek verzameld en werd de gezagvoerder uit zijn hut gehaald. Onder luide toejuichingen moest hij op de voor hem gereserveerde zetel plaats nemen. Na de toespraak werd hem een dons overhandigd met een ,,electrische grasmaaimachine", een hobby product van mevr. Huyse-Stap, echtgenote van onze ex-inspecteur in Chili-Peru. De bijbehorende enveloppe bevatte het bedrag, dat door bemanning en passagiers bijeenverzameld werd om een echte maaimachine bij aankomst op Terschelling te kopen. Na een gezellig samenzijn met bittergarnituur en drankjes werd de jubileumviering besloten met een feestmaal waaraan de kok H. J. van der Ven al zijn zorgen had besteed. Een woord van dank aan de hofmeester en zijn personeel voor de goede verzorging en aan de marconist voor de muziek en aan onze 2e Stuurman en electricien voor het nemen van de foto-reportage is wel op zijn plaats.
(http://i.imgur.com/JRz4UjT.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/27/mei/2012 : 11 : 08
Uit de Kroonvlag februari 1964

Vaarwel, Purser Ziegler!

Kort nadat de ,,Prins der Nederlanden" van Barbados was vertrokken en haar staven in de richting van Europa had gewend warden daze woorden gericht tot de man met de drie zilveren strepen op de epaulettes van zijn kraakheldere witte uniform. Het waren woorden die de wens tot een goede voortzetting van cle reis naar het vaderland zouden kunnen inhouden, maar als zodanig waren zij op dat ogenblik door kapitein W. J. Janssen niet bedoeld.

Hier op het water, de plaats waar de heer A. L. Ziegler het grootste deel van zijn leven heeft cloorgebracht, werd een streep gezet onder zijn maritieme loopbaan. Natuurlijk, die loopbaan zou nog voortduren tot het ogenblik dat het schip in de thuishaven zou afmeren, maar het ,officiiële" afscheid zou hier en nu plaats vinden. Kapitein Janssen begon in de lounge zijn speech met de mededeling dat de heer Ziegler nu naar zijn geboorteland, Zwitserland, zou terugkeren en daar naar alle waarschijnlijkheid op de top van een alp een wijngaarcle zou gaan beginnen. Aanvankelijk was de bemanning van plan geweest om als afscheidscadeau een aantal lege flessen te schenken. Maar dat was zo prozaisch dat daarvan werd afgezien.
                   (http://i.imgur.com/v7GGtXg.jpg)
              'Professional dancing"een belangrijk onderdeel van de heer Ziegler's taak.

Beter zou een doos van Pandora gegeven kunnen worden. Maar ja, zie die maar eens te krijgen. Goed, clan een doos van Erato. En nu kunt U het geloven of niet, maar die doos was er wel. Door twee lieftallige stewardesses werd de Kroonvlag van een ,vierkant ding" op een tafeltje gehaald, de electricien deed iets ,technisch" en toen de kapitein onder verdere aankondiging met een  goede sigaar in de mond weer ging zitten klonk zijn stem nog even welluidend als claarvoor, maar nu uit de onthulde bandrecorder! Het afscheidsgeschenk van de bemanning aan een bijzonder gezien medeopvarencle. De heer Ziegler, die meer clan veertig jaren de maatschappij trouw heeft gediend, begon zijn carriere op 15 november 1911 op de Prins der Nederlanden als tweede kok. Merkwaardig is het dat een schip van dezelfde naam de finish is geworden voor een man die als voorbeeld gesteld zou kunnen worden voor het begrip ,,Purser". De heer Ziegler heeft node afscheid genomen van zijn collega's aan boord en aan de wal. Nu, op het ogenblik dat wij dit artikeltje schriiven, is hij reeds in Zwitserland. Maar de kans dat wij hem terug zullen zien is zeer groot. Zij het clan met vacantie, want het land dat zijn tweede vaderland is geworden kan hij niet vergeten, zo verzekercle hij ons. En dus kunnen wij besluiten, niet zoals in de aanhef geschreven staat met een vaarwel, maar met een van harte gemeend: Auf Wiedersehen!


Een zeemansvrouw schrijft:

We hebben zojuist ons 12½ jarig huwelijksfeest achter de rug, en het is wel de moeite van het vermelden waard, dat dit precies in een periode van 10 dagen verlof viel. Bij dergelijke mijlpalen ben je geneigd achterom te zien en ik heb geprobeerd uit te rekenen hoe lang we van die 12½ jaar bij elkaar geweest zijn. Tijdens dit rekenen kwam ik tot de ontdekking dat dit eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Veel belangrijker is voor mij hoe we de tijd, die we bij elkaar waren, hebben doorgebracht, en ik kan eerlijk zeggen dat er maar heel weinig dingen zijn, die ik anders had willen hebben. lk ben destijds getrouwd met de man die ik liefhad, en zijn beroep was toen voor mij maar een bijkomstigheid. lk haat de opmerking van mensen die beweren clat je vooruit weet waar je aan begint, want dat moet ik ten stelligste ontkennen. Wat weet je in jeugdig optimisme van het opzetten van een eigen huishouden, van het krijgen en opvoeden van kinderen? Velen weten niet eens hoe ze het samen moeten doen, laat staan wanneer je er alleen voor staat.

Begin nooit een zeemanshuwelijk met de gedachte: ,,Wanneer we eenmaal getrouwd zijn, haal ik hem wel van zee af", want duizend keer liever een paar weken per jaar van volmaakt geluk, clan een man die tegen zijn zin een baan aan de wal heeft. Als je eenmaal de beslist niet romantische, maar toch wel aparte bekoring van het zeemansleven geproefd hebt, en je doet dit werk ondanks alles met hart en ziel, is het moeilijk je ervan los te maken. Ik vind dat je ook als vrouw niet aan die bekoring ontkomt, vooral niet als je een paar keer een reisje hebt meegemaakt. Natuurlijk heb je ook het zeemansvrouw-zijn wel eens verwenst, vooral wanneer je man twee jaar achter elkaar op 24 december wegmoet. En het intens verlangen naar je man, als je je eerste kind alleen krijgt in een kale ziekenhuiszaal. Maar wanneer dan uit telegrammen en brieven blijkt hoe verlangend ook hij is om thuis te komen, en als het moment dan eindelijk daar is dat je samen over de wieg staat, bekruipt je zo'n intens gevoel van geluk, dat de eenzaamheid van de afgelopen maanden van je afvalt. Juist door de toch wel vaak grote teleurstellingen in een zeemanshuwelijk leer je de verdrietige dingen beter dragen en de gelukkige momenten grootser te beleven.

We maken van de thuiskomst een feest, praten tijdens het verlof nooit over weggaan, en maken van het afscheid geen drama. De kinderen, we hebben er drie, een zoon van tien, een leuk, eerlijk joch die er al ,principes" op na houdt en ook wil gaan varen, een zoon van acht, die dagelijks op geraffineerde wijze tracht de geboden van school en huis met voeten te treden, en een hartveroverende dochter van vier, waarvan een ouderling, toen ze twee jaar was, plechtig zei: ,,Ik wens u van harte sterkte bij de opvoeding van dit kind", die kinderen clan, hebben het beroep van hun vader volkomen geaccepteerd. Wanneer pappa thuis is, is hij voor hen, en ze hebben een dan met min of meer succes gezamenlijk worden uitgevoerd. Probeer, lieve zeemannen, in dat weekje dat jullie thuis zijn, niet de huishouding te gaan reorganiseren, want dat nemen we niet. Breng wel de kinderen naar bed, en laat je vrouw eens een keertje uitslapen, net zo lang tot de kinderen naar school zijn, de vast is gewassen en de koffie is gezet. Schrijf alles, en schrijf veel, en al gaat er beslist een steek van jaloezie door haar hart als ze leest: ,,We hadden een party aan boord en de meisjes die er waren konden stuk voor stuk met een schoonheidswedstrijd meedoen" en zal ze onmiddellijk daarna met een vertwijfeld gezicht naar haar eigen spiegelbeeld staren, het is toch plezieriger alles te weten wat er tijdens de reis voorvalt. Tenslotte ben je thuis voor hen de mooiste en de liefste vrouw, en de vrouw waar ze de hele reis naar verlangen!


Aetherschip ISIS heeft goed gevaren!

Met een bemanning aan boord die in hoofdzaak bestond uit laden van het charmante geslacht (cle term ,zwakke geslacht' gaat, gezien de Olympische prestaties van de dames, beslist niet meer op!) heeft de ISIS op donderdag 16 januari lucht gekozen. Nadat Guus Weitzel de gastvrouw van die middag, Ageeth Scherphuis, aan de sprekers had voorgesteld gingen de groeten van start. Kapitein Ruiter heeft ongetwijfeld het stemgeluid van zijn vrouw herkend ondanks haar bewering dat zij door een opgelopen kou zou kunnen wedijveren met Louis Armstrong.

Eerste stuurman Van der Sluis heeft een rondje moeten geven. Dat kan niet missen. Maar ja, het was clan ook zijn, trouwdag, zoals zijn vrouw vertelde. Wij hebben ook nog gezellig zitten praten met onze collega van de Kade, de heer Grondman, die berichten zond naar de derde stuurman van de ISIS. Die derde stuurman heet ook Grondman en zal met genoegen naar zijn vader (en moeder, want die was er ook) hebben geluisterd. Hij vertelde zijn broer dat hij weer een nieuw meisje had en volgens de door hem gebezigde termen moeten de kwaliteiten van haar hoog worden aangeslagen. Voor bootsman Van Duyn moet het als muziek in de oren geklonken hebben dat zijn kleinzoon het goed doet op school. Wat, goed doet? De kleine Jan blijkt een uitblinker!

Buiten de sprekers waren daar nog het kwintet Jan Corduwener (als vanouds voortreffelijk musicerend) en soliste Mieke Telkamp. Mieke zong nog een raadgeving die naar onze bescheiden mening totaal overbodig was: ,,Je moet nog even aan mij denken voor je slapen gaat". Wij denken altijd aan Mieke! Het telegram van kapitein Ruiter dat de ontvangst aan boord betrekkelijk slecht is geweest was een teleurstelling. Maar de band heeft redding gebracht. Aan boord kunnen nu de groeten nogmaals, nogmaals en misschien nogmaals beluisterd worden.
(http://i.imgur.com/x9MQBbR.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/28/mei/2012 : 12 : 15
Uit de Kroonvlag mei 1964

The Merry) S(hip) AMMON.

Teddy Scholten begon haar gastvrouwelijke task met te zeggen clat zij die dag bijzonder ,vurig" was! En wat zou U denken als U zoiets te horen krijgt? Zij waarschuwde zelfs om een beetje uit haar buurt te blijven ... En nu zult U begrijpen dat dat nu weer moeilijk is, want Teddy is nu eenmaal een charmante persoonlijkheid. Een bescheiden niesbui verklaarde haar advies. Tijdens de opname is daar echter weinig van te merken geweest en wij durven zelfs te veronderstellen dat de mannen aan boord van de Ammon er helemaal niets van bespeurd hebben. Wel van de bijzonder goede stemming die heeft geheerst. En die stemming heeft ook het programme bepaald.

Harry de Groot met zijn ,,Confetti" was zo enthousiast clat zelfs tijdens de pauzes tussen het ,Vlaggeschip", het ,,Oostschip" en het ,Westschip" lustig gemusiceerd werd. En hoe! Solist Eddy Christiani was ,in' dat bleek wel uit de wiize waarop hij zijn eigen compositie ,,Wilde ganzen" op zijn gitaar ten gehore bracht. Ook was daar Ria Valk' jodelend, twistend en zelfs zingend. De titel van het chanson? ,,Hey, Goodlooking!", en claarbij, dachten wij, keek Ria naar Uw verslaggever. Maar wij kunnen abuis zijn. En natuurlijk ook van de gastsprekers van de middag.

Familieleden van tien opvarenden van de Ammon. En zij hebben het best gedaan. Heel goed zelfs. Genoeglijke babbeltjes, waarbij kapitein Brevet nieuws kreeg over de caravan, stuurman Donkey over de nieuw geopende zaak en de radiotelegrafist over het felt dat hij, ofschoon hij naar de radiouitzencling van de Wereldomroep zat te luisteren, hij dus toch moest werken. Een extra goede beurt maakte mevrouw Geerars door haar groet in het Nederlands uit te spreken. Niets bijzonders zult U zeggen. Toch wel, als U bedenkt dat mevrouw Geerars een Zweedse is en in drie jaar tijd zichzelf onze landstaal eigen heeft gemaakt. Het ,,open doekje" dat zij kreeg nadat Teddy Scholten haar deze bekentenis had ontfutseld was dan ook meer dan alleen maar een vriendelijk klopje op de schouder. Bij het verlaten van de studio (wij mogen wel zeggen de fraaie studio) van de Wereldomroep werden de ,Ammonezen" door een stralende voorjaarszon ontvangen. En dat zal de weg naar huis ergens in dit koude land, toch nog prettiger gemaakt hebben!
(http://i.imgur.com/E0mtwTs.jpg)


Reisnotities.

Heb ik werkelijk wel eens, als Curacao onder de hete zon lag te bakken als een stukie spek in de koekepan, gewenst om het koud te hebben? Om een koude neus te haven? Welnu, ik heb een koude neus -- letterlijk -- en het is geen aangenaam gevoel en Lima, de drukke hoofdstad van Peru, boordevol moois en interessants kan me dat koude lichaamsdeel niet geheel doen vergeten. Die kou is vrij plotseling gekomen. Was Buenaventura nog een tropische stad, een dag later, bij het opvaren van de Guayasrivier bij Guayaquil werd het 's avonds guur en kropen we, bij het naar bed gaan behaaglijk onder een wollen deken. Oorzaak: de koude golfstroom van de Zuidpool. Bron van mijn wijsheid: de eerste stuurman. In Guayaquil beleefden we de eerste invasie aan boord van kooplieden, waaronder een paar Indianen, compleet met poncho, vilten hoed en (cle oudste) lange vlecht. Op het achterdek werd gehandeld en gesjacherd, dat het een aard had.

Nu waren er aardige dingen te koop, handwerk der Indianen: riet-, leer-, weef- en houtsnijwerk, gitaren, stola's, enz. voor niet al te gekke priizen. Behalve sucres en dollars hadden ook Amerikaanse sigaretten en kledingstukken handelswaarde. Er kwam ook een kapper aan boord om leden van de bemanning, indien ze dat wensten, te knippen. ,,Harkniepe, harkniepe?" vroeg hij uitnodigend. De bootsman voelde er wel iets voor en onder ons allen toeziend oog werd hij, op een kuifie na, gemillimeterd. Wat de ons in het vooruitzicht gestelde dieren betrof: er werden alleen een aapje, een miereneter en een paar papegaaien aangeboden. De papegaaien werden gekocht door een paar jonge scheepsofficieren; voor de aap en de miereneter was minder belangstelling. Zelfs de kinderen zanikten niet. Later zeiden ze, dat ze de aap te groot hadden gevonden als speelgenot voor ons eigen huffs-aapie. Wij gingen de stad in, terwijl er aan boord nog een levendige handel gaande was. Nu ligt Guayaquil vrij ver van de (nieuwe) haven. Met een taxi ongeveer twintig minuten rijden over een abominabel slechte weg. Uiteraard hebben we eerst duchtig gemarchandeerd met de chauffeur over de prijs. Zoals in alle landen, waar we tot nu toe geweest zijn, werden vreemdelingen geindentificeerd als ,,rijkaards" en overvragen en afdingen behoort bij het spel.

Guayaquil is geen bijzonder mooie, maar wel een drukke en bedrijvige stad. In de winkels liggen producten van Indiaanse kunstnijverheid te koop. Vrolijk en fleurig doen de vele fruitstalleties aan op de hoeken der straten. We gaan op een druk plein een ijsie eten. Onmiddellijk stuiven de schoenpoetserties, de lotenverkopers en de bedelaars op ons af. Ook een jongen, die ons champagne van een bekend merk aanbiedt voor vijf dollars per fles. Voor de grap bieden we er twee, denkend dat hij claar toch niet op zal ingaan. Maar tot onze schrik knikt hij ,,ja" en de rest van onze wandeling door Guayaquil maken we gewapend met een fles champie. Nu hadden we  toch al niet over gebrek aan belangstelling te klagen, hoop als we uittorenen boven de kleine Ecuadorianen, maar de fles champagne, waar mijn zoon uitdagend mee loops te zwaaien, doet uiteraard cle deur dicht. Later zitten we in een parkje, waar de rozen in voile bloei staan. Rompend, stompend, joelend en schreeuwend lopen schooljongens in uniform fangs ons heen. Een grootmoeder, moeder en een kindje met sterk Indiaanse trekken zetten zich op een bank tegenover ons. De liefdevolle gebaren, waarmee de grootmoeder het kind telkens pakt als het dreigt te vallen, zijn de gebaren van alle grootmoeders over de gehele wereld. Het wordt weer tijd om naar het schip terug te keren. We rijden erheen in een oude rammelkast van een taxi. Maar claarvoor vraagt de chauffeur dan ook tien sucres minder dan die van de heenweg. De kooplui zijn nog aan boord, ofschoon er geen handel meer wordt gedreven. Ze staan belangstellend rondom het voetbalspel van het schip, waar de grote Indiaan, compleet met poncho, vilten hoed en lange vlecht een partijtje speelt tegen de kleine, compleet met poncho, vilten hoed maar zonder vlecht.   
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/29/mei/2012 : 22 : 57
Uit de Kroonvlag augustus 1964

Neutraal Nederland betaalde hoge tol.

DE ONDERGANG VAN DE SIMON BOLIVAR

(http://i.imgur.com/qpkgUpM.jpg)
Hoewel Nederland eerst officieel op 10 mei 1945 in de tweede wereldoorlog betrokken raakte, hadden de verschrikkingen van deze wereldbrand al vele maanden daarvoor groot verdriet en leed gebracht in een aantal Nederlandse gezinnen. De tol die het (toen nog) neutrale Nederland betaalde aan de oorlog van anderen, was het gevolg van een steeds schrikkelijker voortschrijdende oorlogstechniek; een techniek die het vrijwel onmogelijk maakte het oorlog voeren te beperken tot de betrokken partijen. De vrije zee, het Mare Liberum van Hugo de Groot, werd door de oorlogvoerende naties tot een farce gemaakt: grote delen van die vrije zee, die niemands uitsluitend bezit was, waren ontoegankelijk geworden door het grote aantal mijnen.

Op 8 September a.s. is het precies vijf-en-twintig jaar geleden dat Nederland ziin eerste tol betaalde aan de tweede wereldoorlog. Op die datum in 1939 immers ging de eerste Nederlandse mijnenveger verloren, bij welke ramp vele levens te betreuren waren. Het zou helaas de eerste zijn van een lange, lange rij. In totaal verloor de Nederlandse Koopvaardijvloot door oorlogshandelingen 442 schepen. Alleen van onze maatschappij gingen reeds 40 eenheden, ofwel 60% van de ladingcapaciteit ten onder. Het grootste deel ging verloren na 10 mei 1945, toen Nederland dus direct bij de oorlog betrokken was en alle schepen ingezet waren voor de gealliëerde zaak. Hoewel de gevolgen uiteraard even verschrikkelijk waren, golden voor deze schepen toch geheel andere beoordelingsnormen dan voor die eenheden, die verloren gingen ten tijde van Neerlands neutraliteit. Wat immers bleef er onder zulke omstandigheden over van onze zo begeerde en bezongen neutraliteit? Het zich afzijdig houden van een gewapend treffen maar wel de klappen van dit treffen moeten opvangen is een bijzonder tragisch lot, vooral als zulke klappen fatale gevolgen hebben.
(http://i.imgur.com/O6w8gVI.jpg)
Op dit kaartje ziet men de thans gebruikelijke scheepsroute naar Engeland, welke ook de ,,Simon Bolivar" heeft gevolgd, tot een mijn haar nabij het lichtschip ,,Sunk" tot zinken bracbt.

Helaas bleef ook onze maatschappij ten tijde van de Nederlandse neutraliteit niet gevrijwaard van rampen. Ruim twee maanden na de ondergang van de zoëven genoemde mijnenveger, welke ramp inmiddels nog gevolgd was door vijf andere, t.w. de ondergang van de zoëven genoemde mijnenveger en voorts van de vrachtschepen Mark, Binnendijk, Tegri en Safe, werd het Nederlandse volk op zaterdagavond 18 november 1939 opgeschrikt door een radiobericht van het ANP, meldende dat het Nederlandse passagiersschip ,,Simon Bolivar" van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij nabij de Engelse kust op een mijn was gelopen en was gezonken. Volgens de voorlopige berichten waren er honderd gewonden te Harwich aan land gebracht, waarvan vijftig zwaar gewond. Later berichtte Reuter, dat er 's avonds om elf uur nog 140 personen werden vermist. Om half twee 's nachts meldde het departement van Buitenlandse Zaken, dat van de 393 passagiers en bemanningsleden 303 personen aan land waren gebracht. Nog 90 personen werden vermist. In twaalf landen maakten verschillende onderdanen bijzonder bange uren door. Aan boord van de trouwe Simon Bolivar bevonden zich namelijk passagiers van twaalf verschillende nationaliteiten, waaronder zich en dat was tekenend voor de neutraliteit van Nederland zowel Duitsers als Engelsen bevonden, terwijl beide landen toch reeds officieel in staat van oorlog verkeerden.

Naar veilige wateren.

De Simon Bolivar was vrijdags uit Nederland vertrokken. De toenmalige directie van de KNSM had besloten dit schip voorlopig verwijderd te houden van de zo gevaarlijke Europese wateren en het na aankomst in de West aldaar in lijnverkeer te exploiteren. Deze reis van de ,,Simon" zoals zij in de wandeling wel populair werd genoemd zou voorlopig haar laatste trans-atlantische cross worden. Helaas diende het woord ,voorlopig" reeds spoedig vervangen te worden door ,definitief". Toen het schip vrijdags onder bijzonder grote belangstelling aan haar reis begon, bevonden zich aan boord 93 passagiers eerste klasse, 100 passagiers tweede klasse en 72 passagiers derde klasse; totaal dus 265 passagiers. Het grootste deel van de 117 Nederlandse passagiers bestond uit BPM-employe's met hun gezinsleden. De 48 Duitsers, waren vrijwel alien Joodse emigranten, die hun geboorteland de rug moesten toekeren en nu elders hun toevlucht zochten. Voorts waren er 76 Engelsen met bestemming Trinidad en Barbados, 5 Spanjaarden, 5 Tsjechen, 3 Colombianen, 3 Hondurezen, 1 Deen, 1 Haitiaan, 1 Belg en 6 statenlozen. De ramp gebeurde om half twaalf 's morgens, in de nabijheid van het lichtschip ,,Sunk". Grote Noordzeegebieden waren ,,out of bounds" verklaard, waardoor de schepen die uit Nederlandse havens vertrokken eerst bijna recht overstaken tot vlak onder de Engelse kust om vandaar in zuidgaande lijn dicht onder Dover tangs te varen. Voor de Engelse kust ter hoogte van Harwich kwam het fatale moment.

Onder de passagiers beyond zich o.m. de beer F. Vaz Dias, een Amsterdams journalist, in die tijd verbonden aan het ANP. Voor het Dagblad ,,De Telegraaf" deed hij het volgende verhaal:
,,Het was ongeveer half twaalf, toen de ,,Simon Bolivar" door een ontzettende ontploffing werd getroffen. Ilk zat in de rooksalon eerste klasse, een der plaatsen waar de slag het ergste aankwam. Het was of ik plotseling een hevige slag tegen de borst kreeg. Ik werd van miin stoel geslingerd. Een verschrikkelijke verwoesting werd aangericht. Houtsplinters en glasscherven lagen overal rond mij, bij de deuren lagen gewonde en gedode slachtoffers. Doordat er nog geen bootoefeningen waren gehouden wisten de passagiers niet bij welke boot ze behoorden. Luide kreten weerklonken, bevelen werden gegeven. ,,Haalt alien de zwemvesten" werd er geroepen. Van een ernstige paniek was intussen geen sprake. Ik trachtte naar mijn hut te, gaan om rniin zwemvest te halen, doch beneden stond het vol rook en andere passagiers vertelden mij dat het water reeds in hun hutten steeg. Onverrichterzake keerde ik terug, doch vond ten slotte in een lege hut een zwemvest. De boten waren als gevolg van de ontploffing deels ontredderd. Ik wachtte miin beurt of en toen een boot van het bovendek naar beneden werd gelaten, bleek deze al zo goed als vol te zijn. Met moeite kreeg ik echter nog een plaatsje. Ik dacht gered te zijn.

Tweede ontploffing

Toen volgde mijn ergste ervaring. Terwijl de boot naast het schip aan de davits hing en verder naar beneden werd gelaten, had een tweeds ontploffing plaats, die blijkbaar het middenschip trof. Mijn boot en naar ik later hoorde nog een andere reddingboot werden tot splinters uiteengeslagen. Alle inzittenden vielen in zee. lk dook meters onder. Je bent er geweest, dacht ik, doch ik kwam weer boven en wist mij zwemmende drijvende te houden tot ik een stuk hout kon grijpen. Zo bleef ik minutenlang ronddobberen. In de dikke olielaag bleef ik, vastgeklemd aan het stuk hout, drijven. Al zwemmende trachtte ik mij van het zinkende schip te verwijderen. Gelukkig was de zee niet erg ruw. Het was toen ongeveer twaalf uur. lk had al mijn kleren aan en had daarom waarschijnlijk niet al te veel last van de koude. Rondom mij heen zwommen andere mensen, doch er dreven ook lijken in miin nabiiheid. Een negerin, die near Trinidad reisde, klampte zich aan de andere zijde van miin stuk balk vast. Wij bleven met elkaar een kwartier ronddrijven. Zij had haar baby verloren.

De volle reddingboten, het waren er drie of vier, waren intussen weggeroeid. In de verte zagen wij andere schepen aankomen. Een der schepen, het was een treiler, kwam in onze buurt. lk klampte mij er aan vast en werd met de negerin binnenboord gehaald. Het was geen gemakkelijk werk om in die boot te komen, want mijn kleren waren zwaar als lood van de olie, maar mij mankeerde niets en ik mag mij gelukkig prijzen er zo te zijn afgekomen. Aan boord werden wij liefderijk verzorgd. Wij kregen droge kleren; ik kreeg een wit matrozenpak aan en voorts ontving ik een deken, waaronder ik mij ter ruste legde totdat wij Harwich bereikten. Er waren zeer veel gewonden aan boord, sommigen de dood nabij. Een jongetje, dat zeer ernstig gewond was, stierf tijdens de reis. Wij kregen thee en al het mogelijke werd gedaan om ons op te beuren." Tot zover het verhaal van de heer Vaz Dias.
(http://i.imgur.com/yDxWhm8.jpg)
Na aankomst in Engeland werden de overlevenden van de ramp liefderijk ontvangen.

Vele geredden hebben in de eerste dagen na de ramp hun ervaringen woordelijk opgetekend gezien in de diverse dagbladen. Van de 313 overlevenden van de ramp zouden evenzovele verhalen te boek gesteld kunnen worden en ieder verhaal zou een tragisch epos worden. Veel tragischer nog was evenwel het lot van de 59 passagiers en de 21 bemanningsleden, onder wie Kapitein H. Voorspuy, die deze ramp met het leven moesten bekopen. Wie de lijvige dossiers doorbladert, die het al te duidelijke bewijs van dit schrikkelijke gebeurten vormen, zal diep onder de indruk komen van de tragische tonelen, die zich bij en na de ramp hebben voltrokken. Vele gezinnen, die op de ,,Simon Bolivar" reisden werden op gruwelijke en wrede wijze uiteengerukt: ouders, die twee kinderen tegelijk verloren; een zes maanden oude baby, wiens ouders verdronken etc. etc. Aan het oorlogsgeweld van anderen betaalde het nog neutrale Nederland een hoge tol. Wij achtten het juist om hierbij na 25 jaar weer even stil te staan.
(http://i.imgur.com/yJu5wAC.jpg)
Teruggekeerd in Nederland werd de opvarenden van de 'Simon Bolivar' een bedrag uitgekeerd om de eerste kosten te kunnen opvangen.

,,SIMON BOLIVAR"

Goeie, beste, brave ,,Simon",
Wie had ooit zooiets gedacht,
Toen jij mijn vrouw en kinders
Zoo fijn naar Madeira bracht!
Met je rank, robuste lichaam,
Je gastvrijen prachtsalon,
Met je sportdek, waar 't zoo heerlijk
En gezellig wezen kon.
Met je vriend'1ijke bemanning
En je kloeken kapitein:
'k Zie je fiere vlag nog waaien,
Niets dan zee en zonneschijn.

Goeie, beste, brave ,,Simon",
Trouw heb jij je plicht gedaan.
Jij hebt ook in mist en stormen
Voor de menschen klaargestaan.
Niets, niets kon jou ooit weerhouden
Jij was altijd weer bereid,
Jij vroeg niet naar kleur of godsdienst,
Ras of nationaliteit.
Duizenden bracbt j'in de Jaren
Veilig, snel van ree tot ree.
En in ruil vroeg jín maar één ding:
'n Eerlijk, open, vrije zee.
Maar de dankbaarheid der menschen
Is zoo dikwijls niets dan schijn:
Je belooning was zoo'n valsche
Gniepig, gluiperige mijn.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/30/mei/2012 : 20 : 49
Uit de Kroonvlag september 1964

Een band vol MEMMON-nieuws

Enthousiast. Dat is de enig juiste omschrijving van de toestand waarin de Memnon-familie verkeerde aan het einde van een dag die door de Wereldomroep was georganiseerd. Het was clan ook (als vanouds) weer voortreffeliik verzorgd. Jammer dat van kapitein G. Brinkers het bericht werd ontvangen dat de uitzending bijzonder slecht was doorgekomen. Maar ook daarop weet de Groeten Afdeling van de Wereldomroep raad: de fameuze geluidsband werd per luchtpost naar het schip gezonden en zo kunnen de opvarenden van de ,,Memnon", zij het dan later dan was verwacht, toch nog de berichten horen die via de straalzenders naar de Caraibische Zee werden gezonden.

Berichten van thuis, berichten van de maatschappij en nieuws dat de organisatoren van deze uitzendingen op scheepvaartgebied hebben vergaard. Maar het is duidelijk dat de belangstelling van de opvarende die zo gelukkig is via de radio, in dit geval de band,  een of meer stemmen van thuis te horen het meest gebrand is op het nieuws dat zij te vertellen hebben. En dan is het zo verheugend te constateren dat al die moeite om dit programma in elkaar te zetten niet vergeefs is. Volkomen op hun gemak gesteld babbelen de ,,sprekers" naar hun man, verloofde, ouder of zoon. Voor een niet gering deel is dat te danken aan de gastvrouw, Teddy Scholten, die, met de microfoon in haar hand langs de aan een tafel gezeten sprekers gaat en hen op een uitermate geruststellende wijze inleidt.

Voor de bijzonder goede stemming waren het orkest ,,De windmolens" onder leiding van Johnny Holshuysen en zanger Willy Alberti mede verantwoordelijk. Nu hopen wij maar, en nemen dat voor zeker aan, dat de stemming aan boord n6t zo was als in de studio van de Wereldomroep, want dan weten wij zeker dat het vele goede werk dat mensen van de Wereldomroep hebben verzet, het beoogde resultant heeft gehad.
(http://i.imgur.com/kgFXmfF.jpg)


Groeten naar de ,,DELFT"

We hebben weer een groetenopname van de Wereldomroep meegemaakt, een uitzending naar een onzer schepen in de West. Niets bijzonders zult U zeggen, want ze hebben er dear nu al meer clan 900 verzorgd. In wezen is het inderdaad voor de medewerkers - van de Wereldomroep een routinezaak geworden, maar juist daarom valt het steeds weer op met hoeveel zorg zo'n uitzending wordt voorbereid. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het draaiboek wordt van zo aantrekkelijk mogelijke teksten voorzien, die de verschillende programma-onderdelen aan elkaar verbinden, de muziek zowel als de zang zijn van uitstekend gehalte. Omroeper Guus Weitzel en gastvrouw Teddy Scholten zorgen voor een opgewekte loon, alles under de supervisie van de heer Kal, die tevoren de uit te spreken teksten van de familieleden heeft doorgenomen en zo nodig bijgeschaafd.

Maar ook die groeten naar de opvarenden zijn altiid de moeite van het beluisteren hier en het ontvangen op het schip ten voile waard. Steeds weer is het prettig te ervaren hoe het op prijs wordt gesteld zich tot echtgenoot, verloofde of zoon die zich op zo'n verre afstand van huis bevindt, met een persoonlijk woord to kunnen richten. Wat moet het niet leuk zijn voor een vader zijn dochtertie van zeven lentes te horen vertellen, dat zij op school is overgegaan en morgen in de tweede klas weer een nieuw schooljaar gaat beginners. Dat de gezondheid van zijn vrouw na de operatie snel verbetert. Ook de kleine huiselijke besognes worden niet vergeten. De tuin of het aquarium moeten nodig schoongemaakt. Het kippehok moet gerepareerd, of hij maar vast zijn mouwen wil opstropen tegen de tijd dat hij thuis komt. Is het niet aandoenlijk een moeder tegen hear nog jeugdige zoon na de raad goed op te passen te horen zeggen: dag jochiel

Kortom deze uitzendingen hebben een grote waarde en voorzien in een daadwerkelijke behoefte. Moge deze kleine ontboezeming gelezen en begrepen worden door alien die de touwties van deze uitzendingen in handers hebben. De Wereldomroep wensen wij nog vele uitzendingen toe zoals wij dit keer voor de ,,Delft" mochten meemaken.
(http://i.imgur.com/dX3IwDq.jpg)


Reisnotities

Het is midden in de nacht als we vertrekken uit Guayaquil. Heerlijk vind ik het om, stevig ingemetseld in een holletie van wollen dekens, te voelen hoe het schip begint te trillen als een nerveus renpaard aan de start. Om me een poosje later gelaten over te geven aan de eeuwige defining van de oceaan. Een zacht wiegende beweging, waarbij het zoet inslapen is. Er staan nu een paar havens op het programma, waar het schip niet aan de kant zal meren, doch op de rede zal blijven liggen. Armoedige plaatsjes aan de voet van volkomen kale bergen: Talare, Paita, Pimentel.

In Paita laten we ons met een bootje naar de wal brengen. Het plaatsje is onvoorstelbaar grauw en armoedig. Op het obligatoire pleintje van alle Latijns-Amerikaanse stadjes vegeteren wat bomen en struiken; ze zien echter grijs van het bergstof. Want hier regent het nooit. We wandelen omhoog, waar een somber gebouw geen oude vesting doch het hospitaal blijkt te zijn. Nee, het is bepaald geen inspirerende omgeving, tenzij voor een romancier, die de dodelijke verveling, de bekrompenheid kan verwerken tot een onheilsvolle noodlotssfeer. Ik ben blij als het bootie ons terugbrengt naar de ,,Archimedes", waar het noodlotsgevoel snel verdwijnt dankzij het aperitiefje, dat de kapitein weggeeft ter gelegenheid van zijn verjaardag. 's Middags hebben we een ander tijdverdrijf: het voeren van de vogels. Wij zijn nu in het vogelgebied: zwermen meeuwen fladderen krijsend om het schip; tientallen pelikanen laten zich als bedaagde oude dames near op het water en dear tussendoor, als lastige kwajongens, tjoepen de duikeenden in en uit zee. Hoe lang en intens we het ook proberen, het kunstje van de Amsterdamse meeuwen om geworpen stukjes brood tiidens de vlucht te vangen, kunnen we deze Peruaanse meeuwen niet bijbrengen. De pelikanen verwaardigen zich niet brood te eten. Wel schieten ze begerig of op het rauwe vlees, dat de kok overboord gooit. Er zit hier ontzettend veel vis.

Soms, zo wordt ons verteld, als door onbekende oorzaken de vis naar grotere diepte treks, sterven de vogels bij duizenden. Ofschoon het gadeslaan van de vogels een boeiend tijdverdrijf is, spijt het ons niet wanneer het anker wordt gelicht en de ,,Archimedes" de steven opnieuw naar het zuiden wendt. In Pimentel gaan we de wal niet op; het ziet er, zo mogelijk, nog naargeestiger en armoediger uit dan Paita. Maar dan komt er een lekker hapje: Callao, de haven van Lima, hoofdstad van Peru.

Lima is inderdaad een lekker hapje, ofschoon er voor mij een grote teleurstelling aan vooraf gaat. lk had n.l. met de kinderen naar de oude Incastad Cuzco willen gaan en naar Machu Picchu, de geheimzinnige ru'inenstad. Maar op het reisbureau blijkt, dat dit niet mogelijk is in de ons toegemeten tijd. Ook niet als we met de trein naar een zuideliiker gelegen haven gaan. Zo moet ik afstappen van een lang gekoesterde droom, ofschoon niet helemaal. Want in het Anthropologische en Archeologische Museum in een der voorsteden van Lima vinden we zo'n prachtige hoeveelheid materiaal en zelfs grote reconstructies van Machu Picchu, dat de teleurstelling enigszins wordt vergeten. Daar worden we geconfronteerd met een zo ongelooflijke cultuur, dat we later als we in de machtige kathedraal voor de kiss staan met de mummie van Pizarro, alleen maar woede kunnen koesteren tegen de man, die deze beschaving zo volkomen heeft uitgeroeid.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 1/jun/2012 : 00 : 52
Uit de Kroonvlag september 1964

Wat betekend buikdenning

Op deze vraag en nog vele andere geeft onderstaand artikel, dat wij met toe-stemming van de K.P.M. uit ,,De Uitlaat" hebben overgenomen, antwoord. Niet alleen wordt de betekenis van bet woord dat een scheepsonderdeel aanduidt verklaard, maar ook de herkomst ervan wordt op interessante wijze beschreven.

Er zijn in de scheepvaart woorden, zoals kraaiennest, zwaanshals, duivelsklauw, bokkepoot, die iets hebben dat inslaat, dat maakt dat ze graag verder gebruikt worden. Er zijn woorden die taalkundig niet geheel verantwoord zijn, maar die blijven leven met de koppigheid van onkruid en zich van het ijverig wieden der taalzuiveraars niets aantrekken. Zo b.v. de joggaten" in de wrangen. Log is een oud Nederlands woord voor gat. Er zijn woorden die helemaal geen inhoud of betekenis hebben, scheldwoorden en vloeken, die hun bestaansmogelijkheid uitsluitend danken aan de muziek, die er in zit, welke het oor en het gemoed bevredigt door de klanken en de roffel. Maar daarover willen wij hier niet schrijven.

Er zijn woorden, doodgewone woorden, zoals schip en werf, waar we niets achter zoeken, maar waarvan het de moeite waard blijkt te zijn om te weten hoe ze zijn ontstaan en wat ze taalkundig eigenlijk betekenen. En dan zijn er de rare woorden, waarvan scheepsbouw en scheepvaart rijk zijn, zoals buikdenning, wegering, davit, casco, bilge, pardoen, kolsem, transom, enz. die onze speurzin prikkelen en waarvan de kennis van hun oorsprong en geschiedenis kan bijdragen tot beter begrip van onze taal. Daarover willen wij het hier hebben.

Het woord schip bestaat taalkundig in verband met het oud-Noorse woord skifa = splijten, snijden, scheiden, schiften. Schip is: het gespletene, het woord herinnert aan de met vuurstenen beitels en bijlen uitgeholde boomstam. In de naam stiff voor de lange, scherpe wedstriid-roeiboot staan woord en betekenis 't dichst bij de oorsprong van schip. Van de uitgeholde boomstam getuigt ook het woord boot. Dit moet een zeer oud woord zijn, daar het in alle Europese talen is terug te vinden. Het woord beitel staat er taalkundig nauw mede in verband. Uit het oorspronkelijke Inclo-Germaanse stamwoord, dat splijten betekende, ontwikkelde zich het begrip splijten met de tanden: bijten. De werking van een beitel is welbeschouwd inderdaad biiten en splijten. Het woord herinnert aan de boomstammen, gespleten en uitgehold met beitels. Werf komt natuurlijk van werpen en stond oorspronkelijk voor de opgeworpen heuvel, waarop een hoeve of een molen gebouwd werd; later het open terrein, waarop schepen gebouwd werden.

Nu we op de scheepstimmerwerf gekomen zijn interesseert ons ook het woord timmeren. Een merkwaardig woord. Het komt van het Angelsaksische timberhout om (een huffs) mee te bouwen. Van dezelfde stam komt temmen, d.w.z. een diet geschikt maken voor huiselijk gebruik. Van tam komt betamelijk, hetgeen dus eigenlijk wil zeggen: aangepast aan de menselijke samenleving. Boord, een woord dat ook in alle Germaanse, Scandinavische en Saksische talen is terug te vinden, heeft uiteraard een lange geschiedenis. Het betekent oorspronkelijk plank. Ons bord was in de Middeleeuwen algemeen een beukehouten plankie, waarop brood, spek en kaas zich goed lieten snijden. Van een boot was het meer speciaal de bovenste plank en de rand daarvan, waarmede men bij het varen het meest te maken had. Vandaar dat het woord meer karakter kreeg van rand, zoals bij ons halsboordie en ook in overdrachtelijke zin de boorden van een rivier of meer. Maar ook in de zin van plank heeft het zich verder ontwikkeld.

Van het oorspronkelijke Germaanse woord maakten de Italianen naar hun trant het woord: Bardoni en wij daarvan weer pardoen, 't staaldraad, dat van de top van de steng achter het want heen naar het scheepsboord loops. Ons woord kiel heeft waarschijnlijk een buitenlandse vader en een buitenlandse moeder. De vader is het Griekse gaulos = koopvaardijschip (galei). De moeder zou clan het Uslandse (oud-Noorse) woord kjolr = bodembalk zijn. De twee woorden hebben elkaar beinvloed en zijn samen terug te vinden in het woord en in het begrip kiel. Kolsem, Engelse keelson, komt uit het Scandinavische kolsvin, van kjolsvil. Swill is hetzelfde woord als het Duitse Schwelle = drempel en zo betekent kolsem dus letterlijk: kieldrempel. De woorden wrang en wrang (zuur) ziin niet alleen van dezelfde stam, maar hebben in wezen ook dezelfde betekenis.

Wrang komt van wringen. Het is begrijpelijk, dat de zware houten balken der oude zeilschepen niet direct de zuivere vorm hadden en dat er bij de bouw nogal eens gewrongen en getrokken moest worden om ze in bun goede verband te brengen. Wringen heeft eigenlijk een ruimere betekenis dan: ,draaien met geweld". Wij zeggen wel in het algemeen van iets dat verkeerd in elkaar zit dat het wrings. De ruimere betekenis blijkt ook uit het Engelse wrong verkeerd. In overdrachtelijke zin spreken we van een verwrongen gelaat. Een zure appel kan best smakelijk zijn, maar een wrange appel smaakt verkeerd, de mond treks er van samen, hij is wrang. Strikt genomen moeten wij dus niet zeggen: de appel smaakt wrang, maar hij is wrang. Nu we de wrang genoemd hebben, komen we vanzelf aan de grappige naam mannetje voor de korte stukken hoekstaal, die in een geklonken constructie deze beide delen verbinden. Het woord komt al bij de zeilschepenbouw voor, maar heeft daar een iets andere betekenis. Het komt ook voor in de steenbakkerij en wordt altijd gebruikt voor kleine steun- of verbanddelen. Zo b.v. ook in de schalmen van een ankerketting. Misschien is het veelal gebruikt in dezelfde zin als wanneer we zeggen: er moet nog een mannetje bij komen om te helpen, dus een hulp, een steun.

We bevinden ons nu in gedachten in de balasttank. Ballast wil zeggen slechte last, zoals we ook spreken van baldadig voor slechte daden, balsturig van iemand die slecht te besturen is en bal(h)orig van iemand die niet luisteren wil. Een tank komt via het Engels uit het Portugees tanque, van het Latijn stagnum = waterreservoir, bassin. Cofferdam was in het Engels oorspronkelijk een houten betimmering in de bedding van een rivier, hetwelk waterdicht gemaakt en leeggepompt werd, om er de fundatie van een dam of brug in aan te brengen. Het woord coffer komt van het Griekse woord voor korf, de verwantschap is nog wel te zien. In de dubbele bodem van het schip is de cofferdam een naar de vorm lange ledige ruimte, die de scheiding vormt tussen een olietank en een drinkwatertank. Bilge staat in verband met het Scandinavische bolge, waarvan is afgeleid het Engelse woord belly = buik van een fles, kruik, mens of schip. Het Franse woord voor bilge is bouge. De bilge is in de machinekamer het gedeelte naast de dubbele bodemtanks, waar de buik van het schip nog zichtbaar is gebleven.

In het ruim zijn het in de eerste plaats de woorden buikdenning en wegering, die om verklaring vragen en de lezer moge 't de schrijver vergeven wanneer hij hier misschien iets te veel gaat uitweiden, maar het achtervoegsel ,,ing" heeft zoveel functies, die zich aan allerlei scheepsonderdelen prachtig laten toevoegen, dat hij de verleiding niet kan weerstaan of te dwalen naar het gebied der taalkunde. In de woorden buikdenning en wegering, heeft ,,ing" de functie van samenvatten. Duidelijk blijkt deze functie uit woorden als beboeiing, d.w.z. de gezamenlijke boeien van een vaarwater, of bebakening en bijv. beschoeing, afgeleid van Schoen, de gezamenlijke bekleding van de voet van een dijk met rijsthout, of basaltblokken. In de 17e  eeuwse scheepsbouwhandboeken komt het woord veel voor. Het Zweedse woord want of schot is vagg en er is een verouderd Nederlands woord weeg, dat nog gebleven is in weegluis = wandluis, waaruit blijkt dat een weger dus een plank was van een wand of schot. Wegering is dus de samenvatting van alle planken, die tegen de spanten in het ruim van een schip zijn aangebracht.

In het Middelnederlands wordt Jenne veel gebruikt voor het ruim van een schip. Taalkundig staat het woord vlak naast de bun van een vissersboot. Het had oorspronkelijk de ruimere betekenis van Nolte. De Engelsen spreken van ,,Daniel in the lion's den". Buikdenning wil dus zeggen: de gezamenlijke holten in de buik van een schip en kreeg later de betekenis van de gezamenlijke vloer, die daar ligt. Op overeenkomstige wijze ontstonden woorden als: beschieting (van schot), railing (van rail = staaf), verschansing, bekoring, enz. Een geheel andere functie heeft het achtervoegsel ,,ing" in zaling. Zaling wil zeggen ,als een zadel", namelijk voor degene, die op een zeilschip omhoog keek en de ra zag als twee benen, die ter weerszijden van de mast uitstaken en daarop rustten als een zadel. De zaling was oorspronkelijk het steunpunt van de ra op de mast.

Evenzo wil het woord messing zeggen: ,Als een mes", n.l. de rand van een plank, die moet sluiten in de groef van de naastliggende plank. Een belling is dat wat heft, 'n pakking is dat wat sluit, de sluiting, waarmede het anker aan de ketting is gesloten, beet roering-sluiting omdat het anker in deze sluiting beweeglijk is. Roeren-verroeveren = bewegen, beroering = beweging. Maar hoe komen we aan het woord smarting? Het Angelsaksische woord smeortan betekende: een stekende pijn doen door ontvelling of verbranding. Daar van zijn afgeleid onze woorden smart, smartelijk, smartegeld. In het Engels betekent smart = bijtend, scherp. A smart fellow = een wakkere levendige vent. De matrons bedoelt met smarting een bekleding, teneinde de smart, d.w.z. de beschadiging door wrijving te voorkomen.

De uitgang ,,ing" kan nog een geheel andere betekenis hebben, nl. ,,zoon van" zoals in Vlaming, koning. De oorsprong van het woord koning is te vinden in het Angelsaksisch, waar cyn = stam, dus letterlijk: de zoon van de stam. Naast de rechtstreekse betekenis, die wij aan het woord toekennen, kreeg het een symbolische betekenis. Bijv. de koning van het kegelspel, de koning van het schuttersfeest, in het land der blinden is eenoog koning. Maar het kreeg ook een overdrachtelijke betekenis: koningstiiger, koningswater, dat is een mengsel van salpeterzuur en zoutzuur, waarin zelfs goud, de koning der metalen, oplost. En zo kreeg het woord ten slotte ook in de techniek een overdrachtelijke betekenis: de koning van een kraan is de spit, waar de gehele kraan om draait, de roerkoning, ziinde de ruggegraat van het rcer, de koningsstang, zijnde de stang, die de verbinding vormt van de mijnlift met de kabel.

Lezer, wij gaan nog even terug naar het laadruim. Een woord, waarbij veel te denken is, is stringer. De betekenis is die van bijeenhouden, vastbinden. Het komt van het Angelsaksische woord strenge = koord. Een Engelse string is een koord van een bong of een snaar van een muziekinstrument. Er zit dus ook de gedachte in van strak gespannen. Dat vinden we terug in ons Nederlandse gestreng, d.w.z. strak aangehaald. Het Engelse strong = sterk staat er mede in verband, zoals trouwens ook onze woorden strak en sterk. Stringer wil dus uitdrukken: de versterking, die als een koorde langs de huid van een schip ligt.

Luik komt van luiken = sluiten; vensterluik, rolluik, cogluikend. Van hetzelfde word komt het Engelse to Icck, lockout. Een locker is een afsluitbare kast in het ruim voor speciale lading. Lier is afgeleid van het klassieke speeltuig. De naam ging daarvan over op verschillende muzikinstrumenten, onder andere het orgeltje, waarmede de liereman in vroeger jaren langs de huizen kwam. Vanwege de draaiende beweging ging de naam weer over op de handlier, later op de stoomlier. Lummel lijkt een raar woord, maar als men de woorden kept, waarmede het in verband staat, blijkt het volkomen op zijn plaats te zijn. Lummel staat direct in verband met lam en loom en duidt dus op een trage, moeizame beweging, zoals een lummel ook een jongen is van traag begrip. Voor de draaipen van een laadboom in zijn scharnier is het dus goed gekozen. Uit de grote keuze van woorden nemen wii er ten slotte nog twee, die bijzonder de aandacht waard zijn.

Eerst het woord boeg om te laten zien hoe men zonder goede zeilaanwijzingen op dit gebied gemakkelijk verzeild kan raken. Boeg, zal de lezer allicht denken, komt van buigen, de boeg van de oude zeilschepen was altijd gebogen en in het Engels is boeg -- bowem, buigen = to bow. Mis! Boeg heeft met buigen niets te maken ondanks ,,bow". Het komt van het Angelsaksische woord bog = zware tak en het Engelse woord bough betekent nog: zware tak. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de scheepsbouwer vroeger voor de boeg een balk nam, die, van nature al de kromming had, die hij wenste. Dan davit. De schrijver heeft heel wat moeten speuren alvorens hij de oorsprong van dit woord gvonden had, of juister alvorens hij een aanvaardbare afleiding voor dit woord had gevonden. De Hebreeuwse eigennaam David betekent: de geliefde. Maar het is niet aan te nemen, dat ooit een zeeman voor een dergelijk voorwerp werkelijk liefde heeft opgevat. Vermoedelijk is het een toespeling van de bijbelvaste zeeman op 1 Sam. XIX : 12, waar het beschreven staat hoe David, achtervolgd door Saul, door zijn vrouw Michael uit het venster gevierd werd en ontvlucht.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 2/jun/2012 : 13 : 49
Uit de Kroonvlag december 1972

Honderd jaar passagiersvaart 'op de West'.

Nu onlangs de 'Prins de Nederlanden' en de 'Oranje Nassau', de twee laatste passagiersschepen van de KNSM, uit de vaart werden genomen, betekende dit in zeker opzicht het einde van een tijdperk in de historie van het Nederlandse koopvaardijbedrijf. Geen wereldschokkende gebeurtenis, geen drama, geen mislukling van het passagiersvervoer overzee, maar het logische gevolg van een ontwikkeling die tot maatregelen dwong. De gewijzigde sociaal-economische omstandigheden, de ruime keuze  uit andere vervoersmogelijkheden, waarbij o.a. het luchttransport een grote rol speelde, waren van invloed op de genomen beslissing.
(http://i.imgur.com/oAjtWMx.jpg)
Het s.s. Oranje Nassau (2) en het s.s. Stuyesant in de twintiger jaren te Curacao.

In bijna honderd jaar Passagiersvaart is er veel gebeurd en verricht in en om de West'. Hieronder een greep uit de geschiedenis van deze Westvaart met passagiersschepen, die vele KNSM-ers, oud-KNSM-ers en mensen van de KWIM hebben meebeleefd.

Een stoet van'Prinsen'
Rond 1880 moet het vele Amsterdammers uit handels- en scheepvaartkringen gestoken hebben, dat de Engelse Royal Mail, de Franse C.G.T. en de Duitse Hapag wel met stoomschepen op West-Indie voeren en de Hollanders het nog met zeilschepen deden. Ja, wie de tijd had en rustig wilde reizen nam een schoener of brik onder vaderlandse vlag en zeilde in zes weken van Amsterdam naar Paramaribo. Wie vlugger en moderner wilde varen en niet bang was voor 'brullende vuren' en een beetje milieuverontreiniging boekte passage op een buitenlandse stoomboot. Dat betekende voor de Nederlandse gouvernementsambtenaar of bedrijfsemployé wel overstappen op Martinique of St. Thomas en verder reizen per schoener en/of 'interkoloniaal' stoomscheepje naar de eindbestemming Paramaribo of Curacao. Zo'n reis duurde dan ook nog drie tot vier weken en kostte ± f 500., welk bedrag het dubbele was van de passageprijs per zeilschip.

Amsterdam had van ouds banden met de West en gelukkig kwam de heer Scholten, en vooraanstaand   handels en scheepvaartman met relaties op Curacao, op de gedachte een bescheiden stoomvaartdienst te beginnen. Dit vond gehoor bij andere vooruitstrevende lieden, waaronder een Kamerheer des Konings, tevens commissaris van de Stoomvaartmaatschappij 'Nederland'. Na tamelijk lang wikken en wegen werd er een maatschappij opgericht, met een beginkapitaal van f 1 miljoen, dat in drie fasen met enige moeite bij elkaar kwam. Drie schepen van 1.300 brt. en een stoomvermogen van 750 p.k. werden besteld en op 27 april 1884 vertrok de eerste 'Westmail'-boot van Amsterdam naar Paramaribo. Het was de 'Oranje Nassau' van de Koninklilke West-Indische Maildienst, 'Koninklijk' vanaf het grille begin dank zij een royale geste van Koning Willem III.

De passagiersaccommodatie op de eerste slanke stoomschepen met lange zeilschipmasten en dito tuigage, zwarte romp en zwarte schoorsteen, was eenvoudig en beperkt. Onder de campagne, rondom een eetzaaltje met houten zitbanken dat overdag verlicht werd door een koekoek, lagers tien hutten voor zes en twintig eerste klas passagiers plus een badkamer die tegen het voorschrift wel eens als bergplaats werd gebruikt. Onder de bak waren twee hutten voor acht tweede klas passagiers, met nog een kleine eethut. Er was geen electrisch licht, geen koel- of vriesmachine en vanzelfsprekend geen draadloze telegrafie. Er waren wel seinvlaggen en sours een herkenningsnummervlag van het Amsterdamse College Zeemanshoop (als de gezagvoerder lid van dit eerbare gezelschap was), die goede dienst kon bewijzen bij het praaien. Er waren petroleumlampen in cardanusringen, een met ijsblokken gevuld 'Icehouse' voor de conservering van vlees e.d. en vaak levend vee en gevogelte aan dek en rondom de reddingsboten, als aanvulling voor het menu als er veel passagiers waren. En dat kon gebeuren als ook de tussendekken ingenomen werden door groepen militairen (1.5. M2 dekoppervlakte per man minimaal) of Javaanse immigranten voor Suriname, van veertig tot honderd man sterk. Er werd dan geslacht aan dek en volgens 'oor'- getuigen was dit niet prettig en bevorderde het vegetariaat. De bemanning bestond uit zo'n vijf en veertig personen en er was altijd een dokter aan boord die evenals de gezagvoerder overeenkomstig het gouvernementsvervoerscontract een premie kreeg voor iedere levend overgebrachte militair beneden de rang van officier.
(http://i.imgur.com/lToi9lA.jpg)
De fraaie eetzaal van het s.s. Oranje nassau (2)

De eerste jaren waren de afvaarten maandelijks en de reis ging naar Paramaribo, Demerara, Trinidad en Curacao, al spoedig uitgebreid met Venezolaanse aanloophavens in de 'Oriente' (Carupano, Cumana, Guanta), Pto. Cabello en La Guaira. In 1888 werd de lijn van Curacao doorgetrokken naar Haitiaanse havens, en New York. Natuurlijk kon de exploitatie niet profijtelijk worden gevoerd zonder het vervoer van post en lading. Met de Nederlandse regering trachtte men dan ook voordelige postcontracten af te sluiten en garantieladingen te arrangeren. De ruimen 'uit en thuis' vol was echter niet zo eenvoudig: de concurrentre was greet en de export uit de aanloophavens relatief Bering. Niettemin werd met slug vohouden, regelmatige vaart en goede ladingbehandeling tenslotte redelijk resultant behaald. De schepen van de KWIM kregen een goede naam, de accommodatie werd allengs luxer (in 1890 kwam er electrisch I icht) en men roemde 'de goede ligging in stormweer'. De frequentie van afvaarten werd opgevoerd, waarvoor uitbreiding van de vloot noodzakelijk was.

Na de eerste drie volgde tot de eeuwwisseling nog een stoet van 'Prins'-schepen, ook ter vervanging van verloren gegane schepen. Want de fortuinen der zee, ook de ongunstige - gingen de 'Westmail' niet voorbij. In 1889 werd de eerste 'Prins Willem I' in het Engels Kanaal overvaren door een stalen zeilschip en zonk, de tweede in 1900 na een stranding op een ondiepte in de Caicospassage (Bahama Isl.). Twee andere schepen: de 'Prins Maurits' en de 'Prins Frederik Hendrik' zonken respectievelijk in 1899 en 1903 na stolen op een onbekende rots (of een onbekend wrak) op de Venezolaanse kust. Maar telkens weer werd na zo'n ramp onmiddellijk een schip gecharterd en een nieuw besteld. De dienst moest cloorgaan! En ondanks deze en andere tegenslagen revoluties, stakingen, pest en gels koortsepiclemieen in de aanloophaven, groeide de onderneming tot een vloot van acht passagiersschepen, die 24-26 rondreizen per jaar maakten. De gemaakte winsten waren niet spectaculair (over de eerste 17 jaren ca. 4.5% gemiddeld dividend) maar er was geen reden tot pessimisms. Er waren reservefonclsen gevormd, er bestond een ondersteuningsfonds voor personeel en men zocht naar expansie.
(http://i.imgur.com/SOmVRxW.jpg)
Het laatste passagiersschip op de West, het m.s. Oranje Nassau (1957-1972)

Samen met de KNSM vol vooruit!
Deze expansie kwam in het zicht en werd na enige jaren realiteit toen in 1912 directies en commissarissen van KWIM en KNSM besloten '...te trachten de belangen van beide maatschappijen samen te voegen...'. In het passagiersbedrijf van de KWIM was de eerste uitbreidingspoging: een in 1906 afgesloten contract met de Amerikaanse United Fruit Company voor het gecombineerde vervoer van bacoverien passagiers op de lijn New York-Paramaribo. Hiervoor kwamen in 1908 vier schepen van 3.200 ton in bedrijf, ingericht voor het gekoelde vervoer van bananen en 44 eerste klas passagiers. Helaas waren er voor de wekelijkse afvaarten al spoedig te weinig bananen en passagiers om de exploitatie lonend voort te zetten. In 1912/13 nam de U.F.Co. volgens contract de schepen over, waarna zij nog jaren onder Amerikaanse vlag voor de Panama Mail Co. hebben gevaren. Deze mislukking ging aan de fusie vooraf, maar wel was in de eerste jaren van de 20ste eeuw al een aparte lijndienst tussen New York en de West opgebouwd, waarvoor ook toeristische belangstelling was. Intussen had de KWIM ook enige gevoelige scheepsverliezen geleden.

De 'Oranje Nassau' - het eerste schip van de maatschappij ging in 1906 op de Zuidkust van Curacao verloren. In 1910 en 1915 vergingen de 'Prins Willem 11' en de 'Prins Maurits' in zware storm op de Noord-Atlantische Oceaan, waarbij alle opvarenden - respectievelijk 54 en 49 personen verdronken. Vooruitlopend op de historie is het zeker vermeldenswaard, dat na 1915 geen enkel passagiersschip van de KWIM/KNSM door de slechte fortuinen der zee verloren is gegaan. Vanzelfsprekend moeten wij hier tonal verlies als gevolg van oorlogshandelingen uitsluiten. In verband met de hierboven genoemde expansie zouden speciaal voor het tijd perk tussen de fusie in 1912 en het begin van de grotewereldcrisis in 1929 enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen kunnen worden opgesomd, die van grote invloed waren op de groei van de passagiersvaart 'op en in de West', nl. het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914, de openstelling van het Panamakanaal in 1915 en de vestiging van de Bataafsche Petroleum Maatschappij op Curacao in 1916.
(http://i.imgur.com/WhxS1Jc.jpg)
Het eerste passagiersschip "Oranje Nassau" dat op de West voer van 1884 tot 1906 en dat is gestrand op de zuidkust van Curacao.

Het samengaan van de twee scheepvaartondernemingen gal meer 'body' aan het totale bedrijf, waarbij achterland en relaties de uitbouw van een lijnennet aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een hoop- en winstgevende exploitatie van meer schepen in het vooruitzicht stelde. De opening van het Panamakanaal gaf letterlijk en figuurlijk snellere toegang tot het lading- en passagiersvervoer op de havens aan de Westkust van Zuid- en Midden Amerika, met tegelijk 'een kijkje in de keuken' van Cristobal of Colon, aan deze zijde van het Panamakanaal, waar Japanse schepen veel transito-kustlading losten en de middenamerikaanse koffielanden exporteerden near West-Europa. Wat de vestiging van de B.P.M. - later Shell en C.S.M. - heeft betekend voor de geweldige economische groei van Curacao en later Aruba (waar de Esso zich vestigde), is in de daaropvolgendejaren wel duidelijk gebleken. Alle genoemde factoren verklaren ook de sprong vooruit, die de gecombineerde vloten van KNSM en KWIM konden maken. Van de in 1911 bij "De Schelde' gebouwde grotere en zeer modern ingerichte 'Oranje Nassau' (2) tot de in 1930 in dienst gestelde 'Colombia' en 'Coste Rica', schepen voor meer dan 200-300 passagiers, die meetelden in de West, zijn het in totaal 21 nieuwe schepen geweest die voor de passagiersvaart samen met het vervoer van lading, post en bagage, in dienst werden gesteld. In de eerste wereldoorlog ging door oorlogshandeling slechts een schip - de 'Lodewijk van Nassau' -verloren; het passagiersvervoer over de Atlantic was van weinig betekenis maar de vaart tussen New York en de West floreerde, zodat behoorlijke dividenden konden worden uitgekeerd. Aan het einde van de oorlog werden alle KWIM-schepen op twee na volgens het angarierecht door de Amerikanen geconfisceerd, waarvoor na de oorlog bij teruggave een redelijke sour gelds werd betaald.

Na 1918 volgde een korte hausse die al spoedig overging in de eerste depressie van de twintiger jaren. Maar de Colon-lijn kwam tot bloei; de Suriname-lijn deed het wat minder in het transoceanische vervoer van passagiers, maar het transport langs de lange kustroute compenseerde dit voor een deel; de Zuid-Pacificlijn kwam op toeren en kreeg in 1927 vier flinke vrachtschepen met accommodatie voor 48 passagiers; in de West ontwikkelde zich een inter-eilandendienst met vrachtschepen, die ook vele passagiers vervoerden en in 1929 maakte het kleine, maar handige passagiersscheepje 'El Libertador' Naar opwachting voor een frequente dienst tussen Curacao en Maracaibo.

Bloemkoolsaus en broedse kippen.
De kleine kleurijke belevenissen op de Westboten van voor de tweede wereldoorlog blijven een plaatsje in het geheugen behouden. De sfeer en het leven aan boord worden door iedereen die het heeft meegemaakt op eigen wijze ervaren en gewaardeerd. In de grote periode tussen 1920 en 1940 waren de Colonschepen 'deftiger' dan de Surinameboten, die langere reizen maakten en vooral langs de kust van Venezuela 'een huis vol mensen hadden'. In dit tijdperk verdween ook meer en meer de naam KWIM, nadat in 1919 de zwarte schoorsteen van de passagiersschepen de bekende twee Witte banden kreeg en de kantoorvlag: wit met een rond liggend kruis, de kleine kroon en de initialen WIM vervangen werd door de wit-blauwe met de grote kroon van de KNSM. Maar heel lang liep er nog een vriendschappelijk scheidingslijntje tussen de KNSM en KWIM officieren, die geen controverse opleverde maar wel aanleiding tot goedmoedige plagerij. Tenslotte aten zij alien van dezelfde schaal hun dagelijks brood: wit, bruin en sours zelfs roggebrood.

Op de schepen van de Colonlijn, die de belangrijke Westhavens Barbados en Trinidad aanliepen en in Dover veelal een belangrijk aantal Engelsen inscheepten, waren sfeer en service langzamerhand ontwikkeld in Engels-Nederlandse zin, vermengd met wat Westindische trekjes. Sportief en losjes was de aankleding der gewaardeerde gasten tot het grote uur van de avondborrel en het diner. Daarna was het in de eerste klas'evening-dress voor de passagiers en staf, veel whisky-water voor de Schotten, pink gin voor de Angelsaksen van over heel de wereld, vatbier en een vaderlandse borrel voor de Hollanders. De zeedagen werden bekort met eten, drinken en vrolijk zijn en wat deksport om af te slanken. Een uitgebreid Engels ontbijt, een lunch om het af te leren en een exquis diner met een menu om er een bril bij op te zetten. Maar besilst geen saus over de bloemkool, want dat gold van Lands End tot New Castle als een doodzonde en daarom hing in 'het pursersoffice' een circulaire in een gouden lijstje aan de wand, waarin ernstig op deze cuImaire misstap werd gewezen. Veel bridge, matig geflirt, brave boatdrills en veel geplas en show rond de buitenzwembaden en minder bij het binnenbad op de 'Colombia', het vlaggeschip van de KNSM. Na de dans, de horse races of de fancy-dress begonnen vele heren in de rooksalon of bij de bar een eigen leven te leiden, waarbij dan de gewonnen of verloren sweepstakes op de 'run' gezellig werden be-steed... en aan het einde van de reis gevoelvolle speeches, relatiegeschenken en 'Auld Lang Syne'm hetgezichtvan Barbados of Cornwall.

Op de schepen van de Surinamedienst ging het in ongeveer gelijke stijl, maar langs de Caribische kusten, in een 'rush' van haven tot haven, van Paramaribo tot Port au Prince, was het heel anders. Tussen Carupano en La Guaira concurreerde in de begintijd geen train of vliegtuig de prompte bediening van de mailboten, waarop in de glorietijd alle hutten en het dek van voor tot achter bezet waren met vreemde vaargasten van diverse pluimage. Onvergetelijk het beeld van in en ontschepen der honderden hut en dekpassagiers met alle rompslomp van hut, ruim en dekbagage, van Zuid-Amerikanen: mannen, vrouwen en kinderen in alle schakeringen van kleur, ras, status, beroep en sociaal gedrag. Aan dek doorgaans de 'gewone' families, die hun hele hebben en houwen meesleepten, tot het zware boeganker van een zeilschoener toe; in de hutten eenvoudige, maar welgestelde lieden van het land, die een geliefde haan, een broedse kip of een melkgevende geit niet hadden kunnen achterlaten en probeerden aan een eindje vast te leggen in de hut of aan dek.

Beschamende trouw aan huisdieren, maar we[ lastig en weinig passend in de witte sfeer van een kraakzindelijke hut op een Hollands schip, waar een vakkundige hut steward zorg aan besteedde. Op maannachten langs de kust van de Venezolaanse Oriente leek dan het dek een goed bezet kampeerterrein, waar de voorlopers van Dam- en Vondelparkslapers vredig droomden onder hun schaarse kleedjes. Broedelijk bijeen lagen daar en in de dienstgangen ook de veertig onvervaarde Curacaose kustmatrozen, die met ons van Barbados tot Barbados de kust afstruinden en onontbeerlijk waren voor lading, onderhoud en duizend-en-een klusjes. Onvergetelijk voor ons de lange werkdagen op Curacao, waar een olieboom groeide en iedereen zich verbaasde over de muskietenvloot, de bergen pijpen en het zich gestaag uitbreidende leger van tanks. Daar was ook ons Hollandse rustpunt, waar we de beste contacten met 'het kantoor' onderhielden en veel voorbereidend werk werd gedaan voor de samenstelling van de heilige tallyboekjes, die al in 1886 door Baron Tindal  een der eerste KWIM-directeuren -waren uitgevonden. Nergens langs de kust werd bij het afvaren naar Holland meer best bier uit de brouwerij gedronken dan door de talloze afdouwers van de bouwers aan het raffinaderijbedrijf van de Shell; nergens was er ook meer drukte rond de ruimen en op de passagiersdekken, die gonsden van de verlofgangers voor Holland. Err als de waarschuwingsstoten op stoomof luchtfluit werden gegeven, de foods aan boord kwam en Levier met een minuscuul motorsleepbootje aan de kop vastmaakte, stroomde de 'Venezuela', de 'Costa Rica', de'Crijnssen' of de'Colombia' leeg. Op de lage werf van C.T.C. of KNSM werd het wel eens dringen en zingen, kon het gebeuren dat een vrolijke vriend het langzaam vertrekkende schip tot in het water van de St. Annabaai volgde en prompt under hoera geroep uit het lauwe water werd gevist...

Tenslotte nog even Suriname en Paramaribo, wear de tweede 'Oranje Nassau' van 1911 tot 1939 kind aan huis was. Het was een der eerste schepen van de KWIM, met radio en hoger opgebouwd plan haar voorgangers, waarop in het jaar 1929 een omvangrijke chef-kok kans zag uit een kleine   kombuis voor meer dan 200 opvarenden acht verschillende menu's tevoorschijn te toveren: voor eerste, tweede, derde klas passagiers, voor dekpassagiers, voor kustmatrozen, voor officieren, voor schepelingen... en voor stowaway's. Het zoeken naar het Suriname Vuurschip, het opvaren van de rivier en het naderen van 'de stad' waren belevenissen apart, ook al omdat loods Samson, een man met ervaring, gezag en gouden strepen, altijd wat interessants te vertellen had. Het welkomstschot (dit was eigenlijk een meldingsschot, bedoeld als waarschuwing aan de inwoners van Paramaribo dat de mailboot was gearriveerd) uit een echt kanon bij fort Zeelandia konden wij slechts beleeld aanvaarden met een dippen van de vlag, hoewel er op het schavotje een klein voorladertje stond dat ook wel een plot kon laten horen. Maar het ding zag er niet al te betrouwbaar meer uit en daarom lieten we het maar met rust. Aan de dierbare, oude KNSM-Steiger, die sinds de 19e-eeuwse KWIMperiode gestadig was gegroeid, wachtte ons altijd een vriendelijke bevolking en na de inklaring stroomde het schip vol met kleeren schoenmakers, was- en fruitvrouwen, die alle huishoudelijke en andere bijstand wilden verlenen. De banden met tante Leentje I en 11 - de dikke en de slanke  die voor een schone witte was, sinaasappelen en papaya's zorgden, waren hecht en overbrekelijk. Intussen zorgden we voor de lading, de machine en de maaltijden, terwijl er altijd wel een kleine party, een ontvangst of een relatiebezoek was, want het was in Paramaribo altijd huiselijk en gezellig.

De laatste greep
'In het laatste jaar voor de tegenwoordige oorlog', schreef een voormalige chef Passage van de KNSM, 'in 1938, vervoerde de KNSM op al haar lijnen bij elkaar niet minder clan 60.000 passagiers. Het overeenkomstige passagecijfer bereikte een totaal van rond f 5.000.000. Ondanks deconcurrentie van Engelse,Franse, Italiaanse, Duitse en Spaanse schepen, die passagiers tussen Europa en de West vervoerden, bliezen de Nederlanders met hun tien passagiersschepen en meerdere vrachtschepen met passagiersaccommodatie (voor 12 en meer personen) hun partijtje mee. Maar het toppunt was wel bereikt: de bezettingsgraad van de schepen was zeer hoog, ook al omdat vele Joodse emigranten Europa verlieten om in de landen rondom de Caribische Zee een veiliger bestaan op te bouwen.

De tweede wereldoorlog bracht het grote keerpunt in de passagiersvaart overzee. In het voorgaande deden wij slechts hier en daar een greep uit het gebeurde rondom de vaart op en in de West, veal moest worden overgeslagen. De evenementen en rampen tussen 1940 en 1945, hoe belangrijk ook, zullen we hier summier releveren. Te beginnen met het ernstige verlies van de 'Simon Bolivar' in november 1939, waarbij 80 mensenlevens te betreuren vielen, kunnen wij slechts aantippen hoe achtereenvolgens de 'Van Rensselaer', de 'Costa Rica', cle 'Crijnssen', de'Colombia', de 'Barneveld', de 'Baarn' en de 'Bodegraven' door oorlogshandelingen verloren gingen. Laatstgenoemd schip noemen wij speciaal omdat het bij de ondergang opdeZuid-Atlantic48 passagiers aan boord had en behoorde tot de groep van Zuid-Pacific-schepen die een speciale passagiersaccommodatie hadden. Een uitgebreider relaas over schepen en menses gedurende de oorlogsdagen is hier met mogelijk, omdat dan toch tekort zou kunnen worden gedaan aan de indrukwekkende prestaties en grote opofferingen van hen die ook met de z.g. 'plezierboten' bet uiterst gevaarlijke werk op zee hebben verricht. Gehavend, maar met verslagen - althans met moed en vertrouwen in de toekomst, begon in 1945 de KNSM-gemeen- schap op de wal en de schepen weer te bouwen en te herstellen. Met slechts een viertal oudere schepen over, nl. de 'Stuyvesant', de 'Bonaire', de 'Boskoop' en de 'El Libertador', ward - gesteund door een enkel gecharterd passagiersschip, begonnen het lijnennet op de West voor het vervoer van lading, post en passagiers op te bouwen. Het was alsof er weer nieuw leven geboren werd, want allengs nam de vraag naar passage voor de West toe.

Er moest veel geimproviseerd worden, maar tegelijk werd het ook duidelijk dat van een herhaling van de ontwikkeling - zoals deze tussen 1920 en 1940 ward gezien - gees sprake meer zou zijn. In 1950 werden in zeer korte tijd de 'Pericles' en 'Socrates' in Amsterdam bij de N.D.S.M. omgebouwd tot passagiersschepen met twee klassen en groepsacommodatie voor het vervoer van Portugese contractarbeiders (van Madeira naar Curacao v.v.) en militairen (van Amsterdam naar Paramaribo en Curacao v.v.). Het ging een beetje lijken op de oude Colonlijn, omdat na Curacao ook Barranquilla, Cartagena, Cristobal en Pto. Limon werden aangelopen.
In 1957 warden nog twee 'echte' passagiersschepen gebouwd, in later jaren nog voorzien van een aantrekkelijk zwembad en een volledige air-conditioning. Het waren de 'Prins der Nederlanden' en de 'Oranje Nassau'... de hekkesluiters... voorlopig? Wij clanken kapitein H. J. Korver voor dit deskundig artikel dat ons een goed beeld geeft van 'honderd jaar passagiersvaart op de West'.
(http://i.imgur.com/3SPxsG1.jpg)
(http://i.imgur.com/iklEzQs.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 3/jun/2012 : 12 : 36
Uit de Kroonvlag oktober 1973

Stuurman A. H. Kampman jubileerde aan boord m.s. Ulysses
De bemanning van het m.s. 'Ulysses' had reeds lang tevoren de nodige voorbereidingen getroffen om op 13 augustus j.l. het zilveren jubileum van 1e stuurman A. H. Kampman op gepaste wijze te vieren. Aangezien op de huldigingsdag Curacao moest worden aangelopen, werd besloten op die dag te volstaan met de aanbieding van een cadeau en het overige programma op te schuiven naar zaterdag 18 augustus.

Nadat op de jubileumdag zich iedereen 's morgens in de rooksalon had verzameld, werd de jubilaris onder applaus van alle aanwezigen binnengeleid en begroet door de gezagvoerder. Deze bracht hem in de allereerste plaats de gelukwensen over van de directie bij het bereiken van deze mijlpaal en overhandigde hem vervolgens de binnengekomen telegrammen en kaarten alsmede een aandenken van ors agentschap in St. Maarten. Hierna richtte de gezagvoerder het woord tot de jubilaris. Hij memoreerde dat ze 25 jaar geleden samen hadden gevaren, elkaar daarna nooit meer hadden ontmoet tot op de dag dat ze dit jaar samen op de 'Ulysses' werden geplaatst. Hij betreurde het overigens dat door de inkrimping van de vloot de promotie grotendeels tot stistand was gekomen; gaarne had hij stuurman Kamp-man hier ontmoet als gezagvoerder.

Na in het kort de loopbaan van de jubilaris te hebben geschetst, bracht de gezagvoerder naar voren dat hetgeen stuurman Kampman in deze vijfentwintig jaren heeft bereikt, ook mede te darken is aan de grote steun van zijn echtgenote. Bijna iedere zeeman weer hoe belangrijk dit ken zijn. Om deze reden heeft de bemanning gemeend ook mevrouw Kampman in dit jubileum te moeten betrekken en heeft men, behalve een felicitatietelegram, haar ook een plantenbak met vaste planten laten bezorgen. In de loop der jaren heeft men stuurman Kampman niet alleen als stuurman leren waarderen, ook buiten zijn werk is hij zeer gezien, getuige de vele vrienden die hij zich op de vloot en aan de wal heeft verworven. Ook aan boord van de 'Ulysses' is dit het geval en daarom is het de gezagvoerder een genoegen aan de jubilaris, namens de gehele bemanning alsmede enkele officieren van de voorafgaande reis, een barometer te kunnen overhandigen en tevens een lidmaatschap voor 'The National Geographic Society'.
                            (http://i.imgur.com/KH4kEw5.jpg)

Het aanbieden van de barometer moest helaas op symbolische wijze geschieden en wel d.m.v. een prachtig getekend model, dat overigens het voordeel had dat storm en regen er niet op voorkwamen. Nadat de gezagvoerder de jubilaris nog veel succes had toegewenst in zijn verdere loopbaan bij de KNSM dankte deze met enkele woorden voor de prachtige cadeaus alsmede voor de goede verstandhouding en samenwerking die hij speciaal op de 'Ulysses'had ondervonden. Vervolgens word de stuurman nog toegesproken door een van de passagiers en welke toespraak ook vergezeld ging van een geschenk. Een Amerikaanse passagiere droeg een zelfgemaakt gedicht voor en twee meisjes van zeven en acht jaar zongen een speciaal ingestudeerd liedje.

Intussen had de Civiele Dienst iedereen van koffie met gebak voorzien en nadat men zich nog een kwartiertje had onderhouden was het weer de hoogste tijd om voorbereidingen le gaan treffen voor de aankomst in Curacao. Zaterdag de 18e augustus word in Kingston 's middags niet gewerkt en dit was dus een uiterst geschikte gelegenheid het jubileum onderling te vieren. Al vroeg in de ochtend was het gehele sloependek met vlaggen en andere attributen versierd en waren de stoelen en tafeltjes klaargezet. Er was zelfs een haringkar met de echte Hollandse nieuwe. Deze laatste was voor deze gelegenheid speciaal uit Holland meegebracht door de 2e stuurman en de opbrengst van de verkoop werd door hem geheel beschikbaar gesteld voor het reddingsbootje van de KNZHRM.

Toen ieder aanwezig was overhandigde de gezagvoerder allereerst het originele cadeau, een prachtige gecompenseerde scheepsbarometer, terwijl de echtgenote van onze vertegenwoordiger in Kingston namens haar en haar man aan de jubilaris een kristallen asbak aanbood Namens de werktuigkundigen werd door de hoofdwerktuigkundige een van bouten en moeren vervaardigd kunststukje aangeboden, voorstellende de stuurman met 'Flop'. Voor de niet ingewijden: 'Flop' was een boxer die als passagier de reis van Amsterdam naar Curacao meemaakte en zich erg aan de stuurman had gehecht.

Vanwege de warmte waren alle aanwezigen inmiddels dorstig geworden, een euvel waar de hofmeester heel gauw een oplossing voor wist te vinden. Nadat de kelen waren gelaafd kwam als verrassing een aantal djongos het sloependek op draven om er een uitgebreide rijsttafel uit te stallen. Nadat de inwendige mens versterkt was volgde nog een optreden van het Zuid-Amerikaanse scheepsorkest, compleet met stampe-foon en het geheel onder leiding van de bekende maestro Don Pedro Cohen. Vermoedelijk door de korte tijd van voorbereiding was het optreden in muzikaal opzicht niet geheel vlekkeloos, qua volume en presentatie mocht dit orkest er best wezen. En hiermede was den de tijd gekomen om op te gaan breken, echter niet nadat de jubilaris nog-maals iedereen had bedankt voor dit voor hem onvergetelijke jubileum.

Bemanning m.s.'Ulysses'


Kapitein K. Bijtjes (NRM) tussen de bloemen
Vijftig jaar geleden trad K. Bijtjes, thans kapitein op het m.s. 'Steenwijk' van de Nieuwe Rijnvaart Maatschappij B.V., in dienst bij de KNSM, waar hij op de bij de ouderen bekende 'Valk' werd tewerkgesteld. Het varen trok en na op de havensleepboten gewerkt te hebben vroeg hij overplaatsing naar de NRM aan, waar hij als 19- jarige op de sleepschepen kwam. Na het behalen van zijn Rijn-patent werd hij schipper op de 'Wijkdienst 22' en hij bleef dit tot hij na veertien jaar met alleen trouwe maar vooral bekwame dienst als kapitein de nieuwgebouwde 'Baardwijk' in 1956 van de werf haalde.
                             (http://i.imgur.com/G7IWmnp.jpg)
Een echte 'overstapper' was hij met, want ook op dit schip heeft hij veertien jaar als kapitein gevaren. De overplaatsing naar de grotere 'Steenwijk' was de kroon op de varensloopbaan van kapitein Bijtjes, want het is dit schip dat hem o.o.v. volgend jaar naar zijn pensionering zal varen. Zijn vakbekwaamheid en vole verdiensten voor de NRM in de lange reeks van jaren worden bij gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum bekroond met een Koninklijke onderscheiding. Ook voor de opleiding van nieuw personeel werd nimmer tevergeefs een beroep op kapitein Bijtjes gedaan. Al met al aanleiding genoeg voor de heer Kaan, directeur van de NRM, die de kapitein met zijn vrouw en zoon op de jubileumdag, 13 augustus j.1., in zijn kamer ontving om hem in lovende bewoordingen toe te spreken. Gaarne voegen wij hier van deze plaats onze gelukwensen aan toe en wij hopen dat kapitein Bijtjes in goede gezondheid nog een aantal reizen op de 'Steenwijk' kopvoor mag houden.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 4/jun/2012 : 19 : 16
Uit de Kroonvlag september 1978  

Laatste reis 'Diogenes'
We vertrekken met ms 'DIOGENES op de prachtige een na laatste dag in mei, tegen 24.00. De sleepboten trekken ons van de kant en we varen weg. De reis is begonnen. Na de Hembrug kijk ik het rechte Noordzeekanaal af. de lichtreflexen van de oeververlichting in het water krinkelen in de golfslag die we met de 'DIOGENES' maker. Stil is het slapende land, met slechts af en toe een late auto; de sterren fonkelend boven ons. Op de sluizen van IJmuiden staan maar een pear mensen. We schutten in de Noordersluis en al gauw gaan de deuren open en glijden we er uit., eerst heel langzaam, dan al gauw sneller. De sluismeester roept nog wat en het antwoord komt snel: 'Le Havre, diepgang....' het verwaait in de wind. Een armzwaai en weg varen we de haven uit en de nog donkere nacht in. 'Varen' had iemand me gezegd 'hoe kon je zo lang op zo'n schip met 'alleen maar water'!
(http://i.imgur.com/umXUosf.jpg)
Wanneer we Le Havre aanlopen, na de frisse morgen op de Noordzee en de middag in het Nauw van Calais - ik heb nauwkeung gekeken bij het passeren van de meridiaan van Greenwich - komt de warmte ons tegemoet. Zeezeilers overal bij het mooie weer. Wie op de 'DIOGENES' heeft gevaren kent de Franse uitspraak van de naam en het klinkt wel aardig. We liggen er een dag en met een passagiere loop k de stad in. We krijgen er te horen dat Le Havre, door de oorlog, geen oude gebouwen meer over heeft en weer uitvarend 's avonds, denk ik aan wat zich hier allemaal heeft afgespeeld. Wat is de wereld klein de volgende morgen in de mist. In de middag is er zon en we kijken naar de tientallen dolfijnen die hoog uit het water springers. De nacht brengt weer dichte mist. 's Morgens is het varen zelfs niet 'alleen maar water' meer. Je bent alleen nog maar schip. Onder de Spaanse wal klaart het snel op. We varen met zon Santurce binnen en meren recht tegenover de vroegere 'PRINS DER NEDERLANDEN', die daar op bezoek is. Door kijk je dan even naar.

Van Santurce uit komen de elf dagen oceaan, maar de hele zondagmorgen zien we de Spaanse Noordkust en pas na het passeren van de koerskruisers Zuid-Noord en Noord-Zuid bij Finisterre zijn we echt op de oceaan. Eerst een grauwe dag met veel wind; hoe anders is de volgende dag met zijn blauwe hemel. 'Alleen maar water'? Welnee! In de namiddag komt Terceira in zicht en als het donker wordt is daar het vuurtje van Pico. De Azoren, we staan er even peinzend bij stil. En naast dat 'alleen maar water' tot Cristobal zijn er de blauwe luchten en de wolken. De schitterende zonsopgangen en ondergangen, de vIiegende vissen, het wier, dat als kantwerk op zee drift en nog lang zien we de vogels.

Zo anders is de Caraibische Zee dan de Oceaan en zo warm. Wanneer we in de baai bij Cristobal ten anker gaan, dreigt al de regen. Wat later komt de loods en brengt ons langs de kant en we glijden langszij als een trein langs het perron. De sleepboot, die assisteert, is een juweel in mijn ogen met zijn glazen stuurhuis met dubbele besturing en bovenop de vier gerichte brandspuiten. Je zou hem zo op je verlanglijst zetten. We liggen nauwelijks vast of de regenbui barst los. Ja, nu is het inderdaad 'alleen maar water'. Met watervallen komt het van het hoofddek van een bulkcarrier naast ons af. Urenlang alleen maar water maar in de middag is het droog en kunnen we even stappen.

In de nacht door het Kanaal, een sprookje als altijd. En wie regelmatig naar de Westkust van Zuid Amerika vaart, die weet van de honderden zeeschildpadden, die in de Golf van Panama kunnen zwemmen. We zien ze de hele dag. Chilivaarders weten dat het nu afgelopen is met dat 'alleen maar water'. We werken de hele rij havens af, van noord naar zuid deze keer. Eerst Buenaventura, met veel hemelwater, zoals gewoonlijk. Op weg naar Guayaquil passeren we de evenaar, welk moment we vastleggen met de passagiers. Guayaquil is plezierig met zon en groen en zonder muskieten. De nachtelijke hemel is helder als we weg varen de rivier af. De oceaan is fris, vooral in doze tijd van het jaar. We lopen Callao aan en de zee is bruin van het plankton en vol vis. Nevelig Callao in de winterdag, maar boven in de bergen is de zon en de hemel is doorzichtig blauw.

Matarani met heldere, stralende zonneschijn deze keer. Wat een verrassing! De vogels zitten bij massa's op de rotsen en wanneer we's middags door de ruines van de oude Inca stad lopen klinkt de branding tegen de kust als een gong en het zeewater vloeit bruisend terug. Africa, Iquique, Antofagasta: plaatsen met hun rug tegen de kale bergen, die rose, paars en bruin en geel oprijzen naar de blauwe hemel. Plaatsen met kleine open havens naar zee, waar het schip altijd ligt te rijden langs de kade; plaatsen met rechte straten en vierkante pleinen, met parkjes met bloemen en markten hoog opgetast met vis, groenten en fruit als een veelkleurig schilderij, en mensen, die kopen en sjouwen en praten. En altijd in de avond de zee weer op, de stad met zijn vole lichten als illuminatie aan de kust achterlatend.

Chaharal de las Animas, waar we op de boeien liggen, met lichters langszij. We kijken op de hoge bergen en de ravijnen, waardoorheen de zware wolken naar beneden komen zakken, om zich daarna weer op to trekken als aan een onzichtbare draad. Het plaatsje zelf, in de verte naar het Oosten van de baai, ligt aan wit strand, glinsterend in de zon. We varen weg in de middag met Noordenwind. Na Coquimbo wordt de zee ruw en onaangenaam, de wind blijft hard Noord. 'Alleen maar water'? Er zijn de grote zeevogels, die zich meereppen met het schip om neer te duiken op zee, vissend en speurend. De grauwe kust, aan bakboord to zien, is hoog en ruig. Bij Valparaiso is het weer rustiger en als we ten anker gaan trekt net de regenbui op en we zien de stad met zijn duizenden lichten in de kille, vochtige avond. De loodsboot komt de volgende morgen aandansen over de golven en de loods brengt ons naar binnen, het schip traag slingerend op de coming, die dwars op staat, om binnen de pieren rustiger te worden en eenmaal langszij mee te rijden aan zijn trossen.

'El padre de la flota', zoals ze de heer Verhaaf, de Nederlandse Consul, daar noemen, zorgt weer voor een onvergetelijke avond vol muziek en de volgende morgen loop ik met hem in het grote park, aangelegd door de stichter van Vine del Mar, de Gavarez, onder de bloeiende mimosa. Die avond naar San Antonio, waar we de volgende morgen in de haven op de boeien meren voor twee dagen. En we zijn er de bergen in geweest naar Pomaire, het keramiekdorp, en ik heb mijn ogen uitgekeken naar het landschap, dat een schoonheid heeft, waar je stil van wordt. We rijden onder de hoge eucalyptusbomen en langs de  geel bloeiende mimosa. Terugrijdend langs zee zien we de branding soms metershoog opspatten, soms kalm uitrollen over son glad stuk strand.

In Isla Negra hebben we een ontmoeting met de ouderdom, in een huisje, verscholen in wat bosachtig land; 90 jaar is het is het vrouwtje en blij dat ze nog nuttig kan zijn met haar primitieve handwerk. Wijs en tevreden in haar eenvoud.  Wanneer ik het wandkleedje voor me zal hebben in het verre Holland, zal ik haar voor me zien, klein en broos, in dat huisje met een bed en een stoel en 2 raampjes en de oude handen, die niet met veel kleuren wol bezig zijn 'ik kan niet veel meer, maar zo ben ik nog nuttig .... a Dios' Het is of de wereld er even anders uit ziet, als ik wat nadenkend terug loop naar de auto. Wanneer we San Antonio uitvaren is de thuisreis begonnen. Regelrecht naar Guayaquil. Vijf dagen 'alleen maar water', de warmte tegemoet. Ze kennen me al in Guayaquil in de aardige winkeltjes op de kade. Laat in de avond varen we weg en zo lang mogelijk kijk ik terug naar de lichten rond de kade 'Haste la Vista'!

Buenaventura! We komen er met hevig onweer en stromende regen aan en we gaan er met stromende regen en onweer weg. De hemel moppert nog even de volgende morgen, maar dan wint de zon het en het is een stralend afscheid van de Pacific, met een dolfijnenshow als groet. 's Nachts om half vier bij Balboa. De inklaringsofficier vertelt het al: de loods zal komen en we gaan ineens het kanaal door, dank zij een uitvallend schip. Om vier uur anker-op, our vijf uur bij de Miraforesslulzen. Het begint te dagen, de vogels barsten los in gejubel, de zon kust de bergtoppen. Het Panamakanaal bij daglicht. Dat wordt een heel aparte belevenis. Ik kom ogen te kort om alles to zien en in gedachten vast te leggen. Met het rijzen van de zon loopt ook de temperatuur snel op, maar wat genieten we hoog op het schavotje. We passeren het smalle gedeelte, waar de waterval nu met grote watermassa's neerdavert, Gamboa in weekend rust en we komen op de meren, zien aan bakboord het grote natuurreservaat, en volgen de boeien tot aan Gatun. Bij de sluizen vangen we voor het eerst weer een beetje wind. We dalen door de drie sluizen af naar zeeniveau en meren nog in Cristobal om te bunkeren. Wat een verrassing als ik daar een vriendin ontmoet met haar man, die gezagvoerder is op de 'HEELSUM', die door ook ligt. We verlaten Cristobal in de avond met bestemming Europa en we boksen tegen de straffe passaat in, eerst in de vochtige Caraibische Zee, dan op de oceaan.

We grootcirkelen en zijn dus snel uit de tropen en de dagen rijgen zich aaneen met zon, warmte en blauwe luchten tot we de 40 graden Noorderbreedte gepasseerd zijn. Dan verandert de lucht, de temperatuur en de kleur van het water. De laatste dag is nevelig met gladde zee. De 'DIOGENES' doet haar best, we komen in de thuishaven vandaag. Naast de blijde verwachfing van het weerzien is er nog een andree stemming. De DIOGENES' is verkocht en zal niet langer de Kroonvlag en het rood-wit-blauw voeren. Voor wie er mee gevaren hebben betekent dit iets. De loods van IJmuiden, de sluizen van IJmuiden en het Noordzeekanaal in de stille zomeravond, de Hembrug met de vriendelijke armzwaai van de brugwachter. De 'ALBATROS' en de 'MEEUW' wachten ons bij het Centraal Station en brengen de 'DIOGENES' bakboordszij langs de kant. Eenmaal in goodie positie is het 'zo aanhieuwen en vastmaken' en is haar laatste lange reis ten einde: 'klaar met het, roer' en 'klaar met de machine'.

Th. J. Carriére-van Schalk.
(http://i.imgur.com/UyUEEYU.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 5/jun/2012 : 22 : 15
Uit de Kroonvlag mei 1979

Vaarwel ES'-schepen, vaarwel

Nadat in 1972 de laatste eenheden van de in totaal uit 10 schepen bestaande `IS'-klasse werden verkocht en in 1974 de laatste 5 'ON'-schepen van deze oorspronkelijke 13 eenheden tellende serie aan nieuwe eigenaren werden overgedragen, werd in 1977 een begin gemaakt met het geleidelijk afstoten van weer een andere succesvolle serie KNSM-schepen, onze mooie naoorlogse 'ES'- klasse, die in totaal uit 14 eenheden heeft bestaan, waaronder het ongelukkige m.s. 'SOPHOCLES'. dat in 1963 als laatste schip van deze serie opgeleverd, in februari 1965 onder gezag van Kapitein G. H. Kuipers op de thuisreis bij de Azoren ten onder ging na een deflagratie, een zich langzaam voortplantende explosie in de lading kunstmest, in Aruba ingenomen voor lossing in Noorwegen. Bij deze ramp kwamen helaas 3 der opvarenden om het [even, hoewel Kapitein T. Boer met het m.s. 'ULYSSES' snel ter plaatse kwam om hulp te bieden. De overige bemanningsleden werden door dit schip aan boord genomen en behouden op de Azoren Ban land gebracht. In die dagen was er altijd wel een KNSM-schip ergens in de buurt ......
(http://i.imgur.com/eifCpFn.jpg)
Aristoteles
In 1977 werden de ms. 'ARES', SOCRATES', 'CERES', 'ARCHIMEDES', 'ACHILLES' en 'HERMES' verkocht, in 1978 de  'ARISTOTELES',  'DIOGENES',  'PALAMEDES' en 'PERICLES', terwiji in dit jaar de 'ULYSSES' aan nieuwe Griekse eigenaren in Trinidad werd overgedragen, de 'GANYMEDES' op 4 april j.1. in Talcahuano aan Ecuadoriaanse kopers, terwiji de Peruaanse vloot zich in mei verrijkt zag met het m.s. 'YACU CASPI', de nieuwe naam voor het m.s. 'HERCULES' als laatste ons nog overgebleven eenheid van deze klasse, gemiddeld 17 jaar in actieve KNSM dienst.

Toen zo rond het midden der vijftiger jaren het vervoer naar Venezuela vanuit Europa een steeds grotere omvang aannam en bovendien met de fa Navios- Nassau een contract zou kunnen worden gesloten voor het vervoer van een grote hoeveelheid ijzererts van Puerto Ordaz naar N.W.Europa nam de KNSM het besluit de in het verkeer op de Westkust van Zuid-Amerika opererende 3 Victory-schepen 'BAARN'/ 'BREDA'/'BENNEKOM' alsmede het reeds eerder daaruit genomen m.s. 'DELFT' in te zetten op de dienst naar Venezuela. De zogenaamde Zuid-Pacific Lijn, die vanaf 1951 samen met de Flota Mercante Grancolombiana werd gevaren (aanvankelijk t/rn Ecuador later t/m Peru en nog weer later t/m Chili) zou clan tijdelijk bezet worden door chartertonnage van het type 'ELBE'/'CONGO' (4500 tons dwt/245.000 cft bale space), resp. 'FRANKRIG', 'NESTOR', 'WERNER VINNEN' enz. (ca. 6500 tons dwt/330.000 cft bale space) op [angers termijn ingehuurd.

Ondanks het nadeel, dit werd onderkend en erkend, dat op deze wijze de ervaring van onze gezagvoerders en bemanningen opgedaan in deze Zuid-Pacific dienst verloren zou gaan was deze vaarplanopzet voor de KNSMer een, die gunstige resultaten afwierp. De snelle thuisrelzen van de Victories/'DELFT' vertoonden een positief resultant, een uitzondering in het Caraibisch verkeer van die tijd! Terwijl de kleinere charterschepen op de Zuid-Pacific hun meer frequents rondreizen konden maken in 98 dagen tegenover de 112 dagen, die de Victories daartoe nodig hadden. Bij de verdere uitbouw van de KNSM-vloot, het 'IS'-programma was eind 1957 afgelopen, het 'ON'-programme zo ongeveer halverwege was het dan ook duidelijk, dat eigen tonnage op de Zuid-Pacific moest worden besteld, waarbij de keuze van de grootte en snelheid geen grote problemen opleverde, gezien de gunstige ervaring met de charterschepen: zij zouden 15/16 mijl moeten lopen, ca. 7.000 tons deadweight moeten hebben bij een kubiek van ca. 320.000 cft., accommodatie moeten hebben voor 12 passagiers en bovendien over behoorlijk laad/losgerei moeten beschikken: het eerste schip, de 'ACHILLES' zou evenals het m.s. 'PERICLES' een zware spier van 120 ton op RII krijgen, de andere een spier van 75 ton naast spieren van 30 ton op Rill, terwiji met het oog op vervoer van vloeibare lading in bulk (ongevaarlijke chemicalien uitgaand, visolie van Peru en wijn van Chili thuisgaand) in RIV naast de tunnel 4 dieptanks en in het tussendek van dat ruim een kleine koel/vrieskamer werden aangebracht.

Later in de zeventiger jaren werden deze spieren zelfs verzwaard: het m.s. 'ACHILLES' en m.s. 'PERICLES' tot 200 ton, het m.s. 'HERCULES', 'ULYSSES' en 'GANYMEDES' tot 120 ton. Nog in het ontwerpstadium van het eerste schip werd op een waardevolle suggestie van één van onze toenmalige supercargo's besloten de tussendekken te versterken i.v.m. het vervoer van Chileens koper, van welke suggestie veel plezier werd ondervonden bij de zeer grote hoeveelheden koper, die op deze schepen daardoor konden worden ondergebracht! Zij werden gebouwd bij de Gebroeders Pot in Bolnes, bij Van der Giessen, bij Vuyk en bij de ADM in Amsterdam, toen deze ADM naast het verrichten van reparatiewerk ook nog schepen bouwde (de eerste 2 'ON'-schepen JASON'/SOLON' waren eveneens bij de ADM gebouwd). In die tijd had de KNSM een geweldig bouwprogramma, tussen maart 1959, toen de 'ACHILLES' bij de Gebroeders Pot te water werd gelaten en maart 1963, toen de stapelloop van het m.s. 'SOPHOCLES' bij Van der Giessen plaats vond,  dit schip was toen het 25ste schip, dat die werf voor de KNSM gebouwd heeft! --werden bovendien nog een aantal 'ON'-schepen en 'AS'-schepen aan ons geleverd alsmede het m.s.'MINOS!

29 oktober 1959 was in dit opzicht wel een heel gedenkwaardige deg -- op die datum werden nl. het m.s. 'DIOGENES' en het m.s.'KREON' te water gelaten en de kiel gelegd voor het m.s. 'CHIRON'. De toenmalige redacteur van De Kroonvlag had daarbij de niet zo eenvoudige task voor al die kielleggingen, tewaterlatingen en overname-plechtigheden steeds weer een nieuw verslag te schrijven zonder al te veel in herhalingen te vervallen! Laten wij ons hierbij echter toch vooral realiseren, dat het huidige bouwprogramma, een tweede groot containerschip medio 1980 na de 'HOLLANDIA' van maart 1977 in dezelfde tijdsspanne van 4 jaar met de daarbij behorende containers nagenoeg een zelfde investering vergt als de 14 'ES'-schepen tussen 1959 en 1963!

Zoals gezegd zou het m.s. 'ACHILLES' het eerste schip van deze serie zijn, doch vlak voor oplevering bij het testen van de zware spier van 120 ton mast en spier naar beneden, gelukkig zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken en zo werd het m.s.'ARES'in 1959 het eerste schip van deze serie. Maar voor de statistiek gaat toch het m.s. 'ACHILLES' door voor het vijftigste schip, dat na de oorlog door ons Bouwbureau onder leiding van de heer Van Kuyk werd ontworpen! De eerste jaren van deze 'ES'schepen waren evenwel niet zo gelukkig, waarbij het m.s. 'ACHILLES' wel een bijzonder moeilijke jeugd had; door een brand in de machinekamer in Buenaventura en moeilijkheden met de uitlijning van de schroefas, een probleem, waarmee Ir. Dijkshoorn van het Bouwbureau en de heer Kers van de Technische Dienst alsmede de werktuigkundigen van het schip zelf veel moeilijkheden ondervonden en welk probleem uiteindelijk pas kon worden opgelost nadat Bureau Veritas op aanwijzingen van toen nieuwe, uiterst verfijnde meetapparatuur tot de conclusie kwam, dat versterkingen in het achterschip moesten worden aangebracht.

Eveneens werden grote problemen ondervonden met de eerste schepen van deze serie, waarbij onder bepaalde omstandigheden door zwelling van onvoldoende voorgewaterde nylon bussen, 'waarin het roer gelagerd was, deze bussen muurvast om de roerkoning kwamen te zitten. en het schip stuurloos maakte. Hoewel dit uiterst hachelijk kan zijn, werd hierbij nooit schade gemaakt, maar de sleepbootmaatschappijen voeren er wel bij, tot het besluit genomen werd, nadat dit wederom was voorgevallen, alle schepen in de eerstvolgende geschikte haven droop te zetten en deze nylon bussen te vervangen door roestvrij stales bussen. Toen Kapitein S. B. Luymes, qie het M.S. 'ACHILLES' had 'uitgehaald' van de werf, eens gevraagd werd, of hij niet een beetje mismoedig werd van al die moeilijkheden op zijn schip, antwoordde hij, dat je er van gaat houden als van een 'ziek kind', maar dat zieke kind is later dan toch maar tot een volwaardig lid van deze'ES'-familie opgegroeid.

Inmiddels was besloten het 7e schip van deze serie - het M.S. 'SOCRATES' - nog bestemd voor de Zuid-Pacific dienst in te zetten op het verkeer near Curaqao, Aruba, All. Colombia en Puerto Limon en daartoe in het tussendek van Rill koel/vriesruimte in te bouwen en die in RIV te laten vervallen, waarmede de 'kastenES' geboren was en de serie ook verder ken worden uitgebreid. Eén van die kasten-'ES'-sen, het M.S. 'ARISTOTELES' onder gezag van Kapitein S. J. Kooger, had wel een zeer ongelukkig begin. Een dag na de overname in december 1962 had dit schip, bij Blexenrede op de Weser, een aanvaring met de 'GRAVELAND' van de toen nog niet onder de KNSM Group opererende KHL, waarbij ernstige schade werd opgelopen.

Over het ontijdig einde van de SOPHOCLES' schreven wij reeds in de aanvang van dit artikel, doch een emstig ongeval overkwam ook ons m.s. HERMES', dat onder gezag van Kapitein C. W. E. van Eyk op 9 april 1965 van Montreal vertrok en in de vroege morgen van 10 april in aanvaring kwam als gevolg van niet in de juiste lijn geplaatste geleidelichten met het naar Montreal opstomende Duitse M.S. 'TRANSATLANTIC', waarbij dit laatste schip midscheeps werd geraakt en in brand vloog; helaas verloren drie opvarenden van dit laatste schip hierbij het leven.

Na deze minder gelukkige beginjaren hebben deze schepen daarna betere jaren gekend, waarbij deze kasten-'ES'-sen werden ingezet op Venezuela, Colombia, de Grote Antillen, Suriname, Westkust en Oostkust Centraa Amerika en Canada alsmede een enkele keer in de Middellandse Zee, terwiji zij later in slingerdienstverband ook in het verkeer van de Golf van Mexico en de U.S. Oostkust near West-lndie hun afvaarten gaven. Nadat de in het USA-verkeer opererende 'ON'-schepen alle waren verlengd, kwamen ook de op Chili varende 'ES'-schepen aan de beurt voor verlenging, waarbij hun kubiek werd vergroot tot 365.000 cft. Deze verlengingsoperatie werd in een buitengewoon snel tempo uitgevoerd, nadat een reis tevoren alles in het dok nauwkeurig was opgemeten en de aan te brengen sectie gedurende deze reis precies op maat was gebouwd.

Tenslotte werden ook de kasten 'ES'-sen alle verlengd; de aldus verkregen extra capaciteit per schip kwam ons goed te stade in de allengs met de andere rederijen gegroeide samenwerking m.b.t. de frequentie van afvaarten zoals met de Hapag Lloyd naar de Grote Antillen/Oostkust CentraalAmerika, maar vooral ook in de nu nog steeds bestaande Joint Venture naar de Zuid-Pacific met de Flota Mercante Grancolombiana. In de eerste jaren van het vervoer van aluinaarde van Paranam near de nieuwe aluminium-installatie in Delfzijl verzorgden de 'ES'-schepen dit vervoer, tot ook hier van de kant van afladers grotere en Meer aangepaste tonnage werd verlengd.... Voor het verkeer, waarvoor deze 'ES'-kiasse bedoeld was en de tijd, waarin en de t1jdsornstandigheden, waaronder deze schepen werden besteld, waren zij uitermate geschikt met hun mooie, lange laadbomen, hun grote luikhoofden 2 en 3, met hun 'flush' tussendek, met hun goede stabiliteit en dekruimte en hun vele mogelijkheden, met daarnaast hun goede passagiersaccommodatie, waarvan een intensief gebrulk is gemaakt. Echter de tijden veranderen en daarmee ook de schepen ... en de havens en de techniek van het laden/lossen ...
(http://i.imgur.com/YqQ9c2U.jpg)
M.S. 'PERICLES'. De dekken van de 'ES'-sen boden talloze mogelijkheden voor zware en omvangrijke lading van de meest uiteenlopende soort.
Ter illustratie, het ijzererts van Puerto Ordaz, waarover in het begin van dit artikel werd gesproken, had nog geen diepwaterverbinding naar zee, het vervoer vond nog plaats via de Carlo Macareo, een bochtige zijarm van de Orinoco Rivier naar havens als Emden en Bremen, waar toen nog geen grote schepen naar de voor ertslossing bestemde kaden in die havens konden komen. Bremen en Emden zaten niet stil, terwiji ook van afladerszijde de Orinoco-mending werd uitgebaggerd, zodat veel grotere schepen dan de Victories daar tot volle diepgang konden afladen, waarmede het ijzererts voor ons verloren ging. Nog éénmaal is ons gevraagd mee te doen in dit vervoer van Puerto Ordaz naar Zelzate, nl. toen de nieuwe sluis in Terneuzen nog niet gereed was en Gent derhalve nog niet toegankelijk voor grote schepen. Ons vrachtcijfer naar Zelzate direct mocht dan echter niet hoger zijn dan het cijfer naar Rotterdam van de grote bulkcarriers plus het lichtertarief van Rotterdam naar Gent. Dit was toen al geen haalbare zaak meer...

De laatste jaren waren de resterende 'ES'-schepen dan ook nog slechts ingezet in de USA diensten en werden met uitzondering van de dienst op Chili geen transatlantische reizen met 'ES'-tonnage meer gemaakt, totdat ook in dit USA-verkeer de container steeds verder terrein won. De congesties in Venezuela maken in dit USA-verkeer echter een opsplitsing van de diensten met kleinere tonnage wenselijk en ziedaar het eerste schip van een nieuwe serie ligt alweer klaar! Op 18 me! jl. vond de proeftocht plaats ... Het idee achter deze nieuwe, kleine schepen is goed - hoe goed, dat zal de toekomst moeten bewijzen, maar laten wij hopen net zo goed als het idee indertijd achter deze succesvolle 'ES'-tonnage!
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 1/jun/2014 : 20 : 54
Meteoor haakt aan bij Amersfoort (uit de Kroonvlag juli 1979)

Van 4e stuurman C. Jansen en 5e werktuigkunduge G. Groenenwegen ontvingen we een relaas over het gesleept worden van de 'Meteoor` door onze 'Amersfoort' in februari van dit jaar. Al hoewel eerstgenoemd schip niet meer tot onze vloot behoort blijft het feit toch een feit en bovendien hebben de beide heren de moeite genomen de gang van zaken op papier te zetten als kopij voor de Kroonvlag, iets wat maar al te zelden voorkomt. De foto's werden genomen door stuurman Jansen. Aan beiden dank voor de bijdrage.

Op 8 februari vertrokken wij uit New York onder kapitein H.A. van Tilburg. Er stond windkracht 7 en het sneeuwde. De temperatuur was minus 5 graden celcius. Toch was de sfeer aan boord goed. De helft van de bemanning was in New York afgelost en de nieuwe ploeg verstond elkaar goed. De reis naar Kingston verliep voorspoedig. Binnen 5 dagen liep de temperatuur ca. 35 graden op, maar gelukkig deden nagenoeg alle airco's  het.

In Kingston moest verscheidene malen verhaald worden, zodat het langer duurde dan verwacht en we de nacht moesten blijven overliggen. 's Avonds liep de 'Amersfoort' binnen. We gingen daar natuurlijk even buurten en pas laat in de avond werd afscheid genomen, want we zouden elkaar de volgende dag niet meer zien. De volgende ochtend heel vroeg vertrokken we naar Port au Prince (Haiti). Het was tropisch warm met een onbewolkte lucht. 15 februari tijdens 'daybreak'  liepen we Port au Prince binnen. Het laden en lossen verliep vlot en in de middag verlieten we deze haven alweer. Toen we uitvoeren lag de 'Amersfoort' ten anker. Ze lag te wachten op onze plaats, dus zodra wij vertrokken waren zou ze voor de kant komen. Ook nu was het weer goed en het beloofde een goede terugreis naar New York te worden.
(http://i.imgur.com/aMZKIyX.jpg)
Acht uren later echter, even over 12  middernacht, sloeg het noodlot toe. Onder de Cubaanse kust trad motorstoring op. Bij volle kracht vooruit (480 omwentelingen per minuut van de hoofdmotor) brak een uitlaatklep in tweeën. Nadat de werktuigkundigen de hele nacht hadden doorgewerkt, bleek de schade achteraf dusdanig groot van omvang te zijn dat we niet meer op eigen kracht verder konden varen. Onderwijl dreven we als een lamme eend naar de Cubaanse kust met een snelheid van plm. 2 mijl per uur. Iedereen besefte dat we daar nu juist vandaan dienden te blijven aangezien niemand trek in ' van rijkswege verstrekte voeding'. Na via Lauderdale Radio met het kantoor gebeld te hebben werd na veel wikken en wegen besloten om ons op sleeptouw te laten nemen door de 'Amersfoort'. Die lag op dat moment al te laden en te lossen te Port au Prince.

Na 16 uur drijven werd te 18.15 uur de volgende dag de sleepverbinding totstandgebracht, tot opluchting avn iedereen aan boord. Met een snelheid van 5 tot 8 mijl per uur werden we terug gesleept naar Port au Prince. Daar kwamen we de 18e om 12 's middags aan. Na 2 dagen 'terug van weggeweest' Vlak vóór Port au Prince Bay werd contact opgenomen met het agentschap door kapitein Brinkers van de 'Amersfoort'. Op een bepaald moment kwam van de wal de vraag waar de gesleepte 'Meteoor' zich bevond: langszij of achter de 'Amersfoort'. Het antwoord van de kapitein luiddee toen: Het ms Meteoor wordr niet gesleept, maar staat bij ons stuurboord aan dek! Na een korte stilte werd de vraag herhaald. Hierom werd als besluit van een voorspoedige sleepreis door de bemanningen van beide schepen achteraf hartelijk gelachen. Zo eindigde ons gecombineerde drijf en sleepavontuur.
(http://i.imgur.com/qegtUAa.jpg)
Na een verblijf van 13 dagen in Port au Prince, waarin de voortstuwingsinstallatie weer vaarklaar werd gemaakt door de werktuigkundigen, vertrokken wij naar Baltimore. We maakten nog één reis naar West Indië , waar we in Kingston tot onze ontsteltenis hoorden dat de 'Meteoor' definitief was verkocht. Iedereen aan boord had daar zijn eigen idee over. Er waren die dachten: 'Fijn we gaan weer naar huis', maar over het algemeen was iedereen aangedaan door de verkoop van 'onze Meteoor' die onder de Kroonvlag varen mocht. Het bekende schip met de dubbele schoorstenen zou voorgoed verwijnen uit de Caribbian. Tot slot alsnog een woord van dank en waardering aan de bemanning van de 'Amersfoort' voor de geboden hulp aan het 'ms Meteoor'.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 2/jun/2014 : 13 : 40
Holland's Glorie op z'n best   (Uit de Kroonvlag februari 1978)

Donderdag 6 januari 1927 ontving de marconist van de VULCANUS (KNSM), op de reis van Amsterdam naar Puerto Barrios, in alle vroege een radiobericht van een Amerikaans passagiersschip dat de wacht hield bij de Amerikaanse 4-mast schoener FEARLESS die met een gebroken roerlag. In een radiobericht werd verzocht hulp te verlenen. Daarvoor moest de VULCANUS 20 mijl uit haar koers. Om 10 uur's ochtends werd de schoener bereikt die zich op 19'25�N.Br. en 65 41� W.L. dus ten N.O. van Puerto Rico. bevond. Direct nadat de VULCANUS de beide schepen had bereikt, vertrok het passagiersschip, dat wel nooit met meer vreugde het saluutsignaal gegeven zal hebben als deze morgen, want het had door het wacht houden zeer grote vertraging opgelopen.

Na bespreking aan boord van de FEARLESS, die een volle lading hout, ook als deklast had, was om 12 uur de verbinding met ��n tros tot stand gebracht. De sleepreis kon nu beginnen, langzaam vooruit. Het was windstil met kalme zee. Binnen een half uur echter brak de tros. Anderhalf uur later was opnieuw vastgemaakt en om 2 uur kon de reis worden vervolgd. Dit verbinding maken was een zwaar karwei. De gebroken tros moest eerst aan boord van de VULCANUS gehieuwd worden. Daarna door twee matrozen in de werkboot naar de schoener worden geroeid, waarbij de tros langzaam vanaf de VULCANUS gevierd werd. De tros was om het luikhoofd van ruim 3 gelegd, daar ruim 4 te laag in de achterkuil lag. Om half drie brak de tros voor de tweede keer maar een uurtje later was de verbinding weer hersteld, zodat verder kon worden gevaren.
(http://i.imgur.com/WNchUx7.jpg)
De VULCANUS met de FEARLESS op sleeptouw, nadert San Juan de Puerto Rico

's Avonds tegen zes uur begaf de tros het voor de derde keer, waarna om half tien weer kon worden vastgemaakt. Vrijdagochtend werd de verbinding voor de vierde keer verbroken. tegen zes uur waren we weer vaarklaar. Om half elf werd met een tweede tros verbinding gemaakt uit voorzorg voor het binnenvaren van de haven van San Juan de Puerto Rico. Bij dit binnenvaren dreigde toch nog alles mis te gaan. doordat de stuurloze schoener bij een richtingverandering buiten de vaargeulboei om gierde. waarbij ��n tros brak en de overblijvende tros begon te gloeien tengevolge van de enorme spanning die erop kwam te staan. Maar deze tros hield het.

Tegen 12 uur verbrak de VULCANUS de verbinding en ging de FEARLESS meteen voor anker. Daarmede was de sleepreis over circa 60 mijl in 24 uur toch nog tot een goed eind gebracht. Het aandeel in het bergloon werd een jaar later aan de bemanning van de VULCANUS naar gelang van hun gage uitbetaald. Voor een bediende met een gage van f 40,- per maand bedroeg dit bijvoorbeeld f 6,-

B. Vallegia

Bemanning Vulcanus 50 jaar geleden

Kapitein J. van der Veer
1ste stuurman Zijlmaker
2de stuurman C. Drijver
3de stuurman W. Hoedemaker
Stm. leerling A. van Swieten
1ste machinist C. Kramer
2de machinist W. Plantinga
3de machinist Th. Visser

Marconist J. van den Brink
Ass. machinist J. van Mameren
Bootsman M. Harteveld
Timmerman D. Wuis
Matroos A. Dorland
Matroos L. Knoester
Matroos A. van Zon
Matroos E. Bont

Matroos o/g J. de Best
Olieman W. van Spankeren
Olieman J. de Vlieg
Stoker J. Plugge
Stoker A. Buurman
Stoker G. de Haan
Tremmer P. Klaasen
Tremmer l. van Dok

Hofmeester J. van Lierde
Kok W. de Groot
Koksmaat N. Jans
Kajuitbediende B. Valleggia
Messroombediende Jan Kouseband
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 4/jun/2014 : 20 : 03
Uit de Kroonvlag nov. 1972

Meevaren naar St.Maarten en Tortola
Met haar echtgenoot, kapitein R. J. Carrière, heeft mevrouw Carrière-van Schaik een grote reis met de 'Aristoteles' van de KNSM gemaakt. Voor onze lezers schreef zij een verslag over haar bezoek aan St. Maarten en Tortola. Hierdoor kunt U kennis maken met de 'wonder' wereld op deze met natuurschoon zeer begunstigde tropische eilanden.

Na Santander in Noord-Spanje is St. Maarten de eerste aanloophaven. De oceaan heeÍt zich deze keer van haar vriendelijkste kant laten zien, koel tot de Azoren maar daarna in temperatuur snel oplopend, via warm naar zeer warm. Een prachtige blauwe zee, waarin het schip een wit spoor trekt waaruit de vliegende vissen trillend wegschieten om meters verder weer in de golven te duiken. En boven dit alles de wijde blauwe hemel, waarin wat witte wolkendoddels als stijfgeslagen eiwit boven de kim hangen. De nachten zijn stil en warm met fonkelende sterren en een wassende maan, die een zilveren baan over zee trekt. Zo naderen we St. Maarten, dat we bij de eerste dageraad aanlopen.

St. Maarten
De bergen zijn donkere silhouetten in het vroege ochtendlicht, de zon komt snel op en trekt zich nog even terug achter een wolkenbank. De regennevels om de bergtoppen verrassen ons op een mals buitje, maar dat is zo voorbij en stralend in de warme zon ligt daar dan het eiland te wachten als we gemeerd.zijn aan de pier, die uitsteekt in zee. We krijgen een autotocht aangeboden en dat wordt een verrassing zo het eiland te verkennen. Vanaf Philipsburg via de oude zoutpannen naar het Westen. We klimmen hoog de berg op, waar we een eerste schitterend uitzicht hebben op de zee. Bergafwaarts langs het vliegveld, er wordt hier flink gebouwd aan hotels voor de toeristen. Wat een ruimte is hier nog. Via de landtong om de grote lagune naar het Franse gedeelte, we rijden door het enorme recreatiegebied van Ford met zijn bungalows, sportvelden, eigen watervoorziening en waterzuivering.

Marigot
Door Marigot heen en dan weer de bergen in en op naar het dak van St. Maarten, de Pic Paradis, ruim 400 meter hoog. We stijgen snel, rechts van ons diepe dalen met oude plantages, waar de koeien los tussendoor scharrelen op de hellingen. Er is hier veel meer plantengroei, groener met hoge bomen waar de orchideeën aan hangen. De lucht is wat koeler hier. Boven op de top staan de Franse radio-masten en van daaruit hebben we een grandioos uitzicht over de baai, waar we de 'Aristoteles' als een notendopje aan de pier zien. We klauteren nog naar de andere kant, waar we uitkijken over een lagune. Dan dalen we de berg af en rijden naar Grande Case, het blijft bergachtig. Na Grande Case buigen we links af over een weg, die geen weg meer is, naar de kust en dat wordt een prachtige rit; zo langs de zee te rijden en haar steeds weer anders te zien. Een vreemd grillig landschap, hellingen met grote ronde cactea, rotsblokken, diepe kuilen, stijl omhoog slingerend omlaag. We komen tenslotte weer in Philipsburg en stappen erg voldaan weer aan boord. 's Avonds laten we St. Maarten weer achter ons en de volgende morgen is het nog donker als ik boven kom voor het aanlopen van Tortola.

Tortola
Ver weg tinkelende lichtjes in de baai. Vóór ons het silhouet van een hoog rotseiland. Heel aarzelend begint het te dagen en rondkijkend zie ik ineens overal bergen uit zee oprijzen. Sombere massieve klompen naar het schijnt, waarvan hier en daar de witte rotsen het eerste luttele morgenlicht weerkaatsen. Een geheimzinnig zwijgende wereld, die me hevig fascineert. Hoog in de lucht worden de fijne ijle wolkjes nu roze gekleurd en even later staat de hemel in vlam, de eilanden verliezen hun geheimzinnigheid en tonen hun schrale begroeiing. We varen nu recht op Tortola af en in eens zijn de hoogste toppen van de bergen in het gouden morgenlicht en langzaam kruipt het licht koesterend de hellingen af en zet de huizen in het vroege zonlicht.

Baai van Tortola.
De baai licht op van donkerblauw naar lichtgroen. Na een stoot op de fluit, waarvan iedereen wel wakker zal zijn zo schalt het tegen de bergen op, komt het loodsbootje rap aan tuffen en brengt ons de loods, die ons binnenbrengt en om zeven uur liggen we dan keurig gemeerd. Ik heb de berg al gezien, waar ik tegenop wil. De weg slingert omhoog en na het ontbijt ga ik op pad. Bij iedere bocht bij het stijgen zie ik de 'Aristoteles' onder een andere hoek en telkens heb ik weer een verder uitzicht over de groene baai. Het is meer dan warm, de lucht trilt. Langs de weg liggen wat huisjes in tuintjes, waarde bloemen nog dapper hun best doen op de rotsige grond. Diep beneden staan cocospalmen, links loopt de bergwand steil op; er staan wat ezeltjes en geitjes op de rotspunten verbaasd te zijn en hoog boven knettert een vuurtje en stijgt de rook recht omhoog. Ik zou wel door willen lopen en achter de berg kijken, maar ik moet weer terug en daal uit de stilte de weg af naar de 'Aristoteles', waar men druk bezig is met het lossen. En 's middags verlaten we het eiland weer en door mijn kijker kan ik dan de weg volgen, waar ik 's morgens liep. Tussen de eilandjes door, die er nu in het volle zonlicht zo heel anders uitzien, zoeken we weer het open water op en vervolgen onze reis. Ik had weer even mogen kijken in een voor mij wondere wereld.

Th. J. Carrière-van Schaik.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 5/jun/2014 : 17 : 13
Uit de Kroonvlag aug. / sep. 1980

Groeten uit de Cara�bische Zee!!!

Passagieren op Cura�ao - Venezolaanse belevenissen.

Het scheepsdagboek vermeldt in nuchtere bewoordingen de werkzaamheden die aan boord werden uitgevoerd tijdens onze ligdagen op Cura�ao. Na de hele echte haast niet voor te stellen rustdag op zondag de 17de februari, wordt op maandagochtend met lossen begonnen. Het gaat evenwel niet zo van harte. Zeer waarschijnlijk zit het carnaval de mensen toch wel diep in de benen of w��r zoiets zich dan ook mag nestelen. Bovendien geeft de dekkraan wat moeilijkheden. Dinsdag wordt er de gehele dag gewerkt tot 17.00 uur. Kort daarop zouden we kunnen vertrekken, maar dat wordt toch niet eerder dan 20.00 uur. In verband met de viering van carnaval is vandaag de 'bootjesbrug� gesloten gebleven. Dit betekent dat we Willemstad in tropische duisternis gaan verlaten, zoals we er ook zijn binnengevaren.

(http://i.imgur.com/fNiKhUV.jpg)
Willemstad
Maar ho, ho, wacht even, zover zijn we nog lang niet. Voor degene die zich kunnen vrijmaken (en dat word bij toerbeurt zo eerlijk mogelijk geregeld) ligt hier het warme Cura�ao met open armen te wachten. De groen blauwe baaien liggen in de herinnering van enkelen uitnodigend te glinsteren voor een spartelpartij in het heldere water. De zondag maken we een rit met de auto van meneer de Lange, gastvrij door hem ter beschikking gesteld. Maandag en dinsdag in een wagen van Avis, even hartelijk te onzer beschikking gesteld, maar wel met betaling achteraf. Het is een super kar: een Toyata Crown Super Saloon 2600 automaat, uiteraard met aircondition. Wat wij, gewone sterveling, thuis in ons eigen karretje met de hand doen, gaat hier elektrisch. Om te rillen (die airco). Om eerlijk te zijn hadden we een eenvoudig type moeten hebben, maar dat wagentje is niet op tijd teruggebracht, dus dan maar in deze salon op wielen gestapt. We hebben het eiland in alle richtingen overgecrossed, zowel over de mooie gladde asfaltwegen als de minder begaanbare zijweggetjes, maar daar was het wel zo interessant.
(http://i.imgur.com/Xhz3zLh.jpg)
Jaanchie's restaurant, een gezellige tent vlakbij West point Beach
Heel erg boeiend is een bezoek aan het nationale park �De Christoffelberg�. Hier zijn drie routes uitgezet voor automobilisten. Je kunt vanaf 7 uur in de ochtend naar binnen en verder op elk gewenst tijdstip, met dien verstande dat je �s middags om 3 uur weer uit moet zijn. dan word het park afgesloten. Bij het verlaten van het park moet je je trouwens weer afmelden. De auto�s die zich niet hebben afgemeld, worden verondersteld onderweg met pech te staan. dat betekent dat 3 uur een terreinwagen het park in gaat om de onfortuinlijke te zoeken. En narigheden op de wegen in dit park is echt niet zo prettig. Heel in het begin n.l. is er een geasfalteerde weg, maar die gaat al spoedig over in zandwegen met zeer ruwe steenslag. Bovendien bijna alle bijzonder smal, vandaar dat het  bijna overal ��nrichtingsverkeer is, gelukkig maar! Verder kom je enkele hellingen tegen, zowel op als af, van maar liefst 45 graden. Er staan waarschuwingsborden zodra er zo�n gladjanus verwacht kan gaan worden. Wanneer je bovenaan staat en in die diepte kijkt over je verhitte motorkap, dan stokt je adem wel heel eventjes. Vooral die losse en ruige steenslag geven je visioenen van holder de bolder naar beneden rollen zonder daar controle over te hebben. Maar alles gaat prima en de hellingen op af evenzo. Maar je moet toch echt wel een auto om je heen hebben die technisch goed in orde is, op dat het visioen geen realiteit word!
(http://i.imgur.com/mLAD05s.jpg)
Camera's worden hier druk gehanteerd
Op een heel smal stuk weg, ergens in de hoogte, stuitten we inderdaad op een pechvogel! Gelukkig is het een recht en vlak gedeelte. Hun grote Amerikaan heeft het laten afweten. De weg is hier smal en we kunnen er zonder meer ook niet langs. Behulpzaamheid is onder de omstandigheden natuurlijk wel een eerste vereiste. Geleerd buigen wij ons over de zwijgende motor, maar die kijkt ons alleen maar gloeiend koortsig aan, bijna vijandig zou je bijna zeggen. Er word hier dan ook wel wat van ze gevraagd. Het enige wat we kunnen, is de zware wagen proberen opzij te duwen, van de weg af, zodat wij er langs kunnen. Van de vier inzittenden kunnen we twee dames en een heer meenemen om ze bij de ingang van het park af te leveren. De chaufferende heer blijft ontgoocheld achter. Het is inderdaad niet zo gezellig. Je weet wel dat je beslist niet aan het einde van de aardbol zit, maar gewoon op een onbewoond deel van Cura�ao. Maar toch de verlatenheid om je heen, de hete zon op deze plek, zonde verkoelende wind, maakt het hier wel tot een dorstig paradijs vol met, nu ineens erg onvriendelijke ogende cactussen. Op andere plekken horen en zien we krijsende Aruba parkieten en andere mooie vogeltjes. Ze zijn echter zo snel, dat je ze niet voor de lens krijgt voor een dia of film. kleine leguanen ritselen om ons heen. Onze rit met passagiers verder zonder incident. We hopen alleen maar dat onfortuinlijke meneer die we hebben achtergelaten , binnen niet al te lange tijd uit zijn isolement is verlost.

De laatste middag op Cura�ao doorgebracht in Willemstad. Eerst naar Kroonvlag waar ik de heren de de Winter , de Lange en Schnitger weer ontmoet. Ook nog de heer van Nes uit New York, die ik nota bene daar misliep. Ook hier blijkt de wereld klein te zijn. Wat me altijd opvalt van kantoren in de tropen is de schemer, waarin de mensen hun werk verrichten. Als je van buiten komt , uit het felle zonlicht binnenkomt doet dat inderdaad weldadig aan en als zodanig zal het ook wel bedoeld zijn. Maar om daar nu de hele dag je mooie bruine ogen aan te moeten wagen , is misschien toch wel zonde. Maar goed gied ook hier worden de mensen gepensioneerd, dus het zal allemaal wel meevallen, Shopping of 'alleen maar kijken' is gezellig in het winkelcentrum van Willemstad. Overal een mengeling van bonte kleuren die alles (ook nog beschenen door de Cara�bische koperen ploert) een vrolijke aanblik geeft. Af en toe denk je ' loop ik nou op een warme zomerse dag in een bezienswaardig stadje  in Nederland of ben ik echt op enige duizenden kilometeres naar het westen aan de wandel'. Als ik weer bij de schipbrug kom om naar de overkant te gaan, is deze geopend. Geen nood echter, want dan vaart er een pont op en neer tussen de twee stadsdelen, gratis voor niks, maar wel stampvol. Toch ook weer een hele leuke ervaring. Tegen het eind van de middag naar het Zeemanshuis waar de koelte  en een koele dronk voor een toch welkome afwisseling zorgen. Er is hier heel wat te koop voor lage prijzen, vooral op kledinggebied. er zijn gezellige zitjes die noden tot praten en lezen. Tenslotte de 'salon-op-wielen' teruggebracht naar het verhuurbedrijf en op mijn vraag o� ik misschien naar het schip zou kunnen worden gereden, gaat er meteen een aardige dame achter het stuur zitten. Zij gaat me naar de STENTOR brengen. Het blijkt wel net het spitsuur te zijn en we zitten direct al in een kilometerslange file van blik. Ik zie de lekkere hap van onze kok Suiding al de mist in gaan en als het even niet wil, nog de STENTOR aan de blauwe horizon verdwijnen ook. Maar gelukkig niets van dit alles. De aardige dame weet raad. Pardoes rijdt ze van de weg af, de berm in en denk nu niet dat dat welig groen gras is. Enkel diepe en minder diepe kuien en lekkere stevige keien, met kwistige hand rondgestrooid. Ons salonnetje hotst en botst er doorheen. Petje af voor de vering. Het is dus wel een wat hardhandige manier, maar de file is nu snel bedwongen, zodat ik keurig op tijd word afgeleverd bij de gangway.

Vanavond 19 februari te 20.00 uur gaan we van de kant. Er is zojuist een schroefverstelpomp uitgevallen, zodat besloten wordt assistentie van een sleepboot te vragen teneinde de STENTOR in een veilige positie te manoeuvreren. En nu weer op naar zee. Eigenlijk het jammer dat we niet met daglicht het eiland verlaten, maar aan de andere kant is de aanblik die het verlichte Willemstad weer biedt als een sprookje. het is bovendien de laatste carnavalsavond, zodat er een enorme drukte heerst langs de waterkant en in het centrum. Honderden en nog eens honderden staan aan het water naar ons te zwaaien als we statig langsvaren. Indrukwekkend en hartverwarmend. Het is geen gebruik en het is niet noodzakelijk, maar dit is een bijzonder moment. Daarom geeft de STENTOR ten afscheid haar machtig fluitsignaal, dat zwaar over water en stad galmt. Het is maar ��n nacht varen naar onze volgende bestemming, La Guaira, en tegen kwart voor el� in de ochtend liggen we op de rede van deze Venezolaanse havenstad. Er blijkt geen ligplaats beschikbaar te zijn, zodat we in het zicht van de haven en de kustlijn, voor anker gaan. Warm blaast het zonlicht op schip en mens. ln de voormast zitten een paar vogels te kwetteren. Die zijn een dagje naar zee. We liggen dan wel ten anker, maar stil liggen we niet. Er staat een behoorlijke deining die ons met stevige hand op en neer wiegt. Verder geen geluid, alles stil en in rust. In gepeins verzonken kijk ik naar de hoge bergruggen van de Andes. Als heersers zie ik ze, breed en duizenden meters hoog, hun kammen in zware wolken verborgen. Ze scheiden het Zuidamerikaanse achterland van deze strook aan de zee, waar de havens zijn, met enkele grote, moderne hotels en het vliegveld bij La Guaira, waar 's zaterdags de Concorde opstijgt. De mens heeft zich evenwel door deze massieven heen gegraven, letterlijk en figuurlijk en een brede verbindingsweg ligt nu tussen de zee en de hoofdstad Caracas. Een in de spitsuren razend drukke autostrada. Toen we nog varende waren, op weg naar onze ankerplaats, werden we begeleid door groepen dolfijnen, die vrolijk buitelend ons de loef probeerden af te steken. Allemaal tegelijk schieten ze  uit het water omhoog, maken een boog door de lucht en plonsen gladjes weer in de golven. Nu het schip stil ligt is er voor hen geen gein meer aan. Ze zijn verdwenen, op zoek naar een nieuwe speelkameraad.
(http://i.imgur.com/R5zxS6i.jpg)
Ten anker op de rede van La Guaira
In de namiddag komt  bericht dat we morgenochtend vroeg naar binnen kunnen. Waarschijnlijk dan alweer in de middag vertrek. Ik hoop nog wel naar Car�cas te kunnen gaan. Zoals vaak in de transportwereld schijnt te moeten gebeuren, zullen we dit ook maar weer moeten afwachten. Er blijkt feitelijk weinig zeker te zijn op onze reis. Onze eerstvolgende bestemming (om over de verderop liggende maar helemaal niet te spreken) is steeds weer een verrassing. In mijn kortsstondige zeemansloopbaan komt dit althans zo bij mij over. De 'beroeps' blijven er erg laconiek onder. ' Wehoren het wel of we zien het wel' is de basis van de filosofie. Of het over 5 dagen Sant Domingo zal zijn, met of zonder Rio Haina en over 10 dagen wel of niet Houston, het ligt nog steeds der toekomst verborgen. Ik bedoel hier beslist niet te zeggen dat men er 'apatisch' onder is. verre van dat. Maar jarenlang met hetzelfde bijlyje hakken (overigings een vreemde bezigheid voor een goede zeeman), kan ook een goede leerschool zijn. 's Avonds, wiegend op de Venezolaanse dining, de was weer eens gedaan. Aan boord zijn prima wasfaciliteiten, maar het beetje dat ik te wassen heb, gaat gemakkelijk in de wastafel. Een scheutje waspoeder van thuis en ziedaar, een lekker schuimend sopje doet de rest. Dan alles aan het drooglijntje dat ik gespannen heb in de douchecel en morgenochtend is al het goed kurkdroog dankzij het uitstekende luchtafzuigsysteem. Wie zei er iets over strijken? Even de vlakke hand erover erover en het wonder is geschied. Wanneer ik weer aan dek kom, flonkeren en glinsteren eindeloze aantallen lichtjes van de stad La Guaira me tegemoet. Een van de matrozen en motorman Bremer zijn aan het vissen. Alleen maar een lange lijn met een kunstvisje eraan. Ze hebben al wat gevangen, een soort makreel, die nog geen drie minuten nadat hij zijn waterwereld gedwongen heeft moeten verlaten, al ligt te sissen in de olijfolie, na behendig te zijn ontdaan van het inwendige. Volgens bootsman Villar Marino zijn de koppen het lekkerst, compleet met de ogen. Ik geef hem graag gelijk, maar bepaal mezelf tot een middenstukje. 2de stuurman Boom mag de werphengel van meneer Bremer ook eens hanteren en waarachtig, hij slaagt erin twee vissen aan dek te krijgen. Een hoop gespartel, maar ook zij ontgaan hun noodlot, gevat in olijfolie niet, hetgeen blijkt uit een hernieuwd gesis uit de kombuis. Van boven klinkt een schreeuw 'deur dicht' van de kapitein. De baklucht kan hem niet bekoren. althans niet op dit uur van de avond.
(http://i.imgur.com/FnmDmTT.jpg)
Nachtelijk visvangst op rede van La Guaira
Daar zou ik bijna vergeten te vermelden dat de bootsman zijn verjaardag heeft gevierd. ln zijn eigen met een aantal 'genodigden', bier, sodawater, blokjes ijs en wat hartigs. Zo'n viering is ongetwijfeld anders dan thuis, maar in ieder geval zijn dit toch een paar extra gezellige uurtjes, waarin de vooral komische verhalen uit het jarenlange zeemansbestaan worden uitgewisseld. Nog even terug naar de vispartij. Motorman Bremer is inmiddels belust op zwaardere buit. Hij heeft nu levend aas aan de lijn en hoopt daarmee een barracuda te verschalken. 'Die kunnen tot 2 meter lang worden', verzekert hij me, 'maar als ik die aan de lijn krijg, moet ik hem toch laten gaan. Veel te zwaar voor deze dunne lijn. Maar een kleintje moet wel lukken'. Dat zou best het geval hebben kunnen zijn, ware het niet dat onze barracuda ook niet van gisteren is. Hij laat zich niet beetnemen door de eerste de beste Hollander. lk zie hem in gedachten nog grijnzen: die lui van de STENTOR toch!
(http://i.imgur.com/qkLnetd.jpg)
Verjaardag bootsman
Donderdagochtend 21 februari lopen we in alle vroegte de haven van La Guaira binnen. Al gauw zien we de heer Bruinsma, port superintendent voor Venezuela, de gangway opklimmen. Hij brengt me naar het kantoor van Transportadora General Venezolana C.A., agenten voor o.m. de KNSM. Hier maak ik kennis met de heer Geers. De koffie brouwt hij zelf in een automatische toestand. Even later komt de heer Van Boxtel binnen (hoor ik daar de klokjes van de een of andere gerstenatfabrikant klingelen?). De bedoeling is dat hij mij naar Car�cas zal brengen, naar het hoofdkantoor van TGV. De heer Van Boxtel zit nog uit te puffen van de rit naar La Guaira over de drukke straatweg.En zometeen alweer dezelfde weg terug. Na wat Europese en Zuidamerikaanse verhalen te hebben uitgewisseld gaan we op weg. Het is een mooie rit, de imponerende bergmassieven tegemoet. Op een gegeven moment verdwijnen we in het binnenste van de Andes. Dit gaat zo nog enkele keren totdat we de stad Caracas v��r ons zien liggen. Op het hoofdkantoor van TGV kennis gemaakt met de heer Teunissen, vice-president en in de middag ook nog met de President, de heer H. Luciani. Zijn broer Marcos is operating manager in  La Guaira. Samen met de heren Teunissen en Van Boxtel in de stad gegeten in een zeer druk bezochte gelegenheid. Ik laat me door mijn gastheer adviseren en daar heb ik geen spijt van. Heerlijk was het. Na de lunch maken we gedrie�n een wandeling door het centrum. Het is druk, met veel autoverkeer en het is warm. Het is verbazingwekkend te zien wat textielartikelen hier kosten. Kapitalen. Mijn gewoonte om in den vreemde als souvenir grote badhanddoeken mee te nemen, heb ik hier maar niet doorgezet.  Bovendien was er niet de tijd om daar nu echt naar op te zoek te gaan, maar de prijs zou mij toch wel hebben weerhouden. Jammer, want badhanddoeken, tafellakens e.d. beschouw ik als �functionele� souvenirs. Je kunt er echt wat mee doen en je hebt tegelijkertijd de herinnering. Na in de middag op kantoor te hebben rondgekeken brengt de heer van Boxtel me weer terug naar La Guaira. Het begint nu al behoorlijk druk te worden op de straatweg. Zodra hij me dan ook heeft afgeleverd gaat hij spoorslags terug , om toch nog een beetje tijdig thuis te kunnen zijn. Het is hier verkeerstechnisch dus al niet anders dan overal elders. En daarbij niet te vergeten dat de hoofdstad Car�cas een 'trekpleister' is, met maar liefst vier miljoen inwoners. Wat La Guaira betreft, zo sprookjesachtig als het er in de nacht uit ziet met al zijn lichtjes, zo prozaisch is het overdag. wat er tegen de berghellingen opgebouwd is, zijn duizenden over het algemeen zeer schamele hutjes, opgetrokken van blik, plaatzijzer en planken. Vele zijn scheef gezakt op de losse zanderige ondergrond. Soms vlak aan de rand van steile stukken. Het gebeurt dan ook regelmatig dat tijdens zware regenval een aantal van deze huisjes naar benden glijdt en in elkaar zakt.
(http://i.imgur.com/0tWhOz3.jpg)
Caracas, de heren Teunissen en van Boxtel voor het kantoor van Transportadora General Venezuela
De volgende dag, vrijdag, neemt de heer Bruinsma de kapitein en mij mee voor een tocht over het uitgestrekte haventerrein en daarna een flink aantal kilometers in westelijke richting langs de kust. Einddoel is Macuto Sheraton Hotel, waar we in de bar La Sirena wat koels tot ons nemen. tuin en zwembaden van dit hotel vormen nu zo'n plaatje, zoals je ze altijd ziet cab de Cara�bische wereld. Aantrekkelijke luchtig geklede dames paraderen hier rond of zetten zich lui aan de kant van de 'pool'. Anderen hebben de schaduw opgezocht van de tal fel gekleurde zonneparasols, die samen met de overvloedige palmenrijkdom, dat exotische karakter geven. Kortom, je vind hier de sfeer van luxe, waarvan vele van ons zullen zeggen 'voor mij hieft dit niet'. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk gezegd, maar wanneer je er zo met je neus bovenop staat, als gast van de STENTOR en van meneer Bruinsma, of je behoort toevallig tot het vliegend personeel van de een of andere luchtvaartmaatschappij, dan zeg je ook niet 'zet mij maar in een tentje langs de weg'. Dan ga je naar de luxe wereld en dan geniet je ervan. We stappen weer in de auto op weg naar onze lunchplaats, het restaurant Los Rocos, gelegen aan de weg die hier en daar dicht langs de kust loopt. Het is een specialiteitenrestaurant op het gebied van vis, bekend in de wijde omtrek. De kapitein en mener Bruinsma doen zich te goed aan heerlijke gerechten. Van mij word hetzefde verondersteld, maar ik povere provinciaal, eet voor het erst in mijn leven inktvis en op dit moment nog enkele andere zeer uitheemse delicatessen. Na het dessert evenwel klaart mijn gezicht kennelijk erg opvallend op, want wat nadert daar ons tafeltje: heerlijke zoetigheden, zoals gebak en vruchtencompotes, zo in de trant van de Engelse 'sweets from a trolley' (Vrij vertaald: zoete delicatessen van het dienwagentje) Maar meneer Bruinsma, het was een fijne en gezellige lunch, waar ik nog lang aan zal terugdenken.   

En zo is mijn Venezolaanse avontuur bijna achter de rug. Vanavond vertrekken we met bestemming Santo Domingo. Dat word mijn laatste onderdompeling in deze tropische sferen. Nog verder meevaren met de STENTOR is allezins aanlokkelijk: de Golf van Mexico in, waar Houston wacht en dan New orleans constant ligt te swingen, maar mijn vakantiedagen 'zijn geteld'. Heel ver in de verte wenkt Het Scheepvaarthuis, schaamteloos en uitnodigend. Hoe zou ik dat kunnen weerstaan?
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 5/dec/2017 : 18 : 18
Het volgende verslag over de Hollandia en zijn bemanning kom uit het personeelsblad de 'Nedlloyd Parade' van de Nedlloyd.

(https://i.imgur.com/177fpE8.jpg)
(https://i.imgur.com/5WO8o2X.jpg)
(https://i.imgur.com/ggDVEmp.jpg)
(https://i.imgur.com/eJnV4Rn.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/15/mei/2018 : 13 : 54
KROONVLAG AUGUSTUS 1961
(https://i.imgur.com/qlPEcsw.jpg)

(https://i.imgur.com/1KgliWO.jpg)

(https://i.imgur.com/uROLCOv.jpg)

(https://i.imgur.com/dAdKO1a.jpg)

(https://i.imgur.com/NsSrWDB.jpg)

(https://i.imgur.com/NdCUH2j.jpg)

(https://i.imgur.com/Nd5C9tt.jpg)

(https://i.imgur.com/B13V07X.jpg)

(https://i.imgur.com/W3U0Xhc.jpg)

(https://i.imgur.com/2WkRbBt.jpg)

(https://i.imgur.com/Quhupan.jpg)

(https://i.imgur.com/e5W1nyz.jpg)

(https://i.imgur.com/EE52vFf.jpg)

(https://i.imgur.com/kSioT4d.jpg)

(https://i.imgur.com/tXuQLFg.jpg)

(https://i.imgur.com/q8Gr0DY.jpg)

(https://i.imgur.com/2fYRTHC.jpg)

(https://i.imgur.com/zRYdbfG.jpg)

(https://i.imgur.com/mKFLjwK.jpg)

(https://i.imgur.com/rvV3XEy.jpg)

(https://i.imgur.com/8NWiSi1.jpg)

(https://i.imgur.com/MgN9GCB.jpg)

(https://i.imgur.com/lzqFg7S.jpg)

(https://i.imgur.com/GIHvIms.jpg)

(https://i.imgur.com/Q9iZZzn.jpg)

(https://i.imgur.com/Hdk00tV.jpg)

(https://i.imgur.com/HDNuxr5.jpg)

(https://i.imgur.com/ZAyXYeD.jpg)

(https://i.imgur.com/thCiaej.jpg)

(https://i.imgur.com/oodXMg5.jpg)

(https://i.imgur.com/86rfdJY.jpg)

(https://i.imgur.com/kKkTTZ4.jpg)

(https://i.imgur.com/inwF9C2.jpg)

(https://i.imgur.com/7kC6hvL.jpg)

(https://i.imgur.com/lfOTU84.jpg)

(https://i.imgur.com/Oe7no6n.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/16/mei/2018 : 23 : 43
DE KROONVLAG JANUARI 1962
(https://i.imgur.com/ci8RSY0.jpg)

(https://i.imgur.com/GGpm9pw.jpg)

(https://i.imgur.com/fbQ9Eho.jpg)

(https://i.imgur.com/IKlbow9.jpg)

(https://i.imgur.com/ha0YDFC.jpg)

(https://i.imgur.com/A8VbSFf.jpg)

(https://i.imgur.com/n341Pco.jpg)

(https://i.imgur.com/xQOsInh.jpg)

(https://i.imgur.com/zMDwF72.jpg)

(https://i.imgur.com/lxKa85g.jpg)

(https://i.imgur.com/4CTS1gm.jpg)

(https://i.imgur.com/BAdVHlR.jpg)

(https://i.imgur.com/hIw2zwR.jpg)

(https://i.imgur.com/XzgG8jr.jpg)

(https://i.imgur.com/aUqRHfY.jpg)

(https://i.imgur.com/SepgIkW.jpg)

(https://i.imgur.com/nzTvRLy.jpg)

(https://i.imgur.com/Ds3qSPn.jpg)

(https://i.imgur.com/nPT5p9X.jpg)

(https://i.imgur.com/rE73r0Y.jpg)

(https://i.imgur.com/j7kLxNH.jpg)

(https://i.imgur.com/8CVTQ1W.jpg)

(https://i.imgur.com/Mp3nyox.jpg)

(https://i.imgur.com/8jPvIcm.jpg)

(https://i.imgur.com/FuJHAFk.jpg)

(https://i.imgur.com/XQp7pog.jpg)

(https://i.imgur.com/g0ldikj.jpg)

(https://i.imgur.com/7tvAMFT.jpg)

(https://i.imgur.com/ItlDUSy.jpg)

(https://i.imgur.com/e7DfzEE.jpg)

(https://i.imgur.com/9kfhPap.jpg)

(https://i.imgur.com/BYhNfB8.jpg)





Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Gerrit Hofmeijer op wo/16/mei/2018 : 23 : 56
Toch wel leuk om de kroonvlag weer eens te lezen.   :smilie_happy_thumbup:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/17/mei/2018 : 10 : 49
DE KROONVLAG MAART 1955
(https://i.imgur.com/ZnS6gGH.jpg)

(https://i.imgur.com/134U2DE.jpg)

(https://i.imgur.com/gA448Y7.jpg)

(https://i.imgur.com/5WpWyCZ.jpg)

(https://i.imgur.com/o9X3Ab7.jpg)

(https://i.imgur.com/n8Gpmde.jpg)

(https://i.imgur.com/Gh7lxcD.jpg)

(https://i.imgur.com/8AD5SYj.jpg)

(https://i.imgur.com/LdrLOO7.jpg)

(https://i.imgur.com/INS8CqD.jpg)

(https://i.imgur.com/rfpd2Dl.jpg)

(https://i.imgur.com/shMfH2M.jpg)

(https://i.imgur.com/IRoOKzh.jpg)

(https://i.imgur.com/mHz3On9.jpg)

(https://i.imgur.com/GBRqaDS.jpg)

(https://i.imgur.com/cR9jAyu.jpg)

(https://i.imgur.com/vjY15kG.jpg)

(https://i.imgur.com/CAVYJ6r.jpg)

(https://i.imgur.com/FpqrP6S.jpg)

(https://i.imgur.com/GSKIWB9.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/24/mei/2018 : 18 : 27
DE KROONVLAG APRIL 1955
(https://i.imgur.com/fDT6apL.jpg)

(https://i.imgur.com/pXABwwd.jpg)

(https://i.imgur.com/bfZ12R9.jpg)

(https://i.imgur.com/Dhyys1s.jpg)

(https://i.imgur.com/Dvipewm.jpg)

(https://i.imgur.com/GWWjPii.jpg)

(https://i.imgur.com/GoZEK2f.jpg)

(https://i.imgur.com/P26tXgG.jpg)

(https://i.imgur.com/q5pcgCP.jpg)

(https://i.imgur.com/1ktBe2v.jpg)

(https://i.imgur.com/XzZAxVM.jpg)

(https://i.imgur.com/2fCxi5w.jpg)

(https://i.imgur.com/6EBEt4S.jpg)

(https://i.imgur.com/Luhur9C.jpg)

(https://i.imgur.com/pGJ12sl.jpg)

(https://i.imgur.com/5pzwEvy.jpg)

(https://i.imgur.com/uIQbCeq.jpg)

(https://i.imgur.com/KOrPzaY.jpg)

(https://i.imgur.com/m8HeyhK.jpg)

(https://i.imgur.com/Ic6fNBw.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/25/mei/2018 : 09 : 49
DE KROONVLAG MEI 1955
(https://i.imgur.com/q6hfb9G.jpg)

(https://i.imgur.com/hAAFI8A.jpg)

(https://i.imgur.com/qtzPstA.jpg)

(https://i.imgur.com/pBhIA7V.jpg)

(https://i.imgur.com/UX5AiEA.jpg)

(https://i.imgur.com/3pcHhUq.jpg)

(https://i.imgur.com/qDrMzE1.jpg)

(https://i.imgur.com/n4ikuJQ.jpg)

(https://i.imgur.com/A0oOnXk.jpg)

(https://i.imgur.com/97r2JHo.jpg)

(https://i.imgur.com/mxPf3kk.jpg)

(https://i.imgur.com/AGaJiFK.jpg)

(https://i.imgur.com/TTldo7M.jpg)

(https://i.imgur.com/LDeQR60.jpg)

(https://i.imgur.com/NfbeRzV.jpg)

(https://i.imgur.com/7l9Um6D.jpg)

(https://i.imgur.com/FT4O24H.jpg)

(https://i.imgur.com/fjSbZ3M.jpg)

(https://i.imgur.com/6XQxH1b.jpg)

(https://i.imgur.com/nm38WNa.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/26/mei/2018 : 09 : 38
KROONVLAG JUNI 1955
(https://i.imgur.com/DFABJKB.jpg)

(https://i.imgur.com/RiJSnax.jpg)

(https://i.imgur.com/PFqB444.jpg)

(https://i.imgur.com/wCRWODx.jpg)

(https://i.imgur.com/49l684l.jpg)

(https://i.imgur.com/pwSXWDb.jpg)

(https://i.imgur.com/LMFq3fM.jpg)

(https://i.imgur.com/nBGkYgR.jpg)

(https://i.imgur.com/goJFWYQ.jpg)

(https://i.imgur.com/Mx85ine.jpg)

(https://i.imgur.com/Rj23zsD.jpg)

(https://i.imgur.com/dfM2lfy.jpg)

(https://i.imgur.com/Vf2CfSO.jpg)

(https://i.imgur.com/4egQ3Mj.jpg)

(https://i.imgur.com/zjpusST.jpg)

(https://i.imgur.com/EGhIgOS.jpg)

(https://i.imgur.com/thnmKE1.jpg)

(https://i.imgur.com/dkEHyBi.jpg)

(https://i.imgur.com/m4xwNPf.jpg)

(https://i.imgur.com/06Et1rZ.jpg)

(https://i.imgur.com/t4XjCva.jpg)

(https://i.imgur.com/cqIRLH8.jpg)

(https://i.imgur.com/cbJrkis.jpg)

(https://i.imgur.com/yljwxdd.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/27/mei/2018 : 13 : 47
DE KROONVLAG JULI 1955
(https://i.imgur.com/04w0K75.jpg)

(https://i.imgur.com/vPwAZMn.jpg)

(https://i.imgur.com/cUOcraJ.jpg)

(https://i.imgur.com/nS8Ua6r.jpg)

(https://i.imgur.com/lDwHjL1.jpg)

(https://i.imgur.com/12hDks3.jpg)

(https://i.imgur.com/vZCe2Xw.jpg)

(https://i.imgur.com/68TrcRs.jpg)

(https://i.imgur.com/HGnoSDj.jpg)

(https://i.imgur.com/sc7nRTi.jpg)

(https://i.imgur.com/h2Mmlgj.jpg)

(https://i.imgur.com/2EoiQkE.jpg)

(https://i.imgur.com/UKXEa39.jpg)

(https://i.imgur.com/a19tZ1U.jpg)

(https://i.imgur.com/Eeq2XC3.jpg)

(https://i.imgur.com/UFIYgLR.jpg)

(https://i.imgur.com/sz6iONw.jpg)

(https://i.imgur.com/w7LCJyy.jpg)

(https://i.imgur.com/dMDfVmx.jpg)

(https://i.imgur.com/ZYusUTm.jpg)





Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/28/mei/2018 : 11 : 13
DE KROONVLAG APRIL 1956
(https://i.imgur.com/7kKtQ6w.jpg)

(https://i.imgur.com/2wc4dao.jpg)

(https://i.imgur.com/V3B8eyL.jpg)

(https://i.imgur.com/mgINWx7.jpg)

(https://i.imgur.com/auBD6Eb.jpg)

(https://i.imgur.com/sxTdf3A.jpg)

(https://i.imgur.com/6fdPcx5.jpg)

(https://i.imgur.com/OKdl38K.jpg)

(https://i.imgur.com/cZnK0RX.jpg)

(https://i.imgur.com/tNdkjoS.jpg)

(https://i.imgur.com/qtUXtca.jpg)

(https://i.imgur.com/lI3xFMY.jpg)

(https://i.imgur.com/Kyde1WG.jpg)

(https://i.imgur.com/0ScJ5Mp.jpg)

(https://i.imgur.com/YY6K98F.jpg)

(https://i.imgur.com/5bmlL7V.jpg)

(https://i.imgur.com/ifFq8BI.jpg)

(https://i.imgur.com/bK2oNhK.jpg)

(https://i.imgur.com/z7LaoMF.jpg)

(https://i.imgur.com/yGdbbrt.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/29/mei/2018 : 10 : 56
OM DE KROONVLAG GOED TE KUNNEN LEZEN, KLIKT U DUBBEL OP DE PAGINA.

DE KROONVLAG JUNI 1956
(https://i.imgur.com/nEEPDWI.jpg)

(https://i.imgur.com/W3Ygpdt.jpg)

(https://i.imgur.com/bYDmNLl.jpg)

(https://i.imgur.com/PJpd5dm.jpg)

(https://i.imgur.com/l2vqKZn.jpg)

(https://i.imgur.com/NAOSDil.jpg)

(https://i.imgur.com/ePGuBB3.jpg)

(https://i.imgur.com/HstZNGw.jpg)

(https://i.imgur.com/PmSjqIn.jpg)

(https://i.imgur.com/MtbEyJK.jpg)

(https://i.imgur.com/rbGEWK6.jpg)

(https://i.imgur.com/QWbtcNd.jpg)

(https://i.imgur.com/jc5atbE.jpg)

(https://i.imgur.com/vDmxzQY.jpg)

(https://i.imgur.com/oeboY2R.jpg)

(https://i.imgur.com/OVx8aBt.jpg)

(https://i.imgur.com/alXWIv0.jpg)

(https://i.imgur.com/88rgWqd.jpg)

(https://i.imgur.com/um4RX1i.jpg)

(https://i.imgur.com/haStcQr.jpg)











Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/30/mei/2018 : 12 : 11
DE KROONVLAG APRIL 1959
(https://i.imgur.com/fPVcCj0.jpg)

(https://i.imgur.com/wN0scBx.jpg)

(https://i.imgur.com/4AhaGi6.jpg)

(https://i.imgur.com/FmkKMJJ.jpg)

(https://i.imgur.com/eQWiyi6.jpg)

(https://i.imgur.com/O3xBPR7.jpg)

(https://i.imgur.com/8Vj9Nha.jpg)

(https://i.imgur.com/ryoZWg5.jpg)

(https://i.imgur.com/PrteCAE.jpg)

(https://i.imgur.com/Y1Amho9.jpg)

(https://i.imgur.com/M9BiLG8.jpg)

(https://i.imgur.com/sFUGpgw.jpg)

(https://i.imgur.com/cVNSvuF.jpg)

(https://i.imgur.com/NgyIBK8.jpg)

(https://i.imgur.com/uwcZjNI.jpg)

(https://i.imgur.com/IogYbaD.jpg)

(https://i.imgur.com/f7EnoO7.jpg)

(https://i.imgur.com/oQdkLbE.jpg)

(https://i.imgur.com/qx9gfQA.jpg)

(https://i.imgur.com/Al5AdKt.jpg)

(https://i.imgur.com/DITFHo1.jpg)

(https://i.imgur.com/n2t8Wh6.jpg)

(https://i.imgur.com/9Rqt7Yk.jpg)

(https://i.imgur.com/EEGkKfs.jpg)

(https://i.imgur.com/ST4Yk4I.jpg)

(https://i.imgur.com/aUjTKmY.jpg)

(https://i.imgur.com/5QazdkT.jpg)

(https://i.imgur.com/b1cIbbU.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Willem de Roo op wo/30/mei/2018 : 17 : 43
Beste Willem,

Het moet mij even van het hart dat ik geniet van de oude Kroonvlaggen. Langzamerhand komen we nu in de tijd dat ik daar begonnen ben in september 1959. Zelf schrijf ik niet zoveel, maar ik lees iedere dag het forum en geniet ervan.
Alle bijdrage leveranciers bedankt voor het in stand en levendig houden van dit forum  :drinking24:
Vriendelijke groet,
Willem
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/30/mei/2018 : 21 : 03
Graag gedaan Willlem en ik hoop dat je nog iets herkenbaars tegenkomt.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/31/mei/2018 : 10 : 51
DE KROONVLAG DECEMBER 1958
(https://i.imgur.com/Kzmtglh.jpg)

(https://i.imgur.com/aI5GHgf.jpg)

(https://i.imgur.com/h6SJK2c.jpg)

(https://i.imgur.com/ny5mc60.jpg)

(https://i.imgur.com/qmMkKv8.jpg)

(https://i.imgur.com/BRPbmms.jpg)

(https://i.imgur.com/T7mv4wm.jpg)

(https://i.imgur.com/v4wO10M.jpg)

(https://i.imgur.com/zcxePmZ.jpg)

(https://i.imgur.com/Tz18uHL.jpg)

(https://i.imgur.com/GCiYYtS.jpg)

(https://i.imgur.com/aQvyTo5.jpg)

(https://i.imgur.com/l1y7Mqb.jpg)

(https://i.imgur.com/3J7ojAf.jpg)

(https://i.imgur.com/S8tsee1.jpg)

(https://i.imgur.com/IKqP3SV.jpg)

(https://i.imgur.com/ncdw8F1.jpg)

(https://i.imgur.com/rkYX0xL.jpg)

(https://i.imgur.com/iKF0L0i.jpg)

(https://i.imgur.com/FnT76e8.jpg)

(https://i.imgur.com/jRVSTNs.jpg)

(https://i.imgur.com/yIrf5KR.jpg)

(https://i.imgur.com/FcmbOyV.jpg)

(https://i.imgur.com/rHdNjuq.jpg)

(https://i.imgur.com/xgim3vO.jpg)

(https://i.imgur.com/ULP9vGs.jpg)

(https://i.imgur.com/hT0533B.jpg)

(https://i.imgur.com/q8QAFUs.jpg)

(https://i.imgur.com/QKuS4Zm.jpg)

(https://i.imgur.com/v4AI0oq.jpg)

(https://i.imgur.com/zQBtHRt.jpg)

(https://i.imgur.com/tnIST00.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 1/jun/2018 : 12 : 16
KROONVLAG OCTOBER 1959
(https://i.imgur.com/Fc1Ueu4.jpg)

(https://i.imgur.com/9jx1M3Z.jpg)

(https://i.imgur.com/vAehowt.jpg)

(https://i.imgur.com/hDC9HaK.jpg)

(https://i.imgur.com/f4Gt5Wc.jpg)

(https://i.imgur.com/YiI6NiF.jpg)

(https://i.imgur.com/699TV0a.jpg)

(https://i.imgur.com/CEdfCHf.jpg)

(https://i.imgur.com/G7bkzv5.jpg)

(https://i.imgur.com/zXYF1N2.jpg)

(https://i.imgur.com/r3re8cw.jpg)

(https://i.imgur.com/DffX9QI.jpg)

(https://i.imgur.com/3eM0Oop.jpg)

(https://i.imgur.com/ug99f1u.jpg)

(https://i.imgur.com/VXC7H6v.jpg)

(https://i.imgur.com/QOYWpio.jpg)

(https://i.imgur.com/XFzbZgd.jpg)

(https://i.imgur.com/0u7EyEE.jpg)

(https://i.imgur.com/qYlBihc.jpg)

(https://i.imgur.com/ICAP31m.jpg)

(https://i.imgur.com/NbyQEVd.jpg)

(https://i.imgur.com/b4OYgeL.jpg)

(https://i.imgur.com/QeZL0i6.jpg)

(https://i.imgur.com/sqH8xBz.jpg)

(https://i.imgur.com/yYQ8gmk.jpg)

(https://i.imgur.com/KgvbZvk.jpg)

(https://i.imgur.com/VviuBbi.jpg)

(https://i.imgur.com/KWIpqgT.jpg)

(https://i.imgur.com/MqpFRam.jpg)

(https://i.imgur.com/nJbBqLb.jpg)

(https://i.imgur.com/IeFYOce.jpg)

(https://i.imgur.com/9XNayfU.jpg)

(https://i.imgur.com/XxlEdyk.jpg)

(https://i.imgur.com/X4dOmNx.jpg)

(https://i.imgur.com/UQp90dZ.jpg)

(https://i.imgur.com/BsUd4vC.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 2/jun/2018 : 11 : 55
OM DE KROONVLAG GOED TE KUNNEN LEZEN, KLIKT U DUBBEL OP DE PAGINA.

DE KROONVLAG JANUARI 1959

(https://i.imgur.com/2F88ypn.jpg)

(https://i.imgur.com/BK6Qa1Y.jpg)

(https://i.imgur.com/p2Kc58F.jpg)

(https://i.imgur.com/uW4J2GU.jpg)

(https://i.imgur.com/mSq6TxM.jpg)

(https://i.imgur.com/iQux6TL.jpg)

(https://i.imgur.com/ZlGptYN.jpg)

(https://i.imgur.com/PMqy7mg.jpg)

(https://i.imgur.com/c7yQ5MO.jpg)

(https://i.imgur.com/CSLbfD8.jpg)

(https://i.imgur.com/vcDQQ3k.jpg)

(https://i.imgur.com/nLq1wD6.jpg)

(https://i.imgur.com/UDkY457.jpg)

(https://i.imgur.com/tAxFiXe.jpg)

(https://i.imgur.com/f6f6Gau.jpg)

(https://i.imgur.com/au0m2tI.jpg)

(https://i.imgur.com/nZzMdQL.jpg)

(https://i.imgur.com/98VvOpa.jpg)

(https://i.imgur.com/0TaJexT.jpg)

(https://i.imgur.com/RGDPZki.jpg)

(https://i.imgur.com/aAo72hV.jpg)

(https://i.imgur.com/DnVWaJA.jpg)

(https://i.imgur.com/t7farAL.jpg)

(https://i.imgur.com/EgjbXoY.jpg)

(https://i.imgur.com/AnaH5YZ.jpg)

(https://i.imgur.com/VXPjdmU.jpg)

(https://i.imgur.com/EMdYOki.jpg)

(https://i.imgur.com/1b1xAEC.jpg)

(https://i.imgur.com/VWYhH4V.jpg)

(https://i.imgur.com/F2Domud.jpg)

(https://i.imgur.com/E7slmMF.jpg)

(https://i.imgur.com/VRdop4U.jpg)

(https://i.imgur.com/JdpRWgf.jpg)

(https://i.imgur.com/SocxpkE.jpg)

(https://i.imgur.com/FbrEzP1.jpg)

(https://i.imgur.com/e9jP0Yf.jpg)

(https://i.imgur.com/aRwGmqi.jpg)

(https://i.imgur.com/cU8d63e.jpg)

(https://i.imgur.com/e2flCGX.jpg)

(https://i.imgur.com/vSwlbqw.jpg)

(https://i.imgur.com/Q6YkyEm.jpg)

(https://i.imgur.com/XGsvwWM.jpg)

(https://i.imgur.com/ukFsrZI.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op za/ 2/jun/2018 : 12 : 13
Toch heel interresant die kroonvlag.  Schepen waar ik nooit van hoorde (Niobe) en de mode van die jaren en die ouwe met zijn scheeraparaat.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 3/jun/2018 : 13 : 41
KROONVLAG NOVEMBER 1959
(https://i.imgur.com/mQHUuZi.jpg)

(https://i.imgur.com/4ViPTxC.jpg)

(https://i.imgur.com/eNMBGRU.jpg)

(https://i.imgur.com/e17nquD.jpg)

(https://i.imgur.com/YQjAWvg.jpg)

(https://i.imgur.com/xxSEiv4.jpg)

(https://i.imgur.com/AwzC0S4.jpg)

(https://i.imgur.com/ETN1GjZ.jpg)

(https://i.imgur.com/S61AsOQ.jpg)

(https://i.imgur.com/O5b5WCt.jpg)

(https://i.imgur.com/77Folh3.jpg)

(https://i.imgur.com/s9sVtz5.jpg)

(https://i.imgur.com/QgHunGS.jpg)

(https://i.imgur.com/wwJPLf3.jpg)

(https://i.imgur.com/m9VrOg3.jpg)

(https://i.imgur.com/D7PcBD7.jpg)

(https://i.imgur.com/1O9D0we.jpg)

(https://i.imgur.com/kw9dJFs.jpg)

(https://i.imgur.com/scmMdyQ.jpg)

(https://i.imgur.com/dPYlBbc.jpg)

(https://i.imgur.com/32Z3QhA.jpg)

(https://i.imgur.com/5wZpJVC.jpg)

(https://i.imgur.com/YlgmE3v.jpg)

(https://i.imgur.com/J04I8A0.jpg)

(https://i.imgur.com/q2xpqBS.jpg)

(https://i.imgur.com/nGXKqCJ.jpg)

(https://i.imgur.com/oDEj4fp.jpg)

(https://i.imgur.com/SIg8uuI.jpg)

(https://i.imgur.com/z0QtW9L.jpg)

(https://i.imgur.com/c2wICLr.jpg)

(https://i.imgur.com/vMlDyGX.jpg)

(https://i.imgur.com/XjAlYjc.jpg)

(https://i.imgur.com/DE0s1qY.jpg)

(https://i.imgur.com/B5fYNkk.jpg)

(https://i.imgur.com/gzgel7x.jpg)

(https://i.imgur.com/91kucGI.jpg)

(https://i.imgur.com/cY8ixU8.jpg)

(https://i.imgur.com/lfluDLf.jpg)

(https://i.imgur.com/KDnW1Qw.jpg)

(https://i.imgur.com/wrdNeR3.jpg)

(https://i.imgur.com/v3PJM7u.jpg)

(https://i.imgur.com/SgYoy6A.jpg)

(https://i.imgur.com/88ouq5n.jpg)

(https://i.imgur.com/I2zTpIJ.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op zo/ 3/jun/2018 : 16 : 56
Mooi in de kroonvlag die tewaterlating der Pericles te zien  . bij het raden naar het laatst geplaatste knsm schip vermeldde ik reeds dat ik op 14 schepen voer . De Pericles was by far mijn favorite , net zoals wij allen om eigen verschillende redenen ons lievelingsschip hadden.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 4/jun/2018 : 10 : 47
KROONVLAG DECEMBER 1959
(https://i.imgur.com/ashhkM8.jpg)

(https://i.imgur.com/zpz86Gz.jpg)

(https://i.imgur.com/B1OivRm.jpg)

(https://i.imgur.com/U3Zk6Hw.jpg)

(https://i.imgur.com/uv4IotB.jpg)

(https://i.imgur.com/DPcrzPP.jpg)

(https://i.imgur.com/ZeDZ5DA.jpg)

(https://i.imgur.com/ZeDZ5DA.jpg)

(https://i.imgur.com/SZvap5U.jpg)

(https://i.imgur.com/KKFCOXh.jpg)

(https://i.imgur.com/tY6Q1JJ.jpg)

(https://i.imgur.com/95k7oXc.jpg)

(https://i.imgur.com/fvRp6MB.jpg)

(https://i.imgur.com/LMI1Iwd.jpg)

(https://i.imgur.com/ibEc3hJ.jpg)

(https://i.imgur.com/lY5OP8z.jpg)

(https://i.imgur.com/GKP8COa.jpg)

(https://i.imgur.com/cFqZ5zF.jpg)

(https://i.imgur.com/KLtP3EN.jpg)

(https://i.imgur.com/0YOfH5M.jpg)

(https://i.imgur.com/eAW0CzX.jpg)

(https://i.imgur.com/so4xLQ8.jpg)

(https://i.imgur.com/SSFFPfU.jpg)

(https://i.imgur.com/LcWceOq.jpg)

(https://i.imgur.com/U4Kbokw.jpg)

(https://i.imgur.com/fsS2G0T.jpg)

(https://i.imgur.com/6sgo142.jpg)

(https://i.imgur.com/vMsUQU0.jpg)

(https://i.imgur.com/haFGmnL.jpg)

(https://i.imgur.com/6JAkrTh.jpg)

(https://i.imgur.com/vCxBooi.jpg)

(https://i.imgur.com/tHMmani.jpg)

(https://i.imgur.com/enHaoky.jpg)

(https://i.imgur.com/nvvtNHI.jpg)

(https://i.imgur.com/J4M1Qoy.jpg)

(https://i.imgur.com/8k484xB.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 5/jun/2018 : 11 : 08
OM DE KROONVLAG GOED TE KUNNEN LEZEN, KLIKT U OP DE PAGINA

KROONVLAG FEBRUARI 1960
(https://i.imgur.com/7awotTa.jpg)

(https://i.imgur.com/Ak5JQuf.jpg)

(https://i.imgur.com/MMto5BV.jpg)

(https://i.imgur.com/Zldh9ZD.jpg)

(https://i.imgur.com/Vfl1FgA.jpg)

(https://i.imgur.com/CYxXJoe.jpg)

(https://i.imgur.com/TrQlCHU.jpg)

(https://i.imgur.com/B9hqNYm.jpg)

(https://i.imgur.com/WyvL6ub.jpg)

(https://i.imgur.com/fHRbbqZ.jpg)

(https://i.imgur.com/VDaQmf5.jpg)

(https://i.imgur.com/eSFhSIe.jpg)

(https://i.imgur.com/Z1Z7DU5.jpg)

(https://i.imgur.com/EE6OZYi.jpg)

(https://i.imgur.com/Fb2fORp.jpg)

(https://i.imgur.com/KWabvxq.jpg)

(https://i.imgur.com/S3ibnWD.jpg)

(https://i.imgur.com/9xHcErB.jpg)

(https://i.imgur.com/SGPypGK.jpg)

(https://i.imgur.com/zwJhPeC.jpg)

(https://i.imgur.com/BsUYjio.jpg)

(https://i.imgur.com/FOsK923.jpg)

(https://i.imgur.com/mCQgcKx.jpg)

(https://i.imgur.com/MPbbvcP.jpg)

(https://i.imgur.com/n1n4JlZ.jpg)

(https://i.imgur.com/UMgpjlI.jpg)

(https://i.imgur.com/aEvnEE9.jpg)

(https://i.imgur.com/WY5B2IO.jpg)

(https://i.imgur.com/Lx6EcIz.jpg)

(https://i.imgur.com/QmNdele.jpg)

(https://i.imgur.com/EMqMUh3.jpg)

(https://i.imgur.com/OPfcsJn.jpg)

(https://i.imgur.com/6p9kDHz.jpg)

(https://i.imgur.com/3ns7FgH.jpg)

(https://i.imgur.com/lv72WIj.jpg)

(https://i.imgur.com/3azRkLF.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Frank op di/ 5/jun/2018 : 18 : 39
Prima werk Wllem!  ga zo door,o.a.een foto van de Delft die ik nooit eerder had gezien (eerste bootje 1959) tja..

MVG,Frank.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 6/jun/2018 : 00 : 32
Dank je Frank, voorlopig kan je nog je nog even blijven genieten, ik heb nog een stapeltje te gaan.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 6/jun/2018 : 11 : 04
KROONVLAG APRIL 1960
(https://i.imgur.com/YOUupvY.jpg)

(https://i.imgur.com/N1ZZiaS.jpg)

(https://i.imgur.com/D1REd3c.jpg)

(https://i.imgur.com/f4TsMuc.jpg)

(https://i.imgur.com/i8eHsuO.jpg)

(https://i.imgur.com/qHzvsux.jpg)

(https://i.imgur.com/IklHmog.jpg)

(https://i.imgur.com/aKFxT1n.jpg)

(https://i.imgur.com/cQbwbVJ.jpg)

(https://i.imgur.com/nfAaAYi.jpg)

(https://i.imgur.com/uHm0YCv.jpg)

(https://i.imgur.com/BIzZGAc.jpg)

(https://i.imgur.com/OGQ6wOV.jpg)

(https://i.imgur.com/JegUGhd.jpg)

(https://i.imgur.com/W0qzYjn.jpg)

(https://i.imgur.com/SGJYdDA.jpg)

(https://i.imgur.com/bysbBvh.jpg)

(https://i.imgur.com/BPOW76q.jpg)

(https://i.imgur.com/OcAkj5W.jpg)

(https://i.imgur.com/edpVqsp.jpg)

(https://i.imgur.com/xKAD7Un.jpg)

(https://i.imgur.com/sk44wwB.jpg)

(https://i.imgur.com/84SvnU8.jpg)

(https://i.imgur.com/iyKiT66.jpg)

(https://i.imgur.com/62ys26Y.jpg)

(https://i.imgur.com/6cauVdT.jpg)

(https://i.imgur.com/58LO2EZ.jpg)

(https://i.imgur.com/FRceL2D.jpg)

(https://i.imgur.com/D7FzgnM.jpg)

(https://i.imgur.com/KwMBSng.jpg)

(https://i.imgur.com/l1FdhtP.jpg)

(https://i.imgur.com/V0GZ3WZ.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 7/jun/2018 : 12 : 09
KROONVLAG MEI/JUNI 1960

(https://i.imgur.com/rG9ODrh.jpg)

(https://i.imgur.com/S6nCiTX.jpg)

(https://i.imgur.com/K3ULGwl.jpg)

(https://i.imgur.com/qLe4iyo.jpg)

(https://i.imgur.com/Uv0K1c6.jpg)

(https://i.imgur.com/5pwrxml.jpg)

(https://i.imgur.com/urhwUyW.jpg)

(https://i.imgur.com/1fkSqq5.jpg)

(https://i.imgur.com/uUEu9JU.jpg)

(https://i.imgur.com/iWoqTQR.jpg)

(https://i.imgur.com/rDoLaSJ.jpg)

(https://i.imgur.com/mxLR2lY.jpg)

(https://i.imgur.com/skzlfSA.jpg)

(https://i.imgur.com/cbcNqIM.jpg)

(https://i.imgur.com/yWAAn96.jpg)

(https://i.imgur.com/9YOM5gw.jpg)

(https://i.imgur.com/1RlEvEy.jpg)

(https://i.imgur.com/io8dvL2.jpg)

(https://i.imgur.com/h4PmO6b.jpg)

(https://i.imgur.com/5JGYVik.jpg)

(https://i.imgur.com/DqEeSlp.jpg)

(https://i.imgur.com/ltwCbyL.jpg)

(https://i.imgur.com/IxyX3IW.jpg)

(https://i.imgur.com/rdKdyoq.jpg)

(https://i.imgur.com/7e5GSin.jpg)

(https://i.imgur.com/aLj7pAe.jpg)

(https://i.imgur.com/8eYNW96.jpg)

(https://i.imgur.com/zbRsvdZ.jpg)

(https://i.imgur.com/wzsO0hG.jpg)

(https://i.imgur.com/7C8iMh6.jpg)

(https://i.imgur.com/cpeXx0l.jpg)

(https://i.imgur.com/3Ush2O6.jpg)

(https://i.imgur.com/YtIIHlw.jpg)

(https://i.imgur.com/dyN8Chu.jpg)

(https://i.imgur.com/qblgG8Q.jpg)

(https://i.imgur.com/mADO3ML.jpg)

(https://i.imgur.com/jE6gQ6x.jpg)

(https://i.imgur.com/aGSWgcr.jpg)

(https://i.imgur.com/KDcha5t.jpg)

(https://i.imgur.com/7FnRYe1.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Coaster W. op do/ 7/jun/2018 : 15 : 17
Is het bekend waar dat bronzen beeld (dokwerker)is gebleven. ?
Of staat het in de buurt van afrodiet wat nu bij loods 6 staat.

Vrg Coaster
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 8/jun/2018 : 13 : 08
KROONVLAG JULI/AUGUSTUS 1960
(https://i.imgur.com/NX69lOc.jpg)

(https://i.imgur.com/JxKbk7E.jpg)

(https://i.imgur.com/fEqSTtu.jpg)

(https://i.imgur.com/TXp0dXb.jpg)

(https://i.imgur.com/KcTRKW3.jpg)

(https://i.imgur.com/vQrPrg0.jpg)

(https://i.imgur.com/zIYB4NP.jpg)

(https://i.imgur.com/b75MEFV.jpg)

(https://i.imgur.com/w5CWElp.jpg)

(https://i.imgur.com/oigHirN.jpg)

(https://i.imgur.com/pHfBsno.jpg)

(https://i.imgur.com/zsAcJn9.jpg)

(https://i.imgur.com/GSC65ot.jpg)

(https://i.imgur.com/lrIYaEj.jpg)

(https://i.imgur.com/VdmgZCR.jpg)

(https://i.imgur.com/sl0autW.jpg)

(https://i.imgur.com/m9qDSn3.jpg)

(https://i.imgur.com/kTKHUjg.jpg)

(https://i.imgur.com/aw08hEd.jpg)

(https://i.imgur.com/xJvXOsG.jpg)

(https://i.imgur.com/86Lpk9j.jpg)

(https://i.imgur.com/RyElQwP.jpg)

(https://i.imgur.com/qtVPzKp.jpg)

(https://i.imgur.com/QbCMBnH.jpg)

(https://i.imgur.com/WxS3elZ.jpg)

(https://i.imgur.com/F7jNkri.jpg)

(https://i.imgur.com/LjtyaKx.jpg)

(https://i.imgur.com/NAH2mCx.jpg)

(https://i.imgur.com/eGz2XNs.jpg)

(https://i.imgur.com/w5LAnQK.jpg)

(https://i.imgur.com/j5bF8l1.jpg)

(https://i.imgur.com/Qw7h9dU.jpg)

(https://i.imgur.com/BHR2ci1.jpg)

(https://i.imgur.com/p3aFNP7.jpg)

(https://i.imgur.com/lt4rscc.jpg)

(https://i.imgur.com/Htnol61.jpg)

(https://i.imgur.com/Bn1m9Fk.jpg)

(https://i.imgur.com/vSAXq3L.jpg)

(https://i.imgur.com/4xjuKHX.jpg)

(https://i.imgur.com/j5J5Yw5.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 9/jun/2018 : 13 : 05
OM DE KROONVLAG GOED TE KUNNEN LEZEN, KLIKT U OP DE FOTO

KROONVLAG SEPTEMBER 1960
(https://i.imgur.com/HO6dura.jpg)

(https://i.imgur.com/RuZZ5YE.jpg)

(https://i.imgur.com/mwN8xAs.jpg)

(https://i.imgur.com/b8q7uiC.jpg)

(https://i.imgur.com/WR0S2pl.jpg)

(https://i.imgur.com/Di7HRe6.jpg)

(https://i.imgur.com/YJYJL4g.jpg)

(https://i.imgur.com/ayf3qBT.jpg)

(https://i.imgur.com/8QPoEOe.jpg)

(https://i.imgur.com/8VkaVvv.jpg)

(https://i.imgur.com/KSJB1pJ.jpg)

(https://i.imgur.com/vJIi4rF.jpg)

(https://i.imgur.com/Q41VaKP.jpg)

(https://i.imgur.com/I8u2hWk.jpg)

(https://i.imgur.com/yOsJI3z.jpg)

(https://i.imgur.com/gKJnp4G.jpg)

(https://i.imgur.com/aQxKSpl.jpg)

(https://i.imgur.com/g06m1iS.jpg)

(https://i.imgur.com/D1mACcq.jpg)

(https://i.imgur.com/pNWBymp.jpg)

(https://i.imgur.com/xgOzEYa.jpg)

(https://i.imgur.com/Pu6cyVR.jpg)

(https://i.imgur.com/yEe3zHc.jpg)

(https://i.imgur.com/5g1qnzN.jpg)

(https://i.imgur.com/FR7b7Sk.jpg)

(https://i.imgur.com/D3W4dye.jpg)

(https://i.imgur.com/JvkHkgQ.jpg)

(https://i.imgur.com/qVi5xHp.jpg)

(https://i.imgur.com/5F4JxnK.jpg)

(https://i.imgur.com/a5ChOCu.jpg)

(https://i.imgur.com/AWe3NbI.jpg)

(https://i.imgur.com/6qOrPga.jpg)

(https://i.imgur.com/knkgicW.jpg)

(https://i.imgur.com/7BCZp5X.jpg)

(https://i.imgur.com/4mD3sTp.jpg)

(https://i.imgur.com/4mD3sTp.jpg)

(https://i.imgur.com/2RNKIyU.jpg)

(https://i.imgur.com/GejRMvf.jpg)

(https://i.imgur.com/716UZtm.jpg)

(https://i.imgur.com/NI1jZ16.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/10/jun/2018 : 11 : 58
KROONVLAG OKTOBER 1960

(https://i.imgur.com/WpYtre7.jpg)

(https://i.imgur.com/5bm7aal.jpg)

(https://i.imgur.com/HBEpiC8.jpg)

(https://i.imgur.com/JoWydRH.jpg)

(https://i.imgur.com/m58nAjw.jpg)

(https://i.imgur.com/0UU9yQF.jpg)

(https://i.imgur.com/hwOYt4h.jpg)

(https://i.imgur.com/3fc5OG9.jpg)

(https://i.imgur.com/QiI5t9Y.jpg)

(https://i.imgur.com/MNM9sbV.jpg)

(https://i.imgur.com/hPfPryM.jpg)

(https://i.imgur.com/pT6l4Im.jpg)

(https://i.imgur.com/Ndju98d.jpg)

(https://i.imgur.com/OhxvQWP.jpg)

(https://i.imgur.com/EPH1wW1.jpg)

(https://i.imgur.com/cKdj8rr.jpg)

(https://i.imgur.com/5BHPeor.jpg)

(https://i.imgur.com/Ms50WqQ.jpg)

(https://i.imgur.com/L7ctkUT.jpg)

(https://i.imgur.com/3TfK6u7.jpg)

(https://i.imgur.com/0EmhOl0.jpg)

(https://i.imgur.com/fRIoM5C.jpg)

(https://i.imgur.com/WQaL72M.jpg)

(https://i.imgur.com/qJC4EZr.jpg)

(https://i.imgur.com/OT64toC.jpg)

(https://i.imgur.com/aJYTQdG.jpg)

(https://i.imgur.com/QZtW4oI.jpg)

(https://i.imgur.com/Va1qWEy.jpg)

(https://i.imgur.com/tRYxKK2.jpg)

(https://i.imgur.com/TlmcDTV.jpg)

(https://i.imgur.com/2PILdWS.jpg)

(https://i.imgur.com/pDOpWra.jpg)

(https://i.imgur.com/yctVNtL.jpg)

(https://i.imgur.com/G2NLp0R.jpg)

(https://i.imgur.com/emxJf9N.jpg)

(https://i.imgur.com/IpgQ9de.jpg)

(https://i.imgur.com/yn9mMjU.jpg)

(https://i.imgur.com/G2hclcn.jpg)

(https://i.imgur.com/Ezz3U6Q.jpg)

(https://i.imgur.com/ObMgCrV.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/11/jun/2018 : 12 : 13
OM DE KROONVLAG GOED TE KUNNEN LEZEN, KLIKT U DUBBEL OP DE FOTO.

KROONVLAG NOVEMBER 1960
(https://i.imgur.com/1o9Km0o.jpg)

(https://i.imgur.com/PV5s7bM.jpg)

(https://i.imgur.com/JdtfqbM.jpg)

(https://i.imgur.com/pUa4LpR.jpg)

(https://i.imgur.com/ORyMFwE.jpg)

(https://i.imgur.com/1355yQS.jpg)

(https://i.imgur.com/pLEN4fS.jpg)

(https://i.imgur.com/Knz6psT.jpg)

(https://i.imgur.com/59iWldn.jpg)

(https://i.imgur.com/zW1Z32M.jpg)

(https://i.imgur.com/5WuB50v.jpg)

(https://i.imgur.com/0AZbzsv.jpg)

(https://i.imgur.com/TQynqd6.jpg)

(https://i.imgur.com/IBLfihC.jpg)

(https://i.imgur.com/MJ7688w.jpg)

(https://i.imgur.com/KX8MAUr.jpg)

(https://i.imgur.com/kk9X9GV.jpg)

(https://i.imgur.com/oXl6uAL.jpg)

(https://i.imgur.com/5BlmyE7.jpg)

(https://i.imgur.com/riTnz2D.jpg)

(https://i.imgur.com/jmYWVSD.jpg)

(https://i.imgur.com/nWcTnoL.jpg)

(https://i.imgur.com/KNzJTHM.jpg)

(https://i.imgur.com/HJxOUMX.jpg)

(https://i.imgur.com/dxmbHon.jpg)

(https://i.imgur.com/xBlWxMr.jpg)

(https://i.imgur.com/ni2xwgU.jpg)

(https://i.imgur.com/xdDxTcx.jpg)

(https://i.imgur.com/0ukoHXt.jpg)

(https://i.imgur.com/d1ZZT6Y.jpg)

(https://i.imgur.com/e5Vddv3.jpg)

(https://i.imgur.com/8iL0KLT.jpg)

(https://i.imgur.com/dI9TZtl.jpg)

(https://i.imgur.com/xx4KKCD.jpg)

(https://i.imgur.com/4gr6Qwf.jpg)

(https://i.imgur.com/Eq9daBl.jpg)

(https://i.imgur.com/MThba0m.jpg)

(https://i.imgur.com/qklCVie.jpg)

(https://i.imgur.com/fXoCBso.jpg)

(https://i.imgur.com/k4pdJr9.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/12/jun/2018 : 12 : 14
KROONVLAG MEI/JUNI 1961

(https://i.imgur.com/MTlMtIP.jpg)

(https://i.imgur.com/HuRwphr.jpg)

(https://i.imgur.com/JjKtsIH.jpg)

(https://i.imgur.com/W43A3ky.jpg)

(https://i.imgur.com/QuIijF9.jpg)

(https://i.imgur.com/SbZbbr6.jpg)

(https://i.imgur.com/CRhCsVd.jpg)

(https://i.imgur.com/nYHt4bZ.jpg)

(https://i.imgur.com/P9Z0olj.jpg)

(https://i.imgur.com/QtHKMJy.jpg)

(https://i.imgur.com/QvbhkxR.jpg)

(https://i.imgur.com/vRQWlFc.jpg)

(https://i.imgur.com/yoJSn50.jpg)

(https://i.imgur.com/zEscUEh.jpg)

(https://i.imgur.com/8zZgyLq.jpg)

(https://i.imgur.com/4UIYJVx.jpg)

(https://i.imgur.com/38pZfG1.jpg)

(https://i.imgur.com/MFvAlFG.jpg)

(https://i.imgur.com/ToZsOL8.jpg)

(https://i.imgur.com/Vci906o.jpg)

(https://i.imgur.com/dRZeEU3.jpg)

(https://i.imgur.com/rpHl6IG.jpg)

(https://i.imgur.com/laOP3Z8.jpg)

(https://i.imgur.com/QOEJVwB.jpg)

(https://i.imgur.com/HiLPyH2.jpg)

(https://i.imgur.com/aHphfGh.jpg)

(https://i.imgur.com/eZn7OQm.jpg)

(https://i.imgur.com/zDR5Tb8.jpg)

(https://i.imgur.com/kIqnaVW.jpg)

(https://i.imgur.com/fZUtJfM.jpg)

(https://i.imgur.com/HSuIjd6.jpg)

(https://i.imgur.com/xi78y1C.jpg)

(https://i.imgur.com/hhXXPeW.jpg)

(https://i.imgur.com/sbQbYQO.jpg)

(https://i.imgur.com/4CW0Hpn.jpg)

(https://i.imgur.com/0l2vymC.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/13/jun/2018 : 12 : 29
OM DE KROONVLAG GOED TE KUNNEN LEZEN, KLIKT U OP DE FOTO

KROONVLAG MAART 1962
(https://i.imgur.com/1kDDhqk.jpg)

(https://i.imgur.com/EPmNoMX.jpg)

(https://i.imgur.com/D1T6md5.jpg)

(https://i.imgur.com/hXWKiiL.jpg)

(https://i.imgur.com/RCbuDFa.jpg)

(https://i.imgur.com/jOh9yVq.jpg)

(https://i.imgur.com/rU92Anq.jpg)

(https://i.imgur.com/cNhGbio.jpg)

(https://i.imgur.com/hEsUUax.jpg)

(https://i.imgur.com/I1pKXvl.jpg)

(https://i.imgur.com/p38nr7D.jpg)

(https://i.imgur.com/zytkO0O.jpg)

(https://i.imgur.com/9tfX8Wm.jpg)

(https://i.imgur.com/raEp67v.jpg)

(https://i.imgur.com/HLAR6HS.jpg)

(https://i.imgur.com/KoQ8ghX.jpg)

(https://i.imgur.com/iIuPXOG.jpg)

(https://i.imgur.com/jNOfWLo.jpg)

(https://i.imgur.com/62jqaql.jpg)

(https://i.imgur.com/GodH2A0.jpg)

(https://i.imgur.com/I5RfNVg.jpg)

(https://i.imgur.com/uGPlizU.jpg)

(https://i.imgur.com/eHaQlrp.jpg)

(https://i.imgur.com/3z4BtSA.jpg)

(https://i.imgur.com/AfOBmKW.jpg)

(https://i.imgur.com/WjWQrbn.jpg)

(https://i.imgur.com/8B15QhD.jpg)

(https://i.imgur.com/HRbo03I.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/14/jun/2018 : 13 : 41
KROONVLAG APRIL 1962

(https://i.imgur.com/NOR4gVe.jpg)

(https://i.imgur.com/O7hqA5t.jpg)

(https://i.imgur.com/UXUuGKQ.jpg)

(https://i.imgur.com/9CFxGkq.jpg)

(https://i.imgur.com/mDJQpuN.jpg)

(https://i.imgur.com/DH32wDG.jpg)

(https://i.imgur.com/Le9v41O.jpg)

(https://i.imgur.com/cpaV1qe.jpg)

(https://i.imgur.com/Luw2gBV.jpg)

(https://i.imgur.com/5w6wlRK.jpg)

(https://i.imgur.com/1NQp2i5.jpg)

(https://i.imgur.com/CtVtaSD.jpg)

(https://i.imgur.com/Rxx9BkZ.jpg)

(https://i.imgur.com/rDKk9W4.jpg)

(https://i.imgur.com/p8dy9Xh.jpg)

(https://i.imgur.com/BDhRbKq.jpg)

(https://i.imgur.com/bOXdt41.jpg)

(https://i.imgur.com/SJ4rWu4.jpg)

(https://i.imgur.com/qtIPCgC.jpg)

(https://i.imgur.com/hMu9A5f.jpg)

(https://i.imgur.com/kARpsIS.jpg)

(https://i.imgur.com/AiCN6Yn.jpg)

(https://i.imgur.com/n5WRhKt.jpg)

(https://i.imgur.com/IMAeDmP.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/15/jun/2018 : 12 : 09
KROONVLAG AUGUSTUS 1962
(https://i.imgur.com/TNtrs1A.jpg)

(https://i.imgur.com/R4muSOz.jpg)

(https://i.imgur.com/yy7YegI.jpg)

(https://i.imgur.com/sXdXmEt.jpg)

(https://i.imgur.com/98wLXrp.jpg)

(https://i.imgur.com/p9PHsYz.jpg)

(https://i.imgur.com/NRmR7Aw.jpg)

(https://i.imgur.com/SHvlwQO.jpg)

(https://i.imgur.com/vtYk4Y2.jpg)

(https://i.imgur.com/5vcCw1h.jpg)

(https://i.imgur.com/hz6U08l.jpg)

(https://i.imgur.com/v5js6cw.jpg)

(https://i.imgur.com/06iQbB2.jpg)

(https://i.imgur.com/lRud9s1.jpg)

(https://i.imgur.com/n0HzxxQ.jpg)

(https://i.imgur.com/XKEzHZq.jpg)

(https://i.imgur.com/wLj8dsy.jpg)

(https://i.imgur.com/BKxUIS2.jpg)

(https://i.imgur.com/qCR7WXN.jpg)

(https://i.imgur.com/ZYvfhKs.jpg)

(https://i.imgur.com/UOaD51N.jpg)

(https://i.imgur.com/KN7hgNp.jpg)

(https://i.imgur.com/ls80FH4.jpg)

(https://i.imgur.com/E9hjBHR.jpg)

(https://i.imgur.com/v7HQEkr.jpg)

(https://i.imgur.com/vVQmTya.jpg)

(https://i.imgur.com/E4ScvTt.jpg)

(https://i.imgur.com/fRzMyXX.jpg)

Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/16/jun/2018 : 11 : 28
KROONVLAG DECEMBER 1962
(https://i.imgur.com/2GWinct.jpg)

(https://i.imgur.com/EAHV9HC.jpg)

(https://i.imgur.com/p15rQR3.jpg)

(https://i.imgur.com/FbAyP43.jpg)

(https://i.imgur.com/xNeF6BK.jpg)

(https://i.imgur.com/dKpO4RG.jpg)

(https://i.imgur.com/Ou0auuM.jpg)

(https://i.imgur.com/AQQcEcc.jpg)

(https://i.imgur.com/KRYT1eD.jpg)

(https://i.imgur.com/qrPu8tN.jpg)

(https://i.imgur.com/Z1tX5pm.jpg)

(https://i.imgur.com/8wh1hLO.jpg)

(https://i.imgur.com/JVKtq3R.jpg)

(https://i.imgur.com/etgL9l3.jpg)

(https://i.imgur.com/s6afuhm.jpg)

(https://i.imgur.com/j6jalg5.jpg)

(https://i.imgur.com/FqrDA8A.jpg)

(https://i.imgur.com/ozY5jQX.jpg)

(https://i.imgur.com/IzC9bX1.jpg)

(https://i.imgur.com/CoTbgP9.jpg)

(https://i.imgur.com/8ZOU20H.jpg)

(https://i.imgur.com/IIJKdvr.jpg)

(https://i.imgur.com/e0TDwul.jpg)

(https://i.imgur.com/38hUkxd.jpg)

(https://i.imgur.com/m4oIoXR.jpg)

(https://i.imgur.com/HhcCnpY.jpg)

(https://i.imgur.com/ZNdgnzk.jpg)

(https://i.imgur.com/TPaQKfY.jpg)

(https://i.imgur.com/5ksvrKB.jpg)

(https://i.imgur.com/IcYqMNr.jpg)

(https://i.imgur.com/1N19mIZ.jpg)

(https://i.imgur.com/qmjFhdW.jpg)

(https://i.imgur.com/cUYGQSW.jpg)

(https://i.imgur.com/dGpMcRs.jpg)

(https://i.imgur.com/UApDHKv.jpg)

(https://i.imgur.com/aTYzNsY.jpg)

Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/17/jun/2018 : 12 : 20
KROONVLAG JULI 1963
(https://i.imgur.com/Gn0aGb3.jpg)

(https://i.imgur.com/ZqIPcmP.jpg)

(https://i.imgur.com/9Z6wS1W.jpg)

(https://i.imgur.com/z0oEde8.jpg)

(https://i.imgur.com/2F9vTTo.jpg)

(https://i.imgur.com/B3vyrKO.jpg)

(https://i.imgur.com/ENKp8Zh.jpg)

(https://i.imgur.com/eoYMiqz.jpg)

(https://i.imgur.com/uNEbUqv.jpg)

(https://i.imgur.com/9QmXEsT.jpg)

(https://i.imgur.com/T2jQHLX.jpg)

(https://i.imgur.com/uNxs19Y.jpg)

(https://i.imgur.com/uGGIhiW.jpg)

(https://i.imgur.com/hGdo01j.jpg)

(https://i.imgur.com/rQJ8xvA.jpg)

(https://i.imgur.com/H4wXuU4.jpg)

(https://i.imgur.com/2sp2NiF.jpg)

(https://i.imgur.com/zudD9yP.jpg)

(https://i.imgur.com/nxkRz8X.jpg)

(https://i.imgur.com/f233Mvd.jpg)

(https://i.imgur.com/IPf0Zkr.jpg)

(https://i.imgur.com/jyMjfKI.jpg)

(https://i.imgur.com/x6eU0Ny.jpg)

(https://i.imgur.com/ciMwDeD.jpg)

(https://i.imgur.com/iWpMPSL.jpg)

(https://i.imgur.com/Bm9aZRL.jpg)

(https://i.imgur.com/8jPlqcL.jpg)

(https://i.imgur.com/hwO4BO9.jpg)

(https://i.imgur.com/xmbElyc.jpg)

(https://i.imgur.com/qaMx2EQ.jpg)

(https://i.imgur.com/g2xGEbF.jpg)

(https://i.imgur.com/MSMeXgt.jpg)







Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/18/jun/2018 : 14 : 28
KROONVLAG AUGUSTUS 1963
(https://i.imgur.com/NTZzKwI.jpg)

(https://i.imgur.com/acDe0Eh.jpg)

(https://i.imgur.com/WxYAGKe.jpg)

(https://i.imgur.com/FUQSaYq.jpg)

(https://i.imgur.com/SEL0Q84.jpg)

(https://i.imgur.com/0G02SEr.jpg)

(https://i.imgur.com/yzvZHbI.jpg)

(https://i.imgur.com/PC1kaHf.jpg)

(https://i.imgur.com/Dyfnkf6.jpg)

(https://i.imgur.com/gFICeOh.jpg)

(https://i.imgur.com/BHMu7LO.jpg)

(https://i.imgur.com/fv0W5Mr.jpg)

(https://i.imgur.com/hI0NNwC.jpg)

(https://i.imgur.com/DUr64hn.jpg)

(https://i.imgur.com/mM2Y6OG.jpg)

(https://i.imgur.com/0LrMuM9.jpg)

(https://i.imgur.com/6i6Zt2f.jpg)

(https://i.imgur.com/PdMSVdA.jpg)

(https://i.imgur.com/ylZmjSq.jpg)

(https://i.imgur.com/4ixDgnd.jpg)

(https://i.imgur.com/dXxGgqG.jpg)

(https://i.imgur.com/mXorT54.jpg)

(https://i.imgur.com/aSaQz4c.jpg)

(https://i.imgur.com/c1ruIPj.jpg)

(https://i.imgur.com/tp1BQgb.jpg)

(https://i.imgur.com/ySFysw1.jpg)

(https://i.imgur.com/RFNH8D3.jpg)

(https://i.imgur.com/QcCRoCO.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/19/jun/2018 : 13 : 09
OM DE KROONVLAG GOED TE KUNNEN LEZEN, KLIKT U OP DE FOTO

KROONVLAG OCTOBER 1963
(https://i.imgur.com/wzimm70.jpg)

(https://i.imgur.com/dSMC8n8.jpg)

(https://i.imgur.com/KjdXHpw.jpg)

(https://i.imgur.com/dEWMdHe.jpg)

(https://i.imgur.com/ldIhE4t.jpg)

(https://i.imgur.com/JWAy7mq.jpg)

(https://i.imgur.com/eOySm83.jpg)

(https://i.imgur.com/eLabgK4.jpg)

(https://i.imgur.com/PfOmMJg.jpg)

(https://i.imgur.com/NNRucDM.jpg)

(https://i.imgur.com/VuEz3Tc.jpg)

(https://i.imgur.com/gOaBfvF.jpg)

(https://i.imgur.com/oNNLjs6.jpg)

(https://i.imgur.com/wNqqxX4.jpg)

(https://i.imgur.com/0y5ScDY.jpg)

(https://i.imgur.com/03ezMMJ.jpg)

(https://i.imgur.com/e7UA80p.jpg)

(https://i.imgur.com/EFdqwco.jpg)

(https://i.imgur.com/v15yo4P.jpg)

(https://i.imgur.com/EXx29Q9.jpg)

(https://i.imgur.com/OUMYuxa.jpg)

(https://i.imgur.com/pW1VIUw.jpg)

(https://i.imgur.com/7OInPmO.jpg)

(https://i.imgur.com/gcLNRJ2.jpg)

(https://i.imgur.com/2KE4tsQ.jpg)

(https://i.imgur.com/PGv3hx6.jpg)

(https://i.imgur.com/J26MatO.jpg)

(https://i.imgur.com/N2ElZQK.jpg)

(https://i.imgur.com/3cy0NJg.jpg)

(https://i.imgur.com/nTxhWSi.jpg)

(https://i.imgur.com/x2M9Ms0.jpg)

(https://i.imgur.com/fVuyjW0.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/20/jun/2018 : 12 : 01
KROONVLAG NOVEMBER 1963
(https://i.imgur.com/nid0ryr.jpg)

(https://i.imgur.com/GOjZr6c.jpg)

(https://i.imgur.com/vfIohRG.jpg)

(https://i.imgur.com/Paogjl5.jpg)

(https://i.imgur.com/IPSBLld.jpg)

(https://i.imgur.com/SoS4OhP.jpg)

(https://i.imgur.com/JUInV8q.jpg)

(https://i.imgur.com/sG84QcF.jpg)

(https://i.imgur.com/2eoLFnI.jpg)

(https://i.imgur.com/NJlGfSf.jpg)

(https://i.imgur.com/JJYMcHP.jpg)

(https://i.imgur.com/43TuAuX.jpg)

(https://i.imgur.com/H8NPHtf.jpg)

(https://i.imgur.com/oeqCZBo.jpg)

(https://i.imgur.com/hPzujMW.jpg)

(https://i.imgur.com/M8zHEvu.jpg)

(https://i.imgur.com/9MwCway.jpg)

(https://i.imgur.com/ZRwHJb6.jpg)

(https://i.imgur.com/SEAXoBs.jpg)

(https://i.imgur.com/0SO6CsC.jpg)

(https://i.imgur.com/inVMH4q.jpg)

(https://i.imgur.com/M1Z0s1i.jpg)

(https://i.imgur.com/Etscpwt.jpg)

(https://i.imgur.com/eXNwFHk.jpg)

(https://i.imgur.com/zlOqTnM.jpg)

(https://i.imgur.com/dhSpXTn.jpg)

(https://i.imgur.com/qVDPM1r.jpg)

(https://i.imgur.com/F2HIoU6.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/21/jun/2018 : 11 : 41
DE KROONVLAG DECEMBER 1963
(https://i.imgur.com/upg1bXR.jpg)

(https://i.imgur.com/aL3tXPK.jpg)

(https://i.imgur.com/95Oyrms.jpg)

(https://i.imgur.com/ElAiRdq.jpg)

(https://i.imgur.com/Z5Mt5Tz.jpg)

(https://i.imgur.com/RJFaK7X.jpg)

(https://i.imgur.com/pjQ33qH.jpg)

(https://i.imgur.com/w0kDQvP.jpg)

(https://i.imgur.com/MyPu7vN.jpg)

(https://i.imgur.com/AsXftNj.jpg)

(https://i.imgur.com/QyhPa9L.jpg)

(https://i.imgur.com/mmFbOww.jpg)

(https://i.imgur.com/n3rfUaJ.jpg)

(https://i.imgur.com/JZQETef.jpg)

(https://i.imgur.com/1zvnw3b.jpg)

(https://i.imgur.com/lJi20vv.jpg)

(https://i.imgur.com/5a244sh.jpg)

(https://i.imgur.com/64MhBDp.jpg)

(https://i.imgur.com/0lugaZj.jpg)

(https://i.imgur.com/saSp3pp.jpg)

(https://i.imgur.com/5U2Qq5l.jpg)

(https://i.imgur.com/fULEFRy.jpg)

(https://i.imgur.com/MpK6JVD.jpg)

(https://i.imgur.com/ZvD5Tv8.jpg)

(https://i.imgur.com/C3iTKdC.jpg)

(https://i.imgur.com/0h03qyR.jpg)

(https://i.imgur.com/bUGliIS.jpg)

(https://i.imgur.com/uYAfO7g.jpg)

(https://i.imgur.com/ZKZEYwL.jpg)

(https://i.imgur.com/9a9jm5E.jpg)

(https://i.imgur.com/4OlcOer.jpg)

(https://i.imgur.com/PYVR0fY.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/22/jun/2018 : 12 : 57
KROONVLAG JANUARI 1964
(https://i.imgur.com/XzhZQAD.jpg)

(https://i.imgur.com/JQjCBq1.jpg)

(https://i.imgur.com/joTqdXd.jpg)

(https://i.imgur.com/CwVjrPC.jpg)

(https://i.imgur.com/kHjspp8.jpg)

(https://i.imgur.com/niMCH8y.jpg)

(https://i.imgur.com/67tplZ2.jpg)

(https://i.imgur.com/vu0LQSY.jpg)

(https://i.imgur.com/KITWCzW.jpg)

(https://i.imgur.com/PVKr69T.jpg)

(https://i.imgur.com/OXe60Bz.jpg)

(https://i.imgur.com/Naj9vkx.jpg)

(https://i.imgur.com/7Ehihh1.jpg)

(https://i.imgur.com/iFYWrtN.jpg)

(https://i.imgur.com/yTFL9fH.jpg)

(https://i.imgur.com/1Enh9Oc.jpg)

(https://i.imgur.com/BmyMAqc.jpg)

(https://i.imgur.com/UaS39RI.jpg)

(https://i.imgur.com/4jXqbZn.jpg)

(https://i.imgur.com/HGpUjQN.jpg)

(https://i.imgur.com/Gr0UNhY.jpg)

(https://i.imgur.com/Bg4zJb3.jpg)

(https://i.imgur.com/XySb9vh.jpg)

(https://i.imgur.com/6OzEWVQ.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/23/jun/2018 : 12 : 12
KROONVLAG FEBRUARI 1964
(https://i.imgur.com/L5Bphwb.jpg)

(https://i.imgur.com/XwSyng0.jpg)

(https://i.imgur.com/iqLHweb.jpg)

(https://i.imgur.com/TgJ0F2D.jpg)

(https://i.imgur.com/qO8rjJF.jpg)

(https://i.imgur.com/wtSwrhS.jpg)

(https://i.imgur.com/w1YtRLk.jpg)

(https://i.imgur.com/jdp8O1B.jpg)

(https://i.imgur.com/ZemYs1J.jpg)

(https://i.imgur.com/Gv44ySY.jpg)

(https://i.imgur.com/QlV3AsL.jpg)

(https://i.imgur.com/uvXxEPV.jpg)

(https://i.imgur.com/aLrnWu5.jpg)

(https://i.imgur.com/6zeEJzH.jpg)

(https://i.imgur.com/jCSY1cz.jpg)

(https://i.imgur.com/pO47ijq.jpg)

(https://i.imgur.com/5CqIoBd.jpg)

(https://i.imgur.com/SHKvZts.jpg)

(https://i.imgur.com/nEVuMeW.jpg)

(https://i.imgur.com/IA9fVW1.jpg)

(https://i.imgur.com/u9QHcqj.jpg)

(https://i.imgur.com/M82WSui.jpg)

(https://i.imgur.com/B7y3vdA.jpg)

(https://i.imgur.com/zJHKyKq.jpg)

(https://i.imgur.com/JP8KVzV.jpg)

(https://i.imgur.com/BmwJ23O.jpg)

(https://i.imgur.com/4BnRaeY.jpg)

(https://i.imgur.com/2AzFZwI.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/24/jun/2018 : 11 : 39
KROONVLAG MEI 1964
(https://i.imgur.com/zNJN61p.jpg)

(https://i.imgur.com/5sNdpHs.jpg)

(https://i.imgur.com/BXk7Q1W.jpg)

(https://i.imgur.com/6WQ9vY0.jpg)

(https://i.imgur.com/xxf5g8C.jpg)

(https://i.imgur.com/azuodsF.jpg)

(https://i.imgur.com/aRTXvnU.jpg)

(https://i.imgur.com/GD2QdvN.jpg)

(https://i.imgur.com/FomDcK0.jpg)

(https://i.imgur.com/CJ0a64V.jpg)

(https://i.imgur.com/SRcGml3.jpg)

(https://i.imgur.com/XIrKDHA.jpg)

(https://i.imgur.com/V6Pcu0P.jpg)

(https://i.imgur.com/XHcrrGJ.jpg)

(https://i.imgur.com/qlo9Vhj.jpg)

(https://i.imgur.com/4hWSktB.jpg)

(https://i.imgur.com/gcZJ6IL.jpg)

(https://i.imgur.com/siiLu9h.jpg)

(https://i.imgur.com/DoYhcGJ.jpg)

(https://i.imgur.com/FQdIUV7.jpg)

(https://i.imgur.com/ZCxO3C2.jpg)

(https://i.imgur.com/vFBC9w8.jpg)

(https://i.imgur.com/62LVVrm.jpg)

(https://i.imgur.com/bFKheXA.jpg)

(https://i.imgur.com/lOqUrc7.jpg)

(https://i.imgur.com/ijIcOnL.jpg)

(https://i.imgur.com/ptLFBcG.jpg)

(https://i.imgur.com/Fwq5LRF.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op zo/24/jun/2018 : 14 : 25
Willemail nogmaals mijn waardering v die kroonvlag waaruit zoveel herinneringen op komen. De opkomst van het pallettiseren en roll on roll off systeem en nu weer die mooie lucht foto van de Aristoteles en de pieren van Ijmuiden waar ik al voor ik er vele malen zelf in& uit voer en soms stuurde. Ik verbleef als jongen tussen mijn 6e en 15e elk jaar wel een paar weken in Amsterdam en in die strand huisjes tussen die pieren  + zwom er vanaf de sleepboten t/ o het eiland etc.
Je de daar outstanding de droom te gaan varen en de wereld te zien .

                Vrg   Hub in redelijk werm  25 graden Birzebugia Malta
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/25/jun/2018 : 11 : 54
Hub, dank voor je waardering voor het plaatsen van de Kroonvlag. Eerlijk gezegd had ik wel meer reacties verwacht, mede doordat er zoveel herinneringen naar boven moeten komen uit verhalen en foto's, maar blijkbaar is het toch niet zo, jammer!!!!!
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op ma/25/jun/2018 : 12 : 04
Denk dat hij meer gelezen wordt als jij denkt Willem . Ik lees ook niet alles maar net wat je schrijft: " roept zoveel mooie herinneringen op: .
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/25/jun/2018 : 12 : 07
KROONVLAG AUGUSTUS 1964
(https://i.imgur.com/QeHWeeY.jpg)

(https://i.imgur.com/A1ZUaZU.jpg)

(https://i.imgur.com/oJJUwoC.jpg)

(https://i.imgur.com/2t6BYEO.jpg)

(https://i.imgur.com/csrAo5p.jpg)

(https://i.imgur.com/A0zioGn.jpg)

(https://i.imgur.com/k7fcH2E.jpg)

(https://i.imgur.com/ocCTctf.jpg)

(https://i.imgur.com/SrRzFbK.jpg)

(https://i.imgur.com/oXjO3YG.jpg)

(https://i.imgur.com/JK6rv22.jpg)

(https://i.imgur.com/5G1zR1v.jpg)

(https://i.imgur.com/xMRC8wD.jpg)

(https://i.imgur.com/xFAjTUX.jpg)

(https://i.imgur.com/UHTMI02.jpg)

(https://i.imgur.com/fPvZjfq.jpg)

(https://i.imgur.com/JfYIbIv.jpg)

(https://i.imgur.com/vtdvO7u.jpg)

(https://i.imgur.com/KmSWVbU.jpg)

(https://i.imgur.com/QLVWxkJ.jpg)

(https://i.imgur.com/9t1LCdN.jpg)

(https://i.imgur.com/7Qsf7qo.jpg)

(https://i.imgur.com/h1fpFZx.jpg)

(https://i.imgur.com/uSqRHW1.jpg)

(https://i.imgur.com/wvH50gi.jpg)

(https://i.imgur.com/a3T5h1d.jpg)

(https://i.imgur.com/mvIS7Fq.jpg)

(https://i.imgur.com/Yr7Vy4P.jpg)

(https://i.imgur.com/lHr8TOv.jpg)

(https://i.imgur.com/Ph5mRqe.jpg)

(https://i.imgur.com/bN4kGsh.jpg)

(https://i.imgur.com/pFpUYV9.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/26/jun/2018 : 12 : 23
KROONVLAG SEPTEMBER 1964
(https://i.imgur.com/F8StAtz.jpg)

(https://i.imgur.com/mh6munZ.jpg)

(https://i.imgur.com/7V0GYTg.jpg)

(https://i.imgur.com/e5qkN0k.jpg)

(https://i.imgur.com/493cBta.jpg)

(https://i.imgur.com/hZ7TjGB.jpg)

(https://i.imgur.com/5MGSq2r.jpg)

(https://i.imgur.com/JZ8wbfD.jpg)

(https://i.imgur.com/JMfDDrB.jpg)

(https://i.imgur.com/tuMjlTC.jpg)

(https://i.imgur.com/wJOyNWM.jpg)

(https://i.imgur.com/hqpSXJx.jpg)

(https://i.imgur.com/Cy9ABmx.jpg)

(https://i.imgur.com/qodkoj7.jpg)

(https://i.imgur.com/qXsl5M4.jpg)

(https://i.imgur.com/41QqBh5.jpg)

(https://i.imgur.com/YMGJLf0.jpg)

(https://i.imgur.com/XW2busF.jpg)

(https://i.imgur.com/X92zJIu.jpg)

(https://i.imgur.com/vSlsUoV.jpg)

(https://i.imgur.com/sZk3ZEN.jpg)

(https://i.imgur.com/Ni0r5Sy.jpg)

(https://i.imgur.com/KKESDHR.jpg)

(https://i.imgur.com/1Dpj7AZ.jpg)

(https://i.imgur.com/aka6j3E.jpg)

(https://i.imgur.com/BUKbyvq.jpg)

(https://i.imgur.com/5zTpVfM.jpg)

(https://i.imgur.com/xuqFoJt.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/27/jun/2018 : 13 : 33
KROONVLAG OCTOBER 1964
(https://i.imgur.com/s4zYpWw.jpg)

(https://i.imgur.com/GfBvUTi.jpg)

(https://i.imgur.com/Q5UlmFP.jpg)

(https://i.imgur.com/eOLPfwF.jpg)

(https://i.imgur.com/skXtUMX.jpg)

(https://i.imgur.com/tqsGcWj.jpg)

(https://i.imgur.com/2Ptc183.jpg)

(https://i.imgur.com/7Mxd2hU.jpg)

(https://i.imgur.com/IFY5etP.jpg)

(https://i.imgur.com/TfcUHgS.jpg)

(https://i.imgur.com/CeLIo4B.jpg)

(https://i.imgur.com/1rT3d7a.jpg)

(https://i.imgur.com/GzOsKnE.jpg)

(https://i.imgur.com/qKpECl5.jpg)

(https://i.imgur.com/fhHUyX4.jpg)

(https://i.imgur.com/11FgWzb.jpg)

(https://i.imgur.com/QNk6UN1.jpg)

(https://i.imgur.com/jNoi3NN.jpg)

(https://i.imgur.com/tao2X2T.jpg)

(https://i.imgur.com/rCgfM7o.jpg)

(https://i.imgur.com/hozefln.jpg)

(https://i.imgur.com/uhTFi0S.jpg)

(https://i.imgur.com/cqcsbdu.jpg)

(https://i.imgur.com/8tVXn7E.jpg)

(https://i.imgur.com/WbRpkcX.jpg)

(https://i.imgur.com/wIRiXQS.jpg)

(https://i.imgur.com/Au5yfzO.jpg)

(https://i.imgur.com/P93PIko.jpg)

(https://i.imgur.com/tcWrZRl.jpg)

(https://i.imgur.com/UVSgp5e.jpg)

(https://i.imgur.com/BVaVwXd.jpg)

(https://i.imgur.com/baqgtAt.jpg)

(https://i.imgur.com/GGU720P.jpg)

(https://i.imgur.com/pBudaQ2.jpg)

(https://i.imgur.com/Re65OgN.jpg)

(https://i.imgur.com/t4qyaO5.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/28/jun/2018 : 11 : 02
KROONVLAG DECEMBER 1964
(https://i.imgur.com/FHRVixf.jpg)

(https://i.imgur.com/S7cBfNm.jpg)

(https://i.imgur.com/Bk6ALS8.jpg)

(https://i.imgur.com/W19qInv.jpg)

(https://i.imgur.com/rdpA8L4.jpg)

(https://i.imgur.com/TbdjYqj.jpg)

(https://i.imgur.com/fk6IlX1.jpg)

(https://i.imgur.com/q0hpV4J.jpg)

(https://i.imgur.com/RghNE9j.jpg)

(https://i.imgur.com/oDD5UJr.jpg)

(https://i.imgur.com/l6MjgMP.jpg)

(https://i.imgur.com/W6LnD4M.jpg)

(https://i.imgur.com/IK0v7Ag.jpg)

(https://i.imgur.com/FcEDQhQ.jpg)

(https://i.imgur.com/cpMKO5Y.jpg)

(https://i.imgur.com/iDlLNFI.jpg)

(https://i.imgur.com/NyPvFjc.jpg)

(https://i.imgur.com/0cTW59B.jpg)

(https://i.imgur.com/3zotDvd.jpg)

(https://i.imgur.com/u29Rb9O.jpg)

(https://i.imgur.com/c1uWbgZ.jpg)

(https://i.imgur.com/dcZfd0Y.jpg)

(https://i.imgur.com/ild3nBn.jpg)

(https://i.imgur.com/wk6Qb3H.jpg)

(https://i.imgur.com/eVZF4Fh.jpg)

(https://i.imgur.com/mwA8iLC.jpg)

(https://i.imgur.com/HqE88Zu.jpg)

(https://i.imgur.com/FMX63y0.jpg)

(https://i.imgur.com/YAPvzIX.jpg)

(https://i.imgur.com/4pEd8QE.jpg)

(https://i.imgur.com/wsIe8P6.jpg)

(https://i.imgur.com/drt6vOd.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/29/jun/2018 : 12 : 14
KROONVLAG JANUARI 1965
(https://i.imgur.com/4py1fQZ.jpg)

(https://i.imgur.com/R6FKC8Q.jpg)

(https://i.imgur.com/bvwaLyh.jpg)

(https://i.imgur.com/uPb1RCj.jpg)

(https://i.imgur.com/1KA1bBO.jpg)

(https://i.imgur.com/JXYAKaO.jpg)

(https://i.imgur.com/euOBlom.jpg)

(https://i.imgur.com/F33lgKb.jpg)

(https://i.imgur.com/k3ZEEFU.jpg)

(https://i.imgur.com/V1VgEQm.jpg)

(https://i.imgur.com/K2P4XSJ.jpg)

(https://i.imgur.com/EdzfI0p.jpg)

(https://i.imgur.com/XF6EBNU.jpg)

(https://i.imgur.com/pFMY17V.jpg)

(https://i.imgur.com/C2gQyfj.jpg)

(https://i.imgur.com/pxs1Ksz.jpg)

(https://i.imgur.com/cqKXTMZ.jpg)

(https://i.imgur.com/R8uxU4D.jpg)

(https://i.imgur.com/oCqpKqs.jpg)

(https://i.imgur.com/sARcO4w.jpg)

(https://i.imgur.com/HNBAOvc.jpg)

(https://i.imgur.com/sh4Yvza.jpg)

(https://i.imgur.com/jR086WZ.jpg)

(https://i.imgur.com/7MBdNFA.jpg)

(https://i.imgur.com/ZAhIU4V.jpg)

(https://i.imgur.com/SIZgqVs.jpg)

(https://i.imgur.com/HJD5ZMH.jpg)

(https://i.imgur.com/qu7vHm0.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/30/jun/2018 : 13 : 25
KROONVLAG FEBRUARI 1965
(https://i.imgur.com/vi2tsHd.jpg)

(https://i.imgur.com/AEueIN1.jpg)

(https://i.imgur.com/yoaLjY7.jpg)

(https://i.imgur.com/GE8dSjE.jpg)

(https://i.imgur.com/jeXu4he.jpg)

(https://i.imgur.com/YfQLODB.jpg)

(https://i.imgur.com/9rdHlP5.jpg)

(https://i.imgur.com/d9nKKi1.jpg)

(https://i.imgur.com/0FZ18b6.jpg)

(https://i.imgur.com/Dtec4OC.jpg)

(https://i.imgur.com/UWh7kDk.jpg)

(https://i.imgur.com/kpQAsgH.jpg)

(https://i.imgur.com/SeszIGt.jpg)

(https://i.imgur.com/EuY6juN.jpg)

(https://i.imgur.com/xxFSomh.jpg)

(https://i.imgur.com/KphGkHg.jpg)

(https://i.imgur.com/MZaloE3.jpg)

(https://i.imgur.com/TLDB1FG.jpg)

(https://i.imgur.com/z6vGh0e.jpg)

(https://i.imgur.com/cQ4fU47.jpg)

(https://i.imgur.com/8scgLYW.jpg)

(https://i.imgur.com/j9Zpdhd.jpg)

(https://i.imgur.com/fbAnkeo.jpg)

(https://i.imgur.com/YEni7qx.jpg)

(https://i.imgur.com/pC19rwh.jpg)

(https://i.imgur.com/5G9XaxS.jpg)

(https://i.imgur.com/0sU6KHG.jpg)

(https://i.imgur.com/Bner0tk.jpg)

Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op za/30/jun/2018 : 16 : 25
Twee van mij favoriete schepen van onze KNSM sfgebeeld in de kroonvlag die je tot mijn plezier nog steeds plaatst Wiilem
Helaas verging er een met 3 slachtoffers op die Sofocles. De Ulysses schoot te hulp . Ik voer op Ulysses maar net erna.
Vrolijker onderwerp is die sneeuwman aan dek v.d Adonis die als een echte Adonis in de sneeuw stond .  Merci Wiilem
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/30/jun/2018 : 19 : 03
Ik heb nog een aantal Kroonvlaggen liggen voor een paar weken Hub, dus voorlopig nog genoeg leesvoer voor je.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 1/jul/2018 : 13 : 08
KROONVLAG MAART/APRIL 1965
(https://i.imgur.com/9YoNNle.jpg)

(https://i.imgur.com/KMLjaci.jpg)

(https://i.imgur.com/bRLGgEA.jpg)

(https://i.imgur.com/eUXdard.jpg)

(https://i.imgur.com/EAcMr4a.jpg)

(https://i.imgur.com/M3DWCmi.jpg)

(https://i.imgur.com/50y28AD.jpg)

(https://i.imgur.com/ObCZVSb.jpg)

(https://i.imgur.com/R2VmHXh.jpg)

(https://i.imgur.com/qL39d37.jpg)

(https://i.imgur.com/VS7Yc5x.jpg)

(https://i.imgur.com/I9AdDhv.jpg)

(https://i.imgur.com/LehRWum.jpg)

(https://i.imgur.com/LfTTdPV.jpg)

(https://i.imgur.com/Z0VCPHy.jpg)

(https://i.imgur.com/iGgWDoG.jpg)

(https://i.imgur.com/407TTmu.jpg)

(https://i.imgur.com/oOy1iOI.jpg)

(https://i.imgur.com/FlyATnH.jpg)

(https://i.imgur.com/DOPteuM.jpg)

(https://i.imgur.com/87o1tih.jpg)

(https://i.imgur.com/mh2y0lr.jpg)

(https://i.imgur.com/ERT4Kew.jpg)

(https://i.imgur.com/MdhpJl2.jpg)

(https://i.imgur.com/FYzuTIH.jpg)

(https://i.imgur.com/qrWclKO.jpg)

(https://i.imgur.com/N2uxk7g.jpg)

(https://i.imgur.com/7Op7lr8.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op zo/ 1/jul/2018 : 13 : 25
Mooi die lapzalvende matrozen en die log . Merci willem
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 2/jul/2018 : 12 : 24
KROONVLAG MEI 1965
(https://i.imgur.com/Ov6sjIH.jpg)

(https://i.imgur.com/JQ9wcml.jpg)

(https://i.imgur.com/V9ll9OP.jpg)

(https://i.imgur.com/U0Gob2w.jpg)

(https://i.imgur.com/wHK5nYv.jpg)

(https://i.imgur.com/A7qdLrb.jpg)

(https://i.imgur.com/TIBTqwo.jpg)

(https://i.imgur.com/8GI0mT9.jpg)

(https://i.imgur.com/tZkeILI.jpg)

(https://i.imgur.com/kvEnaR8.jpg)

(https://i.imgur.com/Kf1L6vx.jpg)

(https://i.imgur.com/FwQOW2Y.jpg)

(https://i.imgur.com/NuoKYLU.jpg)

(https://i.imgur.com/lyZluip.jpg)

(https://i.imgur.com/kZw5pM5.jpg)

(https://i.imgur.com/Q0QUZBb.jpg)

(https://i.imgur.com/4ymCacs.jpg)

(https://i.imgur.com/jBg3YUR.jpg)

(https://i.imgur.com/aEgMZEk.jpg)

(https://i.imgur.com/lpnIwhy.jpg)

(https://i.imgur.com/14IfDRq.jpg)

(https://i.imgur.com/dbOW6Uq.jpg)

(https://i.imgur.com/YXhHJsp.jpg)

(https://i.imgur.com/jjZqXEo.jpg)

(https://i.imgur.com/cqg8nMA.jpg)

(https://i.imgur.com/TUEUf3M.jpg)

(https://i.imgur.com/211ucPu.jpg)

(https://i.imgur.com/eXtGBrZ.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 3/jul/2018 : 11 : 01
KROONVLAG JULI 1965
(https://i.imgur.com/U2LX8gE.jpg)

(https://i.imgur.com/ThoHaXC.jpg)

(https://i.imgur.com/icebFql.jpg)

(https://i.imgur.com/BFhwABk.jpg)

(https://i.imgur.com/pZNMMQw.jpg)

(https://i.imgur.com/ynIZhmB.jpg)

(https://i.imgur.com/ECOg19j.jpg)

(https://i.imgur.com/KLAxNkJ.jpg)

(https://i.imgur.com/5wwrhbQ.jpg)

(https://i.imgur.com/IXVE646.jpg)

(https://i.imgur.com/bE9TJU5.jpg)

(https://i.imgur.com/xoETpNt.jpg)

(https://i.imgur.com/IBnJfJX.jpg)

(https://i.imgur.com/C5Ux60u.jpg)

(https://i.imgur.com/lWibs3j.jpg)

(https://i.imgur.com/FBRMO7j.jpg)

(https://i.imgur.com/jTTTTAE.jpg)

(https://i.imgur.com/Nmlk6bf.jpg)

(https://i.imgur.com/eGvBKAO.jpg)

(https://i.imgur.com/ejRBsPY.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 4/jul/2018 : 12 : 23
KROONVLAG DECEMBER 1965
(https://i.imgur.com/6O7YiLK.jpg)

(https://i.imgur.com/s9ZEp39.jpg)

(https://i.imgur.com/2UHU2he.jpg)

(https://i.imgur.com/DSYxS5f.jpg)

(https://i.imgur.com/Z8m0BFs.jpg)

(https://i.imgur.com/tI9lLUt.jpg)

(https://i.imgur.com/QyUjHIp.jpg)

(https://i.imgur.com/A1uzAYp.jpg)

(https://i.imgur.com/eVmqxOd.jpg)

(https://i.imgur.com/Wh7dnKD.jpg)

(https://i.imgur.com/dUVrykq.jpg)

(https://i.imgur.com/O9bEprH.jpg)

(https://i.imgur.com/fAIu1e1.jpg)

(https://i.imgur.com/p8biaqV.jpg)

(https://i.imgur.com/YjMhrzF.jpg)

(https://i.imgur.com/35wG2T9.jpg)

(https://i.imgur.com/DFdSOgy.jpg)

(https://i.imgur.com/j7avfHa.jpg)

(https://i.imgur.com/owxX31L.jpg)

(https://i.imgur.com/K6md0cR.jpg)

(https://i.imgur.com/vxP0Pim.jpg)

(https://i.imgur.com/gS2r0HK.jpg)

(https://i.imgur.com/l4kctyE.jpg)

(https://i.imgur.com/L6xp2b8.jpg)

(https://i.imgur.com/PFIOx3c.jpg)

(https://i.imgur.com/k0YXTCg.jpg)

(https://i.imgur.com/y380PGQ.jpg)

(https://i.imgur.com/C1FRm5F.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op wo/ 4/jul/2018 : 22 : 05
dit was mijn eerste reis met kapt korver
40 jaar in dienst later ook nog zijn pensioen
mee gemaakt op de nasau heb daar nog
een s8 film van gemaakt was een aardige man
gr alex




Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 5/jul/2018 : 12 : 27
KROONVLAG JANUARI/FEBRUARI 1966
(https://i.imgur.com/PAjKeMU.jpg)

(https://i.imgur.com/zbKI4rZ.jpg)

(https://i.imgur.com/Yt3LV7K.jpg)

(https://i.imgur.com/6fjON6c.jpg)

(https://i.imgur.com/z7MHXNW.jpg)

(https://i.imgur.com/S7ZRwHF.jpg)

(https://i.imgur.com/VbWvHKg.jpg)

(https://i.imgur.com/ysQdpIX.jpg)

(https://i.imgur.com/rQPGreX.jpg)

(https://i.imgur.com/k5QwBG6.jpg)

(https://i.imgur.com/C5irQQr.jpg)

(https://i.imgur.com/EuUbFxZ.jpg)

(https://i.imgur.com/aY6vmJo.jpg)

(https://i.imgur.com/e9H1vfN.jpg)

(https://i.imgur.com/pzTvFfb.jpg)

(https://i.imgur.com/oUBh2rt.jpg)

(https://i.imgur.com/iTaLzzW.jpg)

(https://i.imgur.com/lIIvPUK.jpg)

(https://i.imgur.com/QUyAxwe.jpg)

(https://i.imgur.com/dVlKGtG.jpg)

(https://i.imgur.com/uA7M5yB.jpg)

(https://i.imgur.com/b14q6HP.jpg)

(https://i.imgur.com/aSoST18.jpg)

(https://i.imgur.com/71kbNwF.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 6/jul/2018 : 12 : 50
KROONVLAG MAART/APRIL 1966
(https://i.imgur.com/LTZF9zh.jpg)

(https://i.imgur.com/3bhtjsI.jpg)

(https://i.imgur.com/LB3Myxq.jpg)

(https://i.imgur.com/SKy9EJF.jpg)

(https://i.imgur.com/BfQXPjR.jpg)

(https://i.imgur.com/ggNuaNM.jpg)

(https://i.imgur.com/7xFrvK4.jpg)

(https://i.imgur.com/GYyYNoV.jpg)

(https://i.imgur.com/zYKIJAg.jpg)

(https://i.imgur.com/QcYoqF5.jpg)

(https://i.imgur.com/51UcllG.jpg)

(https://i.imgur.com/WV0kNti.jpg)

(https://i.imgur.com/q5CLcoL.jpg)

(https://i.imgur.com/r0ipys1.jpg)

(https://i.imgur.com/5sXBE8C.jpg)

(https://i.imgur.com/cL31vYB.jpg)

(https://i.imgur.com/yGSVJjW.jpg)

(https://i.imgur.com/DxhPtp3.jpg)

(https://i.imgur.com/FXywvg7.jpg)

(https://i.imgur.com/oP9Ze3v.jpg)

(https://i.imgur.com/4wWlxdp.jpg)

(https://i.imgur.com/u2TCi9E.jpg)

(https://i.imgur.com/XBdfi1H.jpg)

(https://i.imgur.com/8dLF2xE.jpg)

(https://i.imgur.com/6WIFe9r.jpg)

(https://i.imgur.com/p2RBZpn.jpg)

(https://i.imgur.com/37L4R81.jpg)

(https://i.imgur.com/snxx7Er.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op vr/ 6/jul/2018 : 15 : 22
Ook weer iterresant zo,n artikel te lezen over bv de Tor line  (in de kroonvlag dus). Na mijn vaartijd werkte ik net als bv Ron nog eentijdeje bij de SHB . Soms in de oost havens maar meestal in west koenhaven omgeving. Daar zag ik die Torren vaak omdat hun lijndienst daar meerde.
Zelf woonde ik in de Planciusstraat dus niet ver van daar en niet ver van 't stenen hoofd dus dicht bij 't noordzeekanaal of is 't daar nog het Ij ?
Mijn bovenbuurman ging er met zijn vrouw 3 uren op schoonmaken "savonds.   Dat oude krantje houdt mij soms nog nostalgish bezig Willem.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Ron op vr/ 6/jul/2018 : 21 : 12
Het Stenen Hoofd bestaat uit een bak zand in het IJ die gedragen wordt door maar liefst 11000 palen.

(https://www.arcam.nl/wp-content/uploads/2017/02/d6445bef-043e-6251-183f-25f55c9570b7-e1486564798136.jpg)

Leuk stukje om te lezen:
https://www.arcam.nl/het-stenen-hoofd/
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 7/jul/2018 : 14 : 22
KROONVLAG MEI 1966
(https://i.imgur.com/kiEswzK.jpg)

(https://i.imgur.com/6CnKWEO.jpg)

(https://i.imgur.com/Iep4qAM.jpg)

(https://i.imgur.com/1gbkni8.jpg)

(https://i.imgur.com/1GD0WJj.jpg)

(https://i.imgur.com/ScCmUMa.jpg)

(https://i.imgur.com/IWMyfL7.jpg)

(https://i.imgur.com/Ytw70mN.jpg)

(https://i.imgur.com/4yXXFez.jpg)

(https://i.imgur.com/HsqA2Yh.jpg)

(https://i.imgur.com/NqwHBpf.jpg)

(https://i.imgur.com/uDjl0UG.jpg)

(https://i.imgur.com/SPxc2PY.jpg)

(https://i.imgur.com/yu0Oych.jpg)

(https://i.imgur.com/EyyolBY.jpg)

(https://i.imgur.com/K70oIYh.jpg)

(https://i.imgur.com/2L0FEvO.jpg)

(https://i.imgur.com/LFYAbfQ.jpg)

(https://i.imgur.com/iSKpVPn.jpg)

(https://i.imgur.com/rOZZ7R8.jpg)

(https://i.imgur.com/clMvPw8.jpg)

(https://i.imgur.com/EYNhm90.jpg)

(https://i.imgur.com/Q9vUfaM.jpg)

(https://i.imgur.com/NXDfADq.jpg)

(https://i.imgur.com/oNTLaUT.jpg)

(https://i.imgur.com/GtTe3Ln.jpg)

(https://i.imgur.com/cKxryJQ.jpg)

(https://i.imgur.com/SFxPY5m.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op za/ 7/jul/2018 : 15 : 22
er lagen vaak mooie schepen aan het stenen hoofd. Een grote bak zand he, nooit geweten 
11000 palen , als die palen ommeviel-wie zou dat betalen . Ken jij vast wel dat liedje Ron.
Dus er komt een brug of tunnel op termijn . Bedankt Ron voor je uitleg en die info link.
Hier bloedheet nu tussen 35 en 37 graden met gelukkig licht zeebriesje erbij +helder schoon zeewater
om in te zwemmen na paar dagen slechte wind (rierhg isfel heet dat hier) en kwalletjes erbij hetgeen hier
in Bitzebugia war ik zwem toch niet te vaak voor komt. 
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op za/ 7/jul/2018 : 15 : 26
Ik zal het straks spijtig vinden als je kroonvlaggen allemaal geplaatst zijn Willem
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op za/ 7/jul/2018 : 20 : 33
kom steeds meer bekenden tegen o.a
w. berk koperslager in 1965 willemstad
gr alex

Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: pieter westra op zo/ 8/jul/2018 : 00 : 02
Ik kijk uit naar de volgende serie. De Kroonvlag nog nooit zo goed gelezen als nu!
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 8/jul/2018 : 03 : 15
Dank voor jullie complimenten, ik heb er nog een flink aantal maar die zijn lastig te scannen, omdat deze in de vorm van een krant zijn uitgebracht.
Maar ik zal zien hoe ik dat ga oplossen.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Jan Prins van Wijngaarden op zo/ 8/jul/2018 : 08 : 31
Willem, misschien is fotograferen een oplossing, zoals ik ook deed met de tekeningen van Jan Sanders?

Vriendelijke groet,
Jan
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hans Onink op zo/ 8/jul/2018 : 11 : 30
Ik lees ze ook met veel plezier.
Alleen jammer, dar er steeds nummers missen, zoals van 1965 de nummers 4 t/m 7.
Maar mijn complimenten voor het vele werk.

Groet,
Hans Onink
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Coaster W. op zo/ 8/jul/2018 : 12 : 35
Willem,

Je hoort me niet zoveel maar geniet wel van de kroonvlag. Het lijkt mij monniken werk om het te kopiëren en te plaatsen. Waardeer dat ten zeerste maar dat weet je.
IDEE Om het wat te spreiden, als dat jou uitkomt, de volgende serie over de vakantie's heen te tillen. Wie weet heb je dan een oplossing voor de kranten uitgave.

Vrg Coaster
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 8/jul/2018 : 12 : 41
Dank je Hans. Het is inderdaad jammer dat er nummers ontbreken en ik moet nog ergens en stapeltje hebben en heb het hele huis onderste boven gehaald, maar kan ze niet meer vinden, snap er niets van.

Het is inderdaad een hoop werk en ben er ongeveer een uurtje mee bezig voordat ik één Kroonvlag geplaatst heb.
Maar ik doe het met plezier en na deze mooie complimenten van een aantal leden, weet ik waarvoor ik het doe.

Jan, ik zie wel hoe ik het doe, maar fotograferen van zo'n blad is ook een lastige klus en is het niet altijd goed leesbaar.

Wim, ook bedankt voor het compliment, maar ik ga gewoon door en ga het niet spreiden.
Ben blij dat ik iets te doen heb, anders worden het het hele lange dagen thuis.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 8/jul/2018 : 13 : 53
KROONVLAG JUNI/JULI 1966
(https://i.imgur.com/JYY9nvL.jpg)

(https://i.imgur.com/SkTMQOH.jpg)

(https://i.imgur.com/gus7i9q.jpg)

(https://i.imgur.com/pszHi0k.jpg)

(https://i.imgur.com/TIxYLQe.jpg)

(https://i.imgur.com/eogs5po.jpg)

(https://i.imgur.com/MTnREUT.jpg)

(https://i.imgur.com/wrmoVMp.jpg)

(https://i.imgur.com/dqVFCul.jpg)

(https://i.imgur.com/hxMgTXb.jpg)

(https://i.imgur.com/HtvM9jb.jpg)

(https://i.imgur.com/H375sjm.jpg)

(https://i.imgur.com/mlZnWG2.jpg)

(https://i.imgur.com/CrES3vk.jpg)

(https://i.imgur.com/LCcamTv.jpg)

(https://i.imgur.com/kRz4ZGu.jpg)

(https://i.imgur.com/ldnUadX.jpg)

(https://i.imgur.com/1vnQN74.jpg)

(https://i.imgur.com/Ksl9Yu6.jpg)

(https://i.imgur.com/NhD2gYR.jpg)

(https://i.imgur.com/3QzIlIM.jpg)

(https://i.imgur.com/QdytO7E.jpg)

(https://i.imgur.com/JsZ4EaL.jpg)

(https://i.imgur.com/X65U3jF.jpg)

(https://i.imgur.com/Lwe9BN1.jpg)

(https://i.imgur.com/GDJX45G.jpg)

(https://i.imgur.com/nMtnMmo.jpg)

(https://i.imgur.com/YR69X1I.jpg)

(https://i.imgur.com/D6jeJO9.jpg)

(https://i.imgur.com/F8SrHjJ.jpg)

(https://i.imgur.com/D1hyxuG.jpg)

(https://i.imgur.com/gxlX0gV.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op ma/ 9/jul/2018 : 11 : 12
heb met auke boom op de oberon gevaren hij was 3e wtk 1964
ook met v diest 2e wtk op de pericles 1963
met p katoen op de oranje Nassau wist niet dat hij toen
is overleden weet iemand daar meer van ?
zitten weer verschillende namen onder
waar ik mee gevaren heb leuk om te lezen
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 9/jul/2018 : 12 : 00
KROONVLAG AUGUSTUS 1966
(https://i.imgur.com/m6JJzOn.jpg)

(https://i.imgur.com/J9Fk5Yk.jpg)

(https://i.imgur.com/kuzWChd.jpg)

(https://i.imgur.com/HQW3Itj.jpg)

(https://i.imgur.com/ddq2e8S.jpg)

(https://i.imgur.com/CvCoHW1.jpg)

(https://i.imgur.com/qfOwcHH.jpg)

(https://i.imgur.com/LjGhwYA.jpg)

(https://i.imgur.com/3mUYAiL.jpg)

(https://i.imgur.com/bpW6cwl.jpg)

(https://i.imgur.com/sDr7HAH.jpg)

(https://i.imgur.com/tn57CJz.jpg)

(https://i.imgur.com/8eMSoYI.jpg)

(https://i.imgur.com/w22bV8y.jpg)

(https://i.imgur.com/hSCxCcu.jpg)

(https://i.imgur.com/3pFRzs8.jpg)

(https://i.imgur.com/ExQsl2p.jpg)

(https://i.imgur.com/oC9iEFh.jpg)

(https://i.imgur.com/DmHpue4.jpg)

(https://i.imgur.com/OzCsITX.jpg)

(https://i.imgur.com/REONCxj.jpg)

(https://i.imgur.com/70Z0Zrn.jpg)

(https://i.imgur.com/OWo1uOl.jpg)

(https://i.imgur.com/aOnsFK6.jpg)

(https://i.imgur.com/8NtZ0oO.jpg)

(https://i.imgur.com/19S818X.jpg)

(https://i.imgur.com/VeqPVoS.jpg)

(https://i.imgur.com/e7rwYWe.jpg)

(https://i.imgur.com/T5H1Hu8.jpg)

(https://i.imgur.com/mxCZfbT.jpg)

(https://i.imgur.com/KWksKcI.jpg)

(https://i.imgur.com/uY4iw13.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op ma/ 9/jul/2018 : 15 : 42
Tuurlijk is die KROONvlag mooi te lezen . Nu weer dat aparte verhaal en foto van die ijsbeer in kooi a boord van de Ulysses
Ik was aan boord die reis en het was moeder en cub beertje op weg van Europa naar de zoo in Valparaiso Chili juni 66 . Wij moesten dagelijks tig keren koel spuiten voorbij Azoren
en als we ze voerden moesten we echt op passen voor de schepen klauwen v mam beer die niemand dichtbij duldde. 
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op ma/ 9/jul/2018 : 15 : 56
Ook ik ben blij dat je kroonvlag inbreng stiekum toch veel be keken en gelezen word Willem . Het gaat dan ook veel over ons allemaal . Kantoor , sport , vaarpersoneel en alles er om-heen. Ron en Jan ook , jullie houden dit forum levend👍👍👍
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 9/jul/2018 : 16 : 17
Leuk Hub dat je dat meegemaakt hebt met die ijsberen en het nu 52 jaar later en hoewel het maar een klein stukje is, het terug kan lezen in de Kroonvlag.
Maar ze waren niet bestemd voor de Valparaiso zoo, maar voor de zoo in Santiago de Chili.

De Kroonvlag word veel gelezen, maar ook door de gasten die het kunnen lezen, omdat dit board opengesteld staat voor iedereen.
Maar ook jij bedankt, omdat je toch één van de weinige leden bent die met grote regelmaat reageert en daarbij hou ook jij het forum levend.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: pieter westra op ma/ 9/jul/2018 : 17 : 49
In de Kroonvlag van augustus 1966 (hierboven) wordt het 40 jarig jubileum van kapitein J.Dijkstra gemeld.
Dat vond plaats op 21 juli 1966 op de Socrates. Ik was daarbij.
Omdat ik de foto's van de viering niet naar deze plek gekopieerd krijg: onderstaand twee linken naar foto's van deze happening.

https://goo.gl/8Jq2Ck

https://goo.gl/sAfWfh



Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Ron op ma/ 9/jul/2018 : 19 : 02
Ik heb de lange linken wat aangepast Piet.

Groet Ron.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: pieter westra op ma/ 9/jul/2018 : 22 : 05
Ron, Dank je wel. Ik ben niet handig in die dingen.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Gerrit Hofmeijer op ma/ 9/jul/2018 : 22 : 43
Pieter als ik op die link klik krijg ik inderdaad al die foto's te zien.
Maar er staat (bij mij) het "album van Gerrit Hofmeijer"
Als ik alle poespas eraf haal, en alleen  https://get.google.com/albumarchive overlaat zie ik een heleboel foto's van jaren terug.
Ik wist niet eens dat er een google.com album archive bestond.
Die link is helemaal nieuw voor mij.   :smilie_confused_dontknow:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: pieter westra op di/10/jul/2018 : 00 : 12
Gerrit, ik heb destijds, ik denk via de prive mail, een groot aantal foto's naar jou gestuurd met het verzoek ze te plaatsen. Jij hebt er toen een album van gemaakt kennelijk op jouw naam. Maar als je naar "Kroonvaarders" gaat en mijn naam aanklikt kom je bij mijn toegezonden foto's. De foto's van het jubileum van kapitein Dijkstra zijn daar onderdeel van. Ik kon ze niet loskoppelen van "jouw album" en ze apart plaatsen bij dit topic, vandaar deze link.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/10/jul/2018 : 10 : 52
KROONVLAG SEPTEMBER/OKTOBER 1966
(https://i.imgur.com/mWG2rw3.jpg)

(https://i.imgur.com/dPKq6zM.jpg)

(https://i.imgur.com/J2omrWq.jpg)

(https://i.imgur.com/OsnJT9f.jpg)

(https://i.imgur.com/gjI9Rs8.jpg)

(https://i.imgur.com/N3RWRDv.jpg)

(https://i.imgur.com/538nPtm.jpg)

(https://i.imgur.com/AC9JNFc.jpg)

(https://i.imgur.com/swvfAAy.jpg)

(https://i.imgur.com/yQwIkXq.jpg)

(https://i.imgur.com/xsgJaqR.jpg)

(https://i.imgur.com/FWqIcvU.jpg)

(https://i.imgur.com/n8dnCOA.jpg)

(https://i.imgur.com/cWM9GxR.jpg)

(https://i.imgur.com/lLFxawU.jpg)

(https://i.imgur.com/GmoqGCe.jpg)

(https://i.imgur.com/i9CPdun.jpg)

(https://i.imgur.com/ppnfPrA.jpg)

(https://i.imgur.com/R2RWSkx.jpg)

(https://i.imgur.com/YxsFO7w.jpg)

(https://i.imgur.com/ysRkyzz.jpg)

(https://i.imgur.com/L2htOFn.jpg)

(https://i.imgur.com/Y1ReXVd.jpg)

(https://i.imgur.com/XLrObkp.jpg)

(https://i.imgur.com/Xf1HJLG.jpg)

(https://i.imgur.com/O9uGDJG.jpg)

(https://i.imgur.com/tC7Of5i.jpg)

(https://i.imgur.com/4Gozfxe.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/11/jul/2018 : 11 : 58
KROONVLAG NOVEMBER 1966
(https://i.imgur.com/q6Ky1TY.jpg)

(https://i.imgur.com/KrBru8R.jpg)

(https://i.imgur.com/UATdbKu.jpg)

(https://i.imgur.com/iy5bCrv.jpg)

(https://i.imgur.com/fUgVapR.jpg)

(https://i.imgur.com/wz0EDW8.jpg)

(https://i.imgur.com/UdumC1n.jpg)

(https://i.imgur.com/m6uJXeQ.jpg)

(https://i.imgur.com/H4c5pxX.jpg)

(https://i.imgur.com/oOZ9mq2.jpg)

(https://i.imgur.com/cSczazQ.jpg)

(https://i.imgur.com/jRE2mFr.jpg)

(https://i.imgur.com/j7GfOvL.jpg)

(https://i.imgur.com/KOrQTGz.jpg)

(https://i.imgur.com/qFiEzJW.jpg)

(https://i.imgur.com/q6Tlj5J.jpg)

(https://i.imgur.com/LLr3OuO.jpg)

(https://i.imgur.com/21r96Kf.jpg)

(https://i.imgur.com/fpjhf0P.jpg)

(https://i.imgur.com/FS5jzE2.jpg)

(https://i.imgur.com/Cpt2D1T.jpg)

(https://i.imgur.com/tlaegLG.jpg)

(https://i.imgur.com/0ufaV6F.jpg)

(https://i.imgur.com/84WeRve.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/12/jul/2018 : 12 : 10
KROONVLAG DECEMBER 1966
(https://i.imgur.com/XNujjCf.jpg)

(https://i.imgur.com/FmJPlzu.jpg)

(https://i.imgur.com/yb8OMfE.jpg)

(https://i.imgur.com/jw2Lp3d.jpg)

(https://i.imgur.com/hGMzD9v.jpg)

(https://i.imgur.com/iANT0K1.jpg)

(https://i.imgur.com/tfMzBin.jpg)

(https://i.imgur.com/LGUZxdc.jpg)

(https://i.imgur.com/QGM2E97.jpg)

(https://i.imgur.com/lo73XHq.jpg)

(https://i.imgur.com/ueGt2RZ.jpg)

(https://i.imgur.com/aWIAIa6.jpg)

(https://i.imgur.com/laoPiAP.jpg)

(https://i.imgur.com/kXR2sRh.jpg)

(https://i.imgur.com/1JEnA9m.jpg)

(https://i.imgur.com/mLDS2Tl.jpg)

(https://i.imgur.com/IeHFaUi.jpg)

(https://i.imgur.com/ilpDgmm.jpg)

(https://i.imgur.com/dHI3ZE0.jpg)

(https://i.imgur.com/WdiwC8w.jpg)

(https://i.imgur.com/xL9tRB8.jpg)

(https://i.imgur.com/1Y48nzP.jpg)

(https://i.imgur.com/9BgC1CP.jpg)

(https://i.imgur.com/b1xeyTj.jpg)

(https://i.imgur.com/xupIi9o.jpg)

(https://i.imgur.com/Z5brDyX.jpg)

(https://i.imgur.com/Gklf6Ay.jpg)

(https://i.imgur.com/TvN0zKp.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: KeesvH op do/12/jul/2018 : 12 : 59
Dag Willem,
Top man, ik ben geen oud KNSM'er, maar lees met heel veel genoegen de door jou geplaatste Kroonvlag artikelen.
Bedankt en groet, Kees :drinking24:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/12/jul/2018 : 18 : 16
Bedankt Kees  :smilie_happy_thumbup:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op vr/13/jul/2018 : 01 : 06
Geen knsm er en toch geinterreseerd in de kroon vlag?  Dan ben je in elk geval een ex zeeman .  Vrg Hub uit heet Malta
Wij hebben op ons forum een paar mannen die het algemeen interresant houden dus echt zeeman stuff maar we dwalen ook wel eens ietsie af Kees . 
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/13/jul/2018 : 13 : 08
KROONVLAG JANUARI 1967
(https://i.imgur.com/bbhmHpf.jpg)

(https://i.imgur.com/fDu0fwi.jpg)

(https://i.imgur.com/Vm8IUp2.jpg)

(https://i.imgur.com/qhMwWoC.jpg)

(https://i.imgur.com/YGGgZbc.jpg)

(https://i.imgur.com/xEMiDm7.jpg)

(https://i.imgur.com/hK9m326.jpg)

(https://i.imgur.com/I06USVr.jpg)

(https://i.imgur.com/F4VOGAE.jpg)

(https://i.imgur.com/CNrrYEw.jpg)

(https://i.imgur.com/F6aQpVw.jpg)

(https://i.imgur.com/sO4oI2c.jpg)

(https://i.imgur.com/zlfbgEK.jpg)

(https://i.imgur.com/hPZRlmK.jpg)

(https://i.imgur.com/ilfLuBx.jpg)

(https://i.imgur.com/EMYnCYW.jpg)

(https://i.imgur.com/qKVdJEf.jpg)

(https://i.imgur.com/bnb0KtO.jpg)

(https://i.imgur.com/1nna5VY.jpg)

(https://i.imgur.com/K1aBVNP.jpg)

(https://i.imgur.com/EcrWP5g.jpg)

(https://i.imgur.com/TcJrN9P.jpg)

(https://i.imgur.com/GMh0J2C.jpg)

(https://i.imgur.com/bzKNlSA.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/14/jul/2018 : 12 : 25
KROONVLAG FEBRUARI 1967
(https://i.imgur.com/ZYZxBtO.jpg)

(https://i.imgur.com/2xO9Qnd.jpg)

(https://i.imgur.com/3EVBS4J.jpg)

(https://i.imgur.com/QmNuAF3.jpg)

(https://i.imgur.com/6yfW9Qa.jpg)

(https://i.imgur.com/painUcr.jpg)

(https://i.imgur.com/B2U1LEc.jpg)

(https://i.imgur.com/abXt9mO.jpg)

(https://i.imgur.com/JZs4Nco.jpg)

(https://i.imgur.com/zo25bKP.jpg)

(https://i.imgur.com/a1jIz39.jpg)

(https://i.imgur.com/gCvibAB.jpg)

(https://i.imgur.com/Rk4eIU0.jpg)

(https://i.imgur.com/8uehKnM.jpg)

(https://i.imgur.com/LWg7L3P.jpg)

(https://i.imgur.com/6B6CGNV.jpg)

(https://i.imgur.com/KLMQyfG.jpg)

(https://i.imgur.com/MasJHsj.jpg)

(https://i.imgur.com/52AHR2Z.jpg)

(https://i.imgur.com/Qbl6502.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/15/jul/2018 : 13 : 40
KROONVLAG MAART/APRIL 1967
(https://i.imgur.com/eXwBItO.jpg)

(https://i.imgur.com/V0RLJOH.jpg)

(https://i.imgur.com/EIEKhGc.jpg)

(https://i.imgur.com/QLcXPIY.jpg)

(https://i.imgur.com/tJI0jdA.jpg)

(https://i.imgur.com/xIm3Wb2.jpg)

(https://i.imgur.com/kMNQBGg.jpg)

(https://i.imgur.com/b31JW4E.jpg)

(https://i.imgur.com/XAqL0pK.jpg)

(https://i.imgur.com/6mH9GOK.jpg)

(https://i.imgur.com/oEH4hBh.jpg)

(https://i.imgur.com/otvV8hY.jpg)

(https://i.imgur.com/mMqgcl1.jpg)

(https://i.imgur.com/2CAzZRT.jpg)

(https://i.imgur.com/GJMpzXM.jpg)

(https://i.imgur.com/F1lABAM.jpg)

(https://i.imgur.com/AgzYbpG.jpg)

(https://i.imgur.com/8TcXFzY.jpg)

(https://i.imgur.com/cMlbbA2.jpg)

(https://i.imgur.com/FiaaTE8.jpg)

(https://i.imgur.com/FTHvFSa.jpg)

(https://i.imgur.com/BqpAawg.jpg)

(https://i.imgur.com/laaYGp7.jpg)

(https://i.imgur.com/zH8u5E5.jpg)

(https://i.imgur.com/b8xo0v8.jpg)

(https://i.imgur.com/sBWttFs.jpg)

(https://i.imgur.com/1dAXv7o.jpg)

(https://i.imgur.com/2UG1nGe.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/16/jul/2018 : 09 : 24
KROONVLAG MEI 1967
(https://i.imgur.com/VWYTetv.jpg)

(https://i.imgur.com/qXFABR6.jpg)

(https://i.imgur.com/nc16FhE.jpg)

(https://i.imgur.com/dPpyNmF.jpg)

(https://i.imgur.com/OcBV6OP.jpg)

(https://i.imgur.com/3HVPbBl.jpg)

(https://i.imgur.com/E9S6KBJ.jpg)

(https://i.imgur.com/Y4jHTEx.jpg)

(https://i.imgur.com/38H7Rmh.jpg)

(https://i.imgur.com/SRAgByk.jpg)

(https://i.imgur.com/eDe5Wvd.jpg)

(https://i.imgur.com/T5uvKRd.jpg)

(https://i.imgur.com/G9DaRJN.jpg)

(https://i.imgur.com/qFh1yeS.jpg)

(https://i.imgur.com/3JmmWtA.jpg)

(https://i.imgur.com/oKoDFjE.jpg)

(https://i.imgur.com/t0juKak.jpg)

(https://i.imgur.com/ae2BIur.jpg)

(https://i.imgur.com/NwVbL4n.jpg)

(https://i.imgur.com/scyLd3F.jpg)

(https://i.imgur.com/vr7xVSR.jpg)

(https://i.imgur.com/EbuKCwJ.jpg)

(https://i.imgur.com/Qqo8KxH.jpg)

(https://i.imgur.com/LmyNfnC.jpg)

(https://i.imgur.com/nXKExyt.jpg)

(https://i.imgur.com/UWfT1DN.jpg)

(https://i.imgur.com/aDLiENb.jpg)

(https://i.imgur.com/tXmEHgl.jpg)

Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/17/jul/2018 : 12 : 28
KROONVLAG JUNI 1967
(https://i.imgur.com/uta0ri2.jpg)

(https://i.imgur.com/C9xAkxK.jpg)

(https://i.imgur.com/QBTRWfb.jpg)

(https://i.imgur.com/dWtE5X1.jpg)

(https://i.imgur.com/IC2tUMF.jpg)

(https://i.imgur.com/CKiNO6A.jpg)

(https://i.imgur.com/PImbZrA.jpg)

(https://i.imgur.com/H5zr0AI.jpg)

(https://i.imgur.com/Nvzjxvv.jpg)

(https://i.imgur.com/3tv5FR8.jpg)

(https://i.imgur.com/KYBTiYw.jpg)

(https://i.imgur.com/WYDdSE2.jpg)

(https://i.imgur.com/w1ytHni.jpg)

(https://i.imgur.com/FKMOlfz.jpg)

(https://i.imgur.com/7Hr6NfG.jpg)

(https://i.imgur.com/wjiA8Ud.jpg)

(https://i.imgur.com/KRZr4VN.jpg)

(https://i.imgur.com/ghdPCu8.jpg)

(https://i.imgur.com/0gJZnI9.jpg)

(https://i.imgur.com/DSyD1My.jpg)

(https://i.imgur.com/zcP5PaF.jpg)

(https://i.imgur.com/eceUaQb.jpg)

(https://i.imgur.com/rIcMXjI.jpg)

(https://i.imgur.com/krf9UlH.jpg)

(https://i.imgur.com/l1NEskK.jpg)

(https://i.imgur.com/jUAi9Ru.jpg)

(https://i.imgur.com/NbDUiLW.jpg)

(https://i.imgur.com/bebb6GL.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/18/jul/2018 : 10 : 36
KROONVLAG JULI / AUGUSTUS 1967
(https://i.imgur.com/SzgT9GN.jpg)

(https://i.imgur.com/F1TzhGb.jpg)

(https://i.imgur.com/KuPO6YY.jpg)

(https://i.imgur.com/RWWrfi0.jpg)

(https://i.imgur.com/ZvO817Y.jpg)

(https://i.imgur.com/ZK4k620.jpg)

(https://i.imgur.com/31Ao3lK.jpg)

(https://i.imgur.com/nalP5Zf.jpg)

(https://i.imgur.com/dttrocC.jpg)

(https://i.imgur.com/4kdm9zz.jpg)

(https://i.imgur.com/t26Vryz.jpg)

(https://i.imgur.com/emYPtRg.jpg)

(https://i.imgur.com/n7gYuo2.jpg)

(https://i.imgur.com/BZ04IuV.jpg)

(https://i.imgur.com/5vsNQ0i.jpg)

(https://i.imgur.com/cZheJAT.jpg)

(https://i.imgur.com/fGG8ipN.jpg)

(https://i.imgur.com/m55UcMP.jpg)

(https://i.imgur.com/KL8DGlg.jpg)

(https://i.imgur.com/ewPrFWc.jpg)

(https://i.imgur.com/wcTSpuh.jpg)

(https://i.imgur.com/KsYgCLF.jpg)

(https://i.imgur.com/W6HlJ71.jpg)

(https://i.imgur.com/P9KGqXA.jpg)

(https://i.imgur.com/w3mrZbY.jpg)

(https://i.imgur.com/3ZjHj9E.jpg)

(https://i.imgur.com/dRNh7oU.jpg)

(https://i.imgur.com/ZAoWc5X.jpg)

(https://i.imgur.com/s2uj0xi.jpg)

(https://i.imgur.com/1gYFmVS.jpg)

(https://i.imgur.com/sRHpjOt.jpg)

(https://i.imgur.com/c6E5Vgm.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/19/jul/2018 : 13 : 02
KROONVLAG SEPTEMBER 1967
(https://i.imgur.com/vyNps1H.jpg)

(https://i.imgur.com/01VwnhX.jpg)

(https://i.imgur.com/8IUDx6v.jpg)

(https://i.imgur.com/6jOn5Ud.jpg)

(https://i.imgur.com/gCLJTRO.jpg)

(https://i.imgur.com/gsfngjz.jpg)

(https://i.imgur.com/UmV74nh.jpg)

(https://i.imgur.com/i9Tg2yr.jpg)

(https://i.imgur.com/cfhugke.jpg)

(https://i.imgur.com/4KGYQKp.jpg)

(https://i.imgur.com/Mka6bXt.jpg)

(https://i.imgur.com/x55dGXO.jpg)

(https://i.imgur.com/FRCGxLt.jpg)

(https://i.imgur.com/oDaZDTl.jpg)

(https://i.imgur.com/47Meuvu.jpg)

(https://i.imgur.com/4DNBEwA.jpg)

(https://i.imgur.com/HIf5CpA.jpg)

(https://i.imgur.com/VPnKjgp.jpg)

(https://i.imgur.com/3UEfBNx.jpg)

(https://i.imgur.com/uaJMEkT.jpg)

(https://i.imgur.com/hGIPX1O.jpg)

(https://i.imgur.com/3cN2HBm.jpg)

(https://i.imgur.com/wFfLvqY.jpg)

(https://i.imgur.com/dZkGoHm.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Jan Bakker op do/19/jul/2018 : 21 : 18
Leuk Willem die oude kroonvlag bladen, vooral als je je eigen naam ook nog een keer tegen komt
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/19/jul/2018 : 21 : 44
Het is zeker leuk als je, je naam tegenkomt in het personeelsblad.
De kans was klein dat je het nog eens zou lezen, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/20/jul/2018 : 11 : 38
KROONVLAG OKTOBER/NOVEMBER 1967
(https://i.imgur.com/qSUfCxf.jpg)

(https://i.imgur.com/SljLxP6.jpg)

(https://i.imgur.com/O0q83op.jpg)

(https://i.imgur.com/qgfei5b.jpg)

(https://i.imgur.com/vizuiuS.jpg)

(https://i.imgur.com/zlXc9EY.jpg)

(https://i.imgur.com/vxpDj2P.jpg)

(https://i.imgur.com/t7CIoWA.jpg)

(https://i.imgur.com/TKuMNiD.jpg)

(https://i.imgur.com/TZanO9b.jpg)

(https://i.imgur.com/b7n2Thf.jpg)

(https://i.imgur.com/zxaB2VV.jpg)

(https://i.imgur.com/s3uy5B1.jpg)

(https://i.imgur.com/WluAtP9.jpg)

(https://i.imgur.com/CHQ05jA.jpg)

(https://i.imgur.com/j6McCAo.jpg)

(https://i.imgur.com/6qaFMMk.jpg)

(https://i.imgur.com/ZYtypcm.jpg)

(https://i.imgur.com/Xk0raxE.jpg)

(https://i.imgur.com/QiQg1vQ.jpg)

(https://i.imgur.com/tkeFzML.jpg)

(https://i.imgur.com/MXu38KR.jpg)

(https://i.imgur.com/PRrz8Z3.jpg)

(https://i.imgur.com/V6RWFSp.jpg)

(https://i.imgur.com/YVzxhss.jpg)

(https://i.imgur.com/qCwvqDk.jpg)

(https://i.imgur.com/roAJE8f.jpg)

(https://i.imgur.com/9Z1pNK3.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Coaster W. op vr/20/jul/2018 : 13 : 01
Ik weet wat voor werk er aan zit om de kroonvlag te plaatsen ook al komt mijn naam zeker niet voor in de Kroonvlag. Toch geniet ik er iedere keer weer van als je ze plaatst.
Kom wel oude schepen van mij tegen en dat is werkelijk genieten.

Vrg Coaster
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op vr/20/jul/2018 : 15 : 14
Schitterend verhaal v d baby die aan boord werd geboren en de foto van die matroos die op het ander zit ook. De mode uit die tijd ( ik was 15 of 16 jaar ) herken  je ook goed .  Niet weg die kroonvaarder krant.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/21/jul/2018 : 12 : 17
KROONVLAG DECEMBER 1967
(https://i.imgur.com/UCgIsZY.jpg)

(https://i.imgur.com/sRTlhQI.jpg)

(https://i.imgur.com/Hv1KLvN.jpg)

(https://i.imgur.com/3Ex3Yhz.jpg)

(https://i.imgur.com/vgytLnh.jpg)

(https://i.imgur.com/AdAUb8i.jpg)

(https://i.imgur.com/e5g4PsQ.jpg)

(https://i.imgur.com/uKLbco9.jpg)

(https://i.imgur.com/WsIHVrJ.jpg)

(https://i.imgur.com/w1ej673.jpg)

(https://i.imgur.com/HBr9FRZ.jpg)

(https://i.imgur.com/uK2uVkD.jpg)

(https://i.imgur.com/0hXbmYe.jpg)

(https://i.imgur.com/OJHgfeF.jpg)

(https://i.imgur.com/hu9AQgw.jpg)

(https://i.imgur.com/edF3oCv.jpg)

(https://i.imgur.com/Men4RLG.jpg)

(https://i.imgur.com/Egk95Hj.jpg)

(https://i.imgur.com/jryIJFF.jpg)

(https://i.imgur.com/25su334.jpg)

(https://i.imgur.com/xkEXyrq.jpg)

(https://i.imgur.com/5eLBdfj.jpg)

(https://i.imgur.com/0URjqAc.jpg)

(https://i.imgur.com/g1d59K7.jpg)

(https://i.imgur.com/TCTqEv1.jpg)

(https://i.imgur.com/U3Jory9.jpg)

(https://i.imgur.com/sdGZVm7.jpg)

(https://i.imgur.com/9IBZSf3.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op za/21/jul/2018 : 14 : 16
daar was ik bij op de saramacca rivier
op21 okt 1967 geweldige dag toen gehad
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/21/jul/2018 : 16 : 03
Toch leuk om het terug te lezen Alex, na al die jaren.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/22/jul/2018 : 12 : 38
KROONVLAG JANUARI 1968
(https://i.imgur.com/XlB7tHr.jpg)

(https://i.imgur.com/5IvIPBN.jpg)

(https://i.imgur.com/t0GDHSI.jpg)

(https://i.imgur.com/7ZDFqzi.jpg)

(https://i.imgur.com/QXo0oS9.jpg)

(https://i.imgur.com/HMW57IQ.jpg)

(https://i.imgur.com/8f9xvFb.jpg)

(https://i.imgur.com/hyYdFXq.jpg)

(https://i.imgur.com/ovcaoFb.jpg)

(https://i.imgur.com/NH2lM1R.jpg)

(https://i.imgur.com/tF716E9.jpg)

(https://i.imgur.com/rzlckEM.jpg)

(https://i.imgur.com/o5Exlgm.jpg)

(https://i.imgur.com/lEkJVUs.jpg)

(https://i.imgur.com/wJjOFqb.jpg)

(https://i.imgur.com/jpKoj2p.jpg)

(https://i.imgur.com/6KDJ19v.jpg)

(https://i.imgur.com/RBqSuTU.jpg)

(https://i.imgur.com/VsuFSlH.jpg)

(https://i.imgur.com/djiJaFw.jpg)

(https://i.imgur.com/K3JhYWc.jpg)

(https://i.imgur.com/S1dOzrt.jpg)

(https://i.imgur.com/eMWSrk7.jpg)

(https://i.imgur.com/spUo7up.jpg)

(https://i.imgur.com/Ue8E5bf.jpg)

(https://i.imgur.com/N8LqXYR.jpg)

(https://i.imgur.com/MTfenlD.jpg)

(https://i.imgur.com/wTbvHyq.jpg)

(https://i.imgur.com/iaoUqqS.jpg)

(https://i.imgur.com/Krv5k4c.jpg)

(https://i.imgur.com/kwdzw9O.jpg)

(https://i.imgur.com/5AkFkdh.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/23/jul/2018 : 11 : 26
KROONVLAG FEBRUARI 1968
(https://i.imgur.com/Lqz666M.jpg)

(https://i.imgur.com/77zQS6r.jpg)

(https://i.imgur.com/F8t2WRG.jpg)

(https://i.imgur.com/xCC1Hoi.jpg)

(https://i.imgur.com/gfDtn0L.jpg)

(https://i.imgur.com/r2faRVc.jpg)

(https://i.imgur.com/GMKMFaY.jpg)

(https://i.imgur.com/iSTVnZg.jpg)

(https://i.imgur.com/6xS1Osr.jpg)

(https://i.imgur.com/anHhi36.jpg)

(https://i.imgur.com/oEilHEL.jpg)

(https://i.imgur.com/4xTqFVG.jpg)

(https://i.imgur.com/z4wz2LJ.jpg)

(https://i.imgur.com/9oOQQ13.jpg)

(https://i.imgur.com/CkSuKWH.jpg)

(https://i.imgur.com/UeCt3P9.jpg)

(https://i.imgur.com/776UkiT.jpg)

(https://i.imgur.com/6FMJd50.jpg)

(https://i.imgur.com/kQ6t9MN.jpg)

(https://i.imgur.com/HRBhuO3.jpg)

(https://i.imgur.com/feH6eQ6.jpg)

(https://i.imgur.com/PicsHaP.jpg)

(https://i.imgur.com/Rjom7z4.jpg)

(https://i.imgur.com/YKj3d3A.jpg)

(https://i.imgur.com/SKa77Hj.jpg)

(https://i.imgur.com/otOSoXD.jpg)

(https://i.imgur.com/mQxcQWS.jpg)

(https://i.imgur.com/lynXMr4.jpg)










Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/24/jul/2018 : 13 : 29
Helaas ben ik door mijn Kroonvlag boekjes heen, maar heb nog wel een flink aantal Kroonvlag kranten.
Ik moet echter nog wel even bedenken hoe ik deze ga scannen, want het formaat is veel groter dan het boekje.
Maar ik neem eerst even 'pauze' en zal ik, wanneer ik er weer zin in heb, deze gaan plaatsen.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op di/24/jul/2018 : 13 : 52
kijk er naar uit
doe maar rustig aan
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Coaster W. op di/24/jul/2018 : 15 : 36
We wachten rustig af Willem. Als je met pansioen of pre pensioen bent is haast een slechte vrijetijdsbesteding.

Vrg Coaster
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Willem de Roo op ma/30/jul/2018 : 23 : 49
Kom net terug van een week vakantie, Daarom mijn late reactie. Jammer dat je er doorheen bent, maar ik hoop dat het je lukt met de grote kranten. Ik sluit me aan bij mijn voorgangers. Take your time. Maar nogmaals bedankt voor wat je allemaal al gepubliceerd hebt. Grandioos ik heb ze allemaal gespeld.
Vriendelijke groet van, Willem
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/10/sep/2018 : 14 : 45
1971-UIT HET PERSONEELSBLAD 'DE KROONVLAG'
(https://i.imgur.com/hzZ8HYC.jpg)
(https://i.imgur.com/ITwLcrm.jpg)

(https://i.imgur.com/lpWcXQL.jpg)

(https://i.imgur.com/kN2dhMn.jpg)

(https://i.imgur.com/3EnjxBK.jpg)

(https://i.imgur.com/PlNHOHd.jpg)

(https://i.imgur.com/VzNsL9s.jpg)

(https://i.imgur.com/Bo0rBlN.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/11/sep/2018 : 15 : 50
UIT DE KROONVLAG 1971
(https://i.imgur.com/xGHf1uc.jpg)
(https://i.imgur.com/84IGJOo.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/12/sep/2018 : 13 : 23
UIT DE KROONVLAG JUNI 1974
Zwaar laadgerei m.s. Pericles

16 augustus 1974- Het zwaar laadgerei aan boord van het m.s 'Pericles' bestond tot voor kort uit een zware spier
met een laadvermogen van 150 ton. Gezien het grote aanbod van zware stukken is door vlootbeheer onderzocht
od de capaciteit van dit laadgerei verhoogd kon worden.

Dit is inmiddels geschied en op 16 augustus j.l. werd het
laadgerei van dit schip te Rotterdam getest met een lichter met een gewicht van 220 ton. Direct daarna is het
m.s. 'Pericles' via Bremen naar Gothenburg vertrokken alwaar twee transformatoren van elk 176 tw werden ingeladen,
bestemd voor de Guri-dam te Ciudad de Guayana (Orinco gebied). Op 6 september werden beide colli in goede staat gelost.

(https://i.imgur.com/wqoi4xY.jpg)

(https://i.imgur.com/gGUwmhj.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op do/13/sep/2018 : 00 : 19
10 jaar (1964) ervoor maakte ik langere oa Chili reizen op mijn absoluut lievelingship Pericles en je moest er op werken
maar als je 't naar je zin hebt is daar niks mis mee. Ik begrijp  dan ook waarom de Achilles zo beviel! Ik werkte als OG met vak matrozen en leerde ook splitsen van zowel manilla en staal draad en hoe je een hieuwlijn met keesje de kroeg tegenover het schip nagenoeg over de bar in kon gooien 😆 Ook jongens die van de Pollux kwamen dus

.
 
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/13/sep/2018 : 10 : 50
UIT DE KROONVLAG MEI 1976
(https://i.imgur.com/lhkmGU3.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/19/sep/2018 : 14 : 35
KNSM dag in Aruba

1973-Onlangs was het KNSM dag in Oranjestad (Aruba)
De KNSM schepen 'Mercurius' en 'Theron' lagen voor de kant en hierop werd met zeven ploegen gewerkt.
Het maximum aantal ploegen waarover men in Aruba kan beschikken.

(https://i.imgur.com/TkPWdvt.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Jan de Jong op wo/19/sep/2018 : 15 : 12
Ik meen me nog te herinneren dat er door  ,,gevangenen gelost werd, begin jaren zestig.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op do/ 8/nov/2018 : 10 : 30
 Ha mooi , weer een kroonvaarder
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 8/nov/2018 : 16 : 29
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/TZkUh8a.jpg)

(https://i.imgur.com/yaAQRHX.jpg)

(https://i.imgur.com/DJss6iP.jpg)

(https://i.imgur.com/irY6mS9.jpg)

(https://i.imgur.com/sECElB4.jpg)

(https://i.imgur.com/SBlrD2I.jpg)

(https://i.imgur.com/N13gP1R.jpg)

(https://i.imgur.com/e26iZzI.jpg)

(https://i.imgur.com/iDpmZby.jpg)

(https://i.imgur.com/lmQZIGn.jpg)

(https://i.imgur.com/apepqFA.jpg)

(https://i.imgur.com/aOIj5Tf.jpg)

(https://i.imgur.com/oHEQpQM.jpg)

(https://i.imgur.com/SEXYORo.jpg)







Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 9/nov/2018 : 14 : 21
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/6KJ7KGp.jpg)

(https://i.imgur.com/OcrFZq3.jpg)

(https://i.imgur.com/2eHSRIt.jpg)

(https://i.imgur.com/WeAtpuV.jpg)

(https://i.imgur.com/tTcoWsQ.jpg)

(https://i.imgur.com/KiZFwLj.jpg)

(https://i.imgur.com/mSGv3Tr.jpg)

(https://i.imgur.com/g1jPZIy.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/10/nov/2018 : 19 : 23
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/BlvLXmZ.jpg)

(https://i.imgur.com/4stkRw6.jpg)

(https://i.imgur.com/un7ryhp.jpg)

(https://i.imgur.com/irWAoi3.jpg)

(https://i.imgur.com/XngdgO8.jpg)

(https://i.imgur.com/bbcdppa.jpg)

(https://i.imgur.com/RdjfDrk.jpg)

(https://i.imgur.com/7IAoAQL.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/11/nov/2018 : 18 : 30
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/TezxH2z.jpg)

(https://i.imgur.com/n71Xskj.jpg)     

(https://i.imgur.com/fEnyoL6.jpg) 

(https://i.imgur.com/iY1IauL.jpg)

(https://i.imgur.com/90GEzCZ.jpg)

(https://i.imgur.com/Ewxnng1.jpg)

(https://i.imgur.com/iL1G6YA.jpg)

(https://i.imgur.com/Y5eJN3A.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/12/nov/2018 : 11 : 51
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/vUgIq50.jpg)

(https://i.imgur.com/2aHp1ud.jpg)

(https://i.imgur.com/gDZEuI7.jpg)

(https://i.imgur.com/xWP2qua.jpg)

(https://i.imgur.com/8fDfSR7.jpg)

(https://i.imgur.com/CrJvUqI.jpg)

(https://i.imgur.com/eVt84Gy.jpg)

(https://i.imgur.com/6KHUWLt.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/13/nov/2018 : 12 : 37
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/is3vRBj.jpg)

(https://i.imgur.com/Fsuww6u.jpg)

(https://i.imgur.com/GqEUDWq.jpg)

(https://i.imgur.com/G24X7KT.jpg)

(https://i.imgur.com/H8JSCRn.jpg)

(https://i.imgur.com/wlOTdxG.jpg)

(https://i.imgur.com/wXPYzR7.jpg)

(https://i.imgur.com/ctInRly.jpg)

(https://i.imgur.com/oQOdCIJ.jpg)

(https://i.imgur.com/SQhwBXD.jpg)

(https://i.imgur.com/R5KL7Te.jpg)

(https://i.imgur.com/M1NyNcP.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/14/nov/2018 : 19 : 33
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/eHiydQg.jpg)

(https://i.imgur.com/PlEfVsi.jpg)

(https://i.imgur.com/QrjYBOJ.jpg)

(https://i.imgur.com/AQlWw2D.jpg)

(https://i.imgur.com/p9rg7Ld.jpg)

(https://i.imgur.com/q3yu1Lw.jpg)

(https://i.imgur.com/9xsu74o.jpg)

(https://i.imgur.com/Awuqqms.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/15/nov/2018 : 12 : 42
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/dFtv4Gs.jpg)
(https://i.imgur.com/wC71Nmq.jpg)
(https://i.imgur.com/22goMgn.jpg)
(https://i.imgur.com/2ZPqSjq.jpg)
(https://i.imgur.com/tMSCtSJ.jpg)
(https://i.imgur.com/57UH0NQ.jpg)
(https://i.imgur.com/lD3MUR7.jpg)
(https://i.imgur.com/B8fcaHH.jpg)
(https://i.imgur.com/RVvvyaP.jpg)
(https://i.imgur.com/RrdT6D3.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/16/nov/2018 : 13 : 01
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/twC8Oqi.jpg)

(https://i.imgur.com/NgzdS5u.jpg)

(https://i.imgur.com/ZfpC00t.jpg)

(https://i.imgur.com/bGACfDH.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op vr/16/nov/2018 : 15 : 43
ik blijf bekende namen tegen komen
leuk om te lezen
maar op het forum zelf niets behalve
ikok camminga eos ? van de oranje Nassau
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/17/nov/2018 : 19 : 42
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/PjPxvIm.jpg)

(https://i.imgur.com/RTEyyM9.jpg)

(https://i.imgur.com/YBXm8Ba.jpg)

(https://i.imgur.com/Hf7Q1R2.jpg)

(https://i.imgur.com/VMnR4JZ.jpg)

(https://i.imgur.com/vLv51gb.jpg)

(https://i.imgur.com/s5d208k.jpg)

(https://i.imgur.com/imQ2Fdj.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/18/nov/2018 : 13 : 15
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/LmC5XZt.jpg)

(https://i.imgur.com/b2FbGl2.jpg)

(https://i.imgur.com/Wdla1ee.jpg)

(https://i.imgur.com/zHjpWEq.jpg)

(https://i.imgur.com/UomBv5d.jpg)

(https://i.imgur.com/6bZaKJC.jpg)

(https://i.imgur.com/aR6Orke.jpg)

(https://i.imgur.com/Wm3plBq.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/19/nov/2018 : 14 : 55
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/zKn2f1h.jpg)

(https://i.imgur.com/Zf0x54a.jpg)

(https://i.imgur.com/Cr1hWwz.jpg)

(https://i.imgur.com/lMWPxI7.jpg)

(https://i.imgur.com/RkGbWEO.jpg)

(https://i.imgur.com/QIdFqN9.jpg)

(https://i.imgur.com/ZySt2wg.jpg)

(https://i.imgur.com/HHV8X0x.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/20/nov/2018 : 13 : 54
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/nvQb4WW.jpg)

(https://i.imgur.com/ZnjOCrh.jpg)

(https://i.imgur.com/UCnveKX.jpg)

(https://i.imgur.com/acWyiFg.jpg)

(https://i.imgur.com/X2OgpCn.jpg)

(https://i.imgur.com/7c3QvBV.jpg)

(https://i.imgur.com/MDxRBBI.jpg)

(https://i.imgur.com/nASWmtA.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/21/nov/2018 : 12 : 19
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/NDrofbC.jpg)

(https://i.imgur.com/CFkuJUS.jpg)

(https://i.imgur.com/30oGdgZ.jpg)

(https://i.imgur.com/9Cu0Jof.jpg)

(https://i.imgur.com/NYSf26Z.jpg)

(https://i.imgur.com/PmUBBmg.jpg)

(https://i.imgur.com/31AwJZD.jpg)

(https://i.imgur.com/OaKosF8.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/22/nov/2018 : 13 : 22
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/Ra7KYpG.jpg)

(https://i.imgur.com/vAqeVKt.jpg)

(https://i.imgur.com/zF9wTpd.jpg)

(https://i.imgur.com/C5xF8Rc.jpg)

(https://i.imgur.com/G6BWBMs.jpg)

(https://i.imgur.com/cMlrX4b.jpg)

(https://i.imgur.com/17tgcoN.jpg)

(https://i.imgur.com/iBEzECF.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/23/nov/2018 : 14 : 26
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/S0c8bZw.jpg)

(https://i.imgur.com/OYFd1mS.jpg)

(https://i.imgur.com/aJ3oO9z.jpg)

(https://i.imgur.com/JpYtqkG.jpg)

(https://i.imgur.com/bukqw71.jpg)

(https://i.imgur.com/vRrEXHo.jpg)

(https://i.imgur.com/Yl15IT1.jpg)

(https://i.imgur.com/KN79d11.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/26/nov/2018 : 13 : 31
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/hmnWsNI.jpg)

(https://i.imgur.com/h0kJduu.jpg)

(https://i.imgur.com/EIUR3p6.jpg)

(https://i.imgur.com/0onta7v.jpg)

(https://i.imgur.com/p9CMKeI.jpg)

(https://i.imgur.com/waUHBtA.jpg)

(https://i.imgur.com/HFA8p2v.jpg)

(https://i.imgur.com/l1w6FEl.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/27/nov/2018 : 12 : 03
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/YntbYY4.jpg)

(https://i.imgur.com/8iRBcmB.jpg)

(https://i.imgur.com/8rMb1Sx.jpg)

(https://i.imgur.com/nxD9SCG.jpg)

(https://i.imgur.com/WEhsWAD.jpg)

(https://i.imgur.com/WEEhmqf.jpg)

(https://i.imgur.com/v2iytwE.jpg)

(https://i.imgur.com/fn3jTjF.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/28/nov/2018 : 20 : 03
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/mtpiV98.jpg)

(https://i.imgur.com/6BiDKUZ.jpg)

(https://i.imgur.com/6PMXK1N.jpg)

(https://i.imgur.com/MPiV61i.jpg)

(https://i.imgur.com/1yTN6pC.jpg)

(https://i.imgur.com/bErdQKS.jpg)

(https://i.imgur.com/oIFKX7q.jpg)

(https://i.imgur.com/kOK9qG5.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/29/nov/2018 : 12 : 15
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/BMuOFPu.jpg)

(https://i.imgur.com/Ivdxchf.jpg)

(https://i.imgur.com/NBjICWv.jpg)

(https://i.imgur.com/CCTDvWC.jpg)

(https://i.imgur.com/ZZhB9cl.jpg)

(https://i.imgur.com/JNTDsW6.jpg)

(https://i.imgur.com/WFVmWPi.jpg)

(https://i.imgur.com/iitSgKU.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/30/nov/2018 : 13 : 48
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/nQIFiNz.jpg)

(https://i.imgur.com/LDIa2xn.jpg)

(https://i.imgur.com/MkrjIMb.jpg)

(https://i.imgur.com/kOqbD7P.jpg)

(https://i.imgur.com/jbfcbiJ.jpg)

(https://i.imgur.com/WjMwkCk.jpg)

(https://i.imgur.com/uK8U6wr.jpg)

(https://i.imgur.com/SGEEgeO.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 2/dec/2018 : 00 : 57
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/GxgCyFI.jpg)

(https://i.imgur.com/KkG4Tnp.jpg)

(https://i.imgur.com/w3EDKhY.jpg)

(https://i.imgur.com/OHJnYPa.jpg)

(https://i.imgur.com/US2GjhF.jpg)

(https://i.imgur.com/2teVf7s.jpg)

(https://i.imgur.com/WfWo063.jpg)

(https://i.imgur.com/uca42jo.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 2/dec/2018 : 23 : 49
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/vIiEXHu.jpg)

(https://i.imgur.com/ZvR0aQY.jpg)

(https://i.imgur.com/I2l0ab5.jpg)

(https://i.imgur.com/nAFTZQm.jpg)

(https://i.imgur.com/5HrJAD9.jpg)

(https://i.imgur.com/t9OUVcP.jpg)

(https://i.imgur.com/LxOFR0t.jpg)

(https://i.imgur.com/rZ46C6n.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 4/dec/2018 : 01 : 01
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/0ZenMC4.jpg)

(https://i.imgur.com/A3Pv3J9.jpg)

(https://i.imgur.com/I4Zxeeg.jpg)

(https://i.imgur.com/slXawID.jpg)

(https://i.imgur.com/UDIgDWb.jpg)

(https://i.imgur.com/LlUClNc.jpg)

(https://i.imgur.com/MKp4X2l.jpg)

(https://i.imgur.com/ncZN1Bq.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op di/ 4/dec/2018 : 01 : 23
in het verhaal over de khl staat
dat de amselland in 1964 in de
vaart is gekomen dat klopt niet
het was 1962 zelf in 1963 op gevaren
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 4/dec/2018 : 16 : 57
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/Vc1KZMs.jpg?1)

(https://i.imgur.com/K297NeS.jpg)

(https://i.imgur.com/Ma3N8zW.jpg)

(https://i.imgur.com/GXKPHg7.jpg)

(https://i.imgur.com/IyA0kjJ.jpg)

(https://i.imgur.com/mGcXDPT.jpg)

(https://i.imgur.com/jtq4636.jpg)

(https://i.imgur.com/sIuGTPm.jpg)

(https://i.imgur.com/THK2gP6.jpg)

(https://i.imgur.com/Km9VdDD.jpg)

(https://i.imgur.com/5vVOOEn.jpg)

(https://i.imgur.com/XiWn9sr.jpg)

Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op wo/ 5/dec/2018 : 16 : 47
Ha Willem , de Batavier schepen v Muller in Rotterdam .
Het kantoor lag in de Jobs haven en soms zag je er de Karel doorman in.het park er tegenover liggen in de 60 er jaren .
Ik voer een tijdje op de Batavier 3 die er niet bij staat en moest nog vlaggen toe Claus met Bea verloofde of trouwde.
Ik waardeer overigens dat je mij miste op forum maar ik was in Brasilia in Salvador Bahia - Rio en Santos waar jij meen ik goed bekend bent ?  Jij voer toch op die kust niet?  Vrg Hub
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 5/dec/2018 : 19 : 59
Hoi Hub, fijn weer wat je te horen en hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad in Brazilië en ja,
ik heb anderhalf jaar op Brazil gevaren en ik daar een fantastische tijd gehad en ben ook in Bahia en Santos geweest.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 5/dec/2018 : 20 : 04
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/1Z9b3t4.jpg)

(https://i.imgur.com/g04KgNU.jpg)

(https://i.imgur.com/AisiQvO.jpg)

(https://i.imgur.com/5ZJsubh.jpg)

(https://i.imgur.com/uwKmZGK.jpg)

(https://i.imgur.com/RbAmkWX.jpg)

(https://i.imgur.com/POfnhDs.jpg)

(https://i.imgur.com/PXRLwai.jpg)

(https://i.imgur.com/AmwOWya.jpg)

(https://i.imgur.com/7W2CFIP.jpg)

(https://i.imgur.com/5fo1w6Y.jpg)

(https://i.imgur.com/YY5OTEm.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 6/dec/2018 : 14 : 14
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/6dIyyoJ.jpg)

(https://i.imgur.com/mOt1J70.jpg)

(https://i.imgur.com/nk5l05A.jpg)

(https://i.imgur.com/Yv52bbn.jpg)

(https://i.imgur.com/7J531Od.jpg)

(https://i.imgur.com/akZ0bQd.jpg)

(https://i.imgur.com/5r0Wt5N.jpg)

(https://i.imgur.com/YpM8XUB.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op do/ 6/dec/2018 : 16 : 20
Ja Willem ik vermoedde reeds dark jij Salvador en Santos aan deed met de scheven waar op jij  voer want die deden de andere kust dan wij met KNSM . Ik zag ze vaak liggen onDerweg naar de Levanttkade en vond her mooie schepen.  Deden jullie ook kustreizen tussen de lange
langere reizen door? Een Chili slinger van ons duurde diorgaans 4 maand . Brasil is mooi ja en ook zo anders als bv Chili Peru en Colombia.  Iedereen waarschuwd tegen pickpockets maar no problems terwijl ik hiier in Malta op de markt vanmorgen mijn mobiel verspeelde . Jatwerk tuurlijk want als ik bel krijg ik een Telefonist die meldt dat ik niet available Ben . Bah.



Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 7/dec/2018 : 16 : 43
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/mOrAXyJ.jpg)

(https://i.imgur.com/vrtRwu2.jpg)

(https://i.imgur.com/CN4oZ4O.jpg)

(https://i.imgur.com/lhkdoFA.jpg)

(https://i.imgur.com/YXDdk1D.jpg)

(https://i.imgur.com/YpGglLe.jpg)

(https://i.imgur.com/BybEUA8.jpg)

(https://i.imgur.com/KFREU6V.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 8/dec/2018 : 12 : 44
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/c2Qb6kS.jpg)

(https://i.imgur.com/hesHw6o.jpg)

(https://i.imgur.com/by3WOJM.jpg)

(https://i.imgur.com/by8sBPM.jpg)

(https://i.imgur.com/mPBTC5p.jpg)

(https://i.imgur.com/xOESz79.jpg)

(https://i.imgur.com/OgtG7tS.jpg)

(https://i.imgur.com/UtZWX07.jpg)

(https://i.imgur.com/OODZeKk.jpg)

(https://i.imgur.com/bbdcTvu.jpg)

(https://i.imgur.com/H9PFFgp.jpg)

(https://i.imgur.com/4S9UejO.jpg)

(https://i.imgur.com/P5PDLTO.jpg)

(https://i.imgur.com/gwnYgG0.jpg)

(https://i.imgur.com/OJu5qOQ.jpg)

(https://i.imgur.com/cpEuQD1.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 9/dec/2018 : 22 : 19
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/mocSzu4.jpg)

(https://i.imgur.com/npto2Zo.jpg)

(https://i.imgur.com/CzUeV4A.jpg)

(https://i.imgur.com/UIsnEOq.jpg)

(https://i.imgur.com/VpuQWvR.jpg)

(https://i.imgur.com/4Wu6Jr4.jpg)

(https://i.imgur.com/PH1OiJm.jpg)

(https://i.imgur.com/8cEsp4O.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/10/dec/2018 : 10 : 57
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/jQoQHaj.jpg)

(https://i.imgur.com/e95oLDi.jpg)

(https://i.imgur.com/TQYGiLZ.jpg)

(https://i.imgur.com/6Um6qjs.jpg)

(https://i.imgur.com/uIwMhOx.jpg)

(https://i.imgur.com/bvreNCE.jpg)

(https://i.imgur.com/u6K7suL.jpg)

(https://i.imgur.com/IxaYUqu.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/12/dec/2018 : 16 : 25
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/GLwzcp5.jpg)

(https://i.imgur.com/a0dE73f.jpg)

(https://i.imgur.com/OpSZxgu.jpg)

(https://i.imgur.com/F6hWcfD.jpg)

(https://i.imgur.com/dqVCSU5.jpg)

(https://i.imgur.com/3o3Bnyu.jpg)

(https://i.imgur.com/tx4d1lk.jpg)

(https://i.imgur.com/8lwpxAT.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/13/dec/2018 : 14 : 23
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/3P34mZP.jpg)

(https://i.imgur.com/Xvhe0vR.jpg)

(https://i.imgur.com/7peonCJ.jpg)

(https://i.imgur.com/oPAeAPA.jpg)

(https://i.imgur.com/hJD8bAq.jpg)

(https://i.imgur.com/bRpwmKc.jpg)

(https://i.imgur.com/sYKx3bT.jpg)

(https://i.imgur.com/oa4NuQk.jpg)

(https://i.imgur.com/e9l8edJ.jpg)

(https://i.imgur.com/cNoNzFr.jpg)

(https://i.imgur.com/IojoSzF.jpg)

(https://i.imgur.com/yZnY4Z2.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/14/dec/2018 : 13 : 56
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/xNmt95z.jpg)

(https://i.imgur.com/y01yJA3.jpg)

(https://i.imgur.com/FfAv3fh.jpg)

(https://i.imgur.com/ySlrxrt.jpg)

(https://i.imgur.com/05ooD3E.jpg)

(https://i.imgur.com/2tU5DjP.jpg)

(https://i.imgur.com/HJsn2cU.jpg)

(https://i.imgur.com/Orvb9eW.jpg)

(https://i.imgur.com/s0TWDqd.jpg)

(https://i.imgur.com/okchOuh.jpg)

(https://i.imgur.com/0nDF2ZN.jpg)

(https://i.imgur.com/yCtrXLW.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/15/dec/2018 : 14 : 41
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/xw1u9XR.jpg)

(https://i.imgur.com/kiqoCbY.jpg)

(https://i.imgur.com/xjiusQ9.jpg)

(https://i.imgur.com/oC93h1J.jpg)

(https://i.imgur.com/P9TmgMO.jpg)

(https://i.imgur.com/Bwa5NhZ.jpg)

(https://i.imgur.com/zeWyw24.jpg)

(https://i.imgur.com/GPlyMPQ.jpg)

(https://i.imgur.com/YDbKvIY.jpg)

(https://i.imgur.com/Up7BgFb.jpg)

(https://i.imgur.com/cLvhLzO.jpg)

(https://i.imgur.com/JwrsIMs.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op za/15/dec/2018 : 16 : 08
lees hier dat hwtk rab in 1971 is overleden
slechts 68 jaar
heb hem nog 1 reis mee gemaakt
op de oranje Nassau in 1969
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/16/dec/2018 : 13 : 05
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/vvOfgkD.jpg)

(https://i.imgur.com/Pxkb32D.jpg)

(https://i.imgur.com/2opbNVT.jpg)

(https://i.imgur.com/JTIFhWT.jpg)

(https://i.imgur.com/eWzVroO.jpg)

(https://i.imgur.com/ECTWdN1.jpg)

(https://i.imgur.com/ZWy9RMp.jpg)

(https://i.imgur.com/rmIz8sE.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/17/dec/2018 : 16 : 02
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/VgdZMah.jpg)

(https://i.imgur.com/3oKrU33.jpg)

(https://i.imgur.com/w8IbRf6.jpg)

(https://i.imgur.com/pN8gzJW.jpg)

(https://i.imgur.com/7KovAKQ.jpg)

(https://i.imgur.com/xc5Xg9m.jpg)

(https://i.imgur.com/2KIAAMI.jpg)

(https://i.imgur.com/XgqoAeo.jpg)

(https://i.imgur.com/2txgg1Z.jpg)

(https://i.imgur.com/tjOiyj6.jpg)

(https://i.imgur.com/79QIkfy.jpg)

(https://i.imgur.com/bmW3DFQ.jpg)

(https://i.imgur.com/JTgCKUS.jpg)

(https://i.imgur.com/ORBBSJM.jpg)

(https://i.imgur.com/P1qhJ14.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/18/dec/2018 : 12 : 34
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/07umF48.jpg)

(https://i.imgur.com/Pv3p9eQ.jpg)

(https://i.imgur.com/Xw78uuw.jpg)

(https://i.imgur.com/BsaewUT.jpg)

(https://i.imgur.com/xnzt6Tr.jpg)

(https://i.imgur.com/4Y813Sh.jpg)

(https://i.imgur.com/77WRdkY.jpg)

(https://i.imgur.com/wy5SD71.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/19/dec/2018 : 16 : 56
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/gqavX6n.jpg)

(https://i.imgur.com/3NaGktk.jpg)

(https://i.imgur.com/lLcu8IC.jpg)

(https://i.imgur.com/28XjFJW.jpg)

(https://i.imgur.com/y9YTRVO.jpg)

(https://i.imgur.com/GBfLRfL.jpg)

(https://i.imgur.com/pQ1ovz4.jpg)

(https://i.imgur.com/1QHKQbK.jpg)

(https://i.imgur.com/LvnadwP.jpg)

(https://i.imgur.com/TIk30BT.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/20/dec/2018 : 12 : 02
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/ee8JeyE.jpg)

(https://i.imgur.com/mZPMKMl.jpg)

(https://i.imgur.com/zX82z39.jpg)

(https://i.imgur.com/32dPo8U.jpg)

(https://i.imgur.com/iImyppX.jpg)

(https://i.imgur.com/zCLO2fK.jpg)

(https://i.imgur.com/shDIJyl.jpg)

(https://i.imgur.com/fvMkioH.jpg)

(https://i.imgur.com/dV49Rf6.jpg)

(https://i.imgur.com/nTQdtpS.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/21/dec/2018 : 13 : 08
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/oIm47vP.jpg)

(https://i.imgur.com/HAYB5oB.jpg)

(https://i.imgur.com/GTba31y.jpg)

(https://i.imgur.com/LUE9Sko.jpg)

(https://i.imgur.com/5ie0fxD.jpg)

(https://i.imgur.com/42LCc5a.jpg)

(https://i.imgur.com/C78ylVN.jpg)

(https://i.imgur.com/r6XP3Ti.jpg)

(https://i.imgur.com/Gpxwh4r.jpg)

(https://i.imgur.com/l7TZUPd.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/22/dec/2018 : 13 : 17
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/lVPK2Sz.jpg)

(https://i.imgur.com/ZO4U7RQ.jpg)

(https://i.imgur.com/jGwCaUI.jpg)

(https://i.imgur.com/kDEmNDR.jpg)

(https://i.imgur.com/tl2hyYa.jpg)

(https://i.imgur.com/HFLJh9a.jpg)

(https://i.imgur.com/Ixx3pwp.jpg)

(https://i.imgur.com/r1sm08P.jpg)

(https://i.imgur.com/t9LxoAB.jpg)

(https://i.imgur.com/SoZUI7y.jpg)

(https://i.imgur.com/MZxwGd3.jpg)

(https://i.imgur.com/uYjRxTe.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op za/22/dec/2018 : 14 : 06
Mooi die foto van de Lekhaven Rotterdam in de Kroonvaarder . Velen van ons zullen zich dit net als ik ook herinneren. Heel leuk hoor die kroonvlag van toen. 
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/23/dec/2018 : 13 : 16
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN

N.B. DEZE KROONVLAG IS NIET COMPLEET, DE PAGINA'S 5 T/M 8 ONTBREKEN.
(https://i.imgur.com/qbNBPxU.jpg)

(https://i.imgur.com/aZ6iiM4.jpg)

(https://i.imgur.com/CgFRLSZ.jpg)

(https://i.imgur.com/yqdy26X.jpg)

(https://i.imgur.com/eECMAEg.jpg)

(https://i.imgur.com/Bjz1WHU.jpg)

(https://i.imgur.com/UfNFdJC.jpg)

(https://i.imgur.com/CYNQtHi.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/24/dec/2018 : 15 : 52
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/hN9uD40.jpg)

(https://i.imgur.com/QJzcB4R.jpg)

(https://i.imgur.com/bhDBCFR.jpg)

(https://i.imgur.com/1xMV7Je.jpg)

(https://i.imgur.com/b13Va37.jpg)

(https://i.imgur.com/F37P5Mv.jpg)

(https://i.imgur.com/JAqZ6eS.jpg)

(https://i.imgur.com/ajsp68r.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/25/dec/2018 : 16 : 27
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/IGqICwe.jpg)

(https://i.imgur.com/qm2YIv0.jpg)

(https://i.imgur.com/5uXT3Kb.jpg)

(https://i.imgur.com/koAfhLH.jpg)

(https://i.imgur.com/S50y0vZ.jpg)

(https://i.imgur.com/pYEVR2n.jpg)

(https://i.imgur.com/xSXb89n.jpg)

(https://i.imgur.com/lIjkupO.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/27/dec/2018 : 18 : 12
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/Nt5VkVS.jpg)

(https://i.imgur.com/gdoQzwq.jpg)

(https://i.imgur.com/2wnzsnZ.jpg)

(https://i.imgur.com/hf97zED.jpg)

(https://i.imgur.com/suwNUsH.jpg)

(https://i.imgur.com/JGfBeSw.jpg)

(https://i.imgur.com/5EAuhpW.jpg)

(https://i.imgur.com/d6tLWmt.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op do/27/dec/2018 : 22 : 55
Ook ik geniet vaak van de kroonvlag zoals nu Santos zijnde de haven van Sao Paulo beschreven wordt (lees werd) en..... temeer daar ik er een week of vijf terug nog was en vandaar door de bergen en tunnels
(Bijna  4 uur in de bus) naar Sao Paulo reed. Pracht uitzicht door en af bergen enz .Wel viel mij onderweg steeds opnieuw op dat er daar
behalve verschillende favela's bij stadjes heel wat mensen in Parken en onder bruggen huisden in bv in of onder karton dozen leefden.
Die in de favela's hoe gevaarlijk ze ook zijn hebben meestal aan - sluiting op elec en water. OK het klimaat is milder maar ook humid en zo tussen trasch en verrotte rommel (helaas velen) wil je niet leven . Het verschil tussen arm en rijk bestaat overal maar daar is het TE storend zichtbaar.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/28/dec/2018 : 12 : 01
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/1xmgKZI.jpg)

(https://i.imgur.com/KjPXiap.jpg)

(https://i.imgur.com/tx04F7Y.jpg)

(https://i.imgur.com/BY1pPje.jpg)

(https://i.imgur.com/iC0mLJe.jpg)

(https://i.imgur.com/waLw6Xq.jpg)

(https://i.imgur.com/sFiaQTq.jpg)

(https://i.imgur.com/9xT5nQa.jpg)

(https://i.imgur.com/cckLQKP.jpg)

(https://i.imgur.com/ODmmjbH.jpg)

(https://i.imgur.com/8DCYtce.jpg)

(https://i.imgur.com/rS0h5ed.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op vr/28/dec/2018 : 13 : 14
Weer interresante items in de Kroonvlag zoals oa het verhaal van die bootsman Boes . Die mannen zijnde de generatie net voor ons maakten soms heel wat mee tijdens die oorlog. Ik voer in de vroege 60er jaren met een bijna gepentioneerde boots op de Pericles en een Engelse olie man op de tanker Dorestad die er soms ( desgevraagd en na wat pilsjes) er wel eens wat over vertelden. Nou, geen kattepis brr.     Merci Willem
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: KeesvH op vr/28/dec/2018 : 13 : 26
Het is iedere keer weer een genoegen Willem om het te lezen.
Dank hier voor.
Fijne jaarwisseling.
    Groetjes, Kees :smilie_character_typing:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/28/dec/2018 : 13 : 51
Graag gedaan heren, bedankt voor jullie reacties.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/29/dec/2018 : 14 : 24
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/5nGORHd.jpg)

(https://i.imgur.com/COwoAs1.jpg)

(https://i.imgur.com/DtDXGJ0.jpg)

(https://i.imgur.com/EZto1Wf.jpg)

(https://i.imgur.com/sCymYRv.jpg)

(https://i.imgur.com/W7CGGb4.jpg)

(https://i.imgur.com/Zi8GrzP.jpg)

(https://i.imgur.com/sveMBiv.jpg)

(https://i.imgur.com/1tULecL.jpg)

(https://i.imgur.com/XMpChxU.jpg)

(https://i.imgur.com/ZNCfxRN.jpg)

(https://i.imgur.com/McNP5sT.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op za/29/dec/2018 : 21 : 31
Aristoteles in de Kroonvlag.  Helaas alleen een kust-reis erop,  om na nog een kust rels op de Mentor (de last ) Daarrvoor waren de ES -boten Pericles ( 2 Chili reizen en Ulysses 2 reizen  (zuster ships )  mijn favoriete slingers.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/30/dec/2018 : 13 : 49
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/AvnDVdD.jpg)

(https://i.imgur.com/MhwtL9Z.jpg)

(https://i.imgur.com/RUouCm5.jpg)

(https://i.imgur.com/1i3bgw4.jpg)

(https://i.imgur.com/9ZSVlAs.jpg)

(https://i.imgur.com/gz1IzEh.jpg)

(https://i.imgur.com/QLoySoD.jpg)

(https://i.imgur.com/GfwLClz.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/31/dec/2018 : 17 : 30
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/uN9Hoqv.jpg)

(https://i.imgur.com/Z989mDL.jpg)

(https://i.imgur.com/LTdNA81.jpg)

(https://i.imgur.com/LT7sP0c.jpg)

(https://i.imgur.com/hURpGfu.jpg)

(https://i.imgur.com/2u3gh49.jpg)

(https://i.imgur.com/ultVL1y.jpg)

(https://i.imgur.com/oPTiv16.jpg)

(https://i.imgur.com/JoaurGa.jpg)

(https://i.imgur.com/k1Hhuay.jpg)

(https://i.imgur.com/gVeDM6e.jpg)

(https://i.imgur.com/UTYojY8.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op ma/31/dec/2018 : 19 : 37
muntslag overleden in 1972
daar stond ik van te kijken
wist ik niet
bouwman enkele reizen mee gemaakt
op de oranje Nassau mooie kerel
humor lachen zui
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 1/jan/2019 : 19 : 32
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/PWSHCmP.jpg)

(https://i.imgur.com/lbCufJw.jpg)

(https://i.imgur.com/p9Cg4dG.jpg)

(https://i.imgur.com/5uiwfIZ.jpg)

(https://i.imgur.com/vDCxpHw.jpg)

(https://i.imgur.com/Fb6WOZT.jpg)

(https://i.imgur.com/YUP9CyN.jpg)

(https://i.imgur.com/eIg10te.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 2/jan/2019 : 13 : 53
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/uv6lbV0.jpg)

(https://i.imgur.com/n7q4zRH.jpg)

(https://i.imgur.com/YpZ1IbE.jpg)

(https://i.imgur.com/OXWh0af.jpg)

(https://i.imgur.com/SyFNMkv.jpg)

(https://i.imgur.com/H5q9i94.jpg)

(https://i.imgur.com/PFw6NT9.jpg)

(https://i.imgur.com/ed2dFrx.jpg)

(https://i.imgur.com/7lUKhG3.jpg)

(https://i.imgur.com/e5t6jeJ.jpg)

(https://i.imgur.com/PGYbjeS.jpg)

(https://i.imgur.com/AiqGkOa.jpg)

(https://i.imgur.com/dFdQfd9.jpg)

(https://i.imgur.com/JiUtwKi.jpg)

(https://i.imgur.com/eYmgDza.jpg)

(https://i.imgur.com/ktTzbpL.jpg)

(https://i.imgur.com/GN52Suq.jpg)

(https://i.imgur.com/bnRp6Cl.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 4/jan/2019 : 16 : 22
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/3Iv7ejZ.jpg)

(https://i.imgur.com/0zjgwAO.jpg)

(https://i.imgur.com/KcUEUtS.jpg)

(https://i.imgur.com/4mojnI7.jpg)

(https://i.imgur.com/6N3fXpY.jpg)

(https://i.imgur.com/9znm5kP.jpg)

(https://i.imgur.com/ukAq1Kc.jpg)

(https://i.imgur.com/jZMvHal.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 5/jan/2019 : 21 : 22
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/VKOAVY0.jpg)

(https://i.imgur.com/uEfV59c.jpg)

(https://i.imgur.com/EvxXs1r.jpg)

(https://i.imgur.com/uPfvVWb.jpg)

(https://i.imgur.com/Nwdr1tX.jpg)

(https://i.imgur.com/RDZhFDt.jpg)

(https://i.imgur.com/doQsqPG.jpg)

(https://i.imgur.com/IV54du4.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 7/jan/2019 : 11 : 47
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/6EksagL.jpg)

(https://i.imgur.com/bbQvCZq.jpg)

(https://i.imgur.com/kt7epga.jpg)

(https://i.imgur.com/thpDQss.jpg)

(https://i.imgur.com/GdB4qZ1.jpg)

(https://i.imgur.com/60w3eeS.jpg)

(https://i.imgur.com/XD8rA7x.jpg)

(https://i.imgur.com/jLzOhc3.jpg)

(https://i.imgur.com/85aaJgf.jpg)

(https://i.imgur.com/IDTHpsq.jpg)

(https://i.imgur.com/8zNEFFq.jpg)

(https://i.imgur.com/oq1EATQ.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 8/jan/2019 : 16 : 42
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/S5kY5jR.jpg)

(https://i.imgur.com/pZ0UNkL.jpg)

(https://i.imgur.com/lDi0FCN.jpg)

(https://i.imgur.com/95rLBQY.jpg)

(https://i.imgur.com/EkaNjhi.jpg)

(https://i.imgur.com/TUxiMps.jpg)

(https://i.imgur.com/4ih5CfG.jpg)

(https://i.imgur.com/XDtNmf1.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 9/jan/2019 : 22 : 16
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/8suSLJ6.jpg)

(https://i.imgur.com/O8ZfSJu.jpg)

(https://i.imgur.com/A0BmjlT.jpg)

(https://i.imgur.com/bQMwK1K.jpg)

(https://i.imgur.com/2GcfNlO.jpg)

(https://i.imgur.com/AGVRqzB.jpg)

(https://i.imgur.com/A3JhWUC.jpg)

(https://i.imgur.com/13f793M.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/11/jan/2019 : 17 : 16
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/Nq7ibxY.jpg)

(https://i.imgur.com/G6iJXbN.jpg)

(https://i.imgur.com/oBOoR8t.jpg)

(https://i.imgur.com/gaWSjcu.jpg)

(https://i.imgur.com/5gj3AZb.jpg)

(https://i.imgur.com/P2AGAHT.jpg)

(https://i.imgur.com/Nfq4PMq.jpg)

(https://i.imgur.com/M2oaPyN.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/13/jan/2019 : 20 : 33
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/4D0pJV1.jpg)

(https://i.imgur.com/jMUIAnj.jpg)

(https://i.imgur.com/QxWOF2m.jpg)

(https://i.imgur.com/wsdzyZe.jpg)

(https://i.imgur.com/EhusV9G.jpg)

(https://i.imgur.com/EF3M7q6.jpg)

(https://i.imgur.com/iTKo02x.jpg)

(https://i.imgur.com/mVcPy57.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/14/jan/2019 : 17 : 07
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/aOFImLU.jpg)

(https://i.imgur.com/1VuUx8W.jpg)

(https://i.imgur.com/JSJbNmr.jpg)

(https://i.imgur.com/RG5mHdw.jpg)

(https://i.imgur.com/6xQyxdj.jpg)

(https://i.imgur.com/3J7usl8.jpg)

(https://i.imgur.com/Vhy4PJA.jpg)

(https://i.imgur.com/FV32YwA.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op di/15/jan/2019 : 15 : 02
Batavier schip in de kroonvlag dus dat zie ik nog wel Willlemtje . Deed ik een half jaar London mee. En trouwde daar bijna 2 Jr later na eerst nog wat Chili reizen.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/15/jan/2019 : 18 : 55
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/pgpr2Rp.jpg)

(https://i.imgur.com/6JXqPun.jpg)

(https://i.imgur.com/ckZ8RHN.jpg)

(https://i.imgur.com/7Vx5mHj.jpg)

(https://i.imgur.com/De3dChi.jpg)

(https://i.imgur.com/fBNOFWY.jpg)

(https://i.imgur.com/9KfuQHO.jpg)

(https://i.imgur.com/cUviE7d.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/16/jan/2019 : 16 : 04
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/OfxZedp.jpg)

(https://i.imgur.com/IjzUfLS.jpg)

(https://i.imgur.com/Jb5npFJ.jpg)

(https://i.imgur.com/kU8YaXa.jpg)

(https://i.imgur.com/422qkgq.jpg)

(https://i.imgur.com/4kjk5qb.jpg)

(https://i.imgur.com/k317OfR.jpg)

(https://i.imgur.com/0AR5G8C.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/17/jan/2019 : 20 : 01
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/Yxh2GrU.jpg)

(https://i.imgur.com/JGuMUof.jpg)

(https://i.imgur.com/c9xHoz3.jpg)

(https://i.imgur.com/Gimm7JC.jpg)

(https://i.imgur.com/C5mPJz6.jpg)

(https://i.imgur.com/WFUZ5gW.jpg)

(https://i.imgur.com/eZI0f1A.jpg)

(https://i.imgur.com/saBNrZ6.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/18/jan/2019 : 14 : 10
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/LjmCoRj.jpg)

(https://i.imgur.com/OhBrn1M.jpg)

(https://i.imgur.com/AwwrUh4.jpg)

(https://i.imgur.com/yyVAnuF.jpg)

(https://i.imgur.com/CwQso9s.jpg)

(https://i.imgur.com/hHNa1B9.jpg)

(https://i.imgur.com/lgKKlpq.jpg)

(https://i.imgur.com/U5omxIo.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/19/jan/2019 : 21 : 18
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/XBx3NVJ.jpg)

(https://i.imgur.com/VGU9q2L.jpg)

(https://i.imgur.com/z2LkxaE.jpg)

(https://i.imgur.com/1gec35P.jpg)

(https://i.imgur.com/ZP3zTLs.jpg)

(https://i.imgur.com/YBeZC3d.jpg)

(https://i.imgur.com/b6GkJmD.jpg)

(https://i.imgur.com/IWhKLNY.jpg)

(https://i.imgur.com/CCecFAz.jpg)

(https://i.imgur.com/8XWzMQ7.jpg)

(https://i.imgur.com/StqAK7m.jpg)

(https://i.imgur.com/rgJLqv7.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Jan Prins van Wijngaarden op za/19/jan/2019 : 21 : 40
Jeempie, 1974, ik lees net in "De Kroonvlag" dat ik toen mijn 3e rang haalde.  :smilie_character_pipe:
Wat "vaart" de tijd toch snel aan een Zeeman voorbij......  :smiley_sailing:  :smiley_sailing:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/20/jan/2019 : 15 : 46
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/LPpemPt.jpg)

(https://i.imgur.com/F34qXXd.jpg)

(https://i.imgur.com/rnuvCRC.jpg)

(https://i.imgur.com/IoNSnqD.jpg)

(https://i.imgur.com/qkE3DW1.jpg)

(https://i.imgur.com/urD7iAx.jpg)

(https://i.imgur.com/DN6mkBt.jpg)

(https://i.imgur.com/7XEIZM6.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/21/jan/2019 : 14 : 30
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
N.B. HELAAS ONTBREKEN DE PAGINA'S 5-6-7-8
(https://i.imgur.com/bNv5quZ.jpg)

(https://i.imgur.com/enPl3cq.jpg)

(https://i.imgur.com/UAY7Fua.jpg)

(https://i.imgur.com/WWbwZeS.jpg)

(https://i.imgur.com/bwUTnFL.jpg)

(https://i.imgur.com/kJWJA2O.jpg)

(https://i.imgur.com/JZrpebs.jpg)

(https://i.imgur.com/2LbPCMh.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/22/jan/2019 : 19 : 56
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/6C5KKqW.jpg)

(https://i.imgur.com/jfKPWz0.jpg)

(https://i.imgur.com/DXpEJ8r.jpg)

(https://i.imgur.com/UsAwRrc.jpg)

(https://i.imgur.com/Bxq2X6Q.jpg)

(https://i.imgur.com/htaF9Tr.jpg)

(https://i.imgur.com/kxzwyyf.jpg)

(https://i.imgur.com/yAILW7w.jpg)

(https://i.imgur.com/ExhMaap.jpg)

(https://i.imgur.com/7zs1L0E.jpg)

(https://i.imgur.com/iuTZuBi.jpg)

(https://i.imgur.com/yzfb246.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/23/jan/2019 : 19 : 25
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/8L7Z3Hq.jpg)

(https://i.imgur.com/HCoCghP.jpg)

(https://i.imgur.com/SkX3xxl.jpg)

(https://i.imgur.com/AFIeUtA.jpg)

(https://i.imgur.com/pZckQuV.jpg)

(https://i.imgur.com/ftKQC1l.jpg)

(https://i.imgur.com/HEKPmK2.jpg)

(https://i.imgur.com/HzGgQdB.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/24/jan/2019 : 13 : 37
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/hEvIPyD.jpg)

(https://i.imgur.com/xjGGMAa.jpg)

(https://i.imgur.com/rUNIy26.jpg)

(https://i.imgur.com/W5k9xim.jpg)

(https://i.imgur.com/ErIXj34.jpg)

(https://i.imgur.com/1Pqk9I9.jpg)

(https://i.imgur.com/p7ZSDuK.jpg)

(https://i.imgur.com/4rfTUja.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/25/jan/2019 : 15 : 30
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/luibrts.jpg)

(https://i.imgur.com/Ch9Nf9c.jpg)

(https://i.imgur.com/UoMgQIU.jpg)

(https://i.imgur.com/NatxVlS.jpg)

(https://i.imgur.com/wKqYnRp.jpg)

(https://i.imgur.com/kyOKSii.jpg)

(https://i.imgur.com/qxWDux6.jpg)

(https://i.imgur.com/bpyfBaM.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/28/jan/2019 : 14 : 50
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/TsiXMHC.jpg)

(https://i.imgur.com/U3F7GpM.jpg)

(https://i.imgur.com/qpR6xyE.jpg)

(https://i.imgur.com/yWkbJGx.jpg)

(https://i.imgur.com/jYq4q5M.jpg)

(https://i.imgur.com/lp7tVgt.jpg)

(https://i.imgur.com/dgaC2wh.jpg)

(https://i.imgur.com/AlgJjVm.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op ma/28/jan/2019 : 23 : 41
Tjonge zeg Willem, ijs aan dek maakte ik ook mee oa in New York en Oslo maar dit plaatje in de kroonvlag slaat alles .  Brrr
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/29/jan/2019 : 16 : 34
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/5F0iUm0.jpg)

(https://i.imgur.com/ELjGK0t.jpg)

(https://i.imgur.com/Jb4gHUh.jpg)

(https://i.imgur.com/YnCNEXK.jpg)

(https://i.imgur.com/M0suOdU.jpg)

(https://i.imgur.com/sYzETHp.jpg)

(https://i.imgur.com/sje24Iw.jpg)

(https://i.imgur.com/jWArFBX.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/30/jan/2019 : 13 : 41
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/flZr3LO.jpg)

(https://i.imgur.com/3fjKWcJ.jpg)

(https://i.imgur.com/neaKjZE.jpg)

(https://i.imgur.com/phPswbf.jpg)

(https://i.imgur.com/X6aSIgE.jpg)

(https://i.imgur.com/GmOWkzu.jpg)

(https://i.imgur.com/JcoVlvD.jpg)

(https://i.imgur.com/t4w4mYx.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/31/jan/2019 : 14 : 03
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/6aPUiGv.jpg)

(https://i.imgur.com/hPKi2os.jpg)

(https://i.imgur.com/UedQmbH.jpg)

(https://i.imgur.com/PxdziXx.jpg)

(https://i.imgur.com/10vuwKN.jpg)

(https://i.imgur.com/gY5nZtw.jpg)

(https://i.imgur.com/XhRk3Fs.jpg)

(https://i.imgur.com/l3IHGxX.jpg)

(https://i.imgur.com/11r7VWx.jpg)

(https://i.imgur.com/OmP8S8Y.jpg)

(https://i.imgur.com/pxDWcCU.jpg)

(https://i.imgur.com/sFFJNXq.jpg)

(https://i.imgur.com/HxBzE2i.jpg)

(https://i.imgur.com/YTVESae.jpg)

(https://i.imgur.com/aqETWaQ.jpg)

(https://i.imgur.com/BLGA4Ir.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 1/feb/2019 : 13 : 12
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/gFLTGu2.jpg)

(https://i.imgur.com/2QJ8kSE.jpg)

(https://i.imgur.com/OFZaeUh.jpg)

(https://i.imgur.com/V0m271u.jpg)

(https://i.imgur.com/VG5xvPf.jpg)

(https://i.imgur.com/JdaIoCp.jpg)

(https://i.imgur.com/uhuPJf5.jpg)

(https://i.imgur.com/M4p9Jaa.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 2/feb/2019 : 15 : 40
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/td396gy.jpg)

(https://i.imgur.com/ZdodJeI.jpg)

(https://i.imgur.com/zHVh29A.jpg)

(https://i.imgur.com/y47rnln.jpg)

(https://i.imgur.com/0soXYTy.jpg)

(https://i.imgur.com/GuG2jUf.jpg)

(https://i.imgur.com/d7GL5Cx.jpg)

(https://i.imgur.com/2D87URb.jpg)

(https://i.imgur.com/IIIkX8Q.jpg)

(https://i.imgur.com/EL1Mpg3.jpg)

(https://i.imgur.com/JUBL77g.jpg)

(https://i.imgur.com/rqCrgTx.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op za/ 2/feb/2019 : 17 : 28
wat me opvalt is dat er veel
lui de wao in gaan in deze en in
andere kroonvlags ik heb tot
men 65 e gewerkt en heb nu pijn
in me rug
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 3/feb/2019 : 13 : 54
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/TpfUnFY.jpg)

(https://i.imgur.com/7fRO2mF.jpg)

(https://i.imgur.com/3jyAf8H.jpg)

(https://i.imgur.com/C5ERNlA.jpg)

(https://i.imgur.com/IonHwH1.jpg)

(https://i.imgur.com/dSnq0T2.jpg)

(https://i.imgur.com/ObEaWwo.jpg)

(https://i.imgur.com/sgDUGCu.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: KeesvH op zo/ 3/feb/2019 : 15 : 50
Prachtig onderwerp Willem over de Electronische Navigatie.
Het blijft altijd weer leuk om te lezen.
Ik heb een paar jaar geleden een boekje gekregen van Willem Kruk met
de titel "VLAG IN TOP OP DE POLLUX" - 125 jaar zeevaartopleiding in het
Amsterdamse Oosterdok - 1849/1874, toen ik de organisatie van Rinus Hessing
overnam stopte Willem Kruk dit boekje in mijn handen ( beschouwde ik als een compliment
van Willem ).
Het boekje is geschreven door Kapitein H.J.Korver - oud gezagvoerder K.S.N.M.
Gen idee of het boekje bij jou bekend is, en of je er iets in ziet om het in te scannen.
Zoja, dan neem ik het aankomende week mee als we een overleg hebben aan boord van
de Stortemelk.
Ik lees je antwoord wel.
                                   groetjes, Kees :smilie_character_typing:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 3/feb/2019 : 16 : 13
Is goed Kees, neem het maar mee, lijkt mij interessant genoeg om het te plaatsen.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 4/feb/2019 : 17 : 04
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/lFRsnBd.jpg)

(https://i.imgur.com/80XwjJK.jpg)

(https://i.imgur.com/0E1AwdW.jpg)

(https://i.imgur.com/3Ay9SBc.jpg)

(https://i.imgur.com/zA81les.jpg)

(https://i.imgur.com/Pvm7ykR.jpg)

(https://i.imgur.com/ioa2MKz.jpg)

(https://i.imgur.com/KOXBj7v.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 5/feb/2019 : 13 : 00
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/sykzo9l.jpg)

(https://i.imgur.com/nBaepyN.jpg)

(https://i.imgur.com/i0Gka0B.jpg)

(https://i.imgur.com/ZGCVBzw.jpg)

(https://i.imgur.com/J1uiInx.jpg)

(https://i.imgur.com/7kaQjmh.jpg)

(https://i.imgur.com/v0VbDgF.jpg)

(https://i.imgur.com/aaPJz8I.jpg)

(https://i.imgur.com/jwlovs5.jpg)

(https://i.imgur.com/dJMdt2b.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op di/ 5/feb/2019 : 15 : 19
Jan , Willem en Gerrit . Ik ga het niet weer allemaal opnoemen maar je gezamelijke inbreng is echt bewonderingswaardig.
Humor , natuur en last but not least informative en dus leerzaam. Dikke merci  !!
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Jan Prins van Wijngaarden op wo/ 6/feb/2019 : 13 : 58
Citaat van: Hubertus op di/ 5/feb/2019 : 15 : 19
Jan , Willem en Gerrit . Ik ga het niet weer allemaal opnoemen maar je gezamelijke inbreng is echt bewonderingswaardig.
Humor , natuur en last but not least informative en dus leerzaam. Dikke merci  !!


Kllopt Hub, want........

(https://i.imgur.com/IugPR1C.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 6/feb/2019 : 17 : 01
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/yLceBRz.jpg)

(https://i.imgur.com/0qjIhAa.jpg)

(https://i.imgur.com/4M5ELDr.jpg)

(https://i.imgur.com/hGwmRNt.jpg)

(https://i.imgur.com/5Nmpte0.jpg)

(https://i.imgur.com/S2Feuth.jpg)

(https://i.imgur.com/O7IdZR4.jpg)

(https://i.imgur.com/pzNx7Zl.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 7/feb/2019 : 10 : 35
HELAAS ONTBREEKT DE KROONVLAG VAN APRIL 1976.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 7/feb/2019 : 11 : 46
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/QcfkZf9.jpg)

(https://i.imgur.com/yEcLQi3.jpg)

(https://i.imgur.com/q9FWyjg.jpg)

(https://i.imgur.com/8Rtx48g.jpg)

(https://i.imgur.com/uwcAsMD.jpg)

(https://i.imgur.com/1Zte9PW.jpg)

(https://i.imgur.com/zsN29MX.jpg)

(https://i.imgur.com/fTWHHis.jpg)

(https://i.imgur.com/JjGEnTf.jpg)

(https://i.imgur.com/qAGUOjZ.jpg)

(https://i.imgur.com/hjnYROv.jpg)

(https://i.imgur.com/rECS7MS.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op vr/ 8/feb/2019 : 00 : 35
Haha , die ouwe woef met z'n leesbril heeft wel iets van mij .  Mooi hoor ...Hub
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: KeesvH op za/ 9/feb/2019 : 14 : 26

100 jaar Noordzee kanaal, schitterend om te lezen Willem.
Het is iedere keer weer mooi om tijdens het lezen in gedachten
terug te dwalen naar mijn eigen vaartijd, de ene keer komen dingen bekend voor
en de andere keer is het na jaren wetens waardig om het te vernemen.
Ook al ben ik geen oud KNSM'er, ( klein beetje wel - ik heb een jaar op de POOLSTER
gevaren van Muller & Co Rotterdam - in charter voor de KNSM ) het heeft mijn belangstelling
en aandacht wat jij allemaal op de site plaatst Willem.
Gewoon door gaan.
                             met een maritieme groet, Kees :smilie_character_typing:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 9/feb/2019 : 18 : 35
Bedankt Kees, altijd leuk om een complimentje te krijgen en weet ik waar ik het voor doe.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 9/feb/2019 : 18 : 37
HELAAS ONTBREKEN DE KROONVLAGGEN VAN JUNI T/M SEPTEMBER
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 9/feb/2019 : 18 : 40
(https://i.imgur.com/xvnam8y.jpg)

(https://i.imgur.com/DRreQJz.jpg)

(https://i.imgur.com/Tmfdmig.jpg)

(https://i.imgur.com/LXyLvQ9.jpg)

(https://i.imgur.com/ek5g1EC.jpg)

(https://i.imgur.com/3JDXsVg.jpg)

(https://i.imgur.com/9GWoy3B.jpg)

(https://i.imgur.com/eLkfd5m.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/10/feb/2019 : 16 : 14
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/skK6Uh6.jpg)

(https://i.imgur.com/Use80la.jpg)

(https://i.imgur.com/DTOiQJd.jpg)

(https://i.imgur.com/Txr4Mzl.jpg)

(https://i.imgur.com/6dh6PKg.jpg)

(https://i.imgur.com/RwAw4im.jpg)

(https://i.imgur.com/ajqaaWt.jpg)

(https://i.imgur.com/4GNUWnN.jpg)

(https://i.imgur.com/pZX5jsA.jpg)

(https://i.imgur.com/iONQNS5.jpg)

(https://i.imgur.com/ZBG0v9b.jpg)

(https://i.imgur.com/ZxwDS3M.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/11/feb/2019 : 14 : 39
HELAAS ONTBREEKT OOK DE KROONVLAG VAN DECEMBER 1976
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/11/feb/2019 : 14 : 43
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/jBbf7KN.jpg)

(https://i.imgur.com/lgIGbgf.jpg)

(https://i.imgur.com/OkxQE7Y.jpg)

(https://i.imgur.com/I8URSHt.jpg)

(https://i.imgur.com/xGn0Ir8.jpg)

(https://i.imgur.com/SizgndI.jpg)

(https://i.imgur.com/ihjnuGi.jpg)

(https://i.imgur.com/PWGvtNX.jpg)

(https://i.imgur.com/b0eThHL.jpg)

(https://i.imgur.com/vsQe8ba.jpg)

(https://i.imgur.com/PjCsDTY.jpg)

(https://i.imgur.com/DlcLn3c.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/12/feb/2019 : 19 : 05
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/bq4DaCe.jpg)

(https://i.imgur.com/2Oa9YFH.jpg)

(https://i.imgur.com/JXGYYhR.jpg)

(https://i.imgur.com/1l3Jbpm.jpg)

(https://i.imgur.com/U8ljAAc.jpg)

(https://i.imgur.com/caLEM9Z.jpg)

(https://i.imgur.com/7RmQBmZ.jpg)

(https://i.imgur.com/3Zyy5Fz.jpg)

(https://i.imgur.com/qUVxDUJ.jpg)

(https://i.imgur.com/m8kSC6x.jpg)

(https://i.imgur.com/ni2ps3D.jpg)

(https://i.imgur.com/yPwyAAr.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/13/feb/2019 : 19 : 06
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/RgKKqBh.jpg)

(https://i.imgur.com/brfsW8S.jpg)

(https://i.imgur.com/zsmwf9N.jpg)

(https://i.imgur.com/hwaVmtp.jpg)

(https://i.imgur.com/oRnjp2O.jpg)

(https://i.imgur.com/8qOOl1U.jpg)

(https://i.imgur.com/xdvRtsJ.jpg)

(https://i.imgur.com/sl9Bcw2.jpg)

(https://i.imgur.com/AtxjK6r.jpg)

(https://i.imgur.com/mzjYjN9.jpg)

(https://i.imgur.com/aI7a5Rh.jpg)

(https://i.imgur.com/1biuL4o.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op do/14/feb/2019 : 02 : 50
Rap reageren  noem ik dat , lijkt overtoom wel . Bedank mannen  :sport_006:de krantenjongen zat snel op zijn bike. vrg  Hub
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/14/feb/2019 : 16 : 09
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/x69xLwL.jpg)

(https://i.imgur.com/pf7lhf8.jpg)

(https://i.imgur.com/bqf3J6e.jpg)

(https://i.imgur.com/DdChAiM.jpg)

(https://i.imgur.com/sjeiVji.jpg)

(https://i.imgur.com/K39yCk5.jpg)

(https://i.imgur.com/v0UGR6O.jpg)

(https://i.imgur.com/OlFnwfg.jpg)

(https://i.imgur.com/YwUPEp6.jpg)

(https://i.imgur.com/6UJCpdp.jpg)

(https://i.imgur.com/TBZY90f.jpg)

(https://i.imgur.com/eMMdY81.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/15/feb/2019 : 13 : 46
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/n8P6Axj.jpg)

(https://i.imgur.com/SS7sqON.jpg)

(https://i.imgur.com/GvWJWhJ.jpg)

(https://i.imgur.com/Wvp7R8A.jpg)

(https://i.imgur.com/ZFxooip.jpg)

(https://i.imgur.com/A877mR6.jpg)

(https://i.imgur.com/XkJowRk.jpg)

(https://i.imgur.com/ikMyTCp.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/16/feb/2019 : 17 : 36
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/nZseZjN.jpg)

(https://i.imgur.com/GVaSeW7.jpg)

(https://i.imgur.com/wXS1cty.jpg)

(https://i.imgur.com/BNnpGRu.jpg)

(https://i.imgur.com/PvmCFcG.jpg)

(https://i.imgur.com/OZK831k.jpg)

(https://i.imgur.com/Q90qdpw.jpg)

(https://i.imgur.com/WPxV0Q0.jpg)

(https://i.imgur.com/olQgd8m.jpg)

(https://i.imgur.com/qDjRSLV.jpg)

(https://i.imgur.com/Zj2wQWw.jpg)

(https://i.imgur.com/VHw1bQe.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/18/feb/2019 : 13 : 33
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/yIyZVU1.jpg)

(https://i.imgur.com/2xJ6PdS.jpg)

(https://i.imgur.com/kdxLHWc.jpg)

(https://i.imgur.com/i4pp9hE.jpg)

(https://i.imgur.com/QsZfqDo.jpg)

(https://i.imgur.com/zHJIqvN.jpg)

(https://i.imgur.com/KNCvXF1.jpg)

(https://i.imgur.com/ErBs97C.jpg)

(https://i.imgur.com/369zrLb.jpg)

(https://i.imgur.com/9AkGVgM.jpg)

(https://i.imgur.com/Wnepca1.jpg)

(https://i.imgur.com/GR85NDO.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/19/feb/2019 : 13 : 07
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/GBtL4Nu.jpg)

(https://i.imgur.com/TXZJnVQ.jpg)

(https://i.imgur.com/XeSFHiH.jpg)

(https://i.imgur.com/I42w92V.jpg)

(https://i.imgur.com/L07WxBZ.jpg)

(https://i.imgur.com/OGyxVhv.jpg)

(https://i.imgur.com/k9uFrSK.jpg)

(https://i.imgur.com/4AFXmo1.jpg)

(https://i.imgur.com/PMSczrH.jpg)

(https://i.imgur.com/WB85NMu.jpg)

(https://i.imgur.com/XuOGp4s.jpg)

(https://i.imgur.com/LD8FbYk.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Alex Rib op di/19/feb/2019 : 17 : 17
heb met baas timmerman korrel
ongeveer 3 jaar gevaren
van hem heb ik de naam doppie gebruik dat op andere forums
hij was pas getrouwd met een Surinaamse toen hij overleed
die woont nog steeds alleen in zijn huis in loosdrecht
gr alex
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Coaster W. op di/19/feb/2019 : 20 : 12
Kwam Kaptein Brunt (Holandia) tegen waar ik mee op de Oranje Nassau heb gevaren.

Vrg Coaster
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/20/feb/2019 : 23 : 32
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/F9il0Ng.jpg)

(https://i.imgur.com/RIFeynR.jpg)

(https://i.imgur.com/LyXGzGp.jpg)

(https://i.imgur.com/jjIsC0R.jpg)

(https://i.imgur.com/E1QVo5y.jpg)

(https://i.imgur.com/dzCTTxu.jpg)

(https://i.imgur.com/g3yRJ50.jpg)

(https://i.imgur.com/nhzphus.jpg)

(https://i.imgur.com/GJY2rIS.jpg)

(https://i.imgur.com/tD5d94K.jpg)

(https://i.imgur.com/bZpws5r.jpg)

(https://i.imgur.com/9rOVMfH.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/21/feb/2019 : 17 : 57
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/T0h1BB6.jpg)

(https://i.imgur.com/0FXIL51.jpg)

(https://i.imgur.com/Afvhtwo.jpg)

(https://i.imgur.com/ERLguKh.jpg)

(https://i.imgur.com/BKrZ4ZR.jpg)

(https://i.imgur.com/HcgNwsy.jpg)

(https://i.imgur.com/DN0DazQ.jpg)

(https://i.imgur.com/3wF0WeI.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/22/feb/2019 : 13 : 30
De Kroonvlag van december 1977 ontbreekt helaas en ben ik tevens bijna aan het einde van de Kroonvlaggen.
Hierna komen er nog 4 krantjes en wel van oktober 1978, april 1980, oktober 1980 en april 1981
Mochten er leden zijn die Kroonvlaggen hebben liggen van na 1977 en er niets mee doen, dan zou ik deze graag
willen gebruiken voor plaatsing op het forum.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/22/feb/2019 : 15 : 19
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/lSYgpDJ.jpg)

(https://i.imgur.com/lOWf0TD.jpg)

(https://i.imgur.com/uZ5sYqf.jpg)

(https://i.imgur.com/EICcTgm.jpg)

(https://i.imgur.com/Sz5lIqs.jpg)

(https://i.imgur.com/9WqVYLH.jpg)

(https://i.imgur.com/FUo6KUd.jpg)

(https://i.imgur.com/68PU1aL.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/23/feb/2019 : 12 : 45
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/hekyZSf.jpg)

(https://i.imgur.com/EHnY5qT.jpg)

(https://i.imgur.com/kS7HUoY.jpg)

(https://i.imgur.com/AM3FuS5.jpg)

(https://i.imgur.com/JlfySWC.jpg)

(https://i.imgur.com/Ab9mLXE.jpg)

(https://i.imgur.com/JCtaJ19.jpg)

(https://i.imgur.com/mbSWodX.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op za/23/feb/2019 : 18 : 02
De kroonvlag krant is al in 1980 
Mooi dat je zo bepaalde ontwikkelingen maar ook minder leuke veranderingen Jon volgen . Deze kwam uit nadat ik al 14 jaar afgemonsterd was.  Dikke merci Willem. 
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/23/feb/2019 : 20 : 26
Dank je wel Hub, helaas is het einde bijna in zicht.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op zo/24/feb/2019 : 01 : 12
Nothing last for ever Willem maar 't is/was goed .
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/24/feb/2019 : 12 : 39
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/d7i4YfF.jpg)

(https://i.imgur.com/XP3hUEu.jpg)

(https://i.imgur.com/Cj9pF9j.jpg)

(https://i.imgur.com/4lVZoA1.jpg)

(https://i.imgur.com/zmdPSQX.jpg)

(https://i.imgur.com/R4tVNTA.jpg)

(https://i.imgur.com/MNTGYtp.jpg)

(https://i.imgur.com/pVm5WFK.jpg)

(https://i.imgur.com/ta2lZsC.jpg)

(https://i.imgur.com/mNVzwgQ.jpg)

(https://i.imgur.com/2TFoq3X.jpg)

(https://i.imgur.com/OF2bu3v.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/25/feb/2019 : 14 : 58
KLIK OP DE PAGINA'S OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/NhHKU8l.jpg)

(https://i.imgur.com/nnTaG3c.jpg)

(https://i.imgur.com/JkocVoU.jpg)

(https://i.imgur.com/uAFIpus.jpg)

(https://i.imgur.com/FiwV16x.jpg)

(https://i.imgur.com/ynLrCBR.jpg)

(https://i.imgur.com/HzXoB27.jpg)

(https://i.imgur.com/4Ffxtth.jpg)

(https://i.imgur.com/K4U9lKX.jpg)

(https://i.imgur.com/jTiTCgO.jpg)

(https://i.imgur.com/tbN5woT.jpg)

(https://i.imgur.com/CgbOVsF.jpg)

(https://i.imgur.com/D1bYssF.jpg)

(https://i.imgur.com/OqGtDs1.jpg)

(https://i.imgur.com/luSJbLi.jpg)

(https://i.imgur.com/yrfF7Zr.jpg)

(https://i.imgur.com/EozSF1O.jpg)

(https://i.imgur.com/gC0HhFs.jpg)

(https://i.imgur.com/E0uVJRQ.jpg)

(https://i.imgur.com/hh8x6Mh.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/28/feb/2019 : 14 : 34
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de Kroonvlag, was dit de laatste editie en werd het KNSM nieuws
opgenomen in het personeelsblad van de Nedlloyd, de Nedlloyd Parade. De opzet ziet er anders uit,
maar het is een interessant blad om te lezen. Ik ga deze hier hier ook plaatsen zolang de voorraad strekt
en gaan we beginnen bij mei 1981.
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/28/feb/2019 : 14 : 51
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/mRxro20.jpg)

(https://i.imgur.com/9iRj7Wx.jpg)

(https://i.imgur.com/A0OGthW.jpg)

(https://i.imgur.com/6dTj9Td.jpg?1)

(https://i.imgur.com/4P42yWi.jpg)

(https://i.imgur.com/81jV43X.jpg)

(https://i.imgur.com/CMTp3iE.jpg)

(https://i.imgur.com/XNDbW0v.jpg)

(https://i.imgur.com/pCGROzc.jpg)

(https://i.imgur.com/zEgjx3Y.jpg)

(https://i.imgur.com/73Q6PUk.jpg)

(https://i.imgur.com/bMEr1pN.jpg)

(https://i.imgur.com/lrWSuHl.jpg)

(https://i.imgur.com/hZeljYv.jpg)

(https://i.imgur.com/UHf3ReF.jpg)

(https://i.imgur.com/2McJ53l.jpg)

(https://i.imgur.com/l1CfWy0.jpg)

(https://i.imgur.com/RJj0j0Y.jpg)

(https://i.imgur.com/k1ezUPQ.jpg)

(https://i.imgur.com/AgkQRck.jpg)

(https://i.imgur.com/j4ipBoG.jpg)

(https://i.imgur.com/i9nQ1US.jpg)

(https://i.imgur.com/jfCuuRt.jpg)

(https://i.imgur.com/zX2nEoN.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: KeesvH op do/28/feb/2019 : 14 : 56
En of jij lekker bezig ben Willem.
Het is een genoegen om ( oude kranten - humor) te lezen.
Heerlijk terug in gedachten naar die mooie tijd, blijf plaatsen Willem tot genoegen van vele  onder ons.
Beetje jammer dat de meeste dit niet laten merken, een complimentje is zo af en toe nodig is mijn mening.
Groetjes en  tot ziens 30 maart aan boord van de Stortemelk, de inschrijvingen liggen inmiddels rond de 125/ 130, waarvan rond de 70 pollux mensen en Kroonvaarders, en iedere dag nog steeds nieuwe  meldingen.
                                                                                                                                                       Kees
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Hubertus op do/28/feb/2019 : 23 : 56
 Tis nie aanders Willem met die kroonvaart krant maar Ben benieuwd naar de  nieuwe opzet , al vond ik de uitgaves v de jaren 60 tot wins 66 (mijn vaarjaren) tuurlijk het leukste. Daarna zag ik toch nog veel interresante foto s en stukken v schepen  en het verder verloop v KNSM.     
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 1/mrt/2019 : 10 : 30
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/ws35mXj.jpg)

(https://i.imgur.com/1aRSDo2.jpg)

(https://i.imgur.com/lr6wVIu.jpg)

(https://i.imgur.com/XrqFOTc.jpg)

(https://i.imgur.com/u1rbxqt.jpg)

(https://i.imgur.com/P0bMocH.jpg)

(https://i.imgur.com/DMi8Squ.jpg)

(https://i.imgur.com/JC1SwWO.jpg)

(https://i.imgur.com/KHVab1y.jpg)

(https://i.imgur.com/V7dgCHY.jpg)

(https://i.imgur.com/3KDBOt7.jpg)

(https://i.imgur.com/z2dO69T.jpg)

(https://i.imgur.com/JsDjk5y.jpg)

(https://i.imgur.com/qGowYhc.jpg)

(https://i.imgur.com/fRyXm5n.jpg)

(https://i.imgur.com/oGDFHfk.jpg)

(https://i.imgur.com/3n5pu0h.jpg)

(https://i.imgur.com/agCJ0rP.jpg)

(https://i.imgur.com/DA3A0Bh.jpg)

(https://i.imgur.com/spaGLmh.jpg)

(https://i.imgur.com/UzcHpot.jpg)

(https://i.imgur.com/dLaksuc.jpg)

(https://i.imgur.com/pVq55Lo.jpg)

(https://i.imgur.com/izUeEPJ.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 2/mrt/2019 : 12 : 29
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE BETER TE KUNNEN LEZEN
(https://i.imgur.com/7x2Ucrx.jpg)

(https://i.imgur.com/tbNyPo1.jpg)

(https://i.imgur.com/Q1D2Y1o.jpg)

(https://i.imgur.com/RzPd2kE.jpg)

(https://i.imgur.com/gRosrBK.jpg)

(https://i.imgur.com/P8rFANZ.jpg)

(https://i.imgur.com/rOaLvRu.jpg)

(https://i.imgur.com/ryqN8D5.jpg)

(https://i.imgur.com/OLU8M43.jpg)

(https://i.imgur.com/e2MS5kC.jpg)

(https://i.imgur.com/wPGsqGf.jpg)

(https://i.imgur.com/06uxbAU.jpg)

(https://i.imgur.com/5hWV5Nr.jpg)

(https://i.imgur.com/iJtj6cw.jpg)

(https://i.imgur.com/EtxcSUF.jpg)

(https://i.imgur.com/BN97G6X.jpg)

(https://i.imgur.com/groU3TX.jpg)

(https://i.imgur.com/Xj81Xlr.jpg)

(https://i.imgur.com/52DC5iC.jpg)

(https://i.imgur.com/FtOX417.jpg)

(https://i.imgur.com/GxloeLv.jpg)

(https://i.imgur.com/vNguuK3.jpg)

(https://i.imgur.com/07dEPxx.jpg)

(https://i.imgur.com/7oj7JAc.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op zo/ 3/mrt/2019 : 12 : 30
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/SwYjwlo.jpg)

(https://i.imgur.com/Xst65Cz.jpg)

(https://i.imgur.com/avdSga2.jpg)

(https://i.imgur.com/DyH0J6X.jpg)

(https://i.imgur.com/k4RV45R.jpg)

(https://i.imgur.com/n96nMFQ.jpg)

(https://i.imgur.com/ikerPo3.jpg)

(https://i.imgur.com/ENUrYT0.jpg)

(https://i.imgur.com/OG2gyQk.jpg)

(https://i.imgur.com/kWvuduX.jpg)

(https://i.imgur.com/fbNsi1b.jpg)

(https://i.imgur.com/Z8LYFta.jpg)

(https://i.imgur.com/0t5GMCx.jpg)

(https://i.imgur.com/g9HLa2I.jpg)

(https://i.imgur.com/2jdy5jj.jpg)

(https://i.imgur.com/VwixrBh.jpg)

(https://i.imgur.com/4v8Cu9h.jpg)

(https://i.imgur.com/A5NZTRd.jpg)

(https://i.imgur.com/1Fg6BXa.jpg)

(https://i.imgur.com/or9RDgp.jpg)

(https://i.imgur.com/8Sw6dzl.jpg)

(https://i.imgur.com/zuw39eZ.jpg)

(https://i.imgur.com/8HF10T6.jpg)

(https://i.imgur.com/Q1IFS2D.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/ 4/mrt/2019 : 11 : 10
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/t1u1WBl.jpg)

(https://i.imgur.com/JBgL4QQ.jpg)

(https://i.imgur.com/ygeniPC.jpg)

(https://i.imgur.com/HcOqur2.jpg)

(https://i.imgur.com/xeZHIoE.jpg)

(https://i.imgur.com/wpIACev.jpg)

(https://i.imgur.com/QkZuobZ.jpg)

(https://i.imgur.com/JhvW29J.jpg)

(https://i.imgur.com/eaPrWJn.jpg)

(https://i.imgur.com/mwLK60B.jpg)

(https://i.imgur.com/V8BonPl.jpg)

(https://i.imgur.com/1BO202j.jpg)

(https://i.imgur.com/3U7h6kb.jpg)

(https://i.imgur.com/uvCuqzq.jpg)

(https://i.imgur.com/GRrFHuy.jpg)

(https://i.imgur.com/1MoWwdM.jpg)

(https://i.imgur.com/qQelTPh.jpg)

(https://i.imgur.com/CihwHTo.jpg)

(https://i.imgur.com/sk8zp8I.jpg)

(https://i.imgur.com/sUa89DG.jpg)

(https://i.imgur.com/68bmkdO.jpg)

(https://i.imgur.com/YfDj05r.jpg)

(https://i.imgur.com/N9Teg0P.jpg)

(https://i.imgur.com/FEsOmY8.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/ 5/mrt/2019 : 12 : 05
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/0Gm9KBY.jpg)

(https://i.imgur.com/ZZZMh9k.jpg)

(https://i.imgur.com/QOTlhdP.jpg)

(https://i.imgur.com/D6VKHdJ.jpg)

(https://i.imgur.com/Im9SK1D.jpg)

(https://i.imgur.com/zxIDGLi.jpg)

(https://i.imgur.com/IXCRfia.jpg)

(https://i.imgur.com/aH7Yyo7.jpg)

(https://i.imgur.com/gEYuMGM.jpg)

(https://i.imgur.com/YBrvhna.jpg)

(https://i.imgur.com/HYYQiP4.jpg)

(https://i.imgur.com/td3iJ1Z.jpg)

(https://i.imgur.com/muzGTt0.jpg)

(https://i.imgur.com/ppj0Mvz.jpg)

(https://i.imgur.com/6p4ZdSe.jpg)

(https://i.imgur.com/lJKZfZX.jpg)

(https://i.imgur.com/QE8NYy1.jpg)

(https://i.imgur.com/vvVhcOi.jpg)

(https://i.imgur.com/zsTIDDO.jpg)

(https://i.imgur.com/kze8UGq.jpg)

(https://i.imgur.com/9Fc4Z8R.jpg)

(https://i.imgur.com/t1JHm37.jpg)

(https://i.imgur.com/lK8MDop.jpg)

(https://i.imgur.com/nnHmJUV.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/ 6/mrt/2019 : 22 : 27
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/5I4ebO3.jpg)

(https://i.imgur.com/098vDld.jpg)

(https://i.imgur.com/t3bZToE.jpg)

(https://i.imgur.com/eXCsjhe.jpg)

(https://i.imgur.com/pPyXH6F.jpg)

(https://i.imgur.com/f0jviDR.jpg)

(https://i.imgur.com/nmOmSfX.jpg)

(https://i.imgur.com/MvPO83y.jpg)

(https://i.imgur.com/Op5WitC.jpg)

(https://i.imgur.com/Sec13Uw.jpg)

(https://i.imgur.com/OOnWWmm.jpg)

(https://i.imgur.com/FzXH8Se.jpg)

(https://i.imgur.com/0x4fi6Z.jpg)

(https://i.imgur.com/GKoadD3.jpg)

(https://i.imgur.com/cNtaOI4.jpg)

(https://i.imgur.com/MdnBw4s.jpg)

(https://i.imgur.com/rkpXugl.jpg)

(https://i.imgur.com/tYBvvKH.jpg)

(https://i.imgur.com/uIncyRU.jpg)

(https://i.imgur.com/QhK3jcM.jpg)

(https://i.imgur.com/5889Ffr.jpg)

(https://i.imgur.com/TnO0m5J.jpg)

(https://i.imgur.com/sjQgD17.jpg)

(https://i.imgur.com/7OpX3Mq.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 7/mrt/2019 : 12 : 32
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/6uM8mzf.jpg)

(https://i.imgur.com/4tyluJl.jpg)

(https://i.imgur.com/zniE5no.jpg)

(https://i.imgur.com/mgASpld.jpg)

(https://i.imgur.com/Gh16Hhl.jpg)

(https://i.imgur.com/TJKZOpf.jpg)

(https://i.imgur.com/9Vfj9tb.jpg)

(https://i.imgur.com/sNKFte2.jpg)

(https://i.imgur.com/UqMA8jG.jpg)

(https://i.imgur.com/kPw1bcD.jpg)

(https://i.imgur.com/0eO6SaG.jpg)

(https://i.imgur.com/7NMrkeq.jpg)

(https://i.imgur.com/M5UR7os.jpg)

(https://i.imgur.com/rttpWZk.jpg)

(https://i.imgur.com/dxsjHPF.jpg)

(https://i.imgur.com/ZOVnUn1.jpg)

(https://i.imgur.com/Xa6Hs0M.jpg)

(https://i.imgur.com/e8H4L4u.jpg)

(https://i.imgur.com/VKASHdw.jpg)

(https://i.imgur.com/mns3Tfc.jpg)

(https://i.imgur.com/8dO4k9e.jpg)

(https://i.imgur.com/agayEW0.jpg)

(https://i.imgur.com/9WmQ56b.jpg)

(https://i.imgur.com/qg1tXcD.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: KeesvH op do/ 7/mrt/2019 : 13 : 37

Prachtig lees voer Willem.
Wel veel werk, maar dit doe je volgens mij graag.
Bedankt maar weer.
                               gr, Kees :smilie_character_typing:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Jan Prins van Wijngaarden op do/ 7/mrt/2019 : 13 : 57
Oostelijk en Westelijk halfrond lijken hier wel verwisseld..... :smilie_confused_dontknow:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/ 7/mrt/2019 : 14 : 35
Het is maar hoe je het bekijkt Jan  :yahoo:

Graag gedaan Kees  :smilie_happy_thumbup:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: Jan Prins van Wijngaarden op do/ 7/mrt/2019 : 17 : 58
Citaat van: willem visser op do/ 7/mrt/2019 : 14 : 35
Het is maar hoe je het bekijkt Jan  :yahoo:


Nou Willem, als je het vanuit de "0 meridiaan" bekijkt, dan ligt Azie toch echt op het oostelijk halfrond
en de Amerika's op het westelijk halfrond.....   :smiley_sailing:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/ 8/mrt/2019 : 15 : 36
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/AfJre46.jpg)

(https://i.imgur.com/7uGOo5e.jpg)

(https://i.imgur.com/wiwHFMB.jpg)

(https://i.imgur.com/GckUOkf.jpg)

(https://i.imgur.com/2jJls2u.jpg)

(https://i.imgur.com/qaD35Pb.jpg)

(https://i.imgur.com/0TN8GfL.jpg)

(https://i.imgur.com/dKix3pJ.jpg)

(https://i.imgur.com/b0E93IE.jpg)

(https://i.imgur.com/WVW5aYV.jpg)

(https://i.imgur.com/Na7iBlZ.jpg)

(https://i.imgur.com/jPdDn4B.jpg)

(https://i.imgur.com/NdxCEXw.jpg)

(https://i.imgur.com/Er0nFrz.jpg)

(https://i.imgur.com/ddWZNL8.jpg)

(https://i.imgur.com/b39jdQY.jpg)

(https://i.imgur.com/V5Z4STw.jpg)

(https://i.imgur.com/i9eALsJ.jpg)

(https://i.imgur.com/ZIuz3Tc.jpg)

(https://i.imgur.com/aqZRgj8.jpg)

(https://i.imgur.com/Q6r9XQE.jpg)

(https://i.imgur.com/FBmFfpR.jpg)

(https://i.imgur.com/Ouxt7Wy.jpg)

(https://i.imgur.com/wvEHryv.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op za/ 9/mrt/2019 : 17 : 48
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/s9YVn0J.jpg)

(https://i.imgur.com/urEUCdO.jpg)

(https://i.imgur.com/LkQ4AUS.jpg)

(https://i.imgur.com/abIQKjp.jpg)

(https://i.imgur.com/0oLoNqp.jpg)

(https://i.imgur.com/nUlAZwX.jpg)

(https://i.imgur.com/932OpwE.jpg)

(https://i.imgur.com/Yy2rRr6.jpg)

(https://i.imgur.com/zAgMqmU.jpg)

(https://i.imgur.com/WhCsIPW.jpg)

(https://i.imgur.com/v6Dotz2.jpg)

(https://i.imgur.com/2uSpxAq.jpg)

(https://i.imgur.com/4yMuyxk.jpg)

(https://i.imgur.com/4NT6aSh.jpg)

(https://i.imgur.com/PmlDYmi.jpg)

(https://i.imgur.com/evJrVfS.jpg)

(https://i.imgur.com/X4aCjTu.jpg)

(https://i.imgur.com/4OX3wye.jpg)

(https://i.imgur.com/kVZVztE.jpg)

(https://i.imgur.com/bQ2OisE.jpg)

(https://i.imgur.com/RF5I9aW.jpg)

(https://i.imgur.com/uS0f7NK.jpg)

(https://i.imgur.com/PLl6gFy.jpg)

(https://i.imgur.com/v38Vawc.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op ma/11/mrt/2019 : 13 : 53
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/lpK7TS7.jpg)

(https://i.imgur.com/EWuT41n.jpg)

(https://i.imgur.com/vEYFoof.jpg)

(https://i.imgur.com/PxcCox9.jpg)

(https://i.imgur.com/1jWjdG1.jpg)

(https://i.imgur.com/IeF0Ecf.jpg)

(https://i.imgur.com/bXHogPP.jpg)

(https://i.imgur.com/TMtIIWP.jpg)

(https://i.imgur.com/ndX3dS9.jpg)

(https://i.imgur.com/tJbgXvg.jpg)

(https://i.imgur.com/NCyZvNG.jpg)

(https://i.imgur.com/lkDvIn9.jpg)

(https://i.imgur.com/3Pjlg7D.jpg)

(https://i.imgur.com/cVFq0rh.jpg)

(https://i.imgur.com/ZXlaQCY.jpg)

(https://i.imgur.com/r8vKwpn.jpg)

(https://i.imgur.com/7fLkNTm.jpg)

(https://i.imgur.com/EtHM6Hb.jpg)

(https://i.imgur.com/28ZxaYV.jpg)

(https://i.imgur.com/r7GHQX4.jpg)

(https://i.imgur.com/GKJ77Rp.jpg)

(https://i.imgur.com/0PEPASm.jpg)

(https://i.imgur.com/QBdAVqI.jpg)

(https://i.imgur.com/4EfKeCk.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/12/mrt/2019 : 13 : 51
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/NIDBy5e.jpg)

(https://i.imgur.com/KPZsB5m.jpg)

(https://i.imgur.com/mk6MaXc.jpg)

(https://i.imgur.com/q7lNEto.jpg)

(https://i.imgur.com/8DS8GQ3.jpg)

(https://i.imgur.com/9CwBm0R.jpg)

(https://i.imgur.com/hIuXKLY.jpg)

(https://i.imgur.com/2HbWeCb.jpg)

(https://i.imgur.com/yW1si1g.jpg)

(https://i.imgur.com/BK9mOpS.jpg)

(https://i.imgur.com/G1AW8EY.jpg)

(https://i.imgur.com/Wc0riKs.jpg)

(https://i.imgur.com/icw6icq.jpg)

(https://i.imgur.com/40aD8fe.jpg)

(https://i.imgur.com/LfrFQnK.jpg)

(https://i.imgur.com/yC0v5Tf.jpg)

(https://i.imgur.com/h3T3QBl.jpg)

(https://i.imgur.com/h3T3QBl.jpg)

(https://i.imgur.com/7hlROLs.jpg)

(https://i.imgur.com/vhyqNt8.jpg)

(https://i.imgur.com/2BeiTOs.jpg)

(https://i.imgur.com/jLfjHc9.jpg)

(https://i.imgur.com/wRf3qgt.jpg)

(https://i.imgur.com/rYtnaW1.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op wo/13/mrt/2019 : 13 : 53
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/vb0PqZe.jpg)

(https://i.imgur.com/T5Ym0Sh.jpg)

(https://i.imgur.com/Bme4liL.jpg)

(https://i.imgur.com/djGoBdH.jpg)

(https://i.imgur.com/aGiugZz.jpg)

(https://i.imgur.com/yttCbXV.jpg)

(https://i.imgur.com/6lWmWRW.jpg)

(https://i.imgur.com/GlqT0JG.jpg)

(https://i.imgur.com/srB3lmG.jpg)

(https://i.imgur.com/DRloNh6.jpg)

(https://i.imgur.com/M8cUVbF.jpg)

(https://i.imgur.com/XCCqCeb.jpg)

(https://i.imgur.com/6FMwpqw.jpg)

(https://i.imgur.com/PdEGvga.jpg)

(https://i.imgur.com/AKn3xo3.jpg)

(https://i.imgur.com/m9b0MNR.jpg)

(https://i.imgur.com/OLjPPIe.jpg)

(https://i.imgur.com/99AwgLQ.jpg)

(https://i.imgur.com/QgMNUtL.jpg)

(https://i.imgur.com/yCqUZxf.jpg)

(https://i.imgur.com/nArTyOD.jpg)

(https://i.imgur.com/EOOK9bz.jpg)

(https://i.imgur.com/Ktoj3hY.jpg)

(https://i.imgur.com/9N4o9dW.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: KeesvH op do/14/mrt/2019 : 01 : 22
Dank voor al het lees voer Willem
Kees  :smilie_character_typing:
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/14/mrt/2019 : 14 : 27
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/rCEgvW7.jpg)

(https://i.imgur.com/Y17h0WX.jpg)

(https://i.imgur.com/7u8f5Lu.jpg)

(https://i.imgur.com/kLtx6Cy.jpg)

(https://i.imgur.com/Uhq1aYi.jpg)

(https://i.imgur.com/jpViT3o.jpg)

(https://i.imgur.com/nL6AuCP.jpg)

(https://i.imgur.com/fjIL7eS.jpg)

(https://i.imgur.com/o7yW80S.jpg)

(https://i.imgur.com/DhDigOs.jpg)

(https://i.imgur.com/OHgZIlP.jpg)

(https://i.imgur.com/Zv5sARn.jpg)

(https://i.imgur.com/DLhQunA.jpg)

(https://i.imgur.com/OgPTZ48.jpg)

(https://i.imgur.com/WraoEQD.jpg)

(https://i.imgur.com/VLMRzlg.jpg)

(https://i.imgur.com/RN52avK.jpg)

(https://i.imgur.com/qmqGeXi.jpg)

(https://i.imgur.com/ff986DW.jpg)

(https://i.imgur.com/LLEILtA.jpg)

(https://i.imgur.com/oO0WloK.jpg)

(https://i.imgur.com/lOK7siA.jpg)

(https://i.imgur.com/zg7oFyn.jpg)

(https://i.imgur.com/f69q0eU.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/15/mrt/2019 : 13 : 03
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/1fU9ncf.jpg)

(https://i.imgur.com/l1Y42kJ.jpg)

(https://i.imgur.com/Opo9ToH.jpg)

(https://i.imgur.com/DX1NQsg.jpg)

(https://i.imgur.com/rJISIWY.jpg)

(https://i.imgur.com/iFGXcMq.jpg)

(https://i.imgur.com/5J2Bstc.jpg)

(https://i.imgur.com/Zpg8WHi.jpg)

(https://i.imgur.com/AJ9uTNi.jpg)

(https://i.imgur.com/NwGuNvE.jpg)

(https://i.imgur.com/cYEtyQ0.jpg)

(https://i.imgur.com/cXjZmyj.jpg)

(https://i.imgur.com/kkENLY8.jpg)

(https://i.imgur.com/YBHG877.jpg)

(https://i.imgur.com/2GX6wtb.jpg)

(https://i.imgur.com/ZXq88Sv.jpg)

(https://i.imgur.com/1sglbgC.jpg)

(https://i.imgur.com/niKcfVZ.jpg)

(https://i.imgur.com/gKUZmlv.jpg)

(https://i.imgur.com/rDgekoF.jpg)

(https://i.imgur.com/qQzQ4cs.jpg)

(https://i.imgur.com/WSi7ezq.jpg)

(https://i.imgur.com/ADnudGl.jpg)

(https://i.imgur.com/s1BJPy8.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/19/apr/2019 : 00 : 31
KLIK OP DE PAGINA OM DEZE TE VERGROTEN
(https://i.imgur.com/fuzPkpZ.jpg)

(https://i.imgur.com/bf4cLoR.jpg)

(https://i.imgur.com/2UsaVoY.jpg)

(https://i.imgur.com/UBDzVxY.jpg)

(https://i.imgur.com/oKaJmY6.jpg)

(https://i.imgur.com/YjZibDf.jpg)

(https://i.imgur.com/BajB6cf.jpg)

(https://i.imgur.com/QSxn6lu.jpg)

(https://i.imgur.com/5TRnPfI.jpg)

(https://i.imgur.com/CuBQKAT.jpg)

(https://i.imgur.com/Gz24hSQ.jpg)

(https://i.imgur.com/LwztbTv.jpg)

(https://i.imgur.com/AdsYRGm.jpg)

(https://i.imgur.com/00maS0F.jpg)

(https://i.imgur.com/1bANNMB.jpg)

(https://i.imgur.com/Zfv8Gs7.jpg)

(https://i.imgur.com/EHdjELL.jpg)

(https://i.imgur.com/GzUbNF9.jpg)

(https://i.imgur.com/CkoTbD7.jpg)

(https://i.imgur.com/e5CNsug.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op di/23/apr/2019 : 19 : 04
(https://i.imgur.com/Z7sSIzR.jpg)

(https://i.imgur.com/pDTthWn.jpg)

(https://i.imgur.com/2mBu3OB.jpg)

(https://i.imgur.com/RMj2Vkf.jpg)

(https://i.imgur.com/WGSGO04.jpg)

(https://i.imgur.com/FGpM7OU.jpg)

(https://i.imgur.com/X9LPhjM.jpg)

(https://i.imgur.com/grkUrJB.jpg)

(https://i.imgur.com/d6E5NCh.jpg)

(https://i.imgur.com/kL0yrBH.jpg)

(https://i.imgur.com/5DnRz9M.jpg)

(https://i.imgur.com/vemAU7c.jpg)

(https://i.imgur.com/djVjqIw.jpg)

(https://i.imgur.com/sWTz3h4.jpg)

(https://i.imgur.com/xYRMTde.jpg)

(https://i.imgur.com/JbRwKbm.jpg)

(https://i.imgur.com/J97pDrE.jpg)

(https://i.imgur.com/ZR84rYR.jpg)

(https://i.imgur.com/xgAXAF0.jpg)

(https://i.imgur.com/pRDkfAX.jpg)

(https://i.imgur.com/eXqFUoi.jpg)

(https://i.imgur.com/ELz4A2v.jpg)

(https://i.imgur.com/VbPWL40.jpg)

(https://i.imgur.com/vQxdfsN.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op do/25/apr/2019 : 16 : 03
(https://i.imgur.com/CNVPluF.jpg)

(https://i.imgur.com/Kq4EYNL.jpg)

(https://i.imgur.com/vf8FpTF.jpg)

(https://i.imgur.com/yGuIKdP.jpg)

(https://i.imgur.com/tfWOOdk.jpg)

(https://i.imgur.com/VugLBLR.jpg)

(https://i.imgur.com/rQhTctl.jpg)

(https://i.imgur.com/XgWDLeM.jpg)

(https://i.imgur.com/SVqtpJn.jpg)

(https://i.imgur.com/JUERaQD.jpg)

(https://i.imgur.com/kQkeIAk.jpg)

(https://i.imgur.com/iWqxU7y.jpg)

(https://i.imgur.com/BbJncBh.jpg)

(https://i.imgur.com/ogP7E4F.jpg)

(https://i.imgur.com/otYzpIl.jpg)

(https://i.imgur.com/kyEIAcm.jpg)

(https://i.imgur.com/232nf50.jpg)

(https://i.imgur.com/4eYY7cc.jpg)

(https://i.imgur.com/ryUW0ZA.jpg)

(https://i.imgur.com/bOiBQKS.jpg)

(https://i.imgur.com/0m4kFci.jpg)

(https://i.imgur.com/ScbQBNw.jpg)

(https://i.imgur.com/f22Ngab.jpg)

(https://i.imgur.com/Bo6XKvs.jpg)

(https://i.imgur.com/ayDGBVS.jpg)

(https://i.imgur.com/kSojJFP.jpg)

(https://i.imgur.com/Hls9I1w.jpg)

(https://i.imgur.com/8Hu2P7H.jpg)
Titel: Re: DE KROONVLAG
Bericht door: willem visser op vr/26/apr/2019 : 15 : 58
(https://i.imgur.com/7JvSMEq.jpg)

(https://i.imgur.com/ONGreH9.jpg)

(https://i.imgur.com/mK5F5Wc.jpg)

(https://i.imgur.com/zJLSY5k.jpg)

(https://i.imgur.com/XhUE2bu.jpg)

(https://i.imgur.com/xT4vj3h.jpg)

(https://i.imgur.com/ht0fiYr.jpg)

(https://i.imgur.com/zSVb1fz.jpg)

(https://i.imgur.com/D8muhUq.jpg)

(https://i.imgur.com/3fOjxYg.jpg)

(https://i.imgur.com/YhX99i4.jpg)

(https://i.imgur.com/oQBzeb5.jpg)

(https://i.imgur.com/d3bDcym.jpg)

(https://i.imgur.com/436AUEo.jpg)

(https://i.imgur.com/c7V21sT.jpg)

(https://i.imgur.com/4suadkn.jpg)

(https://i.imgur.com/W63OslV.jpg)

(https://i.imgur.com/BWJm7Zx.jpg)

(https://i.imgur.com/MofFWps.jpg)

(https://i.imgur.com/UJRP1FZ.jpg)

(https://i.imgur.com/dvnydmN.jpg)

(https://i.imgur.com/sMKxzp1.jpg)

(https://i.imgur.com/OogOIJ5.jpg)

(https://i.imgur.com/6Rpxdbb.jpg)